PHẬT NÓI KINH THIỆN LẠC TRƯỞNG GIẢ

Hán dịch: ây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bày tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại thành Ca Tỳ La (Kapila) cùng với Đại Chúng đến dự.

Lúc đó có một vị Trưởng Giả thuộc giòng họ Thích (Śākya), tên là Thiện Lạc cư trú tại bản xứ. Vị Trưởng Giả ấy tin trọng Tam Bảo, quy y Phật quy y Pháp quy y Tăng. Chỉ tin Phật Pháp Tăng, chẳng tin phục các Ngoại Đạo khác. Chỉ cầu Phật Pháp Tăng, khéo giải Khổ Tập Diệt Đạo, thấy Lý chân thật, được quả báo lớn mà ngay lúc ấy chưa được chứng Bồ Đề

Thời vị Trưởng Giả ấy đối với Sở Kiến Sắc đột nhiên chẳng nhìn thấy. Lúc đó Thiện Lạc Trưởng Giả từ xa hướng về Đức Thế Tôn tác lời nguyện là: “Đức Phật Thế Tôn Đại Từ Đại Bi của con! Nguyện ban con mắt cho mắt của con, ban ánh sáng cho con mắt của con, ban sự trong sạch cho con mắt của con, trừ sự mờ tối cho con mắt của con!…”

Phát Nguyện đó xong, lại nói là: “Nay con quy y Phật, quy y Đấng Thiện Thệ”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng Thiên Nhĩ thanh tịnh hơn hẳn lỗ tai của con người, từ xa nghe vị Trưởng Giả ấy phát lời Nguyện xong, liền bảo Tôn Giả A Nan rằng: “Này A Nan! Nay ông đem Thần Chú bí mật của Ta đến nơi Thiện Lạc Trưởng Giả thuộc giòng họ Thích ấy cùng làm cứu bạt, hộ trì khiến cho được an vui lắng lặng cho đến cùng với bốn Chúng ấy cũng làm lợi ích an vui”

_Khi ấy, Đức Thế Tôn vì nhóm Thiện Lạc Trưởng Giả nói Thanh Tịnh Nhãn Bí Mật Đại Thần Chú này là:

“Đát ninh-dã tha (1) hứ lý, di lý, xỉ lý (2) hứ lệ đa (3) hốt dụ hốt dụ (4) hốt dạ vĩ để (5) hốt lô hốt lô hốt lô (6) nột nột nột nột lô (7)”

*)TADYATHĀ: HILI MILI KILI HILITE _ HUYA HUYA HUYA-VITE _ HULU HULU HULU _ DUDUDU DULU

Dùng sức của câu Thanh Tĩnh Nhãn Bí Mật Thần Chú nên mắt được trong sạch, trừ bỏ sự tối tăm, trừ bỏ sự ngăn che màng mắt cho đến trừ bỏ bệnh của mắt vì bị chất độc của gió (phong độc), bệnh của mắt vì bị hoàng độc, bệnh của mắt vì bị chất độc của đờm rãi (Đàm độc), bệnh của mắt vị bị Âm Độc…; không có đau nhức, không bị sưng phù, không có buồn bực, không có khổ, không có các ghèn mắt, nước mắt…Bệnh của nhóm như trên thảy đều được tiêu trừ.

Lại dùng sức chân thật của Giới, sức chân thật của sự tu hành, sức chân thật của Khổ Hạnh, sức chân thật của Thần Chú bí mật, sức chân thật của Pháp Duyên Sinh, sức chân thật của Pháp Khổ, sức chân thật của Pháp Tập, sức chân thật của Pháp Diệt, sức chân thật của Pháp Đạo, Sức chân thật của Tu Đà Hoàn, sức chân thật của Tư Đà Hàm, sức chân thật của A Na Hàm, sức chân thật của A La Hán, sức chân thật của Duyên Giác, sức chân thật của Bồ Tát, sức chân thật của Phật, sức chân thật của Thánh Chúng.

Dùng sức chân thật của nhóm như vậy cho nên mắt được trong sạch, trừ bỏ sự tối tăm, trừ bỏ sự ngăn che màng mắt. Hết thảy bệnh của mắt vì bị chất độc của gió (phong độc), bệnh của mắt vì bị hoàng độc, bệnh của mắt vì bị chất độc của đờm rãi (Đàm độc), bệnh của mắt vị bị Âm Độc đều chẳng thể xâm hại. không có đau nhức, không bị sưng phù, không có buồn bực, không có khổ, không có các ghèn mắt, nước mắt…

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Bí Mật Thần Chú này là điều mà sáu Đức Chính Đẳng Chính Giác thời quá khứ đã cùng chung tuyên nói. Các vị ấy là:Vĩ Bát Thi Như Lai Chính Đẳng Chính Giác, Thất Khí Như Lai Chính Đẳng Chính Giác, Vĩ Thuyết Bộ Như Lai Chính Đẳng Chính Giác, Cật La Cát Thốn Đà Như Lai Chính Đẳng Chính Giác, Cát Na Cát Mâu Ni Như Lai Chính Đẳng Chính Giác, Ca Diếp Ba Như Lai Chính Đẳng Chính Giác.Nay Ta Thích Ca Mâu Ni Như Lai Chính Đẳng Chính Giác là vị thứ bảy cũng nói như vậy cho đến bốn vị Đại Thiên Vương là Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương với Đế Thích, Sa Bà Thế Giới Chủ Đại Phạm Thiên Vương…. Cũng đều tùy vui tuyên nói”

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Ta chưa từng thấy điều ấy nơi Thiên Giới, Phạm Giới với các Ma Giới cho đến Sa Môn Bà La Môn Đẳng Giới. Nếu có người trì tụng Bí Mật Đại Thần Chú này ba biến thì các bệnh khổ chẳng thể xâm hại. Hết thảy sự tối tăm bên trong bên ngoài, sự ngăn che của màng mắt cho đến bệnh do hàng Trời gây ra, bệnh do loài Rồng gây ra, bệnh do Dạ Xoa gây ra, bệnh do A Tu La gây ra, bệnh do Ca Lâu La gây ra, bệnh do Càn Thát Bà gây ra, bệnh do Cưu Bàn Trà gây ra, bệnh do Tất Lệ Đa gây ra, bệnh do Phú Đan Na gây ra, bệnh do Yết Tra Phú Đan Na gây ra, bệnh do Tỳ Xá Tả gây ra, bệnh do La Sát gây ra, bệnh do Yết Khô Đà gây ra, bệnh do Đại Đa Noa gây ra, nơi chấp giữ của Tinh Diệu (các vì sao) cho đến trúng độc với các Tà Chú Pháp…. thảy đều tiêu trừ.

Lại nữa, A Nan! Pháp Bí Mật Đại Thần Chú như vậy. Nếu người bị tật bệnh, một này niệm ba biến thì con mắt của người đó được trong sạch như nhìn thấy vậy ngay trước mặt

Thanh Thịnh Nhãn Bí Mật Đại Thần Chú như vậy có sức mạnh lớn cho nên con mắt được trong sạch như vậy. Trừ bỏ sự tối tăm bên trong bên ngoài, sự ngăn che của màng mắt, cho đến sự ngăn che của Phong độc, sự ngăn che của Hoàng độc, sự ngăn che của Đàm độc…. Thảy đều tiêu trừ. Không có đau nhức, không có khổ, không có các ghèn mắt, nước mắt

Lại nữa, sức chân thật của Giới trong sạch, sức chân thật của sự tu hành, Sức chân thật của Ngũ Thông Tiên, sức chân thật của Hiền Thánh, sức chân thật của Thuốc Thánh, sức chân thật của câu Bí Mật, sức chân thật của Pháp Duyên Sinh, sức chân thật của Pháp Khổ, sức chân thật của Pháp Tập, sức chân thật của Pháp Diệt, sức chân thật của Pháp Đạo, Sức chân thật của Tu Đà Hoàn, sức chân thật của Tư Đà Hàm, sức chân thật của A Na Hàm, sức chân thật của A La Hán, sức chân thật của Duyên Giác, sức chân thật của Bồ Tát, sức chân thật của Phật, sức chân thật của

Thánh Chúng….Dùng sức chân thật của nhóm như vậy cho nên mắt được trong sạch

_Khi ấy, Đức Thế Tôn lại nói Bí Mật Thần Chú là:

“Na mô một đà tả (1) bà nga phộc đô tất điện đổ, mãn đát-la bát na, toa hạ

(2)”

*)NAMO BUDDHASYA BHAGAVATO SIDDHYANTU MANTRA-PĀDA

SVĀHĀ

Đức Phật bảo: “Này A Nan! Bí Mật Đại Thần Chú này. Nếu có người ngày ngày ba Thời cùng với Thần Chú trước, cộng chung y theo Pháp tụng niệm thì hết thảy bệnh về mắt của người đó đều được tiêu trừ”

Bấy giờ Tôn Giả A Nan bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con tuân theo Thánh Chỉ của Phật, đem Bí Mật Đại Thần Chú này, đến chỗ ở của Thiện Lạc Trưởng Giả, rộng tuyên nói cho Thiện Lạc Trưởng Giả với bốn Chúng, làm lợi ích lớn”

Đức Phật nói Kinh đó xong. Tôn Giả A Nan với các Đại Chúng nghe điều Phật nói đều rất vui vẻ tin nhận, phụng hành.

PHẬT NÓI KINH THIỆN LẠC TRƯỞNG GIẢ

_Hết_

04/11/2008