KÍNH TIỂN ĐƯA THẦY

Tăng Ni sinh Phật Học Viện Quốc Tế
tặng Hoà Thượng Thích Thắng Hoan
để kỷ niệm trong thời gian Hoà Thượng
giảng dạy học chúng.

Thầy về cảm thấy nhớ thương,
Thầy đi để lại vấn vương cõi lòng.
Chúng con những ngóng cùng trông
Suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày.
Sang năm nhớ đến nghe thầy,
Chúng con mong đợi từ nay chẳng ngừng.
Thầy đem cảm hứng vui mừng
Hậu sanh cần học, thầy đừng có quên.

July 4, 1997
Tăng Ni Sinh P.H.V.Q.T.
Cẩn bút