PHẬT NÓI KINH
THÁNH TỐI THƯỢNG ĐĂNG MINH NHƯ LAI ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Bắc Ấn Độ_ Nước Ô Điền Nẵng, Tam Tạng của chùa Đế Thích Cung_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma) tại nước Vệ (Śrāvastya) cùng với chúng Đại Tỳ Khưu (Mahatā-bhikṣu-saṃgha) gồm một ngàn hai trăm năm mươi người đến dự. Có trăm ngàn vô ương số chúng Người, Trời, Bồ Tát cung kính vây quanh để nghe nói Pháp. Bấy giờ, trăm ngàn câu chi cõi Phật đều đi đến.

Thế Giới Vô Biên Hoa (Ananta-puṣpa) kia có Đức Tối Thượng Đăng Minh Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác hiện thân: đứng, dừng, kinh hành, nói Pháp. Nơi ấy có hai vị Bộ Tát, vị thứ nhất tên là Đại Quang Minh (Mahā-prabha), vị thứ hai tên là Vô Lượng Quang (Amitābha)

Lúc đó, Đức Phật ấy sai hai vị Bồ Tát đi qua Thế Giới Sa Ha, đến chỗ của Đức Thích Ca Như Lai Chính Biến Tri Giác tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Đến xong, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Đức Thế Tôn rồi ngồi một bên. Hai vị Bồ Tát ấy bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Cách cõi Phật này, đi qua trăm ngàn câu chi cõi Phật, có Thế Giới tên là Vô Biên Hoa, cõi đó có Đức Phật tên là Tối Thượng Đăng Minh Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri hiện trụ trong đấy luôn nói Diệu Pháp. Đức Thế Tôn Tối Thượng Đăng Minh Như Lai Chính Biến Tri Giác ấy sai chúng con đến Thế Giới Sa Ha hỏi thăm Đức Thế Tôn có ít bệnh, ít phiền não. Khí lực nhẹ nhàng thuận lợi, an trụ khoái lạc thế nào”.

Vị ấy nói như vầy: “Lại ở cõi này: hết thảy Người, Phi Nhân, Bộ Đa, Tỳ Xá Tá, Dược Xoa, La Sát, Cung Bàn Trà, Cung Bàn Trà Quân Chủ, Phép vua, giặc cướp, rắn, bò cạp, mụn nhọt ác, trùng, kiến, Yết Noa Bố Phộc Trùng… Đẳng loại như vậy có gây nhiễu loạn phiền não chăng?”

Đức Thế Tôn Tối Thượng Đăng Minh Như Lai Chính Biến Tri Giác ấy nói Đà La Ni Chân Ngôn Chương Cú này, danh tiếng vang khắp mười phương, cho nên khiến đem đến làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh, dung mạo vui tươi xinh đẹp, đầy đủ sắc tướng, thân ý an định. Dùng sức Công Đức bí mật này ủng hộ hữu tình” Liền nói Đà La Ni là:

“Đát nễ-dã tha (1) nhập-phộc lễ (2) nhập-phộc la nghiệt đế (3) hô ca, mục ca  (4) tam ma đế, ma hạ tam ma đế (6) ma hạ nhập-phộc lễ (7) nhập-phộc la minh  (8) tát hứ tát lễ (9) ma hạ nhập-phộc lễ (10) ổ kế, tô kế 911) đa minh, tam ma đế (12) ma hạ tam ma đế (13) ma hạ tam minh (14) sa-phộc hạ (15)”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn Giả A Nan (Ānanda) rằng: “Nay ông hãy nghe cho kỹ! Đà La Chương Cú này rất là khó được, thọ trì, đọc tụng, vì người khác giải nói. A Mâu Ni Đà La Ni này khi Đức Phật ra đời cũng khó được gặp. Nếu có Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ lắng nghe, thọ trì, vì người khác giải nói sẽ được Túc Mệnh Thông, thấy việc Túc Mệnh trong bảy đời, tất cả phiền não thảy đều tiêu trừ, đều chẳng thọ nhận tất cả nghiệp đời trước

Lại nữa A Nan Đà! Đà La Ni Chân Ngôn Chương Cú này được 77 câu chi Phật cùng nhau tuyên nói. Nếu tất cả hữu tình nghe Đà La Ni Chương Cú này mà chẳng tin với hủy báng tức đồng với việc hủy báng 77 câu chi Phật”

_Khi ấy, Vô Năng Thắng Bồ Tát Ma Ha Tát (Ajita) liền từ chỗ ngối đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con cũng tuyên nói Đà La Ni Chân Ngôn Chương Cú làm lợi ích an vui cho các chúng sinh. Dùng bí mật này ủng hộ hữu tình, tăng trưởng Phước Lực thù thắng, sắc tướng tươi vui xinh đẹp” Liền nói Đà La Ni là:

“Đát nễ-dã tha: a trụ, phộc trụ (1) nẵng trụ, ma hạ củ nẵng trụ (2) a khấtphộc tỉ ca tỉ (3) a nẵng ca tỉ (4) ma nẵng ca tỉ (5) a noa đá (6) khư tổ, ma hạ khư tổ (7) tát nãi khế đá nãi khế (8) đá lỗ minh (9) đốt lỗ minh 910) hề lễ, mật lễ, để lễ 911) sa-phộc hạ (12)”

Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo Tôn Giả A Nan Đà rằng: “Nay ông hãy nghe cho kỹ! Ma Ni Đà La Ni Chương Cú này rất là hiếm có. Ông nên thọ trì, đọc tụng, vì người khác giải nói. Đức Phật ra đời cũng rất hiếm có.

Lại nữa, A Nan Đà! Nếu Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ như vậy nghe Đà La Ni Chương Cú này. Nếu thọ trì, phúng niệm, đọc tụng, giải nói sẽ được Túc Mệnh Thông, thấy việc Túc Mệnh trong 12 đời, chẳng thọ nhận lại tất cả nghiệp đời trước

Lại nữa, A Nan Đà! Đà La Ni Chương Cú này được 88 câu chi chư Phật cùng nhau tuyên nói. Nếu có người hủy báng Đà La Ni này tức là hủy báng 88 câu chi Phật không có khác”

_Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử (Maṃjuśrī-kumāra) liền từ chỗ ngối đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay cung kính, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con cũng nói Đà La Ni Chương Cú này làm lợi ích an vui cho các chúng sinh. Dùng Đại Lực thù thắng bí mật này ủng hộ hữu tình, tăng trưởng sắc tướng, thân tâm vui thích”

Liền nói Đà La Ni là:

“Đát nễ-dã tha: thế năng (1) a kế, ma kế (2) nẵng nhĩ ninh (3) nga la tỉ (4) nẵng hễ lễ (5) nẵng hề lễ (6) nhạ hề la tán nễ (7) tán noa lễ (8) tán noa la phộc đế (9) sa-phộc hạ (10)”

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Tôn Giả A Nan Đà rằng: “Nay ông hãy nghe cho kỹ! A Nan Đà! Đà La Ni Chương cú này hiếm có, khó được. Ông nên thọ trì, đọc tụng, vì người khác giải nói.

A Nan Đà! Đà La Ni Chương cú này, khi Đức Phật ra đời thời cũng rất hiếm có.

Này A Nan Đà! Đà La Ni Chương Cú này, nếu có Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, phúng niệm, vì người khác giải nói sẽ được Túc Mệnh Thông, thấy việc Túc Mệnh trong 13 đời, tất cả phiền não thảy đều tiêu trừ, đều chẳng thọ nhận lại tất cả nghiệp đời trước

Lại nữa, A Nan Đà! Đà La Ni Chương Cú này được 82 câu chi Bồ Tát cùng nhau tuyên nói. Nếu có người hủy báng Đà La Ni này tức là hủy báng 82 câu chi Bồ Tát không có khác”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Bật Sô (Bhikṣu) rằng: “Ta cũng nói Đà La Ni Chương Cú làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh, khiến cho các hữu tình tăng trưởng Phước Đức, thâm tâm vui thích, danh tiếng vang khắp, có thế lực lớn, dung mạo đoan chính. Dùng bí mật này ủng hộ”

Liền nói Đà La Ni là:

“Đát nễ-dã tha: thế năng (1) a trụ, phộc trụ (2) nẵng trụ, cù nẵng trụ (3) xá kế, xá la kế (4) đa lỗ phệ, đổ lỗ phệ (5) la tra phệ (6) lộ lễ, lỗ lễ (7) hạ lễ, mật lễ (8) để lễ, thủy lễ (9) thị lý, hàm lễ (10) a phổ, phộc phổ (11) nẵng phổ, cù nẵng sỉ (12) a nẵng bà để (13) phộc nẵng bà để, kế tỉ kế tỉ kế tỉ (14) xá tỉ xá tỉ xá tỉ (15) ma hạ xá tỉ, sa-phộc hạ (16)”

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Tôn Giả A Nan Đà rằng: “Nay ông hãy nghe cho kỹ! A Nan thọ trì Đà La Ni Chương Cú này, đọc tụng, phúng niệm, vì người khác giải nói. Này A Nan Đà! Đà La Ni Chương Cú này rất là hiếm có

Này A Nan Đà! A Mâu Ni Đà La Ni Chương Cú này, khi Đức Phật ra đời thời rất hiếm có

Này A Nan Đà! Nếu Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ lắng nghe, thọ trì, vì người khác giải nói sẽ được Túc Mệnh Thông, thấy việc Túc Mệnh trong 14 đời, tất cả phiền não thảy đều tiêu trừ, đều chẳng thọ nhận lại tất cả nghiệp đời trước

Lại nữa, A Nan Đà! Đà La Ni Chương Cú này được 84 câu chi Phật cùng nhau tuyên nói. Nếu có người hủy báng Đà La Ni này tức là hủy báng 84 câu chi Phật không có khác

Này A Nan Đà! Nếu có Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ ở dưới cái cây khô mục, dùng Đà La Ni Chương Cú này: hoặc đọc, hoặc tụng ngầm hộ, cứu giúp thì lửa chẳng thể thiêu đốt, khiến cây khô ấy lại sinh cành, lá, hoa, quả xum xuê, huống chi là người thọ trì”

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Bật Sô rằng: “Nay Ta lại nói Đà La Ni Chương Cú làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh, dung mạo vui tươi xinh đẹp, danh tiếng vang khắp, tăng trưởng Phước Đức, sắc tướng đoan nghiêm. Dùng bí mật này ủng hộ” Liền nói Đà La Ni là:

“Đát nễ-dã thế năng (1) a trụ, phộc trụ (2) xá kế, xá la kế (3) đa lỗ bà để (4) đổ lỗ bà để (5) đổ lỗ mật để (6) đổ lỗ mật để (7) đổ lỗ, đổ lệ (8) tô lệ, hề lễ (9) mẫu lễ, để lễ (10) sa-phộc hạ (11)”

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Tôn Giả A Nan Đà rằng: “Nay ông hãy nghe cho kỹ! Đà La Ni Chương Cú này rất là hiếm có. Các ông thọ trì, đọc tụng, vì người khác giải nói.

Này A Nan Đà! A Mâu Ni Đà La Ni, Đức Phật ra đời cũng rất hiếm có

Này A Nan Đà! Nếu Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ nghe Đà La Ni Chương Cú này, thọ trì, đọc tụng, vì người khác giải nói sẽ được Túc Mệnh Thông, thấy việc Túc Mệnh trong 21 đời, tất cả phiền não thảy đều tiêu trừ, đều chẳng thọ nhận lại tất cả nghiệp đời trước.

Lại nữa, ủng hộ hết thảy tất cả Bộ Đa (Bhūta). Tất cả: Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dược Xoa (Yakṣa), Càn Thát Phộc (Gandharva), A Tô La (Asura), Nghiệt Lỗ Trà (Garuḍa), Khẩn Na La (Kiṃnara), Ma Hộ La Nga (Mahoraga), Người (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuṣya) chẳng thể xâm hại. Cho đến tất cả nhọt ác, rắn, trùng, Yết Noa Bà Trùng cũng chẳng thể gây hại.

Lại nữa, không bị tất cả bệnh sốt rét, gió máy, vàng da, đảm ẩm… nhóm bệnh như vậy phúc chốc phát động, đến một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến 7 ngày, nửa tháng, một tháng, một năm, thời gian dài chẳng thể xâm hại.

Lại nữa, không bị tất cả mụn nhọt, nhọt sưng đỏ, ung thư, co quắp chậm chạm, ghẻ lở, cùi hủi, hắc lào, tất cả bệnh não, tất cả nghiệp chướng, tất cả Yểm Đảo với tất cả Thiết Phệ Trà (Vetāḍa: Khởi Thi Quỷ) đều chẳng thể xâm hại.

Lại nữa, A Nan Đà! Đà La Ni Chương Cú này được 99 câu chi Phật cùng nhau tuyên nói. Nếu có người hủy báng Đà La Ni này tức là hủy báng 99 câu chi Phật không có khác

Lại nữa, A Nan Đà! Đà La Ni Chương Cú này khi vào cung vua thời nghĩ nhớ, khi vào trong La Sát thời nghĩ nhớ. Khi vào trong sư tử, cọp, sói thời nghĩ nhớ, khi vào trong chỗ hoang vắng thời nghĩ nhớ, khi vào trong sông bạo ác thời nghĩ nhớ. Khi vào trong nạn nước, lửa thời nghĩ nhớ. Khi bị trúng thuốc độc thời nghĩ nhớ. Khi tất cả lúc sợ hãi thời nghĩ nhớ… đều chẳng thể gây hại.

Lại nữa, A Nan Đà! Người có thọ trì Đà La Ni này, nếu gặp người ác cầm nắm đao gậy, giận dữ sấn tới muốn gây thương tích tổn hại thì đao gậy đang cầm ấy tự nhiên bị gãy nát mà được giải thoát.

Này A Nan Đà! Ý của Ta quán thấy trong nhân gian, trên Trời với trong Chúng: Ma La, Phạm Thiên, sa Môn, Thiên Nhân, A Tu La… nếu dùng Đà La Ni Chân Ngôn Chương Cú này ủng hộ, cứu giúp, kết Giới, thủ hộ… tức trừ tai nạn, không có gì vượt qua Đà La Ni này. Tại sao thế? Này A Nan Đà! A Mâu Ni Đà La Ni này gia trì, hộ niệm nên tất cả phiền não thảy đều tiêu trừ”

_Lúc đó, bốn vị Đại Thiên Vương bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Khi Chính Pháp này diệt thời chúng con cùng với Chính Pháp ấy trở sức Uy Thần, rộng tuyên lưu bày khiến cho pháp trụ lâu. Vị Pháp Sư thọ trì kia, con cũng gia hộ, khiển trừ tất cả Ma La (Māra: Ma chướng)”

Đức Thế Tôn khen rằng: “Lành thay! Bốn vị Đại Thiên Vương phát Tâm Từ dũng mãnh mà hộ Chính Pháp!”

Bấy giờ, bốn vị Đại Thiên Vương biết ý của Đức Phật, cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, nói Đà La Ni là:

“Đát nễ-dã tha (1) phệ nan nị, phệ nan nị (2) ma hạ nan nị (3) sa-diêm bà ninh (4) nhiễm bà ninh (5) tra tra ninh, tra tra ninh (6) ma hạ tra tra ninh (7) củ trụ, củ trụ ninh (8) ma hạ củ trá (9) đạt ma lễ sai ma hứ, sa-phộc hạ (10)”

Đức Thế Tôn nói: “Nếu có Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ được nghe Đà La Ni Chương Cú này, giải nói nghĩa của Minh Cú ấy, thọ trì, đọc tụng thì tất cả phiền não thảy đều tiêu trừ, tất cả Thế Gian được không chướng ngại, như giữ gìn tất cả Diệu Pháp”

_Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo bốn vị Thiên Vương rằng: “Lành thay! Lành thay!

Như ông đã nguyện khiến cho Pháp trụ lâu”

_Lại bảo A Nan Đà rằng: “Nay ông hãy lắng nghe Chính Pháp, thọ trì. Đọc tụng, vì người khác giải nói, khiến cho hữu tình kia được Phước Đức lớn, danh tiếng vang khắp nơi”

A Nan Đà nói: “Dạ vâng! Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có lắng nghe, con chuyên ghi nhớ”

_Lúc đó, Đức Thế Tôn dùng nghĩa chân thật, phương tiện mở bày mà nói Kệ rằng:

“Kinh Đà La Ni này

Chư Phật quá khứ nói

Nay Ta cũng tuyên nói

Nghĩa Chân Ngôn Chương Cú

Khiến lắng nghe thọ trì

Lợi ích các chúng sinh

Thấy hai mươi mốt (21) đời

Mọi loại việc Túc Mệnh

Không bị người (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuṣya)

Dược Xoa (Yakṣa), Cung Bàn Trà (Kumbhaṇḍa)

La Sát (Rākṣasa), Bố Đát Nẵng (Pūtana)

Tạo làm các chướng nạn

_Tuyên bày Đà La Ni

Chỗ muốn đều tự tại

Ma La (Māra) nhóm nghiệp tội

Chướng nạn tự tiêu trừ

_Nói Đà La Ni ấy

Cha mẹ và anh em

Tri Thức với quyến thuộc

Việc ác chẳng thể hại

_Thọ trì Đà La Ni

Trong đường đi hoang vắng

Nhóm sư tử, cọp, sói

Chẳng thể gây sợ hãi

_Đọc tụng Đà La Ni

Trăm ngàn câu chi kiếp

Xưa gây các nghiệp tội

Bảy ngày tiêu trừ hết

_Giải nói Đà La Ni

Bảy ngày được tất cả

Phước Đức của Bồ Tát

Câu chi kiếp chẳng tận

_Khiến Đà La Ni này

Thường có bốn Thiên Vương

Trì Quốc Đa Văn

Tăng Trưởng với Quảng Mục

Thống lãnh Chúng của mình

Sắc tướng đủ Uy Thần

Ủng hộ ở bốn phương

Với người trì Chân Ngôṅ

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói Đà La Ni Chương Cú này xong, thời A Nan với chúng Đại Thanh Văn, Từ Thị Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát, bốn vị Đại Thiên Vương với hàng Trời, Người, A Tô La, Càn Thát Bà… nghe điều Đức Phật đã nói, một lòng thọ trì, vui mừng hớn hở làm lễ rồi lui ra.

PHẬT NÓI KINH THÁNH TỐI THƯỢNG ĐĂNG MINH NHƯ LAI ĐÀ LA NI

_Hết_

25/04/2015