PHẬT NÓI KINH THẮNG PHAN ANH LẠC ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại trú xứ của Bất Viễn Tiên Nhân trong cung Trời trên đỉnh núi Thiện Lạc cùng với chúng Đại Tỳ Khưu gồm 1250 người đến dự. Lại có Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử với 16 vị Đại Sĩ thuộc nhóm Hiền Hộ đều đến tập hội

Bấy giờ Đức Thế Tôn nhập vào Tam Muội Chính Thọ quán sát trên Trời, nhân gian rồi muốn nói Pháp bình đẳng ban cho, sẽ khiến cho Hữu Tình nghe Pháp xong, xưng tán thù thắng đều khiến cho vui vẻ.

Khi ấy Đại Phạm Thiên Vương với các hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người, Phi Nhân cũng đến tập hội

Lúc đó Đại Phạm Thiên Vương đến trước chỗ Đức Phật ngự, cúi đầu lễ bàn chân của Đức Phật, chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Tất cả Hữu Tình tạo mọi loại tội nghiệp, khi thân hoại mệnh chung bị đọa vào nẻo ác. Hoặc rơi vào cõi Diệm Ma, hoặc rơi vào cõi Ngạ Quỷ, hoặc rơi vào cõi Súc Sinh. Đã bị rơi vào các nẻo ác như vậy đều chịu nhận mọi thứ khổ với nhóm hình sắc ấy luân hồi cũng vậy

Thế Tôn Đại Từ Đại Bi có vô lượng thiện xảo! Nguyện ban cho phương tiện phá hoại quả báo tội nghiệp của tất cả Hữu Tình như vậy khiến cho họ được giải thoát

Bấy giờ Quán Thế Am Bồ Tát Ma Ha Tát cùng với vô số Trì Minh Thiên trước sau vây quanh cũng đến tập hội. Đến chỗ Đức Phật ngự xong, cúi năm vóc sát đất lễ hai bàn chân của Đức Phật, chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Đấng Đại Uy Đức đầy đử mười Lực ! Nguyên xin phương tiện ban cho các thiện xảo cứu bạt tất cả Hữu Tình bị luân hồi khiến cho họ được lìa khỏi”

Đức Phật nói: “Lành thay Thiện Nam Tử! Các ông hãy lắng nghe! Nay Ta vì các ông với tất cả Hữu Tình đời vị lai tuyên nói Tối Thượng Thắng Phan Minh Vương . Nếu có người được nghe tên này, hay xưng niệm thì sẽ được vô lượng vô biên quả báo công đức

Liền nói Đà La Ni là:

Đát nễ-dã tha: ca la ca la, chỉ lý chỉ lý, câu lỗ câu lỗ, sa la sa la, tất lý tất lý, tô lỗ tô lỗ, tát lý-phộc một đà , phộc-lộ chỉ đế, phộc la phộc la, đạt lý-ma mục khế, tả la tả la, tăng già địa sắt-xỉ đế, bà la bà la, a nễ ca một đà câu chi bà sử đế, sát noa sát noa, tát lý-phộc yết lý-ma phộc la noa nễ, tát lý-phộc bá ba nễ , tát lý-phộc nậu khư nễ hà ba nẵng dã, bộ-lý tra , độ-lý tra độ-lý tra, đát tra đát tra, đát phổ tra dã, tát lý-phộc yết lý-ma phộc la noa, bá dã, nột lý-nga đế nễ, tát lý-phộc tát đát-phộc nam tả, sa-phộc ha

*)TADYATHĀ: KARU KARU , KIRI KIRI, KURU KURU, SĀRA SĀRA , SIRI SIRI , SURU SURU _ SARVA BUDDHA AVALOKITE VARA VARA _ DHARMA-MUKHE CARA CARA _ SAṂGHA ADHIṢṬITE BHARA BHARA

_ ADIKA BUDDHA KOTI BHÀSITE KSÌNÀ KSÌNÀ _ SARVA KARMA AVARAṆANI, SARVA PĀPANI, SARVA DUḤKHA, NIVĀPAṆAYA _ BHṚ ṬAL BHṚ ṬAL, DHṚ ṬAL DHṚ ṬAL, TAṬA TAṬA SPHOṬAYA _ SARVA KARMA AVARAṆA APĀYA DURGATINI SARVA SATVANĀṂCA SVĀHĀ

Này Thiện Nam Tử! Thắng Phan Anh Lạc Đà La Ni này là điều mà hằng hà sa chư Phật cùng chung tuyên nói. Nay Ta vì các ông lại tuyên nói

Thiện Nam Tử! Đà La Ni này rất hiếm có, khó gặp được. Ví như khó có thể được gặp Đức Như Lai kia xuất hiện ở đời. Được gặp Đà La Ni này còn khó hơn gấp bội

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện được nghe danh tự của Thắng Phan Anh Lạc Đà La Ni này khởi tâm tin tưởng thọ trì, luôn luôn đọc tụng thì hết thảy tội nặng năm nghịch của người đó thảy đều được diệt hềt, được thấy quả báo, được đại phú quý, đời sau sẽ sinh vào giòng tộc cao thượng

Nếu lại kẻ trai lành, người nữ thiện đem Công Đức thù thắng của Đà La Ni này rông tuyên lưu bố , vì người giải nói, hoặc khuyên người viết chép đọc tụng thời từ xa Ta đã biết cho đến Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Yết Nặc Ca Mâu Ni Phật, Ca Diệp Phật. Như vậy hằng hà sa đẳng Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác của đời quá khứ thảy đều nghe biết. Người này có được công đức vô lượng vô biên

Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát, Diệu Cát Tường Bồ Tát, Hiền Hộ Bồ Tát với chúng Đại Tỳ Khưu cho đến tất cả chư Thiên với các hàng Thiên Nhân, A Tu La, Càn Thát Bà, Người, Phi Nhân… nghe điều Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

PHẬT NÓI KINH THẮNG PHAN ANH LẠC ĐÀ LA NI

_Hết_

09/07/2007