KINH THỌ TRÌ DANH HIỆU BẢY ĐỨC PHẬT SINH RA CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Bạc-già-phạm ngự tại khu vườn rừng Thệ-đa Cấp cô độc, thuộc thành Thất-la-phiệt, cùng với đông đủ vô lượng vô số Thanh văn, Đại Bồ-tát và tất cả đại chúng Trời, Người, A-tốlạc… vây quanh trước sau.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi Tử:

–Ta nay nhớ thương tất cả hữu tình nên lược nói về công đức phát sinh do thọ trì danh hiệu của bảy Đức Phật, khiến cho người thọ trì sẽ đạt được lợi ích an vui thù thắng. Ông nên lắng nghe và suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng nói.

Tôn giả Xá-lợi Tử thưa:

–Kính bạch Thế Tôn! Con mong ước được nghe.

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử:

–Ở phương Đông của cõi này có một cõi Phật tên là Ly cấu chúng đức trang nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Luân Biến Chiếu Cát Tường Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm (Thế Tôn), hiện đang ở đó, thương xót thế gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, chỉ bày điều sơ thiện, trung thiện và hậu thiện thuần nhất, văn nghĩa xảo diệu, viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, liền thoát khỏi trăm ngàn câu-chi đại kiếp sinh tử mãi bị trôi lăn trong khổ đau bức bách và tùy theo chỗ sinh ra thường biết đời trước. Người nào luôn thọ trì danh hiệu của Đức Phật này thì không mất công đức đã đạt như trước, mà lại ở trong trăm ngàn câu-chi đại kiếp tùy theo chỗ sinh ra, tâm xa lìa sự ngu si, ở trong hàng trời người nhận lãnh sự vui sướng. Người nào có thể tạo lập hình tượng của Đức Phật đó, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì không mất công đức đã đạt như trước, lại còn ở vô lượng câu-chi đại kiếp tùy theo chỗ sinh ra thường được gặp Phật, mau chứng Chánh đẳng Bồ-đề vô thượng.

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ở phương Đông của cõi này lại có cõi Phật tên là Diệu giác chúng đức trang nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Diệu Công Đức Trụ Cát Tường Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện đang ở đó, thương xót thế gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, chỉ bày mọi điều thiện nơi trước, giữa, sau đều thuần nhất, văn nghĩa xảo diệu, viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, liền vượt khỏi tất cả tám nạn, tùy theo chỗ sinh ra thường biết đời trước. Người nào thường hay thọ trì danh hiệu của Đức Phật đó thì không mất công đức đã đạt như trước. Lại còn ở nơi vô lượng câu-chi đại kiếp, tùy theo chỗ sinh ra, tâm thường được thông minh sáng suốt, thường ở chốn an lành, lãnh thọ các sự vui sướng. Người nào có thể tạo lập hình tượng của Đức Phật ấy mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì không mất công đức đã đạt như trước, lại còn ở vô lượng cau-chi đại kiếp tùy theo chỗ sinh ra thường được gặp Phật, tu hành tất cả pháp Ba-lamật-đa, thành đại Đạo sư độ vô lượng chúng sinh.

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ở phương Đông của cõi này lại có cõi Phật hiệu là Chúng sinh chủ, cõi đó có Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Vương Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện đang ở đó, thương xót thế gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, chỉ bày mọi điều thiện theo trước, giữa, sau đều thuần nhất, văn nghĩa xảo diệu, viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy, liền được xa lìa tất cả khổ não, phước lộc, địa vị, của cải, châu báu không bị giảm mất, chỉ trừ khi người đó ở đời trước gây nhân nghiệp ác cố định. Người nào thường thọ trì danh hiệu của Đức Phật kia thì sẽ không mất các công đức đã đạt như trước, lại còn tùy theo chỗ sinh ra đều được đầy đủ oai đức lớn, thần thông tự tại, thân tỏa ánh sáng, dáng mạo đoan nghiêm, mọi người đều ưa thấy. Người nào có thể tạo lập hình tượng của Đức Phật đó mà cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen thì không mất công đức đã đạt như trước, lại còn ở vô lượng câu-chi đại kiếp luôn sinh ra nơi thế giới có Phật, tu hạnh Bồ-tát, đại thệ trang nghiêm, thành Vô thượng giác, làm lợi ích cho tất cả.

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ở phương Đông của cõi này lại có cõi Phật tên là Tự tại lực, cõi đó có Phật hiệu là Thiện Thệ Định Tích Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện đang ở đó, thương xót thế gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, chỉ bày mọi điều thiện theo trước, giữa, sau đều thuần nhất, văn nghĩa xảo diệu, viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy thì tâm trí liền được vắng lặng, xa lìa các sự huyên náo, hỗn tạp. Nếu người nào thường thọ trì danh hiệu của Đức Phật đó thì không mất công đức đã tạo như trước, lại còn ở vô lượng câu-chi đại kiếp, tùy theo chỗ sinh ra, thân đầy đủ bốn oai nghi, hoặc nói năng, hoặc im lặng mà tâm luôn ở trong định. Người nào có thể tạo lập hình tượng của Đức Phật ấy cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen thì không mất công đức đã đạt như trước, lại còn ở vô lượng câu-chi đại kiếp tùy theo chỗ sinh ra thường được gặp Phật, mau chóng có thể hành trọn vẹn các môn Đẳng trì, thành bậc Lưỡng Túc Tôn, độ vô lượng chúng sinh.

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ở phương Đông của cõi này lại có cõi Phật tên là Tối thắng bảo, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Hoa Quang Cát Tường Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện đang ở đó, thương xót thế gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, chỉ bày mọi điều thiện theo đầu, giữa, sau đều như nhau, văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất, viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật kia, liền được đầy đủ tuệ hạnh thắng niệm, ở trong bốn chúng thuyết pháp không sợ hãi, lời lẽ oai nghiêm, người nghe đều kính thọ. Người nào thường thọ trì danh hiệu của Đức Phật ấy thì không mất công đức đã đạt như trước, lại còn ở vô lượng câuchi đại kiếp, tùy theo chỗ sinh ra, liền được đầy đủ thắng niệm tuệ hạnh, thành tựu trí tuệ nhạy bén, được sự nghe và nhận thù thắng. Người nào có thể tạo lập hình tượng của Đức Phật đó, cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen thì không mất công đức đã đạt như trước, lại còn ở vô lượng câu-chi đại kiếp tùy theo chỗ sinh ra thường được gặp Như Lai, được biện tài vô ngại, rộng nêu bày pháp diệu, tuần tự tu tập hành trang phước tuệ, thành Thiên Nhân Tôn, độ vô lượng chúng sinh.

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ở phương Nam của cõi này lại có cõi Phật tên là Tịch tĩnh châu, cõi đó có Phật hiệu là Siêu Vô Biên Tích Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện đang ở đó, thương xót thế gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, chỉ bày mọi điều thiện theo đầu, giữa, sau đều như nhau, văn nghĩa xảo diệu, viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật kia thì tâm người đó bỗng nhiên không có sự rối loạn. Người nào có thể thọ trì danh hiệu của Đức Phật ấy thì không mất công đức đã đạt như trước, lại còn có thể mau chứng được định Nguyệt quang thắng. Chứng được định này xong, ngay khi ấy lại có thể chứng được hằng hà sa số pháp môn Tam-ma-địa. Người nào có thể tạo lập hình tượng của Đức Phật đó, cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen thì không mất công đức đã đạt như trước, lại còn đối với các pháp môn chư Phật giảng dạy có thể thọ trì hết và thông suốt nghĩa lý, chiếu soi rõ suốt không ngăn ngại, như ánh sáng mặt trời, tùy theo chỗ sinh ra thường được gặp Phật, do đó mau chứng Bồ-đề vô thượng.

Lại nữa, này Xá-lợi Tử! Ở phương Nam của cõi này lại có cõi Phật tên là Tối thượng hương, cõi đó có Phật hiệu là Diệu Hương Vương Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc-già-phạm, hiện đang ở đó, thương xót thế gian, vì các đại chúng thuyết pháp vi diệu, chỉ bày mọi điều thiện theo đầu, giữa, sau đều như nhau, văn nghĩa xảo diệu, viên mãn, phạm hạnh thanh bạch. Nếu người nào được nghe danh hiệu của Đức Phật kia thì thân tâm điều hòa thông suốt, xa lìa các sự trầm trệ, nghiệp ác tiêu diệt, phiền não nhẹ bớt. Người nào thường hay thọ trì danh hiệu của Đức Phật ấy thì không mất công đức đã đạt như trước, lại vào đời sau tùy theo chỗ sinh ra đều được đầy đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, tất cả hữu tình đều cùng chiêm ngưỡng. Người nào có thể tạo lập hình tượng của Đức Phật đó cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen thì không mất công đức đã đạt như trước, lại vào đời sau tùy theo chỗ sinh ra thường được xuất gia, đầy đủ giới hạnh thanh tịnh, đến các cõi Phật nghe pháp, thọ trì, tu hành đầy đủ tất cả công đức. Do vậy nên mau chứng được đạo quả Bồ-đề vô thượng.

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi Tử:

–Nếu các hữu tình nào được nghe danh hiệu của bảy Đức Phật này mà thọ trì, cúng dường, thì chắc chắn đạt được công đức như đã nói ở trước. Vì sao? Vì danh hiệu và hình tượng của bảy Đức Phật ấy đều do bản nguyện đại Bi mà thành tựu nên khiến cho chúng sinh nào được nghe rồi thọ trì, cúng dường thì đều đạt được lợi ích an vui như vậy.

Bấy giờ, Đức Bạc-già-phạm thuyết giảng kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi Tử… cùng các đại Thanh văn và các Đại Bồ-tát, các chúng Trời, Người, A-tố-lạc… tất cả đại chúng nghe Phật giảng thuyết đều rất hoan hỷ, tín nhận phụng hành.

 

Print Friendly, PDF & Email