KINH THỌ KÝ SAI-MA-BÀ-ĐẾ

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, Tam tạng Bồ-đề-lưu-chi, người Bắc Ấn Độ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Vương xá, cùng chúng đại Tỳ-kheo gồm hai mươi ngàn vị và nhiều vị Bồ-tát như: Bồ-tát Di-lặc, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi… với nhiều vị Bồ-tát khác.

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Đức Phật đắp y, ôm bát cùng Bồtát Di-lặc vào thành lớn Vương xá khất thực. Khi đến cung điện của đại vương Tần-bà-sa-la, hai vị muốn vào, nhưng lúc ấy, đại vương Tần-bà-sa-la và phu nhân Sai-ma-bà-đế ở trên lầu cao đã thấy Đức Thế Tôn, tâm liền thanh tịnh. Họ xuống lầu, lấy áo vô giá gọi là Bađô-ma, bày ra mời Như Lai ngồi lên. Còn Bồ-tát Di-lặc ngồi vào tọa cụ (Ni-sư-đàn). Sau khi hai vị an tọa, Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế sửa soạn mọi thứ trang nghiêm, thân tướng chỉnh tề, rồi đảnh lễ sát chân Thế Tôn, quay sang kính lễ Bồ-tát Di-lặc. Trước nét mặt tôn nghiêm, dáng ngồi uy nghi của Đức Phật, phu nhân càng kính trọng trong lòng muốn nghe pháp.

Đức Thế Tôn thấy Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế trang nghiêm mọi thứ và thân tướng chỉnh tề, vì muốn ban vui tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh, Đức Phật biết mà vẫn cứ hỏi:

–Này Sai-ma-bà-đế! Nay thân của phu nhân được ánh sang đoan nghiêm thù thắng như là màu sắc của trái cây. Vậy cây đó là cây gì?

Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế nói kệ thưa:

Đại trượng phu bậc nhất
Biết mà cố hỏi con:
Cây đó là cây gì?
Người được quả như thế.
Đó là cây phước đức
Đời trước con gieo trồng
Quả này của cây đó
Nên nay con hái ăn!
Lại đã trồng cây đó
Với chánh giác Thanh văn
An trụ đạo Bồ-đề
Cầu ngôi vị Chánh giác.
Thí, giới: nước thấm nhuần
Làm cây đó tang trưởng
Cây đã tăng trưởng rồi
Sinh quả đoan nghiêm này.
Sức nhẫn nhục tinh tấn
Làm cây đó tăng trưởng
Cây đó tăng trưởng rồi
Sinh quả vô cấu này.
Hoa thiền, tuệ nở rộ
Làm cây đó đoan nghiêm
Nay con ăn quả ấy
Như Thế Tôn đã thấy.
Như rừng rậm, cây cỏ
Tất cả dựa vào núi
Nhánh, lá, cành tăng trưởng
Trên dưới đều bất động.
Như vậy đại thọ đó
Đời trước con khéo trồng
Lợi ích các chúng sinh
Mà được pháp chư Phật.
Như vậy cây phước đức
Con được chính hoa đó
Quả ấy con lại ăn
Sau này quả đó là.
Quả Bồ-đề bậc nhất
Phật Bồ-đề vô thượng
Xả thân nữ thấp kém
Sau chắc được quả kia.
Con sẽ làm trượng phu
Trong chúng sinh trên hết
Các pháp là bờ giác
Nhất thiết trí hiện khắp.
Con giải thoát chúng sinh
Các khổ không còn sợ
Tất cả quay về con
Thương hết thảy chúng sinh.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế:

–Phu nhân nói như thế là rất tốt, rất thuận hợp. Phu nhân đã khéo làm lợi ích, an lạc cho nhiều người, thương mến thế gian, đem lợi lạc, an vui cho tất cả đại chúng nơi cõi trời, người.

Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế nghe Phật khen mình, tự thưa với Thế Tôn:

–Thưa Thế Tôn! Vì nhân duyên gì thân được ba mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp, được mười Lực của Như Lai, bốn Vô sở úy, bốn Vô ngại, mười tám pháp Bất cộng của Phật, đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, có đủ thứ vô lượng, vô số như vậy, không thể nói hết, pháp Phật vô số từ đâu mà sinh?

Khi Vương phu nhân hỏi như thế, Đức Phật liền nói kệ:

Ta cũng lại như vậy
Đời trước trồng cây ấy
Vì lợi ích chúng sinh
Mong cầu trí chánh giác.
Tu hành Thí, Giới, Nhẫn
Tinh tấn, Thiền, Trí tuệ
Trong tất cả các thời
Luôn tu tập thiền tuệ.
Đối với các chúng sinh
Chưa từng khởi tâm ác
Thường hành tâm bình đẳng
Ngày nay được thành Phật.
Tâm không có ghét, yêu
Bạn lành, oán: bình đẳng
Tâm được bình đẳng rồi
Cây phước đức tăng trưởng.
Thân ta như đại thọ
Thâu vô lượng công đức
Từng làm Chuyển luân vương
Hoặc làm vua Đế Thích.
Lại làm Đại phạm thiên
Giàu sang nhiều vô số
Pháp Phật không thể bàn
Nay được những tướng này.

Nghe những công đức như thế, Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế tán thán:

–Lành thay! Nghe lời của Thế Tôn, con hết sức vui mừng. Vương phu nhân liền hướng về Đức Thế Tôn nói kệ:

Bậc tối thắng trong đời
Như vậy tùy thuận học
Khéo học như đã học
Biển công đức vô biên.
Con nay học pháp Phật
Những công đức giác ngộ
Sẽ lìa khổ sinh tử
Để được như Mâu-ni.
Con vốn sinh nhiều đời
Từng tu hạnh bố thí
Nguyện hết thảy phước ấy
Được trí Phật vô đẳng.
Trong quá khứ, hiện tại
Con hộ trì giới cấm
Nguyện tất cả phước ấy
Sẽ được trí Như Lai.
Con tu nhẫn, tinh tấn
Như: Tam-muội, Bát-nhã…
Như vậy nguyện tất cả
Đều thành tựu pháp Phật.
Nghiệp thân, khẩu, ý con
Chỗ tu hành các thiện
Nguyện đắc đại Bồ-đề
Cầu công đức Phật trí.
Con xả bỏ thân nữ
Được tướng đẹp trượng phu
Đắc thân trượng phu rồi
Kế đến được thân Phật.
Đắc Bồ-đề thù thắng
Chuyển xe pháp vô thượng
Giải thoát cho chúng sinh
Khỏi ngục khổ sinh tử.

Đức Thế Tôn khen ngợi Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế và nói kệ:

Lành thay! Lời nói ấy
Lành thay! Tâm nguyện thiện
Con sẽ phá trừ ma
Và được thành Chánh giác.

Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế được chính Đức Thế Tôn thọ ký, bà nghe rồi vui mừng, khởi tâm thù thắng, sinh ý quyết định, đem dâng cúng lên Thế Tôn nhiều loại thức ăn như: Khư-đà-ni, Bồxà-ni, Ta-đà-ni (Thức ăn cứng mềm: cơm, bún, mì, đậu…) mỗi thứ mỗi loại đều đầy đủ, dâng cúng cho Đại Bồ-tát Di-lặc cũng những thức ăn như thế.

Bấy giờ, Thế Tôn dùng cơm xong, cất bát rửa tay, vì Vương phu nhân Sai-ma-bà-đế lại thuyết pháp, chỉ dạy khuyên bảo khiến Vương phu nhân được vui vẻ. Thế Tôn thọ ký một lần nữa:

–Này Sai-ma-bà-đế! Vào đời vị lai, trải qua vô lượng kiếp, phu nhân sẽ thành Phật hiệu là Công Đức Bảo Thắng gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng Chanh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Cõi Phật đó hoàn toàn trong sạch, không có việc khổ não nơi cõi ác, tâm ý luôn an vui, tất cả đều được trang nghiêm. Trụ xứ của Bồ-tát thanh tịnh bậc nhất. Phu nhân sẽ được cõi Phật trang nghiêm như vậy.

Khi Đức Phật thuyết giảng pháp môn này, có vô số Ưu-bà-tắc trên hàng ngàn người, tất cả đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Hàng ngàn chúng sinh ở cõi trời, người, thế gian đối với pháp này không còn nghi ngờ, được tâm tùy thuận. Như Lai thuyết giảng pháp xong, phu nhân Sai-ma-bà-đế, Bồ-tát Di-lặc, tất cả chúng hội cùng các hàng Trời, Người, A-tu-la, Càn-thát-bà… nghe Thế Tôn nói, đều rất vui mừng.