KINH THẬP NHẤT DIỆN THẦN CHÚ

Hán dịch: Đời Đường _ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch
Việt dịch: Huyền Thanh

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ) ngự tại Đạo Trường Trúc Ý ở Thất La Phiệt cùng với Chúng Đại Bật Sô gồm 2500 người và vô lượng số Bồ Tát Ma Ha Tát do Từ Thị Bồ Tát (Maitreya Bodhisatva) làm Thượng Thủ đến dự. Lại có vô lượng Bật Sô (Bhikṣu), Bật Sô Ni (Bhikṣunī), Ô Ba Sách Ca (Upāsaka), Ô Ba Tư Ca (Upāsīka) với các hàng Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dược Xoa (Yakṣa), Kiền Đạt Phộc (Gandharva), A Tố Lạc (Asura), Yết Lộ Trà (Garuḍa), Khẩn Nại Lạc (Kiṃnara), Mạc Hô Lạc Già (Mahoraga), Cưu Bạn Trà (Kumbhaṇḍha), Tỳ Xá Già (Piśāca), người (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuṣya) … đại chúng vây quanh cung kính tôn trọng tán thán để rồi nói Pháp.

Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát (Avalokiteśvarāya Bodhi-satvāya Mahā-satvāya) cùng với vô lượng câu chi na dữu đa trăm ngàn Trì Chú Tiên Nhân (Vidya-dhāra Ṛṣī) trước sau vây quanh đi đến nơi Đức Phật ngự. Đến rồi đỉnh lễ 2 chân của Đức Thế Tôn, nhiễu quanh bên phải 3 vòng rồi lui về ngồi một bên, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con có Thần Chú Tâm, tên là Thập Nhất Diện, có đủ uy lực lớn mà 11 câu chi chư Phật đã nói. Nay con muốn vì lợi ích an vui cho tất cả Hữu Tình, trừ tất cả bệnh, diệt tất cả ác, chận đứng tất cả sự chẳng tốt lành, đẩy lui tất cả mộng tưởng ác, che chận tất cả sự chết không đúng thời, muốn các loài có tâm ác được điều tĩnh, kẽ có nỗi lo khổ được an vui, kẻ có oán đối được hòa giải, Ma Quỷ chướng ngại đều tiêu diệt, Tâm có nguyện cầu đều xứng toại.

Thế Tôn! Con chẳng thấy Thế Gian (Lokya) hoặc Trời (Deva) hoặc Ma (Mārā) hoặc Phạm (Brahma) hoặc Sa Môn (Śramaṇa) hoặc hàng Bà La Môn (Brāhmaṇa) dùng Thần Chú này phòng hộ thân ấy, thọ trì, đọc tụng, viết chép, lưu bố mà bị tất cả tai hoạnh, ma chướng, dao gậy, thuốc độc, yểm đảo, chú thuật… gây hại được.Con cũng chẳng thấy dùng Thần Chú này tùy nơi cư trú, hoặc xa hoặc gần, kết tác Giới xong mà có thể vượt qua nhiễu hại lẫn nhau, chỉ trừ Nghiệp ác quyết định đến lúc chín mùi.

Thế Tôn! Do đấy chứng biết việc đó là như thế. Chỉ nên tin nhận, chẳng nên phân biệt. Như điều này ắt tất cả tai hoạnh thảy đều xa lìa chẳng thể đến gần. Thần Chú Tâm này là nơi tất cả chư Phật cùng xưng tán, cùng tùy hỷ, tất cả Như Lai nhớ giữ thủ hộ.

Thế Tôn! Con nhớ về thời quá khứ cách nay căng già sa đẳng kiếp có Đức Phật ra đời, tên là Bách Liên Hoa Nhãn Vô Chướng Ngại Đỉnh Xí Thịnh Công Đức Quang Vương Như Lai . Vào lúc ấy, con là Đại Tiên Nhân (Mahā-ṛṣī) theo Đức Thế Tôn ấy nhận được Chú này.Được Chú này thời nhìn thấy 10 phương chư Phật, lập tức chứng được Vô Sinh Pháp Nhẫn. Nên biết Chú này có đủ Đại Uy Lực. Vì Thế nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện có niềm tin trong sạch (tĩnh tín) muốn thọ trì, đọc tụng Thần Chú này cần phải cung kính, chí Tâm, cột buộc Tâm, mỗi lúc sáng sớm như Pháp thanh tĩnh niệm tụng Chú này 108 biến. Nếu có thể như thế thì đời này được 10 loại thắng lợi.

Thế nào là mười?

 1. Thân thường không có bệnh
 2. Luôn được 10 phương chư Phật nhiếp thọ
 3. Tài bảo, quần áo, thức ăn thọ dùng không cùng tận
 4. Hay điều phục oán địch mà không có sợ hãi
 5. Khiến các bậc tôn quý cung kính mở lời trước
 6. Cổ Độc, Quỷ Mỵ chẳng thể gây thương hại được
 7. Tất cả đao gậy chẳng thể gây hại được
 8. Nước chẳng thể cuốn chìm
 9. Lửa chẳng thể thiêu đốt
 10. Cả đời chẳng bị chết đột ngột.

_ Lại được 4 loại Công Đức thắng lợi

 1. Lúc mệnh chung được thấy chư Phật
 2. Khi chết chẳng bị đọa vào các nẻo ác
 3. Chẳng bị chết do hiểm ách
 4. Được sinh về Thế Giới Cực Lạc

Thế Tôn! Con nhớ về thời quá khứ cách nay 10 căng già sa đẳng kiếp, lại vượt xa hơn nữa có Đức Phật ra đời, tên là Mỹ Âm Hương Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác. Khi ấy thân con là vị Đại Cư Sĩ ở nơi Đức Phật ấy nhận được Chú này. Được Chú này thời liền ở sinh tử vượt qua 4 vạn kiếp tụng trì Chú này, lại được Chư Phật Đại Bi Trí Tạng nhất thiết Bồ Tát Giải Thoát Pháp Môn. Do uy lực này hay cứu mọi loại khổ nạn của tất cả lao ngục, cột trói, gông cùm, xiềng xích, tội bị tử hình, lửa, nước, gió, giặc cướp, Cổ Độc, Yểm Đảo, người, phi nhân

Do đây con đối với tất cả Hữu Tình hay làm nơi Quy Y, cứu hộ, an ủi, cồn bãi, nhà cửa… Dùng uy lực của Chú này nhiếp lấy Nghiệp Ác của tất cả kiếp, với hàng La Sát trước tiên khiến phát Tâm Từ, Tâm thương xót sau đó an lập nơi A Nậu Đa La

Tam Miệu Tam Bồ Đề (Anuttarā samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác)

Thế Tôn! Thần Chú này của con có uy lực lớn. Nếu tụng một biến liền hay trừ diệt 4 tội căn bản và 5 tội Vô Gián khiến không còn dư sót, huống chi như thuyết mà tu hành.

Nếu đã từng ở nơi trăm ngàn câu chi na dữu đa Phật gieo trồng các căn lành thì đến ngày nay được nghe Chú này, huống chi có thể thọ trì như thuyết tu hành.

Nếu có thể ngày đêm đọc tụng, thọ trì Thần Chú này thì con sẽ khiến cho hết thảy nguyện cầu của người ấy đều được như ý

Nếu có thể ở mỗi nửa tháng hoặc ngày 14 hoặc ngày 15 thọ trì Trai Giới như Pháp thanh tĩnh, buộc Tâm nơi con, tụng Thần Chú này liền ở sinh tử vượt 4 vạn kiếp.

Thế Tôn! Con do Chú này mà có danh hiệu tôn quý, khó có thể được nghe. Nếu có kẻ xưng niệm Danh Hiệu của trăm ngàn câu chi na dữu đa chư Phật, lại có kẻ tạm thời đối với Danh Hiệu của con, chí Tâm xưng niệm thì Công Đức của 2 người ấy ngang bằng nhau. Chư Hữu xưng niệm danh hiệu của con thì tất cả đều được Địa Bất Thoái Chuyển, lìa tất cả bệnh, thoát tất cả chướng với tất cả sự sợ hãi và hay diệt trừ điều ác của Thân Ngữ Ý, huống chi có thể đối với Thần Chú mà con đã nói thọ trì, đọc tụng, như Pháp tu hành. Nên biết người đó đối với Vô Thượng Bồ Đề ắt được lãnh thọ như ở trong lòng bàn tay”

Bấy giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Quán Tự Tại Bồ Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ông hay đối với tất cả Hữu Tình phát khởi ý Đại Bi như vậy mà muốn mở bày Đại Thần Chú này.

Này Thiện Nam Tử! Ông do phương tiện này hay cứu thoát tất cả Hữu Tình, hết thảy bệnh khổ, chướng nạn, sự sợ hãi, điều ác của Thân Ngữ Ý cho đến an lập tất cả Hữu Tình nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Thiện Nam Tử Ta cũng tùy hỷ nhận Thần Chú của ông. Ông hãy nói đi”

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất rồi bạch Phật rằng: “Người tụng Chú này nên tác nói là:

Kính lễ Tam Bảo

Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai

Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác

Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

Đát Điệt Tha: Án, đạt la đạt la, địa lý địa lý, đổ lỗ đổ lỗ, ế tai phạt tai, chiết lệ chiết lệ, bát la chiết lệ, bát la chiết lệ, câu tố mê, câu tô ma phạt lệ. Ế lý, nhĩ lý, chỉ lý, chỉ vi tri lý, xã la ma ba nại gia, thú đà tát đỏa, mạc ha ca lỗ ni ca, sá ha

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ ĀRYA-JÑĀNA-SĀGARA VAIROCANA-VYŪHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYU ARHATEBHYAḤ

SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ DHARA DHARA _ DHIRI DHIRI _ DHURU DHURU _ ITI VATI, CALE CALE, PRACALE PRACALE, KUSUME KUSUMA VALE_ IRI MIRI CIRI _ CITI JVALAM ĀPANĀYA ŚUDDHA-SATVA MAHĀ- KĀRUṆIKA _ SVĀHĀ

Thế Tôn ! Đây là Căn Bản Thần Chú. Nếu có người niệm tụng thì được công đức thắng lợi như nói ở trên

Kính lễ Tam Bảo

Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai

Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác

Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

Đát điệt tha: Ha Ha Ha Ha, Ế lệ, nhĩ lệ, chỉ lệ, tỳ lệ, khí lệ, tứ lệ, sá ha

(Quy mệnh đọc như bài chú trước )

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ ĀRYA-JÑĀNA-SĀGARA VAIROCANA-VYŪHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYU ARHATEBHYAḤ

SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

TADYATHĀ: HĀ HĀ HĀ HĀ, ILI MILI CILE BHILE KHILE HILI

SVĀHĀ

Thế Tôn! Đây là Chú Thủy Cập Y Chú (Thần Chú dùng chú vào nước với áo). Nếu muốn vào Đạo Trường. Trước tiên nên tắm gội, sau đó dùng Chú này chú vào nước 7 biến rồi rưới lên thân kết tĩnh. Lại dùng Chú này chú vào áo 7 biến sau đó lấy mặc.

Kính lễ Tam Bảo

Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai

Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác

Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

Đát điệt tha : Trụ lỗ, trụ lỗ, ha ha ha ha, sa ha

(Quy mệnh như trước)

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ ĀRYA-JÑĀNA-SĀGARA VAIROCANA-VYŪHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYU ARHATEBHYAḤ

SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

TADYATHĀ: ṬURU ṬURU, HĀ HĀ HĀ HĀ SVĀHĀ

Thế Tôn! Đây là Chú Hương Cập Đăng Chú (Thần Chú dùng chú vào hương với đèn). Nếu vào Đạo Trường muốn đốt hương cúng dường thời trước tiên dùng Chú này chú vào hương 7 biến sau đó mới đốt. Lúc muốn thắp đèn thời trước tiên dùng Chú này chú vào dầu 7 biến sau đó mới thắp đèn

Kính lễ Tam Bảo

Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai

Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác

Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

Đát điệt tha: Tử lý tử lý, địa lý địa lý, tử lý, địa lý, sa ha

(Quy mệnh như trước )

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ ĀRYA-JÑĀNA-SĀGARA VAIROCANA-VYŪHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYU ARHATEBHYAḤ

SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

TADYATHĀ: THIRI THIRI, DHIRI DHIRI ŚRĪ DHIRI SVĀHĀ

Thế Tôn! Đây là Chú Hương Hoa Man Chú. Nếu vào Đạo Trường đem Hoa , hương, vòng hoa (Man cúng dường thời trước tiên chú vào hoa 7 biến rồi rải lên Tôn Tượng. Lại dùng Chú này chú vào hương (dầu thơm) 7 biến dùng xoa bôi Tôn Tượng. Lại dùng Chú này chú vào vòng hoa 7 biến để nghiêm sức Tôn Tượng.

Kính lễ Tam Bảo

Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai

Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác

Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

Đát Điệt tha: Sa đệ sa đệ, tử địa tử địa, tố trụ tố trụ, sa ha

(Quy mệnh như trước)

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ ĀRYA-JÑĀNA-SĀGARA VAIROCANA-VYŪHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYU ARHATEBHYAḤ

SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

TADYATHĀ: SĀDE SĀDE, SIDI SIDI, SUDU SUDU_ SVĀHĀ

Thế Tôn! Đây là Chú Hiến Phật Cúng Chú. Nếu muốn đem thức ăn uống, hoa quả … cúng dường Phật thời trước tiên tụng Chú này chú vào 21 biến sau đó hiến phụng.

Kính lễ Tam Bảo

Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai

Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác

Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

Đát điệt tha: Mạt tử, đạt tử, chiết lý chiết lý, hổ lỗ hổ lỗ, chủ lỗ chủ lỗ, tố lỗ tố lỗ, mẫu lỗ mẫu lỗ, sa ha

(Quy mệnh như trước)

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ ĀRYA-JÑĀNA-SĀGARA VAIROCANA-VYŪHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYU ARHATEBHYAḤ

SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

TADYATHĀ: YASI DDHASI, CILI CILI, HURU HURU, CURU, SURU

SURU, MURU MURU_ SVĀHĀ

Thế Tôn! Đây là Chú Tân Chú (Thân Chú dùng chú vào củi để thiêu đốt). Nếu muốn dùng Căn Bản Thần Chú bên trên, tùy theo việc tạo tác thời trước tiên dùng Chú này chú vào cây Xà Để Hoa một biến rồi dùng nhóm lửa. Lại lấy riêng cây Xà Để Hoa chặt 31 đoạn dài một tấc. Dùng Lạc, bơ, mật thấm ướt rồi để qua một đêm. Mỗi lần lấy một đoạn, Chú vào một biến rồi ném vào lửa thiêu đốt , cho đến hết. Sau đó tùy theo việc, làm điều nên làm

Kính lễ Tam Bảo

Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai

Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác

Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

Đát điệt tha: Ế lý, nhĩ lý, tỷ lý, để lý, chỉ lý, tứ lý, sa ha

(Quy mệnh như trước)

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ ĀRYA-JÑĀNA-SĀGARA VAIROCANA-VYŪHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYU ARHATEBHYAḤ

SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

TADYATHĀ: ILI MILI CILI TILI KILI HILI SVĀHĀ

Thế Tôn! Đây là Kết Giới Chú. Lúc muốn kết Giới thời trước tiên dùng Chú này chú vào nước 7 biến rưới vảy 4 phương. Hoặc chú vào hạt cải , hoặc chú vào tro sạch đều 7 biến rải khắp 4 phương. Tùy Tâm nghĩ xa gần liền thành Giới Bạn mà làm phòng hộ

Kính lễ Tam Bảo

Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai

Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác

Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

Đát điệt tha: Tỷ đê tỷ đê, để đê để đê, chỉ đê chỉ đê, phỉ đê phỉ đê, yết xa yết xa, bạc già phạm, a lợi gia bà lô chỉ đê thấp phạt la, táp phộc bà phộc nam, sa ha ( Quy Mệnh như trước)

NAMO RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ ĀRYA-JÑĀNA-SĀGARA VAIROCANA-VYŪHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYU ARHATEBHYAḤ

SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

TADYATHĀ: VIṬI VIṬI _ TRICIṬI _ KIṬI KIṬI _ PĪṬI PĪṬI _ GACCHA

GACCHA BHAGAVAN ĀRYA-AVALOKITEŚVARA SVABHĀVANĀṂ _

SVĀHĀ

Thế Tôn! Đây là Thỉnh Ngã Hoàn Tự Cung Chú (Thần Chú dùng thỉnh Quán Tự Tại Bồ Tát quay trở về cung điện của ngài). Nếu việc tạo làm đã xong. Khi thỉnh con quay lại Bản Cung thời nên dùng Chú này chú vào nước 7 biến rưới vảy 4 phương thì con liền quay trở về .

Thế Tôn! Thần Chú như vậy tuy chẳng thành lập mà cũng hay làm mọi loại sự nghiệp. Chí Tâm niệm tụng thì không có gì không được như nguyện.

_ Nếu bị bệnh sốt rét, hoặc một ngày phát một lần , hoặc 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày phát bệnh một lần. Nếu bị bệnh Quỷ hoặc Bộ Đa Quỷ (Bhūta) gây ra, hoặc Trà Kỳ Ni (Ḍākiṇī) gây ra, hoặc Tất Xá Già (Piśāca) gây ra, hoặc Yết Tra Bố Đát Na

(Kaṭapūtana) gây ra, hoặc Điên Quỷ (Quỷ gây bệnh điên cuồng) gây ra, hoặc Giản Quỷ (Quỷ gây bệnh thần kinh) gây ra… đều dùng Chú này chú vào người bệnh đó 108 biến liền được trừ khỏi.

_ Nếu người nặng về Chướng. Dùng chỉ ngũ sắc tụng Chú thắt gút, cứ một lần Chú thì kết một gút, đủ 108 gút rồi đem buộc trên cổ người bệnh, hoặc đeo trên cánh tay thì tội chướng tiêu diệt, bệnh liền khỏi

_ Nếu bị bệnh Đinh Thũng, Ung Thũng, gân thịt mềm không cử động được, nhọt mủ, nhọt bọc, ung thư, bạch lại, hắc lào (lác)… mọi loại bệnh ác. Nếu bị đao, tên, mâu, sao (cây Kích dài) gây thương tích, hoặc bị rắn, rết, bò cạp, ong độc cắn thì đều dùng Chú này chú vào 7 biến liền được trừ khỏi.

_ Nếu người bị Chướng nặng nề thì chú vào đất bùn màu vàng 7 biến, dùng xoa nơi bị bệnh thì mọi khổ được trừ khỏi

_ Nếu bị Noãn Phong, Thiên Phong, Chu Phong, bệnh cảm gió làm tai điếc, mũi nghẹt đều nên chí tâm niệm tụng Chú này rồi chú vào người bị bệnh 108 biến thì bệnh liền khỏi

_ Nếu người bị chướng nặng. Dùng dầu hoặc bơ chưng sắc với vỏ cây hoa và Thanh Mộc Hương. Mỗi lần Chú 7 biến rồi đem xoa thân hoặc nhỏ vào lỗ tai, lỗ mũi hoặc khiến uống vào, liền được khỏi bệnh.

_ Nếu hết thảy mọi loại bệnh tật khác đều nên chí tâm dùng Chú này, hoặc tự niệm tụng liền được trừ khỏi bệnh.

Thế Tôn! Nếu muốn thành lập Thần Chú này, cần phải dùng Bạch Chiên Đàn cứng tốt không có khe hở khắc làm tượng Quán Tự Tại Bồ Tát dài một nửa khuỷu tay. Tay trái cầm hoa sen hồng và bình Quân Trì. Giương cánh tay phải cầm tràng hạt với tạo làm tay Thí Vô Úy (như vậy là 4 tay). Tượng làm 11 mặt, 3 mặt phía trước tạo tướng Từ Bi, 3 mặt bên trái tạo tướng Sân Nộ, 3 mặt bên phải tạo tướng ló nanh trắng lên trên, một mặt ngay phía sau tạo tượng Bạo Ác Đại Tiếu, một mặt trên đỉnh đầu tạo tượng mặt Phật. Trong các mão trên đầu đều làm một thân Phật. Toàn thân Quán Thế Âm Bồ Tát (tức tượng Quán Tự Tại Bồ Tát) ấy có đủ nhóm Anh Lạc. Mọi thứ trang nghiêm.

Tạo Tượng này xong. Muốn cầu nguyện thì mặc áo mới sạch, thọ trì Trai Giới. Từ ngày 1 của kỳ Bạch Nguyệt đến ngày 8, mỗi ngày 3 Thời niệm tụng Chú này 108 biến hoặc vô lượng biến. Từ đây về sau ơ nơi Tĩnh Xứ trải tòa thanh tĩnh, an đặt tượng Quán Tự Tại Bồ Tát đã tạo, hướng mặt về phương Tây, tùy sức bày biện, hiến các thức ăn uống. Chỉ đốt Trầm Thủy Hương và Tô Hợp Hương. Hành Giả nên ăn Đại Mạch, sữa. Như trước niệm tụng đến ngày 13. Từ đây về sau bày vật cúng nhiều hơn trước gấp bội. Hành Giả nên ăn Tam Bạch Thực là Sữa, Lạc, Cháo. Lấy gỗ cây Bồ Đề nhóm lửa trước Tượng. Lại lấy gỗ ấy chặt 1008 đoạn dài một tấc. Dùng dầu Đổ Lỗ Sắc Ca thấm vào. Mỗi lần lấy một đoạn, tụng Chú một biến rồi ném vào trong lửa, cho đến hết. Bấy giờ đại địa nghiêng ngả chấn động, do đó thân tượng này cũng liền vận động. Từ trong miệng của khuôn mặt cao nhất liền phát ra tiếng khen Hành Giả rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ngươi có thể cần khổ (siêng năng khổ nhọc) như vậy để cầu nguyện. Ta sẽ khiến cho ước nguyện của ngươi được đầy đủ. Khiến cho ngươi ở đây mà bay lên hư không đi lại. Hoặc lại khiến cho ngươi dạo chơi không trở ngại. Hoặc làm vua trong Trì Chú Tiên Nhân. Hoặc khiến như Ta tự tại không chướng ngại”

_Lại nữa Hành Giả. Hoặc vào ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, đem tượng Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát (Ekādaśa-mukhe Avalokiteśvara-bodhisatva) này đặt trong Chế Đa (Caitya: cái Tháp, Điện thờ) có Phật Đà Đô (Buddha-dhātu: Phật Giới, cõi của Phật, hoặc chỉ Xá Lợi của Phật) mặc áo mới sạch, thọ trì Trai Giới trải qua một ngày một đêm chẳng uống chẳng ăn. Lấy Tô Mạt Na Hoa (Sumaṇa: Xứng Ý hoa) 1008 cái. Mỗi lần lấy một hoa, chú vào một biến rồi ném lên trên Tượng, cho đến hết. Lúc đó trong miệng của một khuôn mặt ở ngay phía trước phát ra tiếng như sấm gầm. Do đây liền khiến cho đại địa chấn động. Khi ấy Hành Giả nên tự an Tâm, đừng sinh sợ hãi, niệm Thần Chú cầu xin ước nguyện, nói lời như vầy: “Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Vào lúc nào con mới có thể làm chỗ nương tựa lớn cho tất cả chúng Hữu Tình ? Hay mãn ước nguyện trong tâm của tất cả Hữu Tình?”

Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát liền ban cho nguyện ấy. Ngay lúc ban cho nguyện thì các hàng Trời, Rồng không thể gây ra chướng ngại.

_ Lại nữa Hành Giả. Vào lúc Nguyệt Thực, lấy một lạng bơ chứa đầy trong vật khí bằng bạc để trước Tượng này, niệm tụng Chú này cho đến khi mặt trăng hoàn lại như cũ, liền lấy ăn vào thì các bệnh trong thân, không có gì không khỏi.

_ Lại nữa Hành Giả nên lấy Hùng Hoàng, Thư Hoàng với phân lượng bằng nhau để trước Tượng này, niệm tụng Chú này 1008 biến rồi hòa với nước, chấm trên my gian (Tam Tinh) sẽ được thành tựu 3 việc như trước đã nói. Nếu hòa với nước nóng ấm rồi tắm gội thân thể thì tất cả chướng ngại, tất cả mộng ác, tất cả bệnh tật đều được trừ khỏi.

_ Lại nữa nếu có Oán Tặc ở phương khác muốn đến xâm lấn. Nên lấy một viên Yên Chỉ (mỡ sáp đỏ) tụng Chú này chú vào 108 biến rồi trang điểm Tượng này, hướng khuôn mặt sân nộ bên trái thẳng về phía oán tặc sẽ khiến cho quân oán tặc ấy chẳng được tiến về phía trước.

_ Lại nữa nếu người, súc vật ở trong quốc thổ bị vướng nạn dịch. Ở trước Tượng này nhóm lửa bằng gỗ Nhậm Bà. Lại lấy riêng gỗ ấy chặt 1008 đoạn dài một tấc . Mỗi lần lấy một đoạn, bôi dầu hạt cải , chú vào một biến rồi ném vào trong lửa, cho đến hết. Lại lấy chỉ đào (chỉ màu đỏ tươi) tác 7 Chú Kết, một lần chú thì một lần thắt gút , rồi treo ở đỉnh đầu của mặt Phật trên cùng sẽ hay khiến cho bệnh dịch đều được tiêu trừ hết cả . Trừ bệnh dịch xong thì cởi bỏ sợi dây Chú đó.

_ Lại nữa nếu có người bị hàng Trà Kiết Ni (Ḍākiṇī), Bộ Đa Quỷ (Bhūta), Mỵ gây thành bệnh. Nên lấy chỉ trắng tác 21 Chú Kết, một lần Chú thì một lần thắt một gút rồi treo trên đỉnh đầu của khuôn mặt Từ Bi ở chính diện. Trải qua một đêm, cởi lấy đem đeo trên cổ người bệnh thì bệnh liền trừ khỏi. Nếu do nghiệp chướng nặng chẳng trừ khỏi, nên lấy sợi dây này liền chú vào 108 biến treo trên đỉnh đầu Tượng ở chỗ lúc trước, trải qua một đêm, cởi lấy rồi đeo trên cổ người bệnh ắt được trừ khỏi.

_ Lại nữa nếu có người bệnh lâu dài bị khốn khổ chẳng khỏi. Hoặc có Quỷ Thần ác vào trong nhà. Nên lấy 108 viên Huân Lục Hương để ở trước Tượng này. Cứ một viên thì chú một biến rồi quăng vào lửa, cho đến hết. Lại lấy chỉ trắng tác 21 Chú Kết, cứ một lần chú thì kết một gút rồi cột trên đỉnh đầu của khuôn mặt Từ Bi ở chính diện. Trải qua một đêm , cởi lấy rồi đeo trên cổ người bệnh thì bệnh liền trừ khỏi, Quỷ ác lui tan.

_ Lại nữa nếu bị kẻ oán thù tìm dịp thuận tiện đấu tranh, yểm đảo muốn gây suy bại. Nên đem mọi loại hương hoa, các vật cúng dường Tượng này. Lấy cây Bà Thước Ca nhóm lửa trước Tượng. Lại lấy 108 viên Vân Đài Tử đều chú một biến rồi ném vào trong lửa. Lại lấy chỉ trắng tác 108 gút, cột trên đỉnh đầu của khuôn mặt sân nộ bên trái Tượng, trải qua một đêm, cởi lấy sợi dây này, xưng tên kẻ oán thù, cắt mỗi một gút đều bỏ mỗi chỗ khác nhau, một lần xưng thì một lần cắt cho đến hết sẽ khiến cho mọi việc làm của kẻ oán thù ấy chẳng toại ý, tự nhiên quy phục.

_ Lại nữa, nếu có người muốn cầu các việc tốt lành. Lấy chỉ ngũ sắc tác sợi dây Chú có 108 gút, một lần chú thì một lần kết gút. Lại ở trước Tượng, chú vào 7 biến, cột trên đỉnh đầu của khuôn mặt Từ Bi ở chính diện. Trải qua một đêm, cởi lấy rồi buộc trên thân của mình thì việc mong cầu được như ý.

_ Lại nữa, nếu biết trong thân có các chướng nạn, mong cầu việc lành phần nhiều chẳng như tâm, suy họa liên tục không duyên cớ cứ đến. Nên dùng nước thơm tắm Tượng này. Lại lấy nước này, chú vào 108 biến dùng tắm thân tượng Tỳ Na Dạ Ca. Lại lấy nước ấy, chú vào 108 biến rồi tự rưới lên thân mình thì tất cả chướng nạn tự nhiên tiêu diệt. Hết thảy việc mong cầu không có gì không như ý.

Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nói Kinh này xong thời tất cả Đại Chúng đồng thời khen rằng: “Lành thay! Lành thay Đại Sĩ! Ngài hay vì muốn lợi ích an vui cho các Hữu Tình nên nói Thần Chú này. Chúng tôi tùy hỷ, cũng nguyện thọ trì”

Khi ấy Đại Chúng vui vẻ hớn hở nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, làm lễ rồi lui ra

 

KINH THẬP NHẤT DIỆN THẦN CHÚ TÂM

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 11/06/2016