KINH TĂNG CHI BỘ TẬP II

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Diễn đọc: Ngọc Mỹ, Huy Hồ