KINH THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng _ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh Truyền Pháp Đại Sư THI HỘ (Dāna-pāla) phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự dưới cây Bà Lợi Chất Đa (Pārijāta) trong Trời Đao Lợi (Trāyastriṃśa). Bấy giờ, Đế Thích Thiên Chủ (Indradevādhipati) cùng với tất cả Người Trời, quân chúng trước sau vây quanh đi đến chỗ Phật ngự, mỗi mỗi chí thành chắp tay quy y, chiêm ngưỡng Đức Như Lai rồi an trụ theo thứ tự .

Khi ấy, Đế Thích Thiên Chủ đến trước mặt Đức Phật bạch rằng: “Thế Tôn! Con có Đà La Ni (Dhāraṇī) tên là Thiên Chuyển Đại Minh (Sahasra-varta-mahā-vidyā). Đà La Ni này ở nơi Thế Gian làm lợi ích lớn. Hết thảy hàng Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dạ Xoa (Yakṣa), Ngã Quỷ (Preta), Cưu Bàn Trà (Kuṃbhaṇḍa), cho đến Nhân (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuiṣya)… nghe được Đà La Ni (Dhāraṇī) này thảy đều giáng phục. Đối với chúng sinh, có bao nhiêu việc chẳng nhiêu ích thảy đều trừ hết. Nguyện xin Đức Thế Tôn Đại Từ (Mahā-maitra) Đại Bi (Mahā-kāruṇa) cho phép con được tuyên nói”

Đức Phật bảo Thiên Chủ rằng:” Lành thay! Lành thay! Như ông đã nói Đại Thiên Chuyển Đại Minh Đà La Ni (Mahā-sahasra-varta-mahā-vidyā-dhāraṇī) ấy hay ở Thế Gian làm việc nhiêu ích lớn. Nếu ông muốn nói, Ta sẽ tùy theo ý của ông”

Bấy giờ, Đế Thích Thiên Chủ liền nói Thiên Chuyển Đại Minh Đà La Ni là:

“Đát nễ dã tha: Nẵng tứ đát tả bà đế_ Bà nga phộc đổ _ Tam dã thể nan dã quá đổ”

Tất cả Bộ Đa (Sarva-bhūta) nghe nói Chú này đều kinh sợ, mê muộn, điên cuồng, chạy lui tứ tán. Bảo Hiền Dạ Xoa Chủ (Ratna-bhadra) với nhóm Luân Thành Tựu (Cakra-siddhi) hiện ra mọi sắc tượng khiến cho các Bộ Đa, các nhóm Quỷ Thần với hàng Du Phương Không Hành (Dạo mọi nơi trên hư không) Khởi Thi (Quỷ nhập vào xác chết đứng dậy đi), Ngược tật (Quỷ gây bệnh sốt rét), các nhóm Quỷ Thần ác cho đến tất cả Tà Pháp căn bản, Hành Độc não hại chúng sinh, các việc chẳng nhiêu ích thảy đều được giải thoát.

“A nẵng bát đế_ Ô bá nẵng bát đế_ Áng nga thương ca lị_Nghị-lị hận-noa, sa-phộc hạ_ Nẵng mô bột đà dã_ Nẵng mô đạt lị-ma dã_ Nẵng mô tăng già dã_ Nẵng mô a lị-dã phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la dã_ Mạo địa tát đỏa dã_ Ma ha tát đỏa dã_ Ma ha ca lỗ ni ca dã_ Nẵng mô a lị-dã ma ha tát sai ma ba-la bát-đa dã_ Đát nễ-dã tha : Mục ngật-đế, vĩ mục ngật-đế_ Tỵ na nễ, vĩ tỵ na nễ_ Nễ ly-ma lệ_ Vĩ ma lệ_ Tô mục khế, vĩ mục khế_ Tao nga lệ, tô tao nga lệ”.

 

Giải thoát tất cả sự sợ hãi về vua chúa. Giải thoát tất cả sự sợ hãi về Tinh Tú biến quái. Giải thoát tất cả sự sợ hãi cuộc chiến đấu của quân mình và quân địch (Tự tha quân chúng chiến đấu). Giải thoát tất cả sự sợ hãi về binh trượng. Giải thoát tất cả sự sợ hãi về : nước cuốn trôi, lửa thiêu đốt. Giải thoát tất cả sự sợ hãi về bệnh ác khổ não. Giải thoát tất cả sự sợ hãi về: mọi thứ độc ác gây tổn hại, sư tử, voi, bi (loài gấu lớn), cọp, tất cả loài thú ác, lúc chìm sâu trong biển lớn, nỗi cô đơn trong núi sâu cho đến các nạn bên bờ nước. Các sự sợ hãi như vậy thảy đều được giái thoát.

“Nẵng mô sa ngật-lị_ Thương ca trí, thương ca trí_ ca lỗ trí, ca lỗ trí nễ duệ_ sa-phộc hạ”

Lúc vào cung vua gặp các Đại Thần, trong khi hành quân gặp sự oán đối. Khi gặp rắn độc (Viṣa-sarpa), Rồng độc (Viṣa-nāga). Lúc gặp Dạ Xoa (Yakṣa), Tỳ Xá Già (Piśāca), La Sát (Rākṣasa), Ô bát la-ma la (Apasmara) gây ra điều si mỵ cho đến lúc gặp hiểm nạn ở trong núi, biển. Tất cả sự sợ hãi như vậy thảy đều giải thoát.

“Nẵng mô Đát-la bị bà phộc thất-la dã bị_ Tứ lệ, tứ lệ_ Tức lệ, tức lệ_ Ca bá lệ_ Ma đặng nghê, sa-phộc hạ”

Lại nữa, nếu bị phép vua giam giữ. Hoặc thân bị giam trong lao ngục, bị gông cùm xiềng xích, tất cả hoạnh họa , buồn khổ bức thiết …thảy đều được giải thoát

“Nẵng mô Đa lị, đa lị_ O đá lị_ Đổ lị, sa phộc hạ” 

Lại nữa, nếu bị Tinh Tú chiếu hạn hoặc mộng ác biến quái khiến bị các bệnh khổ, Thiên hoạnh (tai nạn do thiên nhiên gây ra) có thể bị chết, cho đến đấu tranh luận lý cùng nhau khủng bách (lo sợ áp bức) … Các sự sợ hãi như vậy thảy đều được giải thoát.

“Nẵng mô tả la tả la_ sa la, sa la_ Vĩ sa la, vĩ sa la_ Một-đà dã, một-đà dã_ Mạo đà dã di để, sa-phộc hạ_ Lạc khất-xoa, lạc khất-xoa, hàm_ Tát lị-phộc tát đát-phộc nẫm tả, sa-phộc hạ_A lị-dã thất-li mãn lị-đà lãm_ Bố sắt-trí câu lỗ, saphộc hạ_ Ma ma bố-lị phộc la mãn lị-đà nẫm_ Phiến để-dựng câu la, sa-phộc hạ_

Nẵng mô hạ đế nễ hạ đế_ Tát lị-phộc nỗ sắt-xiêm bát-la để-dựng nhạ nễ_ Mộ ha nễ, mộ khất-xoa ni, sa-phộc hạ _ Nẵng mô ca trí nễ trí ca tra trí, sa-phộc hạ_ Nẵng mô a la ni phộc la ni_ Tát lị-phộc nễ lị-phộc la ni, sa-phộc hạ”

 

Lại nữa, tất cả người ác làm việc chẳng lành, trì Cấm Chú Tà, tác các thứ Yểm Đảo khiến cho chúng sinh bị mê cuồng khờ dại. Các việc của nhóm như vậy thảy đều được giải thoát.

“Lỗ lỗ kế_ Lị lỗ kế_ Đế sắt-xá mãn đà dạ nhĩ_ Dạ phộc nga-phộc thiết_ Vĩ mộng thệ để_ Tứ lệ, tức lệ_ Ca bá lệ_ Ca sắt-chiêm nga tát lị-phộc đá_ tát lị-phộc ba duệ tỳ-dược, sa-phộc hạ”

Thế Tôn! Thiên Chuyển Đại Minh này của con ví như vị Chuyển Luân Thánh Vương có báu Ma Ni tên là Như Ý. Phàm các điều mong muốn, tự nhiên hiện trước mặt. Thiên Chuyển Đại Minh này của con cũng lại như vậy, nếu có kẻ đắc được thì đều giải thoát các khổ não.

Thế Tôn! Vào thời Mạt Pháp, chúng sinh kém phước chẳng biết quy y Tam Bảo, cứ để Thân nuông chiều Tâm, thường tạo các lỗi lầm ác. Chính vì thế cho nên các loài Quỷ Thần ác ở Thế Gian được dịp thuận tiện, ẩn dấu hình chất của mình, giả trá biến hiện ở trong ngày đêm não hại chúng sinh khiến các chúng sinh bị mọi thứ khổ não.

Thế Tôn! Nếu có chúng sinh gặp mọi thứ não loạn của loài Quỷ ác gây khổ não cho đến tất cả những việc chẳng có thể suy nghĩ được trong Thế Gian, thì nên ở đất thanh tịnh, lấy bẩy nắm đất, mỗi một nắm đọc tụng Đại Minh này gia trì bảy biến, hòa làm bảy viên buộc ở góc áo sẽ khiến cho tất cả nhóm Quỷ Thần gây việc chẳng nhiêu ích kia không dám đến gần mà chúng sẽ sợ hãi chạy tan và khiến cho người ấy ngày đêm được an ổn, tất cả việc chẳng lành thảy đều dứt hết.

_Khi Đế Thích Thiên Chủ nói Thiên Chuyển Đại Minh Đà La Ni này xong, liền hớn hở vui mừng cùng với các Thiên Chúng lễ Phật rồi lui ra.

KINH THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 23/05/2016