KINH THÁNH HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Trung Ấn Độ_ Chùa Na Lan Đà, Tam Tạng Truyền Giáo Đại Sư_ Sa Môn được ban áo tía là PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại Cung Trời trên đỉnh núi Hỷ Lạc chẳng các xa nơi cư ngụ của Tiên Nhân, cùng với Chúng Đại Tỳ Khưu gồm 500 người đền dự.

Lại có Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Các vị Bồ Tát này đều là bậc Nhất Sinh Đắc Thành Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề (Nhất Sinh Bổ Xứ Bồ Tát). Các vị ấy tên là : Từ Thị Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Vô Biên Hoa Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Biến Hoa Bồ Tát Ma Ha Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Như vậy nhóm Bồ Tát ấy gồm có 500 người đến dự.

Bấy giờ Đức Thế Tôn với các Bồ Tát nhìn thấy trong cánh rừng bên cạnh con sông dưới chân núi ấy có 2 vị Tỳ Khưu khỏa thân giơ tay kêu gào khóc lóc.Thời Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Do Nhân nào, Duyên nào mà 2 vị Tỳ Khưu ở bên bờ sông Căng Già (Gaṅga: Sông Hằng) lại khỏa thân giơ tay kêu gào khóc lóc ? “

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Hư Không Tạng Bồ Tát rằng: “Hai vị Tỳ Khưu ấy bị vướng bệnh tật do loài Bộ Đa (Bhūta: Hóa Sinh Quỷ) gây ra. Vì thế mà khỏa thân giơ tay kêu gào khóc lóc”

Thời Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Bệnh tật như vậy. Làm thế nào mới tiêu trừ được? Làm sao mà trừ đuổi được loài Bộ Đa như thế ?”

Lúc đó Đức Thế Tôn dùng sức thần thông triệu tập chư Phật. Thời trong hư không hiện ra 6 Đức Như Lai. Vì muốn chứng minh Pháp của Đức Thế Tôn thứ bảy là Thích Ca Mâu Ni Như Lai (Śākyamuṇi).

_ Bấy giờ Vĩ Bát Thi Như Lai (Vipaśyīn) vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, tiêu trừ bệnh tật, trừ đuổi Bộ Đa nên tùy vui tuyên nói Đà La Ni là :

“Nẵng mô một đà dã. Nẵng mô đạt lị-ma dã. Nẵng mô tăng già dã. Án, tả La, tả la. Tứ lệ, tứ lệ, tứ la dã. Nẵng mô quỹ mô tả nẵng dã. Nẵng mô, nẵng mạc, sa-phộc hạ”

NAMO BUDDHĀYA

NAMO DHARMĀYA

NAMO SAÑGHĀYA

OṂ_ CALA CALA, HIRI HIRI HIRĀYA_ NAMO SVAGĀMOGHA-NĀYA

NAMO NAMAḤ _ SVĀHĀ

Khi Vĩ Bát Thi Như Lai nói Minh đó xong liền bảo Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nếu có người thọ trì, đọc tụng, cúng dường Đà La Ni này. Nên biết người đó không bị khổ về bệnh tật, Khí Trượng chẳng thể gây thương tích, nước chẳng thể cuốn chìm, chất độc chẳng thể gây hại, cũng không bị chết yểu, ăn uống không bị vướng bệnh. Đắc được Văn Trì, thọ mệnh dài lâu. Trong tất cả thời được chư Phật hộ niệm

Nếu bị điếc tai thời chú vào dầu 7 biến rồi nhỏ dầu vào lỗ tai thì bệnh tự nhiên tiêu tán.

_ Bấy giờ Thi Xí Như Lai (Śikhīn) vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, tiêu trừ bệnh tật, trừ đuổi Bộ Đa nên tùy vui tuyên nói Đà La Ni là:

“Nẵng mô một đà dã. Nẵng mô đạt lị-ma dã. Nẵng mô tăng già dã. Án, ba tả ba tả, ba tả, ba tả dã. Tát lị-phộc bộ đa nẫm, thân nễ, chỉ lệ dã, ba la vĩ nễ-dã nẫm, sa-phộc hạ”

NAMO BUDDHĀYA

NAMO DHARMĀYA

NAMO SAÑGHĀYA

OṂ_ PACA PACA PACA PACĀYA_ SARVA BHŪTĀNĀṂ CCHINDE

KĪLĪYA _ PARAVIDYĀNĀṂ SVĀHĀ

Khi Thi Xí Như Lai nói Minh đó xong, liền bảo Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Tâm Ấn Đại Đà La Ni này của Ta được trăm ngàn câu chi vô số chư Phật cùng chung tuyên nói. Nếu có chúng sinh, ngày đêm 6 Thời nhớ trì Tâm Đà La Ni này của Ta thì tiêu diệt được bệnh tật, mau chóng xa lìa Quỷ Mỵ, trừ đuổi mộng ác, vĩnh viễn lìa sự chết yểu, hoạn nạn chẳng thể xâm hại, chất độc chẳng thể gây hại được, mộng thấy Như Lai vào Cảnh Giới Phật

Nếu bị bệnh dịch khí, Đồng Tử bị Quỷ ám thì kết dây chỉ màu xanh, chú vào hoa Tô Ma Na (Sumana: Xứng ý hoa) rồi đeo trên thân , giắt bên tai , tụng Chú. Trong tất cả thời, nguyện đều trừ diệt.

_ Bấy giờ Tỳ Xá Phù Như Lai (Viśvabhū) vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, tiêu trừ bệnh tật, trừ đuổi Bộ Đa nên tùy vui nói Đà La Ni này là:

“Nẵng mô một đà dã. Nẵng mô đạt lị-ma dã. Nẵng mô tăng già dã. Án, ca la ca la, ca la ca la, củ lộ , sa na nẵng củ lỗ, tát lị-phộc nga-la hạ noản, sa-phộc hạ”

NAMO BUDDHĀYA

NAMO DHARMĀYA

NAMO SAÑGHĀYA

OṂ _ KARA KARA KARA KARA _ KURU _ SĀDHANA KURU _ SARVA GRAHĀṆĀṂ SVĀHĀ

Khi Tỳ Xá Phù Như Lai nói Minh đó xong, liền bảo Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Ông hãy lắng nghe! Đà La Ni này được các Như Lai đời Hiền Kiếp với chư Phật 3 đời cùng chung tuyên nói. Nếu có người thọ trì, đọc tụng, cúng dường Đà La Ni này. Nên biết người đó không thể bị khí trượng gây thương tích, chất độc chẳng thể hại, không có các bệnh tật, nước chẳng thể cuốn chìm, cũng không bị chết yểu và tiêu trừ được Nghiệp đời trước.

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di trước tiên nên tắm gội, trụ trước Thế Tôn, tụng trì Minh này mãn 800 biến thì tất cả bệnh tật, tất cả nhiễu não chẳng thể xâm hại được, sẽ được sống lâu, hết sạch phiền não và được kho tàng, tiền của, gạo lúa rất nhiều.

Nếu có chúng sinh ác gây ra tất cả việc đáng sợ thì suy tư niệm tụng Đà La Ni này sẽ tiêu diệt sự sợ hãi, được sự yêu thích.

Nếu có tất cả cuộc đấu tranh luận nghị. Dùng chỉ trắng thắt gút, tụng Đà La Ni thì tất cả sẽ hòa hợp.

Nếu bị đau mắt, dùng cây có sữa (? cây có nhựa màu trắng) làm chỉ, tụng Đà La Ni rồi buộc trên cổ liền được khỏi bệnh.

Nếu lại thấy có Quân Trận hướng về phía mình. Lấy Mật, Lạc, bơ, A Ba Ma Nga. Một lần tụng thì một lần ném vào trong lửa Hộ Ma, mãn 8000 biến thì Quân Chúng cùng nhau rút về (Thâu trận), được sống lâu.

Nếu vua với Đại Thần cầu sự an ổn. Dùng Lạc, Mật, gạo, hoa ném vào trong lửa Hộ Ma, mãn 8000 biến thì ở tất cả nơi, thân tâm đều được khoái lạc.

Nếu vì thân mình với các chúng sinh tiêu trừ Uẩn, tai nạn, tội nghiệp, tướng chẳng lành. Lấy cây có sữa trắng làm củi, Chú vào hạt mè rồi Hộ Ma trong lửa , mãn 8000 biến thì tất cả tai nạn liền được tiêu trừ

Nếu lại có người, tụ mình cầu thành tựu tất cả Minh Chú. Nên lấy trăm hoa, Nẵng La Na, Tất Lý Diễm, Ngưu Đầu, Chiên Đàn, Phộc Lỗ Noa, San Hô, Nhạ Để . Đem thuốc này bỏ vào trong cái Hiền Bình cho đầy. Lấy cành Bồ Đề, lá Tô Ma Na cắm vào miệng bình rồi để trước Thế Tôn. Vào ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, một ngày một đêm ở trước Thế Tôn , tụng Đà La Ni mãn 800 biến sẽ thành tựu Tất Địa.

_ Bấy giờ Yết Củ Thỗn Na Như Lai (Krakucchanda) vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, tiêu trừ bệnh tật, trừ đuổi Bộ Đa nên tùy vui tuyên nói Đà La Ni là :

“Nẵng mô một đà dã. Nẵng mô đạt lị-ma dã. Nẵng mô tăng già dã. Nẵng mô yết củ thỗn na dã, đát tha nga đá dã, la-hạ đế, tam nhĩ-dã tam một đà dã. Án, ca tra ca tra, ca tra ca tra, chỉ trí chỉ trí, chỉ trí chỉ trí . Nẵng mô tát lị-phộc đát tha nga đế tỳ-dụ, la-hạ đế tỳ-dược, tam nhĩ-dã tam một địa tỳ-dược, sa-phộc hạ”

NAMO BUDDHĀYA

NAMO DHARMĀYA

NAMO SAÑGHĀYA

NAMO KRAKUCCHANDĀYA TATHĀGATĀYA ARAHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

OṂ _ KAṬA KAṬA KAṬA KAṬA _ KIṬI KIṬI KIṬI KIṬI

NAMO SARVA TATHĀGATEBHYU ARHATEBHYAḤ

SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ _ SVĀHĀ

Khi Yết Củ Thỗn Na Như Lai nói Minh đó xong, liền bảo Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Ông hãy lắng nghe! Tâm Ấn Đà La Ni này của Ta được Căng Già Sa đẳng chư Phật Thế Tôn cùng chung tuyên nói. Nếu có người thọ trì, cúng dường, lắng nghe, tùy hỷ Đà La Ni này. Nên biết người đó đắc được Văn Trì, mau lìa bệnh tật, ăn uống không vướng bệnh, giải thoát được sự trói buộc.

Thời sau phần sau, nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đem hương, hoa, hương xoa, cúng dường Tam Bảo, tắm rửa Thế Tôn, phát tâm niệm tụng Đà La Ni này mãn 800 biến sẽ được Túc Mệnh Thông. 7 đời sau sinh lên Trời làm các Thiên Tử , sinh xuống nhân gian làm Chuyển Luân Vương.Nếu chẳng y Pháp, tùy duyên niệm tụng thì thướng sinh vào cõi người. Khi mệnh chung được sinh vào cõi An Lạc.

Nếu được mọi thức ăn uống, gia trì 7 biến thì thảy đều xa lìa tất cả bệnh tật

Nếu vì ngưng trừ tất cả Quỷ Mỵ, 8 ngàn chướng nạn. Trước tiên nên tắm gội, niệm tụng Minh này mãn 7 biến

Nếu bị nhọt ác thì chú vào cái nhọt 7 biến

Nếu bị ung thủng thì gia trì vào cây kim bằng đồng (loại kim dùng trị bệnh) .

Niệm dưới cây kim liền được trừ khỏi

Tất cả đấu tranh. Niệm tụng Minh này 7 biến liền được trừ tan

Tất cả trói buộc. Niệm tụng Minh này 7 biến liền được giải thoát và tăng trưởng tài bảo.

Niệm Đà La Ni không có gián đọan. Nếu bị Vĩ Nẵng Dã Ca (Vināyāka), tất cả chướng nạn. Tụng Đà La Ni mãn 7 biến sẽ mau chóng xa lìa chướng nạn.

Nếu người muốn biết việc mong cầu trong Tâm. Ở nơi thanh tĩnh như trước Tháp Phật,nghiêm kết Đạo Trường , đốt Trầm Thủy Hương, tụng niệm Minh này mãn 8000 biến rồi hướng đầu về phương Đông nằm nghỉ, mộng thấy Như Lai thời thấy tất cả việc như thọ mệnh dài ngắn, tốt ác, hơn kém…

_ Bấy giờ Yết Nẵng Ca Mâu Ni Như Lai (Kanakamuṇi) vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, tiêu trừ bệnh tật, trừ đuổi Bộ Đa nên tùy vui tuyên nói Đà La Ni là :

“Nẵng mô một đà dã. Nẵng mô đạt lị-ma dã. Nẵng mô tăng già dã. Nẵng mô ca nẵng ca mâu nẵng duệ, đát tha nga đá dã, la-hạ đế, tam nhĩ-dã tam một đà dã. Án, sa la sa la, sa la sa la, Tất lị tất lị, tất tị tất lị, tất la dã, đà ma đà ma, đà ma đà ma, độ mẫu độ mẫu, độ mẫu độ mẫu, độ ma dã. Nẵng mô nẵng mạc Ca na ca mẫu nẵng duệ , đát tha nga đá dã, la-hạ đế, tam nhĩ-dã tam một đà dã, sa-phộc hạ”

NAMO BUDDHĀYA

NAMO DHARMĀYA

NAMO SAÑGHĀYA

NAMO KANAKAMUṆĀYE TATHĀGATĀYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

OṂ_ SARA SARA SARA SARA _ SIRI SIRI SIRI SIRI , SIRĀYA _ DHAMA DHAMA DHAMA DHAMA _ DHUMU DHUMU DHUMU DHUMU,

DHUMĀYA

NAMO NAMAḤ KANAKAMUṆĀYE TATHĀGATĀYA ARHATE

SAYAKSAṂBUDDHĀYA _ SVĀHĀ

Khi Yết Nẵng Ca Mâu Ni như lai nói Minh đó xong, liền bảo Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nếu có người thọ trì ,đọc tụng, luôn luôn cúng dường Đà La NI này. Nên biết người đó chẳng bị tất cả các thứ dao, gậy, nước, lửa, Chú Thuật Pháp Tà đáng sợ, các chất độc xâm hại được và cũng chẳng bị chết yểu. 3 Thời tụng niệm thì tiêu trừ được tất cả tội chướng của đời trước .

Lại nữa, nếu bị bệnh ghẻ, bệnh hủi, bệnh ngoài da mọc nốt nhỏ, bệnh có báng nước trong bụng , bệnh bị sưng vù gân thịt. Đem Xương Bồ giã vụn rồi hòa với Mật làn thành viên, ném vào lửa Hộ Ma mãn 8000 biến.

Nếu bị bệnh sốt rét, 1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày phát bệnh một lần. Gia trì vào hoa Nhạ Để, Tô Ma Na rồi đeo giữ trên thân.

Nếu bị điếc tai thì Chú bên lỗ tai

Nếu bị bệnh động kinh, bệnh Yết Tra Quỷ. Gia trì vào hoa của Phật (Phật Hoa) rồi đeo giữ trên thân

Các bệnh như vậy, Nguyện đều tiêu trừ. Nguyện được giàu có sống lâu, luôn thấy Như Lai, trong tất cả thời được chư Phật hộ niệm.

_ Bấy giờ Ca Diệp Như Lai (Kāśyapa) vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, tiêu trừ bệnh tật, trừ đuổi Bộ Đa nên tùy vui tuyên nói Đà La Ni là :

“Nẵng mô một đà dã. Nẵng mô đạt lị-ma dã. Nẵng mô tăng già dã. Án, hạ la hạ la, hạ la hạ la, ha ha. Nẵng mạc thiết-dã ba dã, đát tha nga đá dã, la-hạ đế, tam

nhĩ-dã tam một đà dã. Tất điện đô mãn đát la ba na, sa-phộc hạ”

NAMO BUDDHĀYA

NAMO DHARMĀYA

NAMO SAÑGHĀYA

OṂ _ HĀRA HĀRA HĀRA HĀRA_ HA HA

NAMAḤ KĀŚYAPA TATHĀGATĀYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

SIDDHYANTU MANTRA-PĀDA _ SVĀHĀ

Khi Ca Diệp Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác nói Minh đó xong, liền bảo Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nếu có người thọ trì, đọc tụng, cúng dường Đà La Ni này. Nên biết người đó được tiêu trừ tất cả Nghiệp Chướng, trong tất cả thời được chư Phật nhiếp thọ, mau lìa Pháp ác, an trú Pháp lành.

Nếu có người bị bệnh Bạch Lại thì gia trì vào hoa của Phật, mãn 8000 biến

Nếu thường nóng sốt thì gia trì vào hoa của Phật, mãn 8000 biến

Nếu mới phát bệnh thì gia trì vào hoa của Phật, mãn 8000 biến rồi đeo giữ trên thân. Trong tất cả thời, nguyện đều tiêu diệt bệnh.

Nếu người nữ mang thai lại khó sinh nở. Gia trì vào hoa của phật, dầu …chưng cất rồi xoa bôi liền sinh dễ dàng.

Nếu bị nhọt mủ thì gia trì vào hoa của Phật, bơ… chưng cất rồi bôi lên trên nhọt

Nếu bị ung thủng với bệnh lậu trong mùa hạ. Gia trì vào hoa của Phật , Mật tốt .. gom chung một chỗ rồi xoa lên trên nhọt

Nếu bị sốt rét, 1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày phát bệnh một lần. Bệnh do tất cả loài Quỷ ăn hương ăn hoa gây ra. Hoặc bị điên cuồng thì gia trì vào hoa của Phật rồi đeo giữ trên thân

Nhóm bệnh như vậy. Dùng sức của Minh gia trì. Trong tất cả thời, nguyện đều tiêu diệt.

_ Bấy giờ Thích Ca Mâu Ni Như Lai (Śākyamuṇi) vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, tiêu trừ bệnh tật, trừ đuổi Bộ Đa nên nói Tâm Ấn Đà La Ni là:

“Nẵng mô một đà dã. Nẵng mô đạt lị-ma dã. Nẵng mô tăng già dã. Đát nễ-dã tha: Án, câu nhĩ câu nhĩ, ma hạ câu nhĩ. Để lệ để lệ, ma hạ để lệ. Tả lệ tả lệ, ma hạ tả lệ. Đà la, đà la, ma hạ đà la. Tỵ lị tỵ lị , ma hạ tỵ lị, Chỉ lệ chỉ lệ, ma hạ chỉ lệ. Tổ lỗ tổ lỗ, ma hạ tổ lỗ. Nhĩ lệ nhĩ lệ, ma hạ nhĩ lệ. Để lệ để lệ, ma hạ để lệ. Độ nhĩ độ nhĩ, ma hạ độ nhĩ. Tả lệ tả lệ, ma hạ tả lệ. Xí lệ xí lệ, ma hạ xí lệ. Tức lệ tức lệ, ma hạ tức lệ, sa-phộc hạ

NAMO BUDDHĀYA

NAMO DHARMĀYA

NAMO SAÑGHĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ KUME KUME MAHĀ-KUME _ DHIRI DHIRI MAHĀ-

DHIRI _ CALE CALE MAHĀ-CALE _ DHĀRA DHĀRA MAHĀ-DHĀRA _

BHILLI BHILLI MAHĀ-BHILLI _ KĪLI KĪLI MAHĀ-KĪLI _ CURU CURU

MAHĀ-CURU _ MILI MILI MAHĀ-MILI _ DHIRI DHIRI MAHĀ-DHIRI _

DHUME DHUME MAHĀ-DHUME _ CALE CALE MAHĀ-CALE _ SIRI SIRI

MAHĀ-SIRI _ CILI CILI MAHĀ-CILI _ SVĀHĀ

Khi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai nói Minh đó xong, liền bảo Hư Không Tạng Bồ Tát rằng: “Này Hư Không Tạng! Nếu có người thọ trì, đọc tụng, cúng dường Đà La Ni này. Nên biết người đó, thân không có bệnh tật. Đao, gậy chẳng thể gây thương tích. Nước chẳng thể cuốn chìm, chẳng nhận khổ não, chẳng bị chết yểu.

Này Hư Không Tạng ! Nay ông nên biết Đà La Ni này có uy lực lớn , hay trừ bệnh tật, hay trừ các độc, hay trừ các điều chẳng lành với các sự sợ hãi. Loài Bộ Đa và Chúng Bộ Đa kia chẳng thể xâm hại. Loài Bố Đát Nẵng (Pūtana) và Chúng Bố Đát Nẵng kia chẳng thể xâm hại. Chúng của nhóm như vậy đều khởi Tâm Từ. Trong tất cả thời đều khiến cho người ấy được an ổn”

_ Bấy giờ Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Đức Như Lai nói Lợi ích chúng sinh Pháp Giới thanh tịnh thành tựu an ẩn Đà La Ni. Nay con cũng nói Lợi ích chúng sinh Pháp Giới thanh tịnh thành tựu an ẩn Đà La

Ni là:

“Đát nễ-dã tha: Tả lệ tả lệ, ma hạ tả lệ. Đổ lỗ đổ lỗ, ma hạ đổ lỗ. Nhập-phộc lệ nhập-phộc lệ, ma hạ nhập-phộc lệ. Tứ lệ tứ lệ, ma hạ tứ lệ, sa-phộc hạ”

TADYATHĀ: CALE CALE MAHĀ-CALE _ DHURU DHURU MAHĀ-

DHURU _ JVALE JVALE MAHĀ-JVALE _ HILI HILI MAHĀ-HILI _ SVĀHĀ Khi Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Minh đó xong, lại bạch Phật rằng: “Nếu muốn thành tựu Công Đức thù thắng của Thế Gian và Xuất Thế Gian thì cần phải thọ trì Đà La Ni này. Hết thảy đao, gậy, sự trói buộc, bệnh tật của Thế Gian hoặc mây đen gây chướng ngại, Vĩ La Mạn độc… đều chẳng thể gây hại được.

Nếu lại bị bệnh Khu Na Thiết Na Nhĩ, A Để Một Lị Sắt Tra La thì dùng sức của

Minh hộ trì, nguyện đều trừ diệt”

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Pháp đó xong thì nhóm Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha

Tát, tất cả Thánh Chúng nghe lời Phật nói đều một lòng thọ trì, vui vẻ phụng hành

 

THÁNH HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI KINH

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 03/02/2011