PHẬT NÓI KINH THIỆN PHÁP PHƯƠNG TIỆN ĐÀ LA NI

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản sao chép của đời Đông Tấn
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự dưới cây Bồ Đề trong Giới Tịch Diệt Đạo Trường tại Ma Kiệt Đà cùng với Tỳ Khưu Tăng, Đại Chúng đều tập hội. Tên các vị ấy là: Đại Trí Xá Lợi Phất, Trưởng lão Mục Kiền Liên, Trưởng lão A Nan, hàng Đại Thanh Văn với các chúng Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cương Tràng Bồ Tát, Kim Cương Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát.Các chúng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát thuộc đời Hiền Kiếp như vậy.

Thời Chấp Kim Cương Thần bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Đấng Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri có tri kiến như thật bày thế uy lực quang minh của Thiện Phương Tiện Đà La Ni Chú hay tồi diệt tất cả các ác, hay làm nơi che giúp cho người không được che giúp

Nếu gặp tất cả Ác Duyên Tri Thức, Rồng độc, các Quỷ, Dạ Xoa, La Sát với hàng Đa Na Nhược, Cưu Bàn Trà, người, Phi Nhân, sự sợ hãi, dao, dậy, oan gia , hoạnh hại, Tà Mỵ, Yểm Đảo… chẳng thể gây nhiễu loạn cho đến bốn uy nghi:đi, đứng, ngồi, nằm chẳng buông bỏ chúng sinh. Như con ngày nay thị việ Đức Như Lai chưa từng tạm lìa. Đà La Ni đó ở tất cả Thời che giúp chúng sinh, lợi ích chúng sinh… trước chẳng buông bỏ, cũng lại như vậy. Chính vì thế cho nên nay con khuyến thỉnh Đức Như Lai nói Đà La Ni này.

Đà La Ni này tức là Bồ Tát, tức là Đại Thừa. Tại sao thế? Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện không có chỗ che giúp thời sẽ làm nơi che giúp, ắt diệt tất cả đấu tụng; cột trói các nạn đột ngột”

Lúc đó Đức Phật bảo Chấp Kim Cương Thần: “Lành thay! Lành thay Chấp Kim Cương Thần! Như ông đã nói, liền hay như vậy vì chúng sinh cho nên khuyến thỉnh Như Lai. Nay ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì ông nói Thiện Pháp Phương Tiện Đà La Ni Chú

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Chú là:

“Ưu cưu (1) mậu cưu (2) ma tỳ ni (3) ma đà ni (4) bà la già lệ (5) na hưu hưu lê việt đa, toa ha (6)”

 

_Khi Đức Như Lai Ứng Chính Biến Tri nói Trang Nghiêm Đại Đỉnh Thắng Vương Đà La Ni đó xong thời bảo Chấp Kim Cương: “Ông nên ghi nhớ thọ trì như vậy. Như Lai sẽ vì ông nói” Liền nói Chú là:

“Bạt thệ lai (1) bạt thệ lai (2) bạt thệ lai đà lợi (3) bạt thệ lai bà đế (4) bạt thệ lai bệ đế (5) bạt thệ lai đạt đề (6) chước ca la bạt thệ lai (7) chước ca la đà lợi (8) Đà lợi (9) đà lợi (10) bà lê (11) mậu lợi (12) già lợi (13) hưu hưu lợi (14) bằng già (15) tỳ tỳ lợi (16) lợi lợi thi (17) lợi thi lợi (18) lâu lâu chỉ (19) già lệ (20) châu lợi (21) mậu lợi (22) mạn trà lợi (23) tát ba ba tỳ xa đâu (240 cưu cưu đâu bỉ lợi (25) ma lai (26) ha đa ni (27) bà lai (28) bà lai (29) bà địa (30) bạt đề (31) Tỳ đề (32) tỳ lai (33) lâu sa lai (34) xá la tỳ (35) la sa nê (36) la bà lai duệ (37) Phạm ma già lợi na (38) nhân đà bạt đế (39) đề đề la gia (40) na mô ma hề thủ la gia ni (41) lợi sư phạm bạt ni (42) ba ba chiêm bà ni (43) kha la bà đề (44) phù đa bà đề (45) tát đá kha thê (46) tô ma bà đề (47) tô ma kim lạp toa ha (48)”

 

_Đức Phật bảo: “Này Chấp Kim Cương! Ta lại sẽ vì ông nói Thần Chú khiến cho

Hành Giả được sống lâu” Liền nói Chú là:

“Ha la (1) ha la (2) hi la (3)”

 

Thời Chấp Kim Cương liền bạch Phật rằng: “Như thế! Bạch Đức Thế Tôn! Con sẽ thọ trì”

“Ca trí đa (1) ba trí đa (2) a di na (3) ha lợi chiêm bà ni (4) kha cát đán ni (5) át đá la hạ ni (6) mạt già tỳ lô ha ni (7) hưu sa bà đế (8) phục sa bà đế (9) hy lợi (10) hy lợi (11) gia tha thị (12) gia tha kỵ ni (13) gia tha ba lạn già (14) gia tha bà diêm (15) gia tha hỷ đà diêm (16)”

 

Nói Chú đó xong, bảo Chấp Kim Cương: “Như Lai đã nói Thiện Pháp Đà La Ni Chú như vậy vì lợi cho tất cả chúng sinh. Do Từ Bi cho nên nay Ta sẽ vì ông nói như xưa kia Đấng Như Lai Ứng Chính Biến Tri khéo nói như vậy cho đến ngày nay chỗ ấn khả của Phật đều thành thật chẳng hư dối”

_Bấy giờ Đức Thế Tôn liền phóng ánh sáng thuộc tướng lông mày trắng xoáy ở tam tinh của Đại Nhân chiếu khắp tất cả quốc thổ của chư Phật. Ánh sáng đó chiếu khắp hay lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Chư Phật ở phương ấy nhìn thấy ánh sáng đó xong đều từ chỗ ngồi đứng dậy đều cùng nhau đi theo ánh sáng đến cõi Nhẫn Độ (Thế Giới Sa Bà). Đến cõi đó xong đều đồng thanh khen rằng: “Lành thay! Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn khéo hay phó chúc, lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh.

Lành thay! Lành thay! Thích Ca Như Lai Ứng Chính Biến Tri vì lợi cho tất cả các chúng sinh, vì che giúp, vì chiếu sáng, vì khiến chúng sinh được vui vẻ cho nên nói Thiện Pháp Đà La Ni Chú. Chúng ta, các Phật đã nói Chương Cú cũng đều như vậy. Lành thay! Thích Ca hay rộng bố thí. Nếu kẻ trai lành với người nữ thiện nghe Thiện Pháp Đà La Ni Chú đó muốn được lợi ích thời nên vào buổi sáng sớm, thọ trì đọc tụng. Tức làm nơi hộ giúp của chư Phật chúng ta.

Nếu nơi có tụng trì Chú này ắt là chốn tốt lành, chư Phật chúng ta ở trong đó. Nếu các chúng sinh trước kia đã gây tạo nghiệp ác cực nặng đều diệt không còn sót, hay khiến cho các hàng Thiện Nam Tử này được đầy đủ 20 Thiện Lợi.

1_ Hiện được sống lâu

2_ Nhà cửa an ổn

3_ Danh Dự vang xa

4_ Hiện được tôn quý

5_ Có nhiều tài bảo

6_ Uy mạo thù thắng

7_ Dũng mãnh không sợ hãi

8_ Không có các bệnh tật

9_ An ổn khoái lạc

10_ Tiến hành không có mệt mỏi

11_ Chư Phật hộ niệm

12_ Chư Thiên thủ hộ

13_ Được người yêu kính

14_ Hiện thấy chư Phật

15_ Bạn lành giúp đỡ

16_ Chẳng bị độc hại

17_ Quỷ ác hàng phục

18_ Oán địch tự tiêu

19_ Quyến thuộc thành tựu

20_ Nguyện lành theo tâm

Như vậy Chấp Kim Cương! Đà La Ni Chú đó tức là nơi cất chứa bí mật của chư Phật, nơi hộ niệm của tất cả chư Phật, chân thật chẳng hư dối, vi diệu khéo nói”

_Thời Chấp Kim Cương Thần bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con đối với Thần Chú mà Đức Như Lai đã nói, cũng sẽ tùy hỷ tin vui diễn nói. Tại sao thế? Vì Đà La Ni Thần Chú đó có thế lực hay làm nơi che giúp, nhiều lợi ích cho người không có nơi che giúp. Vì các kẻ trai lành, người nữ thiện của nhóm như vậy cho nên nay con sẽ diễn nói Thiện Pháp Đà La Ni Chú. Người muốn được an vui với cầu được độ thời người ấy nên vào lúc sáng sớm, thọ trì đọc tụng ắt được sức ủng hộ của Thần Chú đều sẽ lìa hẳn tất cả khổ não.”

Liền nói Chú là:

“Thi khí (1) thi khí (2) chi chí (3) chi chí (4) bà bà (5) bà bà (6) lô lâu (7) lô lâu (8) thời thị (9) thời thị (10) già la (11) già la (12) hư hi (13) hư hi (14) pha phá (15) pha phá (16) ma hệ (17) ma hệ (18) ha na (19) ha na (20) ha na (21) đà ha (22) đà ha (23) đà ha (24) ba già (25) ba già (26) toa ha (27)”

 

_Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Chấp Kim Cương: “Lành thay! Lành thay Chấp Kim Cương Thần! Đà La Ni đó rất thần diệu, rất hiệu nghiệm vì các chúng sinh cho nên nói. Đà La Ni Thần Chú này có uy lực đều hay ngăn che tất cả lỗ chân lông khiến cho các Rồng, Quỷ, tất cả bệnh dịch, mọi Tà, khí độc chẳng thể được vào, cũng hay gây tạo nhân duyên giải thoát”

_Khi ấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Chủ Đại Phạm Thiên Vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy đỉnh lễ Đức Phật, chắp tay hướng về Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Lành thay Thế Tôn! Nay con cũng vui tán dương tùy hỷ lợi ích thành tựu. Các kẻ trai lành hành Chú này, nên vào lúc sáng sớm, thọ trì đọc tụng Đà La Ni. Như Đức Thế Tôn ngày nay, vì muốn lợi an ủng hộ các chúng sinh như vậy cho nên nói Thiện Pháp  Đà La Ni Chú

Thời Đại Phạm Vương liền nói Chú là:

“Hư lợi (1) di lợi (2) chỉ lợi toa ha (3) phạm ma phú lợi toa ha (4) phạm ma thí toa ha (5) ba kiếp thí (6) phất ba tăng đát lợi, toa ha (7)”

 

Nói Chú đó xong liền bạch Phật rằng: “Đại Đức Thắng Tôn! Như vậy đã nói Đà La Ni Chú đều hay ủng hộ kẻ trai lành với người nữ thiện đó, cũng hay khiến được tăng ích thọ mệnh. Chính vì thế cho nên Hành Giả nên vào lúc sáng sớm, như Pháp đọc tụng tu hành thọ trì”.

_Khi ấy Thích Đề Hoàn Nhân lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con cũng muốn lợi ích ủng hộ cho kẻ lai lành như vậy cho nên nói Đà La Ni đó là nơi hộ niệm của các Phậtg Thế Tôn. Chính vì thế cho nên Hành Giả nếu muốn được Công Đức lợi của Đà La Ni Chú đó thời nên vào buổi sáng sớm, đọc tụng thọ trì” Lúc đó Thiên Đế Thích liền nói Chú là:

“Tỳ ni bà la nê (1) bà đà lan đế (2) trí tri trí (3) cụ lợi kiền đà lợi (4) ma la ma la bà (5) ha na mạt đạn đà la ni (6) đà la ma lợi ni (7) chước ca bà chỉ (8) phiến bạt lợi (9) phiến bà lợi, toa ha (10”

_Khi ấy lại có bốn vị Đại Thiên Vương: Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương, Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương, Tỳ Lâu Bác Xoa Thiên Vương chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng: “Chúng con, bốn vị Thiên Vương cũng sẽ hộ giúp cho nhóm kẻ trai lành, người nữ thiện đó. Người vui muốn tu hành Thiện Phương Tiện Đà La Ni đó thời các chúng sinh ấy cũng nên vào buổi sáng sớm thọ trì đọc tụng”

Lúc đó bốn vị Thiên Vương liền nói Chú là:

“Phất ba (1) tu phất ba (2) đầu ma ba lợi ha lai (3) a lợi ba la thế đế (4) phiến đế (5) niết mục đế (6) mạo già lệ (7) đâu đế (8) đâu đế toa ha (9)”

 

_Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai liền nâng bàn tay phải lên, bảo Thiên Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương với bốn vị Hộ Thế: “Lành thay! Lành thay! Chư Thiên đại đức khéo hay đối với Thiện Pháp Phương Tiện Đà La Ni Vương này tuỳ vui diễn nói. Như Thiện Pháp Đà La Ni này đều là nơi hộ niệm của chư Phật. Các ông cần phải thường khéo thọ trì”

_Khi ấy Đức Thế Tôn lại bảo Chấp Kim Cương lần nữa: “Lành thay! Lành thay Chấp Kim Cương Thần! Thiện Phương Tiện đó với được Trường Thọ Đà La Ni Chú. Ba Chú này đều là nơi hộ niệm, xưng tán, ấn khả của chư Phật ở mười phương. Nơi thủ hộ của chư Thiên, Thiên Vương, Đại Lực Quỷ Thần. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện muốn tu hành, cần phải tự tịnh thân khẩu ý xong, vào lúc sáng sớm dùng tâm ân trọng như Pháp thọ trì, tịnh tâm đọc tụng. Người hay như vậy chẳng thấy hàng Trời, Rồng, các người Quỷ ác nào có thể được dịp thuận tiện gia hại”

_Bấy giờ Bồ Tát, Thanh Văn, Đại Chúng, Chấp Kim Cương Thần với các Thiên Vương, Tất cả Quỷ Thần, Long Vương, Dạ Xoa, ngưới, Phi Nhân …đều cùng nhau cung kính, đều rất vui vẻ, nhận giữ, phụng hành.

 

PHẬT NÓI KINH THIỆN PHÁP PHƯƠNG TIỆN ĐÀ LA NI

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 09/04/2013