Kính Thanh Ðạo Phó

Từ điển Đạo Uyển


鏡清道怤; C: jìngqīng dàofù; J: kyōsei dōfu; 863-937; Thiền sư Trung Quốc, môn đệ nối pháp của Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn. Sư có 5 Pháp tự và Bích nham lục có nhắc đến Sư trong các Công án 16, 23 và 46.