KINH TÁM VỊ ĐẠI BỒ-TÁT

Hán dịch: Đời Triệu Tống, Tam tạng Pháp Hiền
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ, cùng với chúng Đại Bí-sô một ngàn hai trăm năm mươi vị hội đủ. Còn có tám vị Đại Bồ-tát, danh hiệu các vị là Đại Bồ-tát Diệu Cát Tường, Đại Bồ-tat Thánh Quán Tự Tại, Đại Bồ-tát Từ Thị, Đại Bồ-tát Hư Không Tạng, Đại Bồ-tát Phổ Hiền, Đại Bồ-tát Kim Cang Thủ, Đại Bồ-tát Trừ Cái Chướng, Đại Bồ-tát Địa Tạng đều là những bậc đứng đầu. Lại có các vị Đại Bồ-tát, danh hiệu là Đại Bồ-tát Vô Năng Thắng, Đại Bồ-tát Long Tướng, Đại Bồ-tát Hỷ Ý, Đại Bồ-tát Vô Cấu Tạng, Đại Bồ-tát Vô Cấu Xưng, Đại Bồ-tát Trí Vương, Đại Bồ-tát Vô Biên Quân, Đại Bồ-tát Trí Quang, Đại Bồ-tát Tuệ Quang, Đại Bồ-tát Tuệ Đăng, Đại Bồ-tát Trí Đăng, Đại Bồ-tát Phạm Thọ, Đại Bồ-tát Thiên Quán. Các vị Đại Bồ-tát như thế đều đến dự pháp hội.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Nay ông hãy lắng nghe! Về phương Đông có số thế giới nhiều như cát sông Hằng, có một cõi Phật tên là Vô Năng Thắng, nơi cõi ấy có vị Phật hiệu là Thiện Tinh Tấn Cát Tường Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện đang vì chúng sinh giảng nói pháp vi diệu.

Lại nữa, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Cũng về phương Đông trải qua số thế giới nhiều bằng mười lần số cát sông Hằng, có một cõi Phật tên là Vô ngã, ở cõi ấy có vị Phật hiệu là Phổ Chiếu Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện vì chúng sinh giảng nói pháp vi diệu.

Lại nữa, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Về phương Đông, trải qua số thế giới nhiều bằng ba lần số cát sông Hằng, có một cõi Phật tên là Thiện ái, cõi ấy có Đức Phật hiệu là Cát Tường Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện vì chúng sinh giảng nói pháp vi diệu.

Lại nữa, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Cũng lại về phương Đông, trải qua số thế giới nhiều bằng ba mươi bốn lần số cát sông Hằng, có một cõi Phật tên là Tịch Tĩnh Tạng, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là An-nại-la-kế-đô-đặc-phược-nhã Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện vì chúng sinh giảng nói pháp vi diệu.

Lại nữa, này Tôn giả Xá-lợi-phất! Về phương Đông, trải qua số thế giới nhiều bằng năm lần số cát sông Hằng, có một cõi Phật tên là Ly trần, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Hỷ Công Đức Quang Tự Tại Vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện vì chúng sinh giảng nói pháp vi diệu.

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Nếu thiện nam, thiện nữ nào biết được danh hiệu của chư Phật, Như Lai trong kinh này, nhất tâm lắng nghe, hoặc tự nhớ nghĩ, hoặc biên chép, đọc tụng, vì người khác giảng nói thì người ấy lúc mạng chung sẽ không bị đọa vào cõi ác, không sinh nơi biên địa, không sinh trong gia tộc thấp kém, tà kiến, luật nghi xấu ác, cũng không sinh trong cõi trời Trường thọ, cũng không sinh trong đời ác có đủ năm thứ uế trược, trong kiep đao binh, tật bệnh, đói khát, cũng không bị các nạn vua, nạn nước, nạn lửa, nạn đạo tặc, thú dữ. Thường sinh trong cõi Phật, cõi trời, cõi người, có thân tướng đoan nghiêm, các căn tròn đủ, quyến thuộc đông đảo, đạt trí túc mạng, đủ sáu Ba-la-mật, hành pháp bốn vô lượng, thông đạt tất cả pháp tạng thâm diệu, thành tựu đạo tối thượng.
Phật thuyết giảng kinh này xong, chư Đại Bồ-tát, Tôn giả Xá-lợi-phất và các Bí-sô, các chúng Trời, Người, A-tu-la… nghe Phật nói xong đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành.