PHẬT NÓI KINH THÁNH TRANG NGHIÊM ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bày tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THƯỢNG

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại vườn cây Vô Ưu ở thành Ca Tỳ La cùng với chúng Đại Tỳ Khưu của nhóm A Nan Đà và Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát đều đến dự hội chung một chỗ.

Lúc đó, lại có chúng của Trời, chúng của Rồng, chúng của Dạ Xoa, chúng của La Sát, chúng của A Tu La, chúng của Ca Lâu La, chúng của Càn Thát Bà, chúng của Khẩn Na La, chúng của Tỳ Xá Già, chúng của Tất Lý Đa, chúng của Cưu Bàn Trà, chúng của Bố Đan Nẵng, chúng của Chấp Mỵ, chúng của 28 Đại Dược Xoa Quân Chủ, chúng của bốn Đại Dược Xoa Quân Chủ, chúng của tất cả Tinh Diệu cho đến chúng của chư Tiên khổ hạnh trên núi Tuyết…Chúng của nhóm như vậy đều đến tập hội.

Lại có, chúng của hàng La Sát ở phương khác.Ấy là chúng: Ca Nễ Lệ Bố Tả, Na Lý Chỉ Tra, Ca La Noa, Tô Ma Na, Ma Hạ Hạ Lý, Ma Đát Lý

Lại có, bốn Đại La Sát ở bốn phương là: Hạ Lý La Sát ở phương Đông, Ngu Noa La Sát ở phương Nam, Chỉ Thiết Lý La Sát ở phương Tây, Ma Ni Đản Đá La Sát ở phương Bắc. Bốn La Sát này có tính rất bạo ác đều có 60 quyến thuộc. Nhóm La Sát ấy đều đến dự hội.

Bấy giờ, Đồng Tử La Hầu La ở trong cung vua Tịnh Phạn, ban đêm nằm nghỉ thời bị La Sát ác đến gây nhiễu loạn khiến luôn luôn kinh sợ, chẳng được an ổn.

Thời mẹ của La Hầu La là Gia Du Đà La với các quyến thuộc đều biết Đức Thế Tôn cùng các chúng Thánh ngụ tại vườn cây Vô Ưu cách cung thành chẳng xa. Vừa mới hết đêm liền khiến La Hầu La cùng chúng Đồng Tử với các người hầu trước sau đi theo, đến nơi Đức Phật ngự.

Khi La Hầu La đến Phật Hội xong, đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật rồi đứng riêng một mình trước mặt Đức Phật mà khóc lóc

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Này A Nan! Ông thấy Đồng Tử La Hầu

La đến chỗ của Ta, khóc lóc xong chưa?” A Nan nói: “Dạ thưa! Đã nhìn thấy”

Đức Phật nói: “A Nan! Đồng Tử La Hầu La nằm nghỉ trong đêm thời bị La Sát ác với mọi loài Quỷ Thần đến gây nhiễu loạn, chẳng được an ổn cho nên đến chỗ của Ta để cầu xin ủng hộ”

Này A Nan! Chẳng phải riêng một mình Đồng Tử La Hầu La ở ngày nay bị nhóm ấy gây nhiễu loạn khiến chẳng được an ổn. Sau Khi Ta diệt độ, ở đời Mạt Thế thời tất cả chúng sinh có Phước Lực kém cỏi, đối với nghiệp chẳng lành thường làm cho lớn mạnh. Do đó các La Sát ác với hàng Quỷ Thần du hành Thế Gian luôn cùng với chúng sinh làm điều chẳng lợi ích, gây mọi thứ nhiễu loạn khiến cho không có an ổn. Ta quán sát việc đó nên rất thương xót…

A Nan! Nay Ta vì ủng hộ Đồng Tử La Hầu La với thương xót chúng sinh đời vị lai nên nói Đại Trang Nghiêm Đà La Ni. Ông hãy chân thật lắng nghe!”

_Khi ấy, A Nan với Đại Chúng trong Hội đều cùng yên lặng, nguyện xin Đức Phật tuyên nói.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói Đại Trang Nghiêm Đà La Ni là:

“Đát nễ-dã tha: Già nễ nga-la già nẵng bát để, cụ di nga-la cụ ma bát để, sắtba lý ca già lý ni già la bát để, sa la bát để, đà nẵng bát để, tô la bát để

A lệ bán, a lệ bán, bát để ma bát để, a bát để phộc hộ bát để, hộ la hạ-la hứ lệ nga-la hộ lỗ, ô để lệ, phổ hứ lệ

Án, tức trí lệ bát-đá bát trí tra tra phệ hạ-la

Án, la phệ ma ni sa lý hộ, ma hạ hứ lệ, hộ hộ, tam mãn đa sa sa lý, a tam mãn đa sa lý ba lệ khư sa lý, a vãn lý-đá, ma hạ vãn lý-đế già nễ di, khư lệ hạ-la, sa-phộc hạ”

A Nan! Đại Trang Nghiêm Đà La Ni này là điều mà các Phật đời quá khức đã tuyên nói. Nay Ta vì ủng hộ cho Đồng Tử La Hầu La cũng lại vì lợi ích cho chúng sinh đời mạt thế. Nay lại tuyên nói.

Này A Nan! Nếu có chúng sinh bị các La Sát với Quỷ Thần ác gây mọi thứ nhiễu loạn thời nên đem Trang Nghiêm Đà La Ni này viết lên trên giấy, lụa …tác Tùy Cấu ấy đeo ở cánh tay, trên thân sẽ khiến cho các La Sát ác cho đến tất cả loài ăn mỡ máu, loài Quỷ Thần ác của Thế Gian chẳng dám đến gần, thảy đều chạy trốn… bốn phương bốn phương bàng, ngoài 10 do tuần xa lánh bỏ đi sẽ khiến cho chúng sinh được vui an ổn.

A Nan! Nếu có chúng sinh luôn thường đọc tụng Đại Trang Nghiêm Đà La Ni này thời hết thảy dao, gậy, thuốc độc chẳng thể gây hại cho đến Tà Minh, Chú Thuật ràng buộc cột trói, người với Phi Nhân, tất cả việc ác …thảy đều được giải thoát cho đến bên trong 10 do tuần, tất cả chúng sinh đều nương nhờ ủng hộ, thảy đều diệt hết tất cả tai dịch.

Này A Nan! Nếu có chúng sinh muốn trì niệm Đại Trang Nghiêm Đà La Ni này ủng hộ thân của mình với vì nhiêu ích cho tất cả chúng sinh. Trước tiên nên chọn lấy đất thanh tịnh thù thắng, xây dựng Tiêu Xí rồi tự Trai Giới, dùng nước thơm tắm gội, nên khiến cho thân tâm trong ngoài thanh tịnh. Dùng sợi dây kết Giới, bùn thơm xoa tô đất làm Mạn Noa La (Đàn). Ở trong Mạn Noa La để các Danh Hoa, hương xoa bôi, đốt hương , thắp đèn , mọi thứ cúng dường. Quy mệnh khen ngợi, phát tâm bền chắc, dũng mãnh chẳng thoái lui vì muốn nhiêu ích ủng hộ các chúng sinh với cầu hiện tiền thành tựu việc đã làm.

_Trước hết, nên trì tụng Kết Giới Trang Nghiêm Đà La Ni cảnh giác triệu thỉnh Phạm Vương, Đế Thích với tất cả hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, La Sát, các Quỷ Thần… đều đến tập hội, sẽ khiến cho tất cả các hàng Dạ Xoa ác, La Sát gây não hại cho chúng sinh ở Thế Gian nghe Đà La Ni này xong đều kinh sợ lui tan….Không có các chướng nạn, được viên mãn Nguyện

Liền nói Kết Giới Đà La Ni là:

“Đát nễ-dã tha: Nễ lệ nễ lệ, vĩ ma lệ, đát ma lệ, hộ tức hộ tức, tất lý để lý, đát-lý sa nễ la phổ, toa hạ”

Này A Nan! Nếu tụng Kết Giới Trang Nghiêm Đà La Ni này xong . Sau đó tụng Thánh Đại Trang Nghiêm Đà La Ni thời tất cả chỗ đã làm không có gì không thành tựu”

_Bấy giờ, Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, đứng thẳng trước mặt Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con vũng vì muốn ủng hộ cho Đồng Tử La Hầu La khiến được an ổn, cũng vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh đời vị lai. Hết thảy ai bị các nhiễu não với tất cả người ác, dao, gậy, thuốc độc, các Cấm Chú ác ràng buộc cột trói. Việc của nhóm như vậy đều khiến được giải thoát, ở trong ngày đêm an ổn khoái lạc… nên cũng nói Trang Nghiêm Đà La Ni . Nguyện xin Đức Thế Tôn hứa cho con tuyên nói”

Đức Phật nói: “Hãy tùy theo ý của ông”

Khi ấy, Từ Thị Bồ Tát liền nói Trang Nghiêm Đà La Ni là:

“Đát nễ-dã tha: A phộc na để bá na nễ, a vĩ na nỗ, tổ lỗ tổ lỗ, nhạ lý-đà nan ni nan ni, a đà nan ni, nễ lý-nhị mục nễ phiến để, sa-phộc tất-đát-dả dã nam, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc nam tả, lạc khất-xoa câu lỗ, sa-phộc hạ”

_Lúc đó, Sa Bà Thế Giới Chủ Đại Phạm Thiên Vương liền bạch Phật rằng: “Con cũng vì muốn ủng hộ cho Đồng Tử La Hầu La với ủng hộ cho tất cả chúng sinh đời vị lai, nói Trang Nghiêm Minh của mình. Nguyện xin Đức Thế Tôn hứa cho con tuyên nói”

Đức Phật nói: “Lành thay! Lành thay! Hãy tùy theo ý của ông” Thời Đại Phạm Thiên Vương liền nói Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, áng ngu lý, bán ngu lý, a nỗ lý, nột nỗ lý, thi khế-dựng, ca thi khư lý, nộn độ lý, nỗ lý-nỗ la dã để, a tả a tả, vĩ mục tả phiến để-dựng, sa-phộc tất-đát-dã dã nam, câu lỗ, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc nam tả, sa-phộc hạ”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết chúng của Trời, chúng của Rồng, chúng của hàng Dạ Xoa với các Quỷ Thần mỗi mỗi đều muốn ủng hộ cho Đồng Tử La Hầu La với chúng sinh đời vị lai, thảy đều muốn nói bài Minh của mình.

Đức Phật nói: “Các ông! Chúng của Trời, chúng của Rồng với các hàng Quỷ Thần muốn nói Tự Minh ủng hộ cho các chúng sinh. Tùy theo ý của các ông, mỗi mỗi đều hãy nói”

_Lúc đó, Thiện Thời Phận Thiên liền ở trước mặt Đức Phật, nói Tự Minh là:

“Tam dã thể nan, la sắt-trí-lý ba na sắt-trí-lý lỗ địa ca la-ni, nghiễm tỳ lý, nỗ lý-nỗ lý mẫu tức thiết cật-lý la tế-duệ, phiến để-dựng, sa-phộc tất-đát-dã dã nam, ca lỗ nhị, ma ma, lạc khất-xoa câu lỗ, sa-phộc hạ”

 

QUYỂN HẠ

_Bấy giờ, Đế Thích Thiên Chủ nói Tự Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, nan tả, độ nỗ sát, tô na đế tô na đế, đế na đế đế na đế, nỗ lý-di tô di na ma di na di , để lệ di lệ, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc nam, lạc khất-xoa ca lỗ dẫn, phiến để sa-phộc tát-đát-dã dã nam, dã phộc thiết ma, mãn đặng, ca lỗ di, sa-phộc hạ”

_Khi ấy, Tỳ Sa Môn Thiên Vương nói Tự Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, nan ni đà nỗ sử ca nễ-dũ đá, cật-lý mục chỉ, nhập-phộc lệ na di, vĩ hạ lệ, sa lý sa lý phộc để, phiến để sa-phộc tát-đát-dã dã nam, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc nam tả, dạ phộc thiết ma, mãn độ bà vãn đổ, sa-phộc hạ”

_Lúc đó, Trì Quốc Thiên Vương nói Tự Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, đà lý nan đà lý, đà la ni đà lý, a tả-dũ đế bố lỗ, mẫu lỗ, phiến để-dựng sa-phộc tất-đát-dã dã nam, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc nam tả, lạc sạn ca lỗ di, dạ phộc thiết ma mãn độ bà bãn đổ, sa-phộc hạ”

_Bấy giờ, Tăng Trưởng Thiên Vương nói Tự Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, ám noa lý, bán đa lý, ca la đế, ca la bán đế, ca la lỗ tỳ, ca lý đà lý, ca nẵng ca bát đát-lý, lỗ lỗ di, khất-xoa khất-xoa di, a khất-xoa di, ba khất-xoa phiến để-dựng, sa-phộc tất-đát-dã dã nam, ma ma, tát lý-phộc tát đátphộc nam tả, lạc khất-xoa câu lỗ, dạ phộc thiết ma, mãn đặng, bà phộc đổ, saphộc hạ”

_Khi ấy, Quảng Mục Thiên Vương nói Tự Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, ma nhạ la nhạ la nhạ nhạ ma la, địa lý địa lý, ca lý ca lý, tam mãn đá, chỉ lý chỉ lý, phiến để sa-phộc tất-đát-dã dã nam, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc nam tả, lạc khất-xoa câu lỗ, dạ phộc thiết ma, mãn đặng, ca lỗ di, saphộc hạ”

_Lúc đó, Diệu Nguyệt Thiên Tử nói Tự Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, án phộc nỉ, vĩ ma lệ, bát-la bà sa-phộc lý thiết đa, la thấpdi, sa hạ sa-la la thấp-di, bát-la để sa la để sa-phộc để, sa-phộc tất-đát-dã dã nam, câu lỗ, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc nam, dạ phộc thiết ma, mãn đặng, ca lỗ di, sa-phộc hạ”

_Bấy giờ, tất cả Thiên Chúng khác miệng cùng tiếng, nói Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, câu lỗ câu lỗ, tô lỗ tô lỗ, bố lỗ bố lỗ, phiến để-dựng, saphộc tất-đát-dã dã nam, câu lỗ, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc nam tả, dã phộc thiết ma, mãn đặng, ca lỗ di, sa-phộc hạ”

_Khi ấy, các Tinh Tú Thiên khác miệng cùng tiếng, nói Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, đá lệ đá ma lệ, a lệ na lệ, a ca xá vĩ ma lệ, phiến để-dựng, sa-phộc tất-đát-dã dã nam, ca lỗ di, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc nam tả, dã phộc thiết ma, mãn đặng, ca lỗ di, sa-phộc hạ”

_Lúc đó, tất cả Long chúng khác miệng cùng tiếng, nói Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, phộc lệ ma lệ, a tả lệ, ma địa, a thú ma địa, bố kế, phiến để-dựng, sa-phộc tất-đát-dã dã nam, câu lỗ, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc nam tả, dã phộc thiết ma, mãn đặng, ca lỗ di, sa-phộc hạ”

_Bấy giờ, chúng của 28 Đại Dược Xoa Quân Chủ khác miệng cùng tiếng, nói Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, niết-lý trà, bát để bát để, lỗ lỗ, đạt la đạt la, phiến đểdựng, sa-phộc tất-đát-dã dã nam, ca lỗ di, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc nam tả, dã phộc thiết ma, mãn đặng, ca lỗ di, sa-phộc hạ”

_Khi ấy, chúng của hàng Tất Lệ Đa, Tỳ Xá Già, Cưu Bàn Trà khác miệng cùng tiếng, nói Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, vĩ bộ để, tam vãn lý đá nẵng, vĩ bộ để, phiến để-dựng, saphộc tất-đát-dã dã nam, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc nam tả, dã phộc thiết ma, mãn đặng, ca lỗ di, sa-phộc hạ”

_Lúc đó, chúng của hàng Bố Đan Nẵng, Yết Tra Bố Đan Nẵng khác miệng cùng tiếng, nói Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, ba nỗ di ca la đế điểu đà-dã đá, tổ la-noa sa di la ni thố bán để, phiến để-dựng, sa-phộc tất-đát-dã dã nam, ca lỗ di, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc thất-tả, dã phộc thiết ma, mãn đặng, ca lỗ di, sa-phộc hạ”

_Bấy giờ, tất cả chúng Mạt Đát-Lý (Mātṛ: Âm Mẫu) khác miệng cùng tiếng, nói Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, ca lệ ma kế lệ đá lý đá ma lý, phiến để-dựng, sa-phộc tấtđát-dã dã nam, ca lỗ di, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc nam, dã phộc thiết ma, mãn đặng, ca lỗ di, sa-phộc hạ”

_Khi ấy, bốn La Sát ở bốn phương khác miệng cùng tiếng, nói Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, a nễ bá nễ, khư tế khư phộc tế, khư khư, lý bệ ba lý hạ lý, phiến để, sa-phộc tất-đát-dã dã nam, ca lỗ di, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phộc nam tả, dã phộc thiết ma, mãn đặng, ca lỗ di, sa-phộc hạ”

_Lúc đó, Nại La Di La Sát Nữ nói Trang Nghiêm Minh là:

“Tam dã thể nan, na na lý na lý, hạ hạ hạ hạ, hứ hứ hứ hứ, hộ hộ hộ hộ, thi chỉ chỉ chỉ, chỉ tức chỉ tức, vĩ mục khế, ma khư nhạ khư, tra di trí, an tra an tra, tra la tra tra cật-la ma nhạ, câu nho câu nho, nỗ nỗ nỗ, nỗ lỗ nỗ lỗ, đát-lỗ thiết di lệ di di lệ, a nẵng quá quá khiếm di, nỗ nỗ nỗ, để thể để di để nễ thể lệ di trí tức để, di trí lệ trí bế trí bế, đát-lý bế đát-lý ni nỗ, hứ nễ mẫu, hứ nễ la, hứ phộc, hứ na xá bế duệ”

_Bấy giờ, Sa Bà Thế Giới Chủ Đại Phạm Thiên Vương ở trước mặt Đức Phật bạch rằng: “Thế Tôn! Chúng con, chúng Trời, chúng Rồng, chúng Dạ Xoa cho đến Nại La Di Đế… Chúng của nhóm như vậy đều ngay lúc này đối trước Đức Thế Tôn nói Tự Minh vì muốn ủng hộ cho Đồng Tử La Hầu La, chẳng để cho loài Quỷ Thần ác đến gần gây não loạn, ngày được an ổn, đêm được an ổn, với tất cả Thời được trụ khoái lạc.

Thế Tôn! Chúng con đã nói Tự Minh chẳng phải chỉ ủng hộ Đồng Tử La Hầu La mà còn ủng hộ cho tất cả chúng sinh đời vị lai.

Thế Tôn! Nếu có chúng sinh được nghe các Minh như vậy của chúng con, cần nên chí tâm ghi nhớ thọ trì sẽ khiến cho mỗi một loại chẳng nhiêu ích thuộc tất cả Hành của nhóm ấy bên trong hoặc một Do Tuần, hoặc hai Do Tuần, hoặc ba Do Tuẩn, bồn Do tuần cho đến mười Do Tuần chẳng dám đến gần, kinh sợ lui tan, tránh xa mà bỏ đi. Các ác bị tiêu diệt, bệnh dịch chẳng thể hoành hành; đao binh chất độc thảy đều xa lìa cũng lại chẳng bị tất cả hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già gây chướng ngại. Cũng lại chẳng bị tất cả Bộ Đa, loài Phi Nhân gây chướng ngại

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có kẻ làm trái ngược, chẳng tùy thuận thời Chúng ấy chẳng chứa chấp, khiến phải lìa bỏ họ tộc”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Đại Phạm Thiên Vương này ở trước mặt Ta, nói lời thành thật đó. Ta đã chứng biết.

A Nan! Ta đã tuyên nói Đại Trang Nghiêm Đà La Ni có thế lực lớn hay giáng phục các ác, có mọi nhiêu ích mà ta đã nói trước đây.

Này A Nan! Nếu lại có người dùng Tà Minh Chú Thuật của tất cả hàng Người, Phi Nhân ấy muốn đối với chúng sinh bắt giữ, cột trói, gây mọi thứ não loạn. Hoặc trên mặt đất, hoặc ở hư không, hoặc ngay vách núi, hoặc tại đỉnh núi với tất cả nơi chốn.Dùng sức uy đức của Thánh Trang Nghiêm Đà La Ni của Ta cho nên thảy đều phá diệt, chẳng thể gây hại cho các chúng sinh”

_Đức Phật lại bảo A Nan rằng:“sự chân thật của Phật, sự chân thật của Pháp, sự chân thật của Tăng, sự chân thật của Trời, sự chân thật của Tiên. Năm điều như vậy, chẳng thể làm ngược lại

Này A Nan! Như Ta đã nói, ông hãy khéo thọ trì khiến ở thời vị lai , lưu hành

Thế Gian cùng các chúng sinh làm nhiêu ích lớn”

_Đức Phật nói Kinh đó xong thời Đồng Tử La Hầu La được nghe Đức Thế Tôn nói Đại Trang Nghiêm Đà La Ni với nương nhờ tất cả Minh mà được ủng hộ cho nên chẳng lìa Hội đó được vui an ổn, tâm ý khoan khoái,hớn hở vui mừng… cúi đầu sát đất lễ bàn chân của Đức Như Lai rồi cùng với các người hầu quay về cung vua

Từ Thị Bồ Tát, A Nan Đà cho đến Trời, Rồng, Dạ Xoa, tất cả Người, Phi Nhân… nghe điều Phật nói đều vui vẻ tin nhận, lễ Phật rồi lui ra.

PHẬT NÓI KINH THÁNH TRANG NGHIÊM ĐÀ LA NI

_Hết_

Dịch xong một Bộ 2 quyển vào ngày 20/11/2008