Kinh tạng

Kinh tạng

Kinh tạng

Từ điển Đạo Uyển


經藏; S: sūtra-piṭaka; P: sutta-piṭaka; Tạng thứ hai của Tam tạng (s: tripiṭaka). Kinh tạng chứa tất cả những bài giảng do chính Phật Thích-ca thuyết. Kinh tạng viết bằng văn hệ Phạn ngữ gồm có bốn A-hàm, bằng văn hệ Pā-li của Thượng toạ bộ có năm bộ, Bộ kinh.

Related posts

error: