Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ BỐN MƯƠI CHÍN

Thứ năm mươi Phẩm Nhân duyên của năm trăm Tì Kheo

Khi đó các Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Hiếm có ! Thế Tôn ! Vì sao Xá Lợi Phất ? Có năm trăm Đệ tử Ba Ly Bà Xà Ca San Xà Da. Đã đọa trong đường hiểm hoang dã thấy sai. Thực hành Hạnh đảo lộn. Xá Lợi Phất này lại có thể giáo hóa đem tới nơi ở của Phật.

Phật thấy họ. Dạy vứt bỏ nạn hiểm hoang dã thấy sai. Ở trong các khổ mà được Giải thoát. Làm lời nói đó xong. Phật bảo các Tì Kheo. Ngài các Tì Kheo ! Xá Lợi Phất không phải chỉ hôm nay. Đem năm trăm Đệ tử San Xà Da Ba Ly Bà Xà Ca. Đọa trong đường hiểm hoang dã thấy sai lớn. Thực hành Hạnh ảo tưởng. Lại giáo hóa quay về giúp đưa tới nơi ở của Ta. Được miễn thoát thấy sai ảo tưởng đảo lộn. Ở trong khổ não mà được Giải thoát. Xa xưa cũng phải đem toàn bộ như năm trăm các người này. Đọa ở trong ách nạn. Thời Xá Lợi Phất cũng lại hướng dẫn đem tới nơi ở của Ta. Ta ở thời đó cũng cứu tai ách của họ. Miễn thoát các khổ não. Các Tì Kheo nói rằng : Thế Tôn tuy nhiên ! Nguyện vì giảng giải.

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ta nhớ thời xa xưa. Có một Vua ngựa tên là Kê Thi. Hình dáng đoan chính. Thân thể trắng sạch. Giống như tuyết trắng. Lại như bạc trắng. Như trăng sáng đêm rằm. Như hoa Quân Đà. Đầu nó màu đỏ tía. Chạy nhanh như gió. Âm thanh như tiếng trống vi diệu.

Ở thời gian đó. Diêm Phù Đề có năm trăm người buôn. Thời các người buôn muốn vào biển lớn. Chuẩn bị đầy đủ thức ăn tiền vốn. Cầm ba nghìn vạn đủ loại vật hàng hóa. Lại cầm mười vạn dùng làm thức ăn tiền vốn. Định ở trên đường phát triển buôn bán lấy lợi. Lại có tài sản khác. Sử dụng định thuê người lái thuyền. Chuẩn bị như thế dần dần mà đi. Tới bờ biển lớn. Tức thời tế lễ Thần biển.  Thuyền bè đầy đủ. Lại thuê năm người. Những người đó là. Một là giữ thuyền. Hai là cầm chèo. Ba là gỡ thấm lậu. Bốn là giỏi bơi lội. Năm là người lái thuyền. Như những người đó. Lại cùng bảo nhau. Tất cả tội cũ. Thanh tịnh sám hối. Mới lại dạy cho phương pháp đi vào biển. Tuy nhiên sau đó mới đi vào. Tìm kiếm báu vật. Thời những nhóm người tới bên trong biển đó. Đột nhiên gặp ngay gió ác. Thổi thuyền bè của họ tới Nước La Sát. Thời Nước La Sát. Nước này có nhiều nữ La Sát.

Khi đó thuyền bè muốn tới Nước kia. Gió lớn tạt lay động. Thuyền đều phá hỏng. Thời những người buôn. Từng người vận dụng tay chân. Chặn giòng chảy trôi đi. Muốn tới bờ bên kia.

Thời Nữ La Sát nghe biển lớn đó có thuyền phá hỏng. Các Nữ La Sát tức thời đi tới cứu đón tiếp. Cùng lúc bắt được năm trăm người buôn. Cùng với người buôn đó tự vui đùa năm Tham muốn. Vui mừng dũng mãnh. Thời Nữ La Sát đã cùng với người buôn. Sinh con trai con gái. Mới đem các nhóm người buôn đó. Bố trí ở trong thành thép. Đã yên ổn xong. Biến hóa hình vốn có. Giúp làm cho đoan chính đáng vui mừng hơn cả người đời. Chỉ không bằng người Trời. Hoặc làm thành cô bé. Hoặc lại hóa ra làm hình người không lâu lấy chồng. Hóa ra thân đó xong. Tắm rửa nước hoa dùng nước hoa bôi lên thân. Mặc đủ loại áo. Đủ loại chuỗi ngọc trang nghiêm thân họ. Đầu đội mũ Trời đủ loại hoa đẹp. Tất cả nơi trên thân rủ các chuỗi hoa. Dùng làm chuỗi ngọc. Lại dùng hoa đẹp trang sức thân họ. Hoa là chuỗi ngọc. Ở nơi tóc tết thành hoa. Dùng linh báu treo lên. Đi chạy nhanh nhẹn. Tới nơi ở của người buôn. Tới nơi ở đó. Bảo với mọi người nói rằng :

Các Đức Thánh đó đừng có sợ hãi. Các Đức Thánh đừng có buồn rầu. Qua tới nắm bàn tay Ngài. Qua tới nắm cánh tay Ngài. Qua tới nắm cổ tay Ngài. Lúc đó người buôn cùng cực bảo vệ mệnh. Sợ hãi sợ chết. Bèn ở nơi đó. Sinh tưởng cô gái thực. Cùng với bàn tay cánh tay của nó. Thời nữ La Sát cứu các người buôn ở trong biển lớn. Đã cứu được xong. Nói tâm từ thương xót. Bảo các người buôn. Thiện tới ! Đức Thánh ! Từ nơi xa nào tới. Các Ngài Đức Thánh. Đến với chúng ta có thể làm chồng vậy. Thương xót chúng ta vì Ta làm người chủ. Chúng ta ngày nay không có người yêu nhớ. Ngài vì chúng ta làm nơi Trở về nương theo. Bỏ mất lo âu sầu não của chúng ta. Vì bọn chúng ta cần làm người đứng đầu gia đình. Chúng ta dựa vào Pháp dựa vào việc. Các Ngài không làm cho thiếu mất. Ngài các Đức Thánh ! Có thể tới nhà của Ta. Dùng tâm vui mừng. Nhận lấy vui năm Tham muốn. Các Ngài đừng lo âu. Các Ngài đừng sợ hãi. Tất cả gia nghiệp. Ta đang chuẩn bị đầy đủ. Thường có nhu cầu. Chúng ta đều có. Thần biển lớn này nhất định ở nơi ở của Ta. Vì sinh thương xót thâm sâu đem các Ngài tới nơi ở của Ta vậy.

Khi đó tất cả các nhóm người buôn. Đều cùng nhau bảo với nữ La Sát đó nói rằng : Thiện tới ! Chị em ! Chị em yên tâm có thể dừng ở chút ít thời gian. Thậm chí giúp Ta đang tan biến lo buồn. Thời các người buôn. Từng người dừng ở một phòng bên. Tâm họ thương xót. Cất tiếng kêu khóc. Hoặc có người nói : Chao ôi cha mẹ. Hoặc có kêu lên nói rằng : Chao ôi anh em. Hoặc lại kêu lên nói rằng : Chao ôi chị em. Hoặc lại kêu lên nói rằng : Chao ôi các thân thích quyến thuộc yêu quý. Hoặc lại kêu lên nói rằng : Chao ôi họ tộc. Chúng ta ngày nay đã rời xa thân thích. Hoặc có kêu lên nói rằng :  Chúng ta ngày nay đã rời xa được yêu mến. Hoặc lại kêu lên nói rằng : Chao ôi cảnh giới đất Diêm Phù vi diệu. Làm ra đủ loại âm thanh khóc than bi thương như thế. Lại cùng bảo nhau nói rằng : Chao ôi quyết đoán nhẫn nhịn. Làm lời nói đó xong. Từng người xả ra khí nóng. Cùng an ủi lẫn nhau. Giúp đỡ nhau yên tâm. Tới thành La Sát dần dần mà đi.

Chưa tới thành đó ở giữa đường này. Thấy có một nơi. Đất đó thoáng rộng. Đều cùng bằng phẳng. Không có cây gai cát sỏi gạch đá. Tất cả bụi đất đều cùng không có. Sinh ra các cỏ xanh. Cỏ đó um tùm. Rất lớn khỏe thẳng. Đáng yêu đáng vui sướng. Có rừng cây tốt. Hoa quả của rừng này. Cành lá trợ giúp nhau. Trạng thái như mây xanh mù mịt rủ xuống che phủ. Vùng rừng lớn đó rộng lớn vô biên. Thời nơi ở của rừng đó. Tất cả cây cối. Ta nay cần nói. Cây Na ca đa ma la. Cây Ca ni ca la. Cây A thấp ba tha. Cây Ni câu đà. Cây Ô đồ bà la. Cây Ba la xoa. Cây Khả xà la. Cây Ca ly la. Đủ loại các cây. Lại có đủ các loại cây hương hoa. Phủ đầy khắp rừng đó. Cây hoa đó gọi là cây hoa A đề mục đa ca. Cây hoa Chiêm ba ca. Cây hoa A thâu ca. Cây hoa Ba đa la. Cây hoa Ba lợi sư ca. Cây hoa Câu lan đồ ca. Cây hoa Câu tì đà la. Cây hoa Đàn nô sa ca lê ca. Cây hoa Mục chân lân đà. Cây hoa Tô ma na. Đủ các loại cây hoa. Các loại cây đó. Hoặc mới nhú ra. Hoặc đã có thành mầm. Hoặc lại muốn nở ra. Hoặc đã thành hoa. Hoặc hoa nở xong mà héo rơi xuống. Có như các loại đó. Cây hương hoa hỗn tạp. Lại có đủ các loại cho quả. Gọi là cây Am bà la. Cây quả Diêm phù. Cây quả Câu xà. Cây Phá na bà. Cây Trấn đầu ca. Cây Ha lê lặc. Cây Tì hề lặc. Cây Am bà lặc. Có như thế đủ các loại cây cho quả. Các cây quả đó. Hoặc xanh hoặc chín. Hoặc là mới chín có thể ăn. Hoặc là chín quá đã rơi xuống đất. Hoặc là hoa mới. Lại có như thế đủ các loại các cây.

Lại có các chim du chơi tập hợp trên nó. Gọi là anh vũ chim sáo các chim. Chim Câu sí la. Chim khổng tước lớn. Chim Ca lăng tần già. Các chim Mệnh mệnh. Vô lượng các loại các chim như thế. Lại có đủ các loại hoa hỗn tạp trên ao đầm. Gọi là hoa Sen xanh. Hoa Sen màu vàng. Hoa Sen màu đỏ. Hoa Sen màu trắng. Các loại hoa như thế che phủ lên khắp trên mặt ao. Ở trong ao đó lại có các chim.

Gọi là nhạn lớn ngỗng Trời, con le chim nhạn, các chim uyên ương núi Côn Lôn. Nô đùa trong ao, ánh sáng trang nghiêm ao đó. Thấy nó vui mừng. Có thể làm mất lo buồn. Thành của La Sát này. Bốn bức tường trắng tinh khiết. Trạng thái như tuyết trắng. Lại như núi băng. Thành đó ở trên đất. Nếu từ xa quan sát. Mới thấy thành đó. Như đám mây trắng từ đất bay lên. Ở trên các thành đó lại có các lầu gác.

Đủ các loại chòi canh. Cô gái ở trên tường xung quanh. Bốn căn phòng trên hào cạn. Ở trên bờ hào đó.

Lan can vây quanh. Hoặc có lầu gác. Trong lầu gác đó có các cửa sổ.

Lại có cung điện Trời, nhà lớn đền đài, lầu gác lan can tề chỉnh. Lối đi của lầu gác đó vi diệu đoan nghiêm. Trướng đơn dù báu. Che khắp lên trên nó. Xung quanh thành đó làm các cờ phướn. Xây dựng cái bàn quý. Ở trong lư hương. Đốt các hương quý. Khi đó các Nữ La Sát đem các người buôn. Đã hướng về thành đó. Bảo cởi áo cũ. Dùng nước hương tắm rửa thân thể họ. Giúp cho ngồi lên đủ loại chỗ ngồi tốt đẹp nhất. Dùng đủ các năm Tham muốn mà vui đùa. Âm thanh của năm loại âm. Ở phía trước mà chơi. Dùng đủ các loại Phương tiện như thế. Trải qua thời gian dài nhận vui sướng lớn. Vui mừng phấn chấn. Lần lượt cùng nhau vui sướng. Thời gian sau các Nữ La Sát đó. Bảo với các người buôn. Thiện thay ! Đức Thánh ! Phía Nam thành đó không từ đó đi ra hướng khác.

Thời các người buôn có một người chủ buôn. Trí tuệ sâu tinh tế. Thông minh thấy sắc xảo. Tức thời sinh nghĩ nhớ nghi hoặc, làm suy nghĩ như thế. Cớ là thế nào ? Các cô gái này cắt bỏ nhóm chúng ta. Ở hướng phía Nam. Không cho phép đi qua. Đi tới nơi đó. Ta cần nên dò xét nơi nằm ngủ của các cô gái. Thời gian như thế tìm kiếm đường này. Đi tới nơi bị các cô gái đó cấm. Lần lượt quan sát. Muốn biết việc thiện ác của nơi đó. Nếu như biết được. Liền đang như việc cần làm Phương tiện.

Khi đó chủ buôn làm nghĩ nhớ đó xong. Tức thời dò xét các nữ La Sát đó đã nằm ngủ say. Bèn từ giường ngủ yên lành mà rời đi. Không làm ra tiếng động. Tức thời cầm dao sắc. Từ nhà mà ra đi. Lại ý đuổi theo hướng. Dần dần tiến lên. Tới được nơi đất nhỏ. Thấy một lối đi tắt. Nơi khủng khiếp không có cây cỏ. Rất đáng sợ hãi. Lại nghe có người lớn tiếng kêu thét. Tình trạng giống như âm thanh đau khổ trong Địa ngục lớn Kêu thét. Nghe âm thanh này xong. Bèn rất sợ hãi. Lông trên thân đều dựng đứng. Im lặng mà dừng ở. Yên định hơi thở rất lâu. Thân tâm dần yên ổn. Khí lực tăng chút ít. Lại đi tới đường đó. Dần dần lại tiến lên đường đó.

Còn ở xa thấy một thành thép. Thành đó cao chót vót. Là nơi nghe được âm thanh sinh ra. Đã tới nơi thành đó. Đi xem xét xung quanh. Mà không thấy cửa. Đi đến phía Bắc. Thấy có một cây. Tên là Hợp Hoan. Mà sinh ở gần thành. Cây đó cao lớn vượt cao hơn thành. Khi chủ buôn đó đã thấy cây kia. Tức thời trèo lên cây đó. Quan sát bên trong thành. Thấy trong thành đó có nhiều người chết. Hơn một trăm người. Hoặc là người chết. Đã bị ăn một nửa. Hoặc chưa chết hẳn. Nửa thân tay chân rời ra. Hoặc là đói khát buồn bực mà ngồi. Hoặc lại gầy yếu. Chỉ có gân xương. Hai mắt lõm xuống. Như sao ở đáy giếng. Mê muội ở trên đất. Tóc đầu rối bù. Thân dính bụi đất. Gầy yếu rất trầm trọng. Họ cắt thịt lẫn nhau. Mà nhai ăn. Vì Nhân duyên đó làm ra kêu thét lớn. Như nơi ở của Vua Diêm La. Thấy các chúng sinh. Nhận khổ não lớn. Chủ buôn lớn đó đã thấy việc kia. Cũng lại như thế sinh rất sợ hãi. Lông trên thân đều dựng đứng.

Thời chủ buôn lớn lại trải qua ít thời gian. Tâm yên ý ổn định. Sợ hãi tiêu trừ chút ít. Khí lực dần sinh. Tức thời dùng tay tóm lấy cành cây Hợp Hoan. Mà lay động. Một cành động xong. Cành lá của cây cử động. Hỗ trợ nhau va chạm. Mà có sinh ra âm thanh.

Khi đó những nhóm người nhận khổ. Đã nghe thấy âm thanh đó. Ngước nhìn lên trên thành. Thấy chủ buôn đó ở trên cây Hợp Hoan. Thấy bi thương gọi to. Mà hỏi người đó nói rằng : Ngài là ai vậy. Là người Trời đó sao. Là Rồng đó sao. Là Dạ Xoa đó sao. Là Càn Thát Bà đó sao. Là A Tu La đó sao. Là Ca Lâu La đó sao. Là Khẩn Na La. Là Ma Hầu La Già đó. Là Đế Thích Kiêu Thi Ca đó sao. Là Thiên Tôn Vua Phạm lớn đó sao. Hoặc có thể thấy Con ở trong ách nạn. Thương xót chúng con cố tới nơi này. Cũng muốn tới cứu rút bỏ khổ của chúng con. Thời những người đó. Chắp mười ngón tay. Đầu đỉnh lễ từ xa. Bi thương khóc không thành tiếng. Ngước mặt lên quan sát. Làm báo cáo như thế. Thiện thay ! Người hiền ! Đang với chúng con sinh thương xót lớn. Giải thoát nạn này của Con. Chúng con đều là người yêu ly biệt. Ngài nay cần phải cứu giúp lấy Con. Làm Phương tiện đó giúp cho nhóm chúng con. Lại có thể tới được nơi ở thân yêu.

Khi đó chủ buôn từ người khổ đó. Nghe lời nói đó xong. Uất ức không vui. Thân tâm ảo não. Mà trả lời người đó nói rằng : Các Ngài kia cần biết. Ta nay cũng không phải là Trời. Cũng không phải là Rồng. Thậm chí Ta cũng không phải Trời Phạm lớn. Chỉ là nhóm chúng ta từ Diêm Phù Đề. Phấn khích tới nơi này sống. Do vì tìm tài vật. Nhập vào biển lớn. Chúng ta sắp muốn tới được đất liền. Đột nhiên gặp gió lớn. Thuyền bè phá tan. Gặp ngay các phụ nữ đi tới bên Ta. Cứu giúp chúng ta. Từ đó tới nay. Chúng ta thường cùng với các cô gái như thế. Vui đùa nhận sung sướng. Ta nay làm sao có thể cứu giúp khổ của Ngài.

Lúc đó chủ buôn lại hỏi người đó nói rằng : Ngài các nhóm người. Vì sao ở nơi này nhận lấy như việc đó ? Những nhóm người khổ đó tức thời trả lời nói rằng : Thiện thay ! Người thiện ! Chúng ta ngày nay cũng lại như thế. Từ Diêm Phù Đề phấn khích buôn bán. Do vì vật báu. Tới đi vào biển lớn muốn tới bờ bên kia. Gặp ngay gió ác thổi thuyền bè tới nơi đất tốt. Chúng ta khi đó cũng gặp các Nữ La Sát như thế. Cứu thoát nạn đó. Cũng lại cùng với Ta. Nhận vui năm Tham muốn. Chỉ nghe các Ngài có âm thanh như thế.

Nữ La Sát đó tức thời biết biển lớn có thuyền bị phá hỏng. Vào thời gian đó đem nhóm chúng ta. Bố trí trong thành thép. Chúng ta tới hôm nay. Người bạn cùng đi. Cũng có năm trăm người. Vào tới thành này. Đã bị họ ăn hai trăm năm mươi người. Nay chỉ có hai trăm năm mươi người còn sống. Chúng ta cũng cùng với các người đó hòa hợp. Sinh ra con trai con gái. Lời nói của các nữ La Sát đó tốt đẹp. Âm thanh của họ nịnh nọt. Chỉ vì các cô gái đó. Vì ham muốn ăn thịt. Cùng sinh con trai con gái. Đều lại ăn thịt hết. Ngài các nhóm người. Cẩn thận đừng cùng với họ nhận vui đùa sung sướng. Cớ là sao ? Họ rất đáng sợ. Vì không có tâm yêu quý.

Lúc đó chủ buôn lại hỏi người đó nói rằng : Nhóm các người nếu có Phương tiện. Được thoát khỏi như nạn La Sát này không ? Người đó tức thời trả lời nói rằng : Có một Phương tiện. Chủ buôn lại hỏi. Phương tiện như thế nào ? Thiện thay vì nói. Những người đó trả lời nói rằng : Tiết tháng tư ngày rằm hội vui sướng lớn. Khi mặt Trời mặt Trăng cùng với sao Mão hội họp. Có một Vua ngựa tên là Kê Thi (tiếng Tùy là Đa Phát). Hình mạo đoan chính. Người thấy ham thích quan sát. Trắng như ngọc kha. Đầu nó màu đỏ tía. Chạy nhanh như gió. Tiếng như tiếng trống hay. Nơi dừng ở của nó. Lại có lúa gạo tám. Tự không có trấu cám. Trắng rất thơm ngon. Đầy đủ hương thơm. Ngựa đó được thức ăn. Ăn gạo đó xong. Đi tới bờ biển. Lộ hiện ra nửa thân. Miệng phát ra tiếng nói của người. Mà làm lời nói đó : Ai muốn vượt qua nước mặn khổ lớn đó. Ba lần nói như thế. Ta nay đang giúp cho yên ổn, được vượt qua nước biển mặn sang bờ bên kia. Các Ngài nếu gặp ngay con ngựa như thế. Tức thời được miễn thoát nạn. Chỉ có việc này. Càng không có khác. Các Ngài nếu muốn thoát các nạn. Đừng tiết lộ lời nói này. Chủ buôn lại hỏi. Các Ngài có thể lại từng thấy Vua ngựa Kê Thi. Đã như điều này phải không ? Ngài nếu thấy ? Sao không thân thiết ? Ngài nếu thân thiết. Sao không cứu giúp Ngài ? Ngài mới được nghe. Từ ai mà nghe như việc này. Sai ư đúng ư.

Những người đó trả lời nói rằng : Thiện thay ! Người hiền ! Ta từ khoảng không nghe âm thanh như thế. Bên trong Diêm Phù Đề. Các nhóm người buôn. Ngu si không có Trí tuệ. Sở dĩ thế nào ? Không thể tới khi tiết hội vui sướng đó ngày rằm mặt Trăng sao Mão đó hội họp. Trong tiết tháng tư không thể đi tới đường phía Bắc đó mà đi. Nếu đi về nơi đó cần thấy Vua ngựa. Hình mạo đoan chính. Người quan sát không biết chán. Ăn gạo tám Thanh tịnh. Từ ở nơi đó đi tới bờ biển. Lộ hiện ra nửa thân. Ngày ba thời khắc khác nhau kêu lên nói như thế. Ai muốn vượt qua nước mặn rất khổ đó tới ở bờ bên kia. Ta có thể yên ổn cứu giúp vượt qua. Từ ở nơi đó được tới bờ bên kia. Mọi người nghe xong mà có người tin. Theo âm thanh khoảng không. Đi tới được đường phía Bắc nơi ở của Vua ngựa. Tuy đi tới nơi đó. Không nhận lấy lời nói đó. Mà lại quay trở lại. Chúng ta đều do yêu thích nữ La Sát. Vì thế như điều này. Nay nhận lấy tai ách này. Người chủ buôn đó lại hỏi người đó nói rằng : Các Ngài tới nay có thể cùng đi tới nơi ở của Vua ngựa đó. Những người đó trả lời nói rằng : Ta muốn lên thành. Thành tức thời tăng cao. Đào đất muốn đi ra. Lỗ đào đó khép lại. Chúng ta không kỳ hạn Giải thoát. Chúng ta nhất định bị La Sát ăn thịt. Làm sao đang được thấy thân thích quyến thuộc đó ? Các Ngài nhóm người cẩn thận đừng phóng túng. Được tùy ý đi. Nhanh tới nơi cha mẹ và quyến thuộc của bản thân. Quay trở lại quê hương trước kia. Chỉ mong các Ngài tâm ý hòa hợp. Nhóm người chúng ta. Nơi sinh trước kia như thế. Thành như thế ấp như thế. Thiện thay ! Các Ngài ! Nếu tới nơi đó. Vì nhóm chúng ta. Thăm hỏi cha mẹ. Cùng với các bạn bè Tri thức khác. Làm lời nói đó xong. Lại bảo họ nói rằng : Các Ngài thời sau. Càng không sinh tâm hướng về biển lớn đó. Cớ là sao ? Ở trong biển lớn đó có các sợ hãi. Gọi là thủy triều của biển. Hoặc thời gió đen. Nước chảy nước xoáy. Sợ hãi cá Đê Di La con thuồng luồng. Sợ hãi các nữ La Sát như thế. Ở trong biển lớn nhiều loại nạn sợ hãi. Nhóm người các Ngài. Chỉ ở nơi đó. Dùng các Phương tiện. Tùy nghi sinh sống. Thậm chí làm thuê. Cũng có thể còn cứu giúp. Dùng Phương tiện đó. Được cùng với cha mẹ vợ con quyến thuộc. Phân ly không trở lại. Luôn thực hành Bố thí. Tạo nhiều Nghiệp Phúc. Nghiêm giữ Giới hạnh ăn chay.

Khi đó chủ buôn nghe lời nói đó xong. Sinh sợ hãi lớn. Bèn tức thời từ cây Hợp Hoan đó hạ xuống. Khi xuống dưới cây đó. Nhóm những người đó cùng lúc phát ra âm thanh. Kêu thét kêu khóc. Chao ôi khổ lớn ! Chao ôi khổ lớn ! Bên trong Diêm Phù Đề nơi đất tuyệt đẹp. Làm sao lại đang có thể được thấy nơi đó ? Ta nếu biết trước có ách nạn đó. Thà dừng ở nơi đó. Ăn uống phân trâu. Dùng để nuôi mệnh. Không vì cầu tài vật mà tới đây vậy.

Lúc đó chủ buôn đã xuống dưới cây. Dựa vào đường đi tới. Trở lại hướng về nơi ở trước. Thấy nhóm người đó. Các nữ La Sát do còn ngủ say. Chủ buôn lúc đó trở về tức thời nằm ngủ. Tới lúc Trời sáng. Liền làm nghĩ nhớ đó. Làm sao giúp cho các nhóm người buôn đó biết được việc này ? Mà không làm cho các Nữ La Sát đó biết. Ta nay nếu đang tức thời phát ra lời nói đó hướng về họ giảng giải.

Tức thời bị tiết lộ. Nếu như bị tiết lộ. Làm cho các nữ La Sát đó nghe được. Sợ hãi đem chúng ta. Tới nơi ách nạn. Ta nói lời này. Cần phải bí mật. Thậm chí tháng tư. Sắp tới lúc sẽ có tiết hội vui sướng lớn. Ngày Vua ngựa tới. Mới có thể nói ra mà bảo với những người đó. Sở dĩ thế nào ? Trước kia có đọc bài kệ.

Thường ở nơi Tri thức. Tâm nhẹ bày thực giả.

Việc đó nếu tiết lộ. Người nghe từng người truyền.

Vì thế được nơi oán. Liền nhận khổ não lớn.

Do người có Trí tuệ. Chỉ không lộ lời đó.

Khi đó chủ buôn đã suy nghĩ như thế. Lặng lẽ mà ở. Thậm chí tháng tư khi hội vui sướng. Mới bảo với các người buôn nói rằng : Thiện thay ! Các người ! Chúng ta hôm nay cẩn đừng phóng túng. Đừng sinh nương nhờ nuối tiếc. Chớ sinh tâm yêu. Hoặc tham phụ nữ. Hoặc tham ăn uống và tài sản khác. Ta với các Ngài sinh thương xót lớn. Ta hôm nay nói bí mật. Muốn cùng mách bảo. Ngài nhóm người đó ! Nếu khi thấy các cô gái ngủ yên ổn. Có thể cùng nhau tập họp. Cùng hướng về chỗ như thế. Thời các người buôn. Nghe chủ buôn đó nói lời như thế xong. Giống như Sư Tử ở trong rừng núi. Bỗng nhiên gầm lớn. Có các thú thường ở bên núi đó. Nghe tiếng gầm đó. Sinh sợ hãi lớn. Đều cùng nhau nói rằng : Chúng ta nay chưa thoát việc có thể ác của biển lớn.

Thời người buôn kia đã qua ngày đó. Bèn tới trong đêm. Thấy tất cả các nữ La Sát đó. Đam mê nương nhờ ngủ yên ổn mà nằm. Ăn trộm bí mật riêng tư. Từ giường nằm rời đi. Từng người đều cùng đi tới nơi hẹn đó. Tới nơi đó báo cáo chủ buôn nói rằng : Thiện thay ! Chủ buôn ! Thấy được Ngài. Nguyện vì con nói. Hoặc từ người khác nói. Vì thương xót con. Vì lợi ích con. Nguyện vì nói ngay.

Khi đó chủ buôn trả lời người buôn nói rằng : Các Ngài biết thời. Bí mật với việc đó. Mới có thể vì nói. Những người đó trả lời nói rằng : Nghe lời nói thực của chúng ta về việc đó xong. Đều cùng giữ bí mật. Khi đó chủ buôn tức thời bảo với những người đó. Nói về việc thấy khi trước. Các người buôn đó. Từ chủ buôn lớn nghe việc đó xong. Buồn rầu không vui. Buồn bực rất lớn. Sợ hãi run rẩy. Báo cáo chủ buôn nói rằng : Thiện thay ! Chủ buôn ! Chúng ta nay phải nhanh đi tới. Nơi ở của Vua ngựa đó. Mong nhóm các Ngài. Ổn định được đến nơi sinh trước kia bên trong Diêm Phù Đề. Thời các người buôn gồm cả với chủ buôn. Đều cùng nhau tụ tập. Đi tới nơi ở của Vua ngựa Kê Thi đó.

Khi đó Vua ngựa ăn gạo tám tự nhiên thơm ngon Thanh tịnh không có cám trấu đó. Ăn như thế xong. Tới bên bờ biển. Lộ hiện ra nửa thân. Dùng âm thanh của người. Mà kêu lên bảo ba lần. Ai thích muốn vượt qua nước mặn tới bờ bên kia. Ta sẽ cõng yên ổn mà vượt qua giúp tới bờ bên kia.

Thời các người buôn nghe lời nói như thế của Vua ngựa đó xong. Vui mừng dũng mãnh. Lông trên thân đều dựng đứng. Chắp mười ngón tay. Đỉnh lễ Vua ngựa. Làm lời nói như thế : Thiện thay ! Vua ngựa ! Chúng con muốn vượt qua, ham thích tới bờ bên kia. Nguyện cứu giúp chúng con. Từ bờ nước bên này sang tới bờ nước bên kia.

Lúc đó Vua ngựa bảo với các người buôn. Các Ngài cần biết. Nữ La Sát đó không lâu cần tới. Hoặc đem con trai. Hoặc đem con gái. Hiện ra bảo với Ngài. Từ Bi thương khóc. Nhận lấy khổ não. Các Ngài lúc đó đừng sinh tâm nhiễm nương nhờ yêu mến. Các Ngài nếu sinh ra như lời ý này. Đó là vợ của ta. Đó là con trai của ta. Đó là con gái của ta. Các Ngài giả sử ngồi trên lưng của ta. Nhất định sẽ rơi xuống bị ăn thịt tại nơi ở của La Sát đó. Các Ngài nếu làm ý nghĩ như thế. Đó không phải là lời hứa của Ta. Ta không phải là vật đó. Không phải là con trai con gái của Ta. Khi đó các Ngài nếu như dùng tay. Cầm lấy một lông của Ta. Mà treo lên đó. Ta ở lúc đó yên ổn đem đi. Ngài các nhóm người.

Vượt qua nước mặn đó. Sang tới bờ bên kia. Làm lời nói đó xong. Vua ngựa lớn đó bảo với các người buôn. Các Ngài hôm nay có thể ngồi trên lưng của Ta. Hoặc cầm lấy phần thân bàn chân tay chi khớp.

Thời các người buôn. Hoặc ở trên lưng. Hoặc cầm lấy phần chân tay chi khớp.

Khi đó Vua ngựa cõng người buôn đó. Phát ra âm thanh thương xót. Bay thẳng lên trong rỗng không chạy nhanh như gió. Lúc đó nhóm Nữ La Sát kia. Nghe âm thanh thương xót của Vua ngựa đó. Lại nghe âm thanh chạy trạng thái như gió mạnh. Đột nhiên tỉnh giấc tìm người buôn đó. Tất cả đều không thấy. Xem xét khắp nơi. Lại từ xa thấy nhóm những người buôn đó. Ngồi trên lưng Vua ngựa. Hoặc cầm lấy lông bờm chi khớp. Dựa vào rỗng không mà đi. Đã thấy việc đó. Nhanh đem con trai con gái chạy nhanh, chạy vội tới. Tới được bờ biển. Phát ra âm thanh thương xót. Kêu thương than khóc. Làm ra khổ não lớn. Đều làm lời nói như thế. Ngài các Đức Thánh ! Hôm nay vứt bỏ chúng ta. Muốn đi tới nơi nào ? Làm cho ta không có chủ. Ngài là chủ của ta. Các Ngài khi trước đọa ở nạn biển. Ở trong sợ hãi lớn. Chúng ta cứu giúp Ngài. Chỉ nguyện các Ngài cùng với Ta làm chồng. Các Ngài hôm nay vứt bỏ quay lưng lại với Ta. Muốn đi tới nơi nào ? Các Ngài hôm nay không có ân không có nghĩa. Cớ sao cùng vứt bỏ mà không báo ân ? Chúng ta nếu đang ở bên Đức Thánh. Nếu có vi phạm.

Nay xin sám hối tạ lỗi. Từ nay về sau. Không làm các ác. Ngài các Đức Thánh. Thường người nam thiện. Không được ôm ấp kết hận tức giận. Ngài nhanh quay trở lại. Nay đi tới nơi nào ? Vứt bỏ rời xa chúng ta. Nhóm các Đức Thánh ! Các Ngài như thế không sử dụng Ta. Nay con trai con gái này có thể thu lấy đem đi. Thời nữ La Sát tuy làm lời nói lưu loát từ tâm như thế. Vua ngựa Kê Thi vẫn đem nhóm năm trăm người buôn đó. Yên ổn vượt qua được biển lớn tới bờ bên kia. Tới Diêm Phù Đề.

Các Tì Kheo ! Với ý Ngài thế nào ? Nếu nghi hoặc ở thời đó Vua ngựa Kê Thi. Là người nào vậy ? Đừng sinh ý nghĩ khác. Chính là thân Ta. Trong năm trăm người. Chủ buôn lớn đó. Là người nào vậy ? Cũng chính là Tì Kheo Xá lợi Phất. Năm trăm người buôn. Là người nào vậy ? Tức là San Xà Da Ba Ly Bà Xà Ca. Chính là năm trăm người các Đệ tử đó.

Ta ở thời đó. Vì nhóm năm trăm các người buôn này. Tới nơi ách nạn. Đọa ở bên nữ La Sát như thế. Sau nữ La Sát lại muốn đem họ tùy ý phân xử. Đang ở thời đó Xá Lợi Phất kia đem tới nơi ở của Ta. Ta ở thời đó cứu thoát khổ ách của họ. Vượt qua được nước mặn sang tới bờ bên kia. Ngày nay trở về lại tới San Xà Da. Ở trong hiểm nạn hoang dã thấy sai. Dựa vào con đường ảo vọng. Xá Lợi Phất ở nơi đó dạy bảo giáo hóa xong. Đem tới nơi ở của Ta. Ta ở trong hoang dã thấy sai. Giáo hóa giúp được thoát khỏi, vượt qua biển Sinh chết.

Các Tì Kheo ! Như Lai xa xưa khi chưa được thành Phật. Luôn làm việc lợi ích lớn như thế. Vì thế các Ngài đang ở nơi ở của Phật. Cần sinh tâm tôn trọng cung kính. Sinh tưởng nhớ hiếm có. Ngài các Tì Kheo cần học như thế.

 

Thứ năm mươi mốt Phẩm Cắt đứt Hạnh người không tin

Khi đó Phật Thế Tôn độ thoát Trưởng Lão Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, năm trăm người. Đã được Xuất gia. Đầy đủ các Giới hạnh. Từ Nước Ma Già Đà. Lần lượt đi du lịch. Từ một làng xóm. Tới một làng xóm. Trải qua các thôn ấp tùy ý mà đi. Dần dần quay trở lại thành Vương Xá (Thầy Ma Ha Tăng Kì làm lời nói như thế). Thầy Ca Diệp Duy lại làm lời nói khác nói rằng : Như Lai tới núi phương Nam đi du lịch khắp nơi. Mà lại trở lại tới thành Vương Xá. Lúc đó có nhiều người có uy Thần lớn. Có uy lực lớn. Các người nam thiện tại nơi ở của Như Lai. Thực hành với Hạnh Phạm.

Khi đó nhiều người chê trách nói Đạo. Từng người nói rằng : Sa Môn Cồ Đàm ! Đang làm cho chúng ta không có con cháu. Làm cho nhóm chúng ta. Phá gia tan nát nhà cửa. Đứt tuyệt đời sau của Ta. Sa Môn Cồ Đàm độ thoát cắt tóc một nghìn người. Khiến cho Xuất gia. Sa Môn Cồ Đàm từ bên San Xà Da Ba Ly Bà Xà Ca. Cũng lại cướp đoạt năm trăm Đệ tử. Khiến cho Xuất gia. Ngày nay lại có Nước Ma Già Đà. Các uy Đức lớn uy lực lớn cùng với các người nam thiện. Đang tới nơi đó thực hành Hạnh Phạm. Nhóm những người đó. Thấy các Tì Kheo tới ở phía trước. Từng người đọc bài kệ mà cùng nhau nói rằng :

Sa Môn lớn đó về. Qua núi Nam tới đây.

Đã độ các Bà Xà. Nay lại đem ai đi.

Khi đó các nhóm các Tì Kheo kia. Nghe những người khác đọc bài kệ như thế. Tâm sinh hổ thẹn. Liền tới nơi ở của Phật bên trong vườn trúc. Dùng bài kệ nghe được mà hướng về Phật đọc.

Lúc đó Thế Tôn bảo các Tì Kheo. Các Ngài cần biết âm thanh như thế. Không cần nhiều thời gian chỉ tới bảy ngày. Sau bảy ngày âm thanh đó tự mất. Ở tất cả mọi nơi. Không trở lại nghe. Các Tì Kheo ! Tuy lại có người hướng về phía các Ngài đọc bài kệ như thế.

Sa Môn lớn đó về. Qua núi Nam tới đây.

Đã độ các Bà Xà. Nay lại đem ai đi.

Người làm lời nói đó. Các Ngài cần dùng như bài kệ này trả lời.

Thế Tôn Đàn ông lớn. Đem người như Pháp đi.

Đã có như Hạnh Pháp. Người Trí trái được sao.

Khi đó các nhóm Tì Kheo kia. Vào lúc sáng sớm. Mặt Trời ở phương Đông. Mặc áo cầm bát. Đi vào thành Vương Xá lúc xin cơm. Mọi người thấy đều đọc bài kệ này. Mà cùng nhau bảo rằng :

Sa Môn lớn đó về. Qua núi Nam tới đây.

Đã độ các Bà Xà. Nay lại đem ai đi.

Thời các Tì Kheo liền dùng bài kệ đó. Trả lời những người đó nói rằng :

Thế Tôn Đàn ông lớn. Đem người như Pháp đi.

Đã có như Hạnh Pháp. Người Trí trái được sao.

Thời những người đó nghe bài kệ kia xong. Làm suy nghĩ như thế. Con họ Thích Sa Môn. Người thường được độ thoát. Dạy thực hành như Pháp. Không như Pháp sai. Vì thế âm thanh này ở trong bảy ngày. Đã qua bảy ngày. Tất cả đều mất. Ở tất cả nơi cũng không nghe trở lại.

 

Phần đầu thứ năm mươi hai Phẩm Nghi thức nói Pháp

Khi đó lại có nhiều chúng ngoài Đạo Ba Ly Bà Xà Ca. Năm ngày năm ngày. Luôn thường tụ tập vì người nói Pháp. Tập hợp rất nhiều người tới đó nghe nhận. Vì Nhân duyên đó. Các nhóm ngoài Đạo các Ba Ly Bà Xà Ca được lợi dưỡng lớn. Cung kính tôn trọng. Vào thời gian đó thành lớn Vương Xá Nước Ma Già Đà, Quốc Vương Tần Bà Sa La ở trong Pháp của Phật. Sinh tin đúng thâm sâu. Làm nghĩ nhớ như thế. Nay ngoài Đạo Ba Ly Bà Xà Ca. Năm ngày năm ngày luôn thường tụ tập. Vì người nói Pháp. Có nhiều người dân tới đó nghe nhận. Vì Nhân duyên đó. Các nhóm ngoài Đạo được lợi dưỡng lớn. Người đời quý trọng. Cúng dưỡng cung kính. Ta nên hiện nay cũng tập hợp các Thầy. Năm ngày năm ngày khuyên giúp cho nói Pháp. Ta cần tự đi tới hội lớn đó. Bên trong hội lớn đó nếu khi thấy Ta tới. Tất cả nhân dân đều muốn tới tụ tập. Nhân duyên như thế. Cần giúp cho Thầy của Ta được lợi dưỡng lớn. Thế gian tôn trọng. Suy nghĩ đó xong tới nơi ở của Phật. Báo cáo đầy đủ việc này.

Lúc đó Thế Tôn nhân do phát sinh điều này. Tập hợp Tì Kheo Tăng mà bảo họ nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Ta nay đã đồng ý năm ngày năm ngày. Giúp nhóm các Ngài tụ tập hội lớn. Vì người nói Pháp.

Bàn luận nghĩa của Pháp. Thời các Tì Kheo báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Cần nói Pháp nào ? Không nói Pháp nào ? Thời các Tì Kheo hỏi việc này xong. Phật bảo các Tì Kheo Đại chúng nói rằng :

Các Ngài Tì Kheo ! Ta nay đã đồng ý năm ngày năm ngày. Ở trong thời gian đó tụ tập Chúng xong.

Ca ngợi công Đức của Phật. Ca ngợi công Đức của Pháp. Ca ngợi công Đức của Tăng. Ca ngợi công Đức của tâm Tin. Thậm chí nói sơ lược ca ngợi công Đức của Giới hạnh Nghe nhiều. Ca ngợi Hạnh Bố thí. Ca ngợi Hạnh Trí tuệ. Ca ngợi Hạnh biết đủ. Ca ngợi Hạnh ít tham muốn. Ca ngợi nói về Đầu đà. Ca ngợi nói về rời xa làng xóm thành ấp. Thường ở nơi vắng vẻ. Ca ngợi thực hành Hạnh vi diệu. Ca ngợi lợi ích. Ca ngợi làm Tinh tiến. Ca ngợi cúng dưỡng cha mẹ trưởng tộc, cúng dưỡng Sa Môn và Bà La Môn. Ca ngợi cúng dưỡng các Tri thức thiện. Ca ngợi nói lời thiện. Ca ngợi điều phục môn học các Căn. Ca ngợi ăn uống điều độ hạn lượng. Ca ngợi đầu đêm và cuối đêm giảm bớt ngủ. Ca ngợi sinh Nhớ đúng. Ca ngợi cùng nhau cung kính Việc làm. Ca ngợi cùng nhau thăm hỏi.

Ca ngợi nghe hiểu nhận. Ca ngợi nhận dạy bảo của Thầy. Mà không làm trái. Nghe xong cung kính thực hành. Ca ngợi nghe Pháp xong mà có thể biết đúng. Ca ngợi nghe Pháp đúng thuận theo Pháp mà thực hành. Ca ngợi nói về Nhớ Phật. Ca ngợi nói về Nhớ Pháp. Ca ngợi nói về Nhớ Tăng. Ca ngợi nói về Nhớ hàng ngày phát tâm rộng khắp. Ca ngợi nói về Nhớ Bố thí. Ca ngợi nghĩ nhớ Vắng lặng. Ca ngợi nghĩ nhớ giữ Giới. Ca ngợi nói về nhớ thân. Ca ngợi thường nhớ quan sát kĩ tưởng nhớ không Thanh tịnh. Ca ngợi nhớ tưởng nhớ chết. Ca ngợi nhớ ăn uống làm tưởng nhớ không Thanh tịnh. Ca ngợi tưởng nhớ không thể vui sướng ở Thế gian.

Ca ngợi tưởng nhớ Biến đổi. Ca ngợi tưởng nhớ Khổ Rỗng. Ca ngợi tưởng nhớ không có bản thân. Ca ngợi cắt đứt tưởng nhớ. Ca ngợi tưởng nhớ ly rời tham muốn. Ca ngợi mất tưởng nhớ. Cùng với ca ngợi tưởng nhớ quan sát kĩ xương trắng. Ca ngợi tưởng nhớ rời xa xương trắng. Ca ngợi tưởng nhớ bụng trướng. Ca ngợi tưởng nhớ muốn tan hỏng. Ca ngợi tưởng nhớ ăn giữa trưa. Ca ngợi tưởng nhớ tan hỏng. Ca ngợi tưởng nhớ cháy một nửa. Ca ngợi tưởng nhớ cháy đỏ. Ca ngợi tưởng nhớ có thể ác. Cũng cần ca ngợi các công Đức của Nhớ. Cũng cần ca ngợi bốn siêng đúng, bốn Như ý đủ, năm Căn, năm Lực, bảy phần bảy hiểu Đạo. Ca ngợi môn Giải thoát, các phần Giải thoát. Ca ngợi tám nơi tốt. Ca ngợi ba Sáng. Cũng cần ca ngợi nói về công Đức của sáu Thần thông.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ bốn mươi chín.