KINH THẮNG TRÀNG TÝ ẤN ĐÀ LA NI

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự tại cung Thiên Tiên Thần Tiên trên đỉnh núi Kê La cùng với chúng Đại Bật Sô gồm 1250 người đến dự. Lại có vô lượng vô số Bồ Tát Ma Ha Tát, Mạn Thù Thất Lợi (Mañjuśrī: Diệu Cát Tường), Bạt Đà Ba La (Bhadra-pāla: Hiền Hộ), 16 vị Đại Sĩ là bậc Thượng Thủ và các hàng Trời, Người, A Tố Lạc… do Đại Phạm Thiên Vương làm bậc Thượng Thủ, vô lượng Đại Chúng trước sau vây quanh.

Bấy giờ Đức Thế Tôn trụ Chính Niệm Trí vì các Đại Chúng nói Pháp vi diệu. Thời Đại Phạm Vương thống lãnh các Thiên Chúng, A Tố Lạc… đỉnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính , trụ trước mặt Phật đều bạch Phật rằng: “Thuở xưa Đức Thế Tôn vì muốn lợi lạc các Hữu Tình nên cầu chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề, dùng Bi Nguyện xông ướp tâm thành Đẳng Chính Giác có Đại Thần Lực, đủ Đại Từ Bi. Vì sao hiện thấy các loài Hữu Tình bị đọa vào Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Bàng Sinh với trong cõi Người, Trời chịu các sự khổ đau mà lại chẳng chịu bày phương tiện khéo cứu bạt. Nguyện xin thương xót khiến cho thoát các nạn khổ”.

Thời Quán Tự Tại (Avalokiteśvara) cũng thống lãnh vô lượng Thiên Tiên Trì Chú đỉnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính, trụ trước mặt Đức Như Lai, đều bạch Phật rằng: “Nguyện xin xót thương các Hữu Tình mà mở bày Pháp khéo léo nhổ bứt nạn khổ”.

Khi đó Đức Thế Tôn bảo hai vị Đại Sĩ với các quyến thuộc ấy là: “Các ông đã đến Tòa này. Nay Ta nghĩ thương tất cả Hữu Tình nên lược nói Pháp khéo léo nhổ bứt nạn khổ. Ông nên lắng nghe! Hãy khéo suy tư! Có Đà La Ni tên là Thắng Tràng Tý Ấn . Nếu thường tụng niệm hay diệt tội của nhóm 5 Nghịch, 10 ác. Cuối cùng chẳng bị sinh vào nẻo ác và chịu mọi sự cực khổ trong cõi Người, Trời.

Người hằng thọ trì, hiện được tài vị. Vào đời sau, được sinh vào nhà tôn quý, mọi ham muốn hiện tiền, thọ nhận các khoái lạc, thường thẳng đến chư Phật được Niệm Túc Mệnh cho đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.

Đà La Ni là:

Yết lạc yết lạc, chỉ lợi chỉ lợi, củ lộ củ lộ, tát lạc tát lạc, tỷ lợi tỷ lợi, tốc lạc tốc lạc.

Tát phộc phật đà bà lô chỉ đế, đạt lạc đạt lạc.

Tát phộc đạt ma lộ ca mục đế, chiết lạc chiết lạc

Tát phộc tăng già địa sắt xỉ đế, bạt lạc bạt lạc

Át nê ca phật đà, câu đê , bà sử đế, xí noa xí noa

Tát phộc yết ma phiệt lạt noa nễ

Mạc ma, tát phộc tát đỏa nan gìa. Tát bà ba gia ni, tát phộc độc khư ba nại gia, bột lật tra, bột lật tra, đạt lật tra đạt lật tra, nại tra nại tra, yết tra yết tra, táp bố tra gia, táp bố tra gia.

Tát bà phiệt lạt noa, ba gia, đột yết để ni, sa ha

KARA KARA, KIRI KIRI , KURU KURU, SĀRA SĀRA , SIRI SIRI , SURU SURU.

SARVA BUDDHA AVALOKITE, DHĀRA DHĀRA

SARVA DHARMA LOKAMUKHE, CARA CARA

SARVA SAṂGHA ADHIṢṬITE , BHARA BHARA

ADIKA BUDDHA KOṬI BHĀṢITE KṢĪNA KṢĪNA

SARVA KARMA AVARAṆANI MAMA SARVA-SATTVĀNĀṂCA

 

SARVA PĀPAYANI, SARVA DUḤKHA NIVAPAṆAYA, BHṚTAL BHṚTAL, DHṚTAL DHṚTAL, TAṬA TAṬA, KAṬA KAṬA, SPHOTĀYA SPHOTĀYA , SARVA AVARAṆA APĀYA DURGATINI SVĀHĀ

Này Thiện Nam Tử! Thắng Tràng Tý Ấn Đà La Ni này là điều mà Căng Gia Sa đẳng chư Phật cùng nói. Nay Ta thương nhớ tất cả Hữu Tình. Nhân các ông thỉnh nên cũng vì Chúng nói.

Thiện Nam Tử! Chư Phật ra đời rất là khó gặp, khéo được thân người cũng lại như thế, nghe Thần Chú này cũng lại rất khó. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện hay chính thọ trì cũng còn khó được huống chi viết chép, tinh cần tụng niệm với khuyên người khác khiến họ thọ trì.

Thiện Nam Tử! Ta nhớ đời quá khứ , từng ở chỗ chư Phật của Dược Sư Lưu Ly Quang Thắng Quán đẳng, nghe Thần Chú này, thọ trì đọc tụng, chính thức vì người khác nói. Do đây chứng được Vô Thượng Bồ Đề. Vì thế cho nên các ông nên tùy siêng học, khuyên các Hữu Tình thọ trì đọc tụng khiến cho thoát nạn khổ được thắng lợi lạc”

Thời Đức Bạc Già Phạm nói Kinh này xong . Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát, Bạt Đà Ba La Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Đại Phạm Thiên Vương với các hàng Trời, Người, A Tố Lạc, tất cả Đại Chúng nghe lời Phật dạy, đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

KINH THẮNG TRÀNG TÝ ẤN ĐÀ LA NI

_Hết_

10/09/2006

Print Friendly, PDF & Email