KINH THIÊN THỈNH VẤN

Hán dịch: Đời Đại Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Tráng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời Đức Thế Tôn ở tại khu lâm viên Thệ-đa cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Lúc đó có một vị trời, dung mạo đẹp đẽ khác lạ, vào lúc hơn nửa đêm đến chỗ Phật cung kính đảnh lễ nơi chân Phật, rồi đứng sang một bên, uy lực và ánh sáng của vị trời này tỏa chiếu rực rỡ khắp khu rừng Thệ-đa.

Bấy giờ vị trời ấy dùng kệ vi diệu mà thưa Phật:

Thế nào đao kiếm bén
Thế nào thuốc độc hại
Thế nào lửa cháy mạnh
Thế nào rất tối tăm?

Đức Thế Tôn cũng dùng kệ đáp:

Lời thô: đao kiếm bén
Tham dục: thuốc độc hại
Sân giận: lửa hừng hực
Vô minh rất tối tăm.

Vị trời hỏi:

Người nào gọi được lợi
Người nào gọi mất lợi
Áo giáp nào bền chắc
Đao kiếm nào là bén?

Đức Thế Tôn đáp:

Người thí gọi được lợi
Người nhận, gọi mất lợi
Nhẫn là áo giáp chắc
Tuệ là đao gậy bén.

Vị trời hỏi:

Thế nào là giặc cướp
Vật gì của bậc trí
Ai gọi là giặc cướp
Ở trời và thế gian?

Đức Phật bảo:

Nghĩa tà là giặc cướp
Giới làcủa bậc Trí
Phạm giới là giặc cướp
Ở trời và thế gian.

Vị trời hỏi:

Ai là an lạc nhất
Ai là rất giàu có
Ai là thường đoan nghiêm
Ai là luôn xấu xí?

Đức Thế Tôn đáp:

Ít dục, an lạc nhất
Biết đủ, giàu có lớn
Giữ giới thường đoan nghiêm
Phá giới thường xấu xí.

Vị trời hỏi:

Ai là quyến thuộc lành
Ai là tâm oán ghét
Thế nào là khổ lớn
Thế nào vui bậc nhất?

Đức Thế Tôn đáp:

Phước là quyến thuộc lành
Tội là tâm oán ghét
Địa ngục là khổ lớn
Vô sinh: vui tột cùng.

Vị trời hỏi:

Cái gì không nên thích
Cái gì đáng nên thích
Cái gì bệnh rất nóng
Ai là bậc Lương y?

Đức Thế Tôn đáp:

Ái dục không nên thích
Giải thoát phải nên thích
Tham là bệnh rất nóng
Phật là đại lương y.

Vị trời hỏi:

Ai hay chê thế gian
Ai lừa dối thế gian
Ai khiến bỏ bạn thân
Ai ngăn sinh cõi trời?

Đức Thế Tôn đáp:

Vô trí che thế gian
Si lừa dối thế gian
Xan tham bỏ bạn thân
Đắm nhiễm ngăn sinh Thiên.

Vị trời lại hỏi:

Vật gì lửa không thiêu
Gió cũng không thể tắt
Chẳng phải chỗ nước bỏng
Hay ủng hộ thế gian?
Ai cùng vua ngăn giặc
Chống địch rất dũng mãnh
Không bị sự xâm đoạt
Của người và phi nhân?
Đức Thế Tôn đáp:
Phước chẳng bị lửa thiêu
Gió cũng không thổi tắt
Phước, nước chẳng lầm bỏng
Hay ủng hộ thế gian.
Phước cùng vua ngăn giặc
Chống địch rất dũng mãnh
Không bị sự xâm hại
Của người và phi nhân.

Trời lại hỏi:

Nay con còn nghi ngờ
Xin Phật dứt trừ nghi
Đời này và đời sau
Ai dám còn lừa dối?
Đức Phật dạy:
Nếu có nhiều tiền của
Không tu tạo phước báo
Đời này và đời sau
Người đó lừa dối mình.

Lúc ấy vị trời nghe Đức Phật giảng nói kinh này rồi thì rất vui mừng, tán thán là việc chưa từng có, đảnh lễ nơi chân Phật rồi ở trước Phật bỗng nhiên biến mất.

 

Print Friendly, PDF & Email