KINH PHẬT NÓI THẬP NHỊ PHẬT DANH THẦN CHÚ GIÁO LƯỢNG CÔNG ĐỨC TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI

Hán dịch: Đời Tuỳ_ Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư XÀ NA QUẬT ĐA
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bà Già Ba (Bhagavān: Thế Tôn) trụ trong núi Kỳ Xà Quật (Gṛdhra-kuṭa) tại thành Vương Xá (Rāja-gṛha) cùng với chúng Đại Tỳ Kheo (Mahatā-bhikṣu-saṃgha) gồm một ngàn hai trăm năm mươi người đến dự.

Lại có Đại Chúng Bồ Tát gồm một vạn hai ngàn người đến dự, trong đó A Dật Đa Bồ Tát (Ajita-bodhisatva) là bậc thượng thủ.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Di Lặc Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva) rằng:”Này Di Lặc! Ở phương Đông cách cõi Phật này có các cõi Phật mà mười lần chẳng chể nói, nhiều như ức trăm ngàn hạt bụi nhỏ. Qua các cõi Phật có một đất Phật tên là Giải Thoát Chủ Thế Giới, bên trong Thế Giới ấy có một Đức Phật, tên là Hư Không Công Đức Thanh Tịnh Vi Trần Đẳng Mục Đoan Chính Công Đức Tướng Quang Minh Hoa Ba Đầu Ma Lưu Ly Quang Bảo Thể Hương Tối Thượng Hương Cúng Dường Cật Chủng Chủng Trang Nghiêm Đỉnh Kế Vô Lượng Vô Biên Nhật Nguyệt Quang Minh Nguyện Lực Trang Nghiêm Biến Hóa Trang Nghiêm Pháp Giới Xuất Sinh Vô Chướng Ngại Vương Như Lai, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện phạm bốn tội nặng, năm tội Nghịch, phỉ báng Tam Bảo với phạm bốn Ba La Di. Tội nặng của người đó, giả sử như đất trong cõi Diêm Phù biến làm số bụi nhỏ, mỗi một hạt bụi nhỏ thành một kiếp. Người đó nếu phạm kiếp tội mà xưng danh hiệu của một Đức Phật ấy, lễ một bái thì mọi tội thảy đều được diệt trừ, hướng chi là người ngày đêm thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chẳng quên. Người đó có Công Đức chẳng thể nghĩ bàn.

Trong Thế Giới của Đức Phật ấy có vị Bồ Tát tên là Vô Tỷ. Bồ Tát ấy được Đức Vô Chướng Ngại Vương Như Lai thọ ký cho sẽ được thành Phật, hiệu là Hào Tướng Nhật Nguyệt Quang Minh Hoa Bảo Liên Hoa Kiên Như Kim Cương Thân Tỳ Lô Giá Na Vô Chướng Ngại Nhãn Viên Mãn Thập Phương Phóng Quang Chiếu Nhất Thiết Phật Sát Tướng Vương Như Lai, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Phương Đông của cõi ấy lại có Đức Phật tên là Nhất Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang Như Lai, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà. Cũng cần nên xưng tên của Đức Phật ấy, cũng nên cung kính, cũng nên xưng danh hiệu ấy, cũng nên tâm niệm danh hiệu của Đức Phật ấy

Phương Nam có Đức Phật tên là Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm Như Lai, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà. Cũng cần nên xưng tên của Đức Phật ấy, cũng nên cung kính, cũng nên xưng danh hiệu ấy, cũng nên tâm niệm danh hiệu của Đức Phật ấy

Phương Tây có Đức Phật tên là Vô Cấu Nguyệt Tướng Vương Danh Xưng Như Lai, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà. Cũng cần nên xưng tên của Đức Phật ấy, cũng nên cung kính, cũng nên xưng danh hiệu ấy, cũng nên tâm niệm danh hiệu của Đức Phật ấy

Phương Bắc có Đức Phật tên là Hoa Trang Nghiêm Tác Quang Minh Như Lai, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà. Cũng cần nên xưng tên của Đức Phật ấy, cũng nên cung kính, cũng nên xưng danh hiệu ấy, cũng nên tâm niệm danh hiệu của Đức Phật ấy

Phương Đông Nam có Đức Phật tên là Tác Đăng Minh Như Lai, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà. Cũng cần nên xưng tên của Đức Phật ấy, cũng nên cung kính, cũng nên xưng danh hiệu ấy, cũng nên tâm niệm danh hiệu của Đức Phật ấy

Phương Tây Nam có Đức Phật tên là Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà. Cũng cần nên xưng tên của Đức Phật ấy, cũng nên cung kính, cũng nên xưng danh hiệu ấy, cũng nên tâm niệm danh hiệu của Đức Phật ấy

Phương Tây Bắc có Đức Phật tên là Vô Uý Quán Như Lai, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà. Cũng cần nên xưng tên của Đức Phật ấy, cũng nên cung kính, cũng nên xưng danh hiệu ấy, cũng nên tâm niệm danh hiệu của Đức Phật ấy

Phương Đông Bắc có Đức Phật tên là Vô Uý Vô Khiếp Mao Khổng Bất Thọ

Danh Xưng Như Lai, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà. Cũng cần nên xưng tên của Đức Phật ấy, cũng nên cung kính, cũng nên xưng danh hiệu ấy, cũng nên tâm niệm danh hiệu của Đức Phật ấy

Phương bên dưới có Đức Phật tên là Sư Tử Phấn Tấn Căn Như Lai, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà. Cũng cần nên xưng tên của Đức Phật ấy, cũng nên cung kính, cũng nên xưng danh hiệu ấy, cũng nên tâm niệm danh hiệu của Đức Phật ấy

Phương bên trên có Đức Phật tên là Kim Quang Uy Vương Tương Tự Như Lai, A La Ha, Tam Miểu Tam Phật Đà. Cũng cần nên xưng tên của Đức Phật ấy, cũng nên cung kính, cũng nên xưng danh hiệu ấy, cũng nên tâm niệm danh hiệu của Đức Phật ấy”

_Bấy giờ Đức Phật bảo:”Này Di Lặc! Nếu kẻ trai lành có niềm tin chân chính, người nữ thiện có niềm tin chân chính…lúc xưng các danh hiệu của mười hai Đức Phật này, trải qua mười ngày nên tu sám hối tất cả các tội, hết thảy công đức của tất cả chúng sinh đều tuỳ vui, khuyến thỉnh tất cả chư Phật trụ lâu ở đời, đem các căn lành hồi hướng Pháp Giới. Khi đó liền được diệt tất cả các tội, được tịnh tất cả nghiệp chướng. Liền được đầy đủ thành tựu trang nghiêm tất cả cõi Phật, thành tựu Vô Uý đầy đủ. Lại được đầy đủ thân tướng trang nghiêm. Lại được đầy đủ quyến thuộc Bồ Tát vây quanh. Lại được đầy đủ vô lượng Đà La Ni. Lại được đầy đủ vô lượng Tam Muội. Lại được đầy đủ Như Ý Phật Sát Trang Nghiêm cũng được đầy đủ vô lượng Thiện Tri Thức. Ở ngay trong phiền não, hành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Anuttara-samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác) rồi được quả báo đoan chính đáng mừng, cũng được tài bảo sung túc, thường sinh trong nhà Đại Tính Hào Tộc Chủng Tính, thân tướng đầy đủ. cũng được quyến thuộc khéo hoà thuận vây quanh”

Khi ấy Đức Thế Tôn lại tuyên nghĩa này lần nữa, mà nói Kệ rằng:

“Nếu có kẻ trai lành
Hoặc nhóm người nữ thiện
Thọ trì tên Phật này
Trong đời đời, sinh ra
Được người khác yêu kính
Ánh sáng, uy lực lớn
Làm Nhân Tôn chỗ sống
Về sau được thành Phật”

_Đức Phật lại bảo:”Này Di Lặc! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện hoặc đang thọ trì tên của Đức Phật này, cũng nên tụng Đà La Ni Chú này:

“Đa điệt tha (1) a xí (2) ma xí (3) tam mạn đa mục xí (4) táo đế dục yết đế (5) ni lục đế (6) ni lục đế bát tỳ (7) tam ma dư kỳ (8) chất đa tỳ bạt đế (9) a xí (10) ma xí (11) ma đà nỉ (12) tỳ bạt đế (13) tam mạn đa cầu nỉ (14) tát để gia la di (15) dục cát đế (16) bát dục cát đế (17) hề lợi, di lợi, ma tư lệ (18) a nam mê (19) già mê (20) át chất trí (21) mạt chất trí (22) bộ chi (23) a la hề (24) bà hưu si (25) già du già la hề (26) hề ma bà đế (27) thù đế, ma đế (28) đạt ma chân đế (29) châu đa bằng chỉ (30) a tỳ sái tỳ (31) a la đà bà xoa di (32) sa kiền đà tỳ bạt đế (33) na ma tát bà (34) phật đà bồ đề tát đa tỳ tỳ gia (35) tất điền đố mạn đái ba đà (36) phật đà đề sắt đế đa (37)”

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Chú đó xong, lại nói Kệ lần nữa là:

“_ Người thọ trì Chú này
Được gặp sáu mươi ức
Mười phương Phật hiện tại
Thường nhớ nghĩ người đó
Tất cả chỗ thọ sinh
Thường gặp Thiện Tri Thức
Mọi điều tâm ước nguyện
Tất cả đều tốt lành
Tụng Đà La Ni này
Thường sinh trước chư Phật
Trên hoa sen vi diệu
Hoá sinh chẳng nhận thai
Ý chính niệm, chính hạnh
Tăng trưởng nhóm Trí Tuệ
Một nghe đều tổng trì
Chẳng quên mất điều nghe
Người thọ trì Chú này
Đắc được Phước như vậy.

_ Người tụng tên Phật này
Nơi người ấy sinh ra
Xa lìa các nẻo ác
Mau được sinh chốn lành
Được Đà La Ni Định
Nơi tốn thắng tối diệu
Thọ trì chẳng quên mất
Cho đến nơi Bồ Đề
Đều do tên chư Phật
Với dùng Đà La Ni.

_ Nếu người cho bảy báu
Tràn ngàn vạn ức cõi
Thọ trì tên Phật này
Phước báu hơn điều ấy
Hành nơi Hạnh Bồ Đề (Bodhi-caryā)
Luôn luôn biết Túc Mệnh
Xa lìa hẳn mọi nạn
Liền được chốn tự tại
Thường sinh có cõi Phật
Gặp Phật, nghe Chính Pháp
Được ở tâm Tín Hạnh
Được tâm tin đó xong
Thường liền cúng dường Phật
Gặp Phật, nghe Pháp xong
Tâm sinh hoan hỷ lớn
Được thấy chư Phật xong
Cầm vật diệu cúng dường
Cúng dường nơi chư Phật
Người thọ trì tên Phật
Ngàn vạn các ức kiếp
Buông lìa tội sinh tử
Mau thành nơi Phật Đạo

_ Nếu người hay chí tâm
Bảy ngày tụng tên Phật
Được con mắt trong sạch
Hay thấy vô lượng Phật
Hay trì tên Phật này
Liền được vô lượng Phước
Nơi người đó sinh ra
Trời, Người thường cung kính

_ Nếu người trì tên Phật
Trong ngàn vạn ức kiếp
Chẳng bị người huỷ nhục
Trong tất cả Thế Giới
Đều lưu bày tiếng tăm

_ Nếu người trì tên Phật
Trong ngàn vạn ức kiếp
Trời, Người thường cúng dường
Không có điều huỷ nhục
Mau được thành Phật Đạo.

_ Nếu người trì tên Phật
Chẳng sinh tâm khiếp nhược
Trí Tuệ không nịnh hót
Thường ở trước chư Phật

_ Nếu người trì tên Phật
Nơi người ấy sinh ra
Trời, Rồng, các Dạ Xoa
Càn Thát, Khẩn Na La
Tu La, Ca Lâu La
Với Ma Hầu La Già
Người cùng với Phi Nhân T
hường cúng dường người đó.

_ Nếu người trì tên Phật
Đời đời, nơi sinh ra
Thường sinh nhà phú quý
Đầy đủ tướng Trượng Phu
Không có tâm ganh ghét
Mạnh cứng, ưa bố thí
Thân thể, lỗ chân lông
Tuôn hơi thơm màu nhiệm
Trong miệng, các kẽ răng
Lại tuôn hơi thơm phức
Ngàn Xích Chiên Đàn Hương
Với các hơi thơm khác
Trong ngàn vạn ức kiếp
Hơi thơm không đoạt tuyệt
Đời đời, nơi sinh ra
Âm thanh như Phạm Thiên
Cũng như Ca Lăng Tần (Kalaviṅka),
Các loài chim Mệnh Mệnh (Jīvaka-jīvaka)
Người trì tên Pháp Vương
Phước ấy cũng như thế.

_ Nếu người trì tên Phật
Sinh trong hoa bảy báu
Hoa ấy ngàn ức cánh
Đầy đủ tướng uy quang

_ Nếu người trì tên Phật
Cha mẹ các quyến thuộc
Hoà hợp không kiện tụng
Lìa hẳn sự biệt ly

_ Nếu có các người nữ
Hay thọ trì Kinh này
Buông lìa hình người nữ
Chuyển thân nam Trí Tuệ
Được thân nam tử xong
Liền thành ở Bồ Đề
Chuyển Vô Thượng Pháp Luân
Tuỳ ý vào Niết Bàn

_ Nếu người trì tên Phật
Dao, gậy chẳng thể hại
Lửa nuớc chẳng đốt, cuốn
Quan huyện chẳng thể giết

_ Nếu người trì tên Phật
Chúng Ma với Ba Tuần
Nơi đi, đứng, nằm, ngồi
Chẳng được dịp gây hại

_ Nếu người trì tên Phật
Đời đời, nơi sinh ra
Thân thông, dạo hư không
Hay đến vô biên cõi
Gặp mặt, thấy chư Phật
Hay hỏi nghĩa thâm sâu
Vô lượng chư Phật ấy
Biết tâm ý người đó
Nói giảng Pháp vi diệu
Trao cho Bồ Đề Ký
Được nghe Thọ Ký xong
Tâm sinh hoan hỷ lớn
Liền ở lời Phật dạy
Quyết định không có nghi
Các Phật Thế Tôn ấy
Đã nói Pháp thâm sâu
Người đó nghe Pháp xong
Thọ trì chẳng quên mất
Về sau được thành Phật
Sáu Độ với các Địa
Nhóm Vô Uý, các Lực
Mọi tướng với điều tốt
Cõi Phật với chúng sinh
Ý nhận, tuỳ chỗ chọn
Sinh ở trong cõi ấy
Mau hay thành Chính Giác
Chuyển Vô Thượng Pháp Luân
Tuỳ ý vào Niết Bàn

_ Nếu có kẻ trai lành
Với nhóm người nữ thiện
Thọ trì Kinh Điển này
Công Đức nói như trên

_ Nếu người trì Kinh này
Cẩn thận đừng buông thả
Nghe Phước Nghiện như trước
Hoặc đủ ở một kiếp
Hoặc ít hơn một kiếp
Thường nên siêng đọc tụng
Chẳng sinh tâm lười biếng
Ta sắc có như vậy
Chư Phật của nhóm này
Thường trụ Tạng Công Đức
Vua trong mây hư không
Thường trụ ở chỗ ấy

_ Nếu người nghe tên Phật
Một kiếp, kém một kiếp
Nghe xong sinh tâm kính
Ấy là người rất cứng
Cũng là Đại Trí Tuệ
Tối cao trong loài người
Là trượng phu cứng mạnh
Ở đời vang tiếng tăm

_ Thế nên nay Ta nói
Di Lặc! Lắng nghe Ta
Có người Đại Trí Tuệ
Bậc khéo giải phương tiện
Siêng năng chẳng buông thả
Luôn gần Thiện Tri Thức
Được nghe Kinh Điển này
Sau đến Đạo Bồ Đề (Bodhi-mārga)”.

_Đức Phật nói Kinh xong thời Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát với các chúng Bồ Tát, chúng Đại Tỳ Kheo, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, Phi Nhân…nghe điều Đức Phật đã nói, đều vui vẻ phụng hành.

 

KINH PHẬT NÓI THẬP NHỊ PHẬT DANH THẦN CHÚ
GIÁO LƯỢNG CÔNG ĐỨC TRỪ CHƯỚNG DIỆT TỘI

_Hết_

09/02/2010