PHẬT NÓI KINH THƯỜNG CÙ LỢI ĐỘC NỮ ĐÀ LA NI CHÚ

(Kèm theo HÀNH PHÁP)

Hán dịch: Tam Tạng CÙ ĐA
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại vuờn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc trong nước Xá Vệ cùng với chúng Đại Bật Sô gồm 1250 người đến dự. Với các hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hô La Già, Người, Phi Nhân cùng nhau tụ hội nói Pháp. Khắp vì chúng sinh mở Môn Tổng Trì, quán nhìn Như Lai. Các hàng chúng sinh ở đời ác sau này, ba tai vạ (tam tai: đao binh, bệnh dịch, đói khát) tranh nhau dấy lên. Các rắn độc ác, Rồng độc đi phun khí độc, trùng độc phi hành giết hại chúng sinh…. Loài rắn lớn, rắn hổ mang, mối, bò cạp, rắn lớn không có độc, rắn độc, các vật độc ác… hoặc tại nơi ẩm ướt trên núi… hoặc tại hầm hố, đáy nước đều hay phóng chất độc xâm hại chúng sinh

Bấy giờ, Đức Như Lai bảo khắp Đại Chúng: “Có một thời, Ta ở trong núi Hương (Hương sơn) bên cạnh phía Bắc của núi Tuyết. Ở trong núi ấy thấy một Đồng Nữ (Jaṅguli Kumārī: Thường Cù Lợi Đồng Nữ) có trăm Phước Tướng tốt đẹp trang nghiêm thân, khoác áo da hươu, dùng rắn độc làm chuỗi Anh Lạc. Rắn lớn không có độc, rắn hổ mang, mối, các trùng độc làm bạn vui đùa, đói thì ăn quả độc, khát thì uống nước tương độc. Đồng Nữ ấy thấy Ta thì nói rằng: “Nhân Giả cần phải lắng nghe,

Pháp Môn Thường Cù Lợi của Tôi hay diệt tất cả các chất độc trong Thế Gian” Liền nói Chú là:

“Đát điệt tha: y lý, di đế, đế lý, di đế, y lý, để lý, di để, nhuyễn mê, nhuyễn ma lợi duệ, nột thử sai lợi duệ, tra yết la noa, phộc yết la noa, ca thấp di lý, ca thấp di la, mục cát đế, ác kỳ nễ, ác già nễ, ác già na, già nễ, y lý duệ, ác ba duệ, thấp phế đế, thấp phế đa, đốn noa, a na nộ lạc xoa, tỏa ha”

*)TADYATHĀ: IRI MITE, TIRI MITE, IRI TIRI MITE, NU ME, NU MĀRĪYE, DUŚCARĪYE, TAK-KARAṆA, VAK-KARAṆA, KAŚMĪLE KAŚMĪLA MUKTE, AGNI AGAṆE, AGAṆA GAṆE, IRĪYE AGAYE, APĀYE, ŚVETE

ŚVETA-TUṆḌE ANĀNU RAKṢA SVĀHĀ

Khi ấy, Thường Cù Lợi (Jaṅgulī) nói Chú này xong thì trong núi Tuyết có năm ngàn Rồng, rắn độc ác nghe tiếng của Chú này thảy đều choáng váng, nhất loạt bị vỡ đầu… vảy, móng văng bốn phía. Rắn độc bị rụng răng nanh; phân tán đầu, da… mỗi mỗi bị xé nát chảy máu… thảy đều tự cột trói, chẳng thể di động.

_Lúc đó, Đức Thế Tôn quán thấy Hàm Thức kia bị Chú Độc cho nên liền nói Tâm Chú giải độc lúc trước.

Chú là:

“Đát điệt tha: Nhất lý, di lý, nga la, di lý, chước câu lô, chước câu lôn, nga la di di, câu tra duệ, câu tra duệ đế, tố phổ tra duệ, tố phổ tra duệ đế, na ngã lê na, ca chước ca lan để lê, nhất xa, vĩ sái kê, đát tra đát tra, tất đát tra, tất đát tra, tất đát tra, tỏa ha”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói Chú này xong thì tất cả Rồng rắn độc, rắn hổ mang, bò cạp… thảy đều được sống lại, bỏ chạy bốn phía, tất cả chẳng còn bị chất độc kia hành hạ. Thế nên nay Ta bảo bốn Chúng: “Này các Thiện Nam Tử ! Các ông trì Thường Cù Lợi Độc Nữ Thân Chú này thì chẳng được tụng lớn tiếng. Ở trước mặt Rồng, rắn mà tụng thì Rồng, rắn ấy đều bị chết”.

_Đức Phật bảo bốn Chúng: “Này các Thiện Nam Tử! Nếu cứu chúng sinh bị trúng độc trong Thế Giới, khi ấy đều hay trì Thường Cù Lợi Đồng Tử (?Nữ) Thần Chú này. Thường Cù Lợi tuy hiện thân nữ, thật ra chẳng phải là người nữ.

Này Thiện Nam Tử! Chư Phật Bồ Tát có Trí Tuệ, Thần Thông hay vì chúng sinh, hiện mọi loại thân nhiếp hóa các chất độc, chẳng khiến cho các Rồng rắn ác xâm phạm quấy nhiễu chúng sinh. Nếu người thường nghe Cù Lợi Đại Minh Thân Chú thì 7 năm sau này chẳng bị chất độc gây hại, cũng hay tồi diệt sực ác độc trong thân”.

_Khi ấy, Đức Thế Tôn lại bảo Giáng Oán Điểu Vương: “ Các ngươi có quyến thuộc đồng sức mạnh, nhóm Đại Lực mạnh mẽ. Sau khi Ta diệt độ, trong thời Mạt Pháp cũng nên thu nhiếp đám chim ác độc. Chín vạn chúng của Giáng Oán Điểu Vương, hết thảy nên truy đuổi, hô gọi mười ngàn chim độc đều nên diệt hết. Nghe Thường Cù Lợi Đại Minh Chú của Ta đều nên tùy thuận, trợ giúp, sai khiến phương tiện cứu hộ, chẳng được trái nghịch”

_Bấy giờ, Đức Phật bảo bốn Chúng: “Này các Thiện Nam Tử! Thường Cù Lợi Độc Nữ Thân Chú này hay trị vạn loại độc của tất cả Thế Gian: rắn, bươm bướm, bò cạp, rết, nhọt ác, nhọt lở loét, ung thư, đinh sang; chất độc ở núi, suối nguồn, khe sinh ra vàng, thuốc độc với các Cổ Độc (loài trùng độc hại người) chỉ Chú vào nước rồi uống, với Thủy La Ham (Śīla māṃ) chú vào nước. Nếu Chú vào chất độc ba lần, mỗi lần niệm 7 biến thì gốc rễ của các chất độc tự đi ra, ch61t độc chẳng thể hại

Nếu bị chất độc ở khe suối. Chú vào nước tẩy rửa thân rồi uống nước đã được Chú vào thì tất cả chất độc ở khe suối đều tiêu diệt hết.

Nếu hay chí Tâm cúng dường, cung kính thọ trì Thần Chú sẽ được vô lượng Phước”

_Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo khắp bốn Chúng: “nếu có Thiện Nam Tử hay đi cứu giúp thì cần phải vẽ hình Thường Cù Lợi (Jaṅgulī). Làm một Đồng Nữ có trăm Phước Tướng tốt đẹp trang nghiêm thân, dùng da thú làm áo, khoác áo Kiều Xa Da, búi tóc Đại Thần Xa Luân, tay phải cầm cây kiếm giáng độc, tay trái nắm Quản Độc Mộc Ấn, khắp thân đeo Anh Lạc rắn độc với vòng xuyến rắn độc, trước mặt rắn độc vẽ một Đồng Tử mặc áo xanh (thanh ty đồng tử) cầm chén nước với hương án. Trăm loại quả trái độc với các nước tương độc bày khắp trước mặt Thường Cù Lợi. Khắp bốn mặt đều vẽ núi; hai bên núi vẽ cọp, sói, sư tử, rắn hổ mang, Rồng độc, bò cạp, các rắn độc ác vây vòng quanh bốn mặt.

Nếu làm Đàn. Tùy theo Tâm làm một khủy tay, hai khuỷu tay. Trên Đàn an hình tượng, tụng Chú cúng dường. Đàn ấy dùng phân bò hòa với bùn hương xoa trét. Bên dưới Đàn để 5 bàn thức ăn, Ô Đầu Thang… cúng dường, Ở nơi thanh tịnh thiêu đốt Mạn Đổ La làm hương cúng dường, tụng Chú bảy ngàn biến. Thượng Công (công bậc thượng), Trung Công (công bậc giữa) tụng ba vạn biến. Hạ Công (công bậc dưới) tụng bảy vạn biến… hay cứu đời trị độc. Chỉ Chú vào nước rồi uống vào, trị tất cả chất độc.

_Lược nói Pháp Yếu

 

(Án dùng gỗ Phích Lịch Tảo vuông vức một thốn bảy phân (17/30dm). Dùng Chu Sa ấn lên chất độc kèm với ấn trên giấy. Cho người bị bệnh nuốt vào. Trị tất cả bệnh rất hiệu nghiệm)

 

(Ấn dùng gỗ Bạch Đàn, một thốn ba phân (13/30 dm). đồng với lúc trước ấn lên giấy kèm với ấn lên chất độc rồi cho nuốt vào)

cây Phan cây Phan

Hình tượng (thức ăn, thức ăn, thức ăn, thức ăn) (cây hoa, cây hoa) Kiếm Đàn cây Phan cây Phan

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói Chú này xong thời trong Hội: vô lượng Chú Tiên với các hàng Dược Xoa, a Tô La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Người, Phi Nhân… nghe Đức Phật đã nói Trị Độc Thần Chú, đều rất vui vẻ, tận các ấn khả, đội trên đỉnh đầu thọ trì làm lễ rồi lui ra.

_Phù này dùng ngầm viết trên chất độc, Chú 7 biến, rất hiệu nghiệm

Điền (dùng Chu Sa viết rồi nuốt vào, trị các chất độc) nhật nhật nhật

khẩu khẩu khẩu nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật Thường Cù Lợi gia trì Ấn Thường Cù Lợi trị bách độc

khẩu khẩu khẩu nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật

Sát phộc cấm phộc Thiên nhiếp tỏa ha nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật nhật

(dùng Chu Sa viết trên giấy, gói kín lại rồi đeo mang thì trừ các Quỷ Khí)

Phù bên trên, dùng Chu Sa viết trên giấy rồi nuốt vào, trừ các bệnh đau trong bụng. Rất nên kính trọng, đừng tiếp xúc với thứ ô uế.

 

Nương theo Chú Thần

Hoặc nói rằng: “Lóng thứ hai của ngón vô danh trái viết Quỷ Mục. Lóng thứ hai của ngón vô danh phải viết Ác Tặc Mục”

Lại nói rằng: “Lóng giữa của ngón cái đồng với lóng thứ hai của ngón vô danh viết Quỷ Mục …v.v….”

_Phàm người niệm tụng. Nếu ra vào nơi dơ uế, nên dùng Xúc Hộ Đà La Ni

“Án, mạt nhật la câu đô đà, hồng nhạ”

*)OṂ_ VAJRA-KRODHA HŪṂ JAḤ

Nhân Bình năm thứ hai, tháng 8, ngày mồng ba_ Viết chép ở chùa Khuyến Tu

15/07/2015