PHẬT THUYẾT THẬP LỰC KINH

Hán dịch: Tam tạng Sa-môn Vật-đề-đề-tê-ngư, chùa An tây Liên hoa
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ngụ tại khu vườn rừng Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Phật bảo các Bí-sô:

–Các ông nên biết, chư Phật Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác có đầy đủ mười Lực. Do đủ mười Lực nên được gọi là Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, tôn quý thù thắng, dũng mãnh tự tại, chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử giữa đại chúng. Mười Lực nghĩa là:

Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác nhận biết đúng như thật về xứ, nhận biết đúng như thật về phi xứ cả hai đều nhận biết đúng như thật. Chư Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đối với xứ nhận biết đúng như thật là xứ, đối với phi xứ nhận biết đúng như thật là phi xứ. Nhận biết đúng như thật về xứ phi xứ nên gọi là “Trí lực xứphi xứ thứ nhất”. Do đầy đủ lực này nên gọi là Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác tôn quý thù thắng dũng mãnh tự tại, chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử giữa đại chúng.

Lại nữa, đối với các nghiệp của hữu tình trong quá khứ, hiện tại và vị lai; các pháp hỗ tương nhau đưa đến quả Dị thục, Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đều nhận biết đúng như thật. Chư Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác nhận biết đúng như thật các nghiệp của hữu tình trong quá khứ, hiện tại, vị lai và các pháp hỗ tương nhau đưa đến quả Dị thục, nên được gọi là “Trí lực nghiệp Dị thục thứ hai”. Do đầy đủ lực này nên được gọi là Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác tôn quý, thù thắng dũng mãnh tự tại, chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đối với sự tạp nhiễm, thanh tịnh của Tĩnh lự, Đẳng trì Giải thoát đưa đến các cảnh giới khác nhau đều nhận biết đúng như thật. Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác nhận biết đúng như thật sự tạp nhiễm thanh tịnh của Tĩnh lự, Giải thoát, Đẳng trì đưa đến các cảnh giới khác nhau nên được gọi là trí lực “Tĩnh lự, Giải thoát, Đẳng trì thứ ba”. Do đầy đủ lực này nên được gọi là Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác tôn quý thù thắng dũng mãnh tự tại, chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác nhận biết đúng như thật các căn tánh hơn kém của các hữu tình. Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác nhận biết đúng như thật về những căn tánh hơn kém của các hữu tình nên được gọi là “Trí lực căn thượng hạ thứ tư”. Do đầy đủ lực này, nên gọi là Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác tôn quý thù thắng dũng mãnh tự tại, chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác nhận biết đúng như thật về mọi loại thắng giải ưa thích khác nhau của các hữu tình. Chư Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác nhận biết đúng như thật về mọi loại thắng giải ưa thích khác nhau của các hữu tình nên được gọi là “Trí lực chủng chủng lạc dục thắng giải sát biệt thứ năm”. Do đầy đủ lực này, nên gọi là Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, tôn quý thù thắng dũng mãnh tự tại, chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đối với các loại cảnh giới khác nhau của các hữu tình trên thế gian đều nhận biết đúng như thật. Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác nhận biết đúng như thật các loại cảnh giới khác nhau của các hữu tình trên thế gian, nên được gọi là “Trí lực chủng chủng chư giới trí lực thứ sáu”. Do đầy đủ lực này nên được gọi là Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác tôn quý thù thắng dũng mãnh tự tại, chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác nhận biết đúng như thật về hành động đưa đến các cõi của các hữu tình. Chư Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác nhận biết đúng như thật về hành động đưa đến các cõi của các hữu tình nên được gọi là “Trí lực biến thú hành thứ bảy”. Do đầy đủ lực này, nên được gọi là Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác tôn quý thù thắng dũng mãnh tự tại chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đối với tất cả sự việc trong vô lượng đời trước của các hữu tình, giả sử một đời cho đến mười đời, hoặc hai mươi đời, cho đến trăm ngàn đời, hoặc vô lượng đời, hoặc một kiếp tăng giảm, cho đến vô lượng trăm ngàn các kiếp tăng giảm đều nhận biết đúng như thật. Các loài hữu tình với bao nhiêu tên gọi, chỗ ở như vậy, chủng tánh như vậy, ăn uống như vậy, khổ vui như vậy, đời sống có thời gian dài ngắn như vậy. Mạng sống ở nơi kia hết thì sinh đến nơi này, mạng sống ở nơi này hết thì sinh sang chỗ khác. Mạng sống ở nơi kia gồm có các hành, các tưởng, các thức, đều nhận biết đúng như thật. Như thế gọi là “Trí lực túc trụ thứ tám”. Do đầy đủ lực này, nên được gọi là Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác tôn quý thù thắng dũng mãnh tự tại chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử giữa đại chúng.

Lại nữa, đối với các loài hữu tình, Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác dùng Thiên nhãn thanh tịnh siêu vượt hơn người thấy được khi sống lúc chết, dung mạo hoàn hảo hay không hoàn hảo, các hành hơn, kém của các loài hữu tình, đều nhận biết đúng như thật kể cả các việc thiện hay bất thiện, đưa đến quả báo thiện hay bất thiện. Lại thấy các hữu tình có các hành động ác về thân, miệng, ý nghiệp, chê bai Hiền thánh, có các tà kiến lớn, tạo các tà kiến. Do đầy đủ các nghiệp duyên này, nên sau khi chết bị đọa vào ba đường ác. Lại thấy các loài hữu tình phát sinh các hành động thiện về thân, miệng, ý nghiệp, tôn sùng Hiền thánh, không hủy báng chánh tín, tâm chánh kiến, nên có các nghiệp chánh kiến. Do đầy đủ các nghiệp duyên này, nên sau khi chết được sinh lên cõi trời. Tất cả, Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Gíác đều nhận biết đúng như thật. Như thế gọi là “Trí lực tử sinh thứ chín”. Do đầy đủ lực này, cho nên gọi là Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác tôn quý thù thắng dũng mãnh tự tại chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng đối với các Tĩnh lự vô lậu đạt tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự chứng và an trụ trong thông tuệ nhận biết đúng như thật.

Sự sống ta đã hết
Phạm hạnh đã lập rồi
Việc cần làm làm xong
Không sinh lại đời sau.

Chư Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đối với các Tĩnh lự vô lậu đạt tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự chứng và an trụ trong thần thông và trí tuệ, nhận biết đúng như thật.

Sự sống ta đã lập rồi
Phạm hạnh đã lập rồi
Việc cần làm làm xong
Không sinh lại đời sau.

Đấy gọi là “Trí lực lậu tận thứ mười”. Do đầy đủ lực này nên được gọi là Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác tôn quý thù thắng dũng mãnh tự tại chuyển bánh xe pháp vô thượng thanh tịnh, gầm lên tiếng gầm của sư tử giữa đại chúng.

Khi Thế Tôn thuyết giảng kinh ấy xong, các chúng Bí-sô, các hàng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tố-lạc… đều rất vui mừng, tin nhận vâng làm.

 

Print Friendly, PDF & Email