Kinh Tạp A Hàm Quyển 1

Hán dịch: Tam Tạng Cầu-na Bạc-đầu-la – Việt dịch: Thích Đức Thắng
Diễn đọc: Huy Hồ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh

 

 

Kinh Tạp A Hàm Quyển 2

Hán dịch: Tam Tạng Cầu-na Bạc-đầu-la – Việt dịch: Thích Đức Thắng
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Kiều Hạnh, Tuấn Anh