KINH TĂNG CHI BỘ TẬP IV

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Diễn đọc: Tuyết Mai, Thùy Anh, Ngọc Mỹ