Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tóm Lược
Hòa Thượng Thích Tâm Thanh