KINH TAM-MẠN-ĐÀ BẠT-ĐÀ-LA BỒ-TÁT

Hán dịch: Đời Tây Tấn, Cư sĩ Nhiếp Đạo Chân
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 1: NGŨ CÁI (năm thứ ngăn che)

Nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại tòa Kim cang – chỗ thuyết pháp thanh tịnh, an nhiên, thuộc nước Ma-kiệt-đà, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp mọi nơi, Phật cùng chúng Đại Bồ-tát nhiều vô số… an tọa trong pháp hội. Bấy giờ, trong pháp hội đó có Bồ-tát Tam-mạn-đà Bạt-đà-la và Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi là bậc Đệ nhất.

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi hỏi Bồ-tát Tam-mạn-đà Bạt-đà-la:

–Nếu có thiện nam, thiện nữ nào cầu đạo Bồ-tát muốn được thanh tịnh không bị che lấp nên hành những pháp gì để được đắc đạo?

Bồ-tát Tam-mạn-đà Bạt-đà-la trả lời Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:

–Nếu có thiện nam, thiện nữ nào muốn cầu đạo Bồ-tát, nên sửa lại y phục, ngày đêm sáu thời đảnh lễ nơi mười phương chư Phật, làm lễ ăn năn những điều ác đã tạo, những điều cần nhẫn thì nên nhẫn, những điều cần lễ thì nên lễ, những điều cần nguyện thì nên nguyện, những điều cần khuyến thỉnh thì nên khuyến thỉnh. Tất cả những tội che lấp, các trần cấu che lấp, các pháp che lấp như vậy đều được tiêu trừ, tất cả công đức đều được đầy đủ. Kinh Bát-nhã ba-la-mật Đâu-sa-đà-tỷ-la, tất cả Tam-muội, tất cả Đà-la-ni, tất cả phương tiện thiện xảo là tối tôn trong các kinh. Người nào làm được như vậy là chí thành đảnh lễ tất cả chư Phật.

Phẩm 2: HỐI QUÁ

Bồ-tát Tam-mạn-đà Bạt-đà-la nói:

–Tất cả mọi người, thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, khởi lên các ý nghĩ ác nhiều như vi trần trong tất cả cõi Phật, con đều vì họ sám hối lỗi lầm. Con từ xưa đã tạo các điều ác đối với hằng sa chư Phật, chư Bồ-tát, các tri thức thiện, cha mẹ, A-la-hán, Bích-chiphật, hằng sa Thiên thần, hằng sa trong giáo pháp, đã phạm những điều ác như vậy. Trong quốc độ Tu-a-ma-đề, Phật A-di-đà, tất cả cõi chư Phật, tất cả pháp chư Phật, nếu có người hồ nghi khởi ý không tin, con thay thế họ sám hối tất cả tội lỗi. Nếu có người phỉ báng tất cả chư Phật, chư Bồ-tát, các tri thức thiện, các cha mẹ, các A-la-hán, các Bích-chi-phật và tất cả mọi người; hoặc chạy theo dục lạc, chạy theo si mê, chạy theo tự dụng; hoặc không nói cái ngu dốt của mình cho mọi người; hoặc bị tham dâm lôi kéo, bị keo kiệt ganh ghét lôi kéo, bị thức ăn ngon lôi kéo, bị dua nịnh lôi kéo, bảy trăm năm mươi thứ tham muốn lôi kéo. Khi tâm ấy rối loạn không thể tự chuyên chú thì ngay lúc đó vì bị sợ hãi che lấp tất cả nên khởi lên mọi lỗi lầm như thế, nay con đều xin sám hối tất cả.

Con từ vô số kiếp, khởi ý ác đối với Phật, hoặc tranh chấp làm não loạn Tỳ-kheo Tăng, hoặc hại A-la-hán, hoặc hại cha mẹ, hoặc thấy chánh pháp nói chẳng phải chánh pháp, hoặc thấy phi chánh pháp nói là chánh pháp, hoặc chê cười chỗ suy nghĩ của mọi người, thường bày những việc phi pháp, hoặc phạm những sai lầm khác, hoặc muốn phạm, hoặc đã phạm, hoặc phạm vào những lời răn dạy của bậc Đại Thánh, đời này hoặc đời trước, các Tỳ-kheo Tăng không biết pháp Phật, phạm những điều tội ác, tất cả tội lỗi đó, nay con đều xin sám hối.

Những ý ganh ghét con đã làm, nếu có Phật thì ngăn cản không

cho họ thấy, nếu có người thuyết pháp nhằm làm rõ kinh thì ngăn cản không cho họ nghe, nếu có tri thức thiện thì ngăn cản không cho họ vào pháp hội, nếu có người tạo công đức bố thí các thứ, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh thì ngăn họ không được bố thí, làm các tội ác vô số không dừng, lần lượt thay nhau tạo ra các tội, tất cả tội lỗi đó nay con đều xin sám hối.

Con đã tạo ra các tội, thấy người phạm đã không can ngăn mà lại hỗ trợ họ tạo tội, cho nên bị nghiệp tội lôi kéo nên sinh ở đời sau cùng, hoặc sinh ở nhà nghèo, hoặc xa lìa tri thức thiện, hoặc có Phật mà không thể thấy, hoặc có Bồ-tát tri thức thiện mà không được cùng vào pháp hội, cũng không thể được nghe kinh pháp, do làm những điều ác như vậy cho nên không thể gặp thân Hiền thánh, tất cả tội lỗi đó nay con đều xin sám hối. Con đã tạo ra các tội không thể được nghe pháp, hoặc nghe pháp mà tâm không thể lãnh thọ pháp, hoặc lãnh thọ rồi lại quên mất không kiên trì pháp, không giữ gìn pháp như thật, trái lại sinh khiếp nhược không biết chiêm ngưỡng, cho nên hình sắc không được đoan nghiêm, sinh ra thường thiếu của cải quý giá, không thể được hạnh Đà-la-ni, không được hạnh Tam-muội, không được hạnh Bát-nhã ba-la-mật, không được trí tuệ nhập vào phương tiện thiện xảo, không thể được trí tuệ nhập vào mọi nơi chốn không ngăn ngại. Tất cả những tội đã tạo ra khiến không thể nhập vào trí tuệ ấy, các tội như vậy nay con đều xin sám hối.

Con đã tạo ra các tội, không thể đạt được công đức trí tuệ để nhập vào tất cả pháp hạnh, không thể được công đức trí tuệ nơi tâm ý của mọi người, không thể được nhân nơi năm Căn để nhập vào công đức trí tuệ của mọi người, không thể được công đức để nhập vào trí tuệ luật nghi của mọi người, không the được công đức để nhập vào tất cả pháp tuệ, không thể được công đức trí tuệ giải thoát của mọi người, vì tạo ra những tội ấy cho nên không thể có được các công đức như vậy, tất cả tội lỗi đó nay con đều xin sám hối. Vì con tạo ra các tội nên không thể được sự thấy nghe thông suốt, không thể được thần túc bay đi, không biết được đời trước của mình, không biết được việc quá khứ vị lai, không thể có được âm thanh của Phạm thiên, khong thể đạt được công đức của thân, khẩu, ý, không thể có được hạnh thanh tịnh, không thể có được đầy đủ các công đức. Do tạo ra các tội ấy cho nên không thể được các công đức như vậy, tất cả tội lỗi đó nay con đều xin sám hối. Nếu người khác khởi lên ý ác hướng đến con, hoặc dùng các binh khí, con đều khởi lên tâm Từ hướng tới người đó, cho dù kẻ đó hoặc dùng các binh khí, hoặc gây ra mọi sự che lấp, sợ hãi. Con vào pháp hội ở trước chư Phật dùng mắt chắc thật, trí tuệ chắc thật, lời nói chắc thật, ngay lúc ấy con đến trước Phật sám hối, quay về tự chính mình. Khi sám hối về chính mình rồi, tự ăn năn, trách mắng, không dám che giấu, từ nay về sau không dám tái phạm.

Phẩm 3: NGUYỆN LẠC

Bồ-tát Tam-mạn-đà Bạt-đà-la nói:

–Thiện nam, thiện nữ nào cầu đạo Bồ-tát, nên phát nguyện tùy hỷ. Nay con tự quay về để hiểu biết hết thảy. Hiểu rõ về chư Phật, các Bồ-tát, các bậc Thiện tri thức, cha mẹ, A-la hán, Bích-chi-phật và tất cả mọi người, xin chí tâm cầu sự thương xót. Đối với những gì không thể hiểu rõ, nay đều thông tỏ, như chỗ nhận biết của chư Phật, như vậy, chỗ có thể tự quay về là đã tự quay về. Lại nữa, nay con xin kính lễ tất cả chư Phật, tất cả chư Bồ-tát, các bậc Thiện tri thức, cha mẹ, Ala hán, Bích-chi-phật, là ánh sáng vô thượng, tối thượng, không gì sánh bằng, như chỗ nhận biết của chư Phật, như vậy chỗ nên làm lễ đều đã kính lễ.

Lại nữa, con nay xin kính lễ công đức của chư Phật, công đức của tất cả chư Bồ-tát, các bậc Thiện tri thức, các bậc A-la hán, Bíchchi-phật, cùng hết thảy mọi người trong mười phương đã tạo công đức. Như chỗ nhận biết của chư Phật, như vậy chỗ nên kính lễ về công đức đều đã kính lễ.

Đó là trí tuệ của Bồ-tát. Nếu thiện nam, thiện nữ có những công đức như vậy, xin nguyện tùy hỷ, hỗ trợ khiến họ hoan hỷ. Nếu có người cầu đạt được trí tuệ Phật, thì chỗ nêu tùy hỷ, con đã tùy hỷ. Với người chưa tạo công đức thì nay tạo công đức, con đều xin tùy hỷ, càng thêm tôn quý về chỗ công đức đã tạo, con cũng xin tùy hỷ. Con xin đem chỗ tùy hỷ về công đức ấy, khiến cho tất cả chúng sinh nơi mười phương thảy đều thành tựu các công đức.

Phẩm 4: KHUYẾN THỈNH

Bồ-tát Tam-mạn-đà Bạt-đà-la nói:

–Thiện nam, thiện nữ nào cau đạo Bồ-tát nên làm lễ khuyến thỉnh, con chí tâm kính thỉnh hết thảy chư Phật, Phật hiện tại, cho đến Phật chứng đắc đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, biết những vị ấy đã thành tựu Đẳng giác mà chưa chuyển pháp luân, con kính thỉnh chư Phật chuyển pháp luân. Nay chư Phật đã chuyển pháp luân, con kính thỉnh thuyết giảng kinh pháp cho tất cả mọi người đều được nghe lời dạy của Đức Phật, khiến được an ổn và các chúng Trời, Rồng, Quy thần, Càn-đà-la, A-tu-luân, Ca-lâu-la, Chânđà-la, Ma-hưu-lặc, Nhân phi nhân, những chúng sinh đang ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các loài ở trong chỗ đau khổ đều được giải thoát. Nếu ai có điều chưa hiểu thì khiến xả bỏ y ngu si, được chánh ý vào nơi Phật đạo.

Lại nữa, chư Phật muốn vào Niết-bàn con kính thỉnh chớ vào Niết-bàn, vì tất cả mọi người từ vô số kiếp dùng Pháp thân trụ nơi không chỗ trụ, thuyết giảng kinh pháp cho tất cả moi người được lời dạy của Đức Phật, đều được dũng mãnh đầy đủ pháp hạnh của Bồtát Tam-mạn-đà Bạt-đà-la, khiến mọi người đều lấy đó làm căn bản được an ổn và các chúng Trời, Rồng, Quỷ thần, Càn-đà-la, A-tuluân, Ca-lâu-la, Chân-đà-la, Ma-hưu-lặc, Nhân phi nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các loài ở trong chỗ đau khổ sớm được giải thoát, nếu ai có điều chưa hiểu, khiến bỏ ý ngu si đều được chánh ý vào nơi Phật đạo, ai làm tà thì bỏ tà đạo vào nơi chánh đạo trụ vào pháp chân như.

Bồ-tát Tam-mạn-đà Bạt-đà-la nói:

–Thiện nam, thiện nữ nào cầu đạo Bồ-tát nên hành pháp bố thí, công đức con đã sám hối, các công đức nhẫn, lễ, nguyện lạc, khuyến thỉnh, hoặc muốn làm, hoặc đang làm, hoặc đã làm, các việc làm công đức, tất cả đều hợp thành một phước vị, như pháp của chư Phật, chỗ biết của chư Phật, công đức ấy liền sinh ra tướng của chư Phật, được pháp bố thí tự tại, người nhận thí và vật bố thí, cả ba đều vắng lặng. Đó là bố thí chân chánh, dứt hẳn không còn đắm chấp, con đem công đức của pháp bố thí này khiến mọi người đều được pháp bố thí, đều khởi ý bố thí Nhất thiết trí. Nay con gom lại pháp bố thí như chỗ hành trì của Bồ-tát Tam-mạn-đà Bạt-đà-la, đem công đức này khiến tất cả đều được pháp bố thí, nhờ tạo công đức như vậy con không còn bị đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và không sinh vào đường ác đau khổ, được sinh ra chỗ có Phật, chỗ có Bồ-tát ở cõi Tu-a-ma-đề và Phật Adi-đà, con đem nhân công đức, tâm tốt tròn đủ của con phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Con đem công đức của pháp bố thí này, vì tất cả mọi người làm nhà, làm nơi cứu hộ, ai quay về tự chính mình là được độ thoát, ở trong tối được sáng, ở trong sáng càng sáng hơn, ở trong sự giữ gìn càng giữ gìn hơn, tất cả mọi người ai chưa được độ con sẽ độ họ, ai chưa giải thoát con sẽ giải thoát cho họ, ai chưa Niết-bàn con sẽ khiến họ vào Niết-bàn, sự tạo tác của tất cả mọi người đều khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Con đem công đức của pháp bố thí này khiến tất cả mọi người và chính bản thân con sinh ra chỗ nào cũng đều khởi lên ý thường cúng dường chư Phật, chư Bồ-tát, trước đem việc làm cúng dường chư Phật, Bồ-tát, khiến tất cả mọi người và chính bản thân con không lìa pháp Bồ-tát, không lìa tri thức thiện.

Văn-thù-sư-lợi, Duy-ma-kiệt và Tam-mạn-đà Bạt-đà-la…, chỗ hành của các Bồ-tát này đều đầy đủ Đà-la-ni, Tam-muội thanh tịnh, nhất tâm bất động, đều vì sự thành tựu, chốn hành Bát-nhã ba-la-mậtđa, hiểu rõ phương tiện chỗ nhập vào tất cả các pháp không sai khác, khiến tất cả mọi người và con được đầy đủ tuệ hạnh của các Bồ-tát.

Con đem công đức của pháp bố thí này hồi hướng cho những loài ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và người bị trói buộc đều được giải thoát, người không có mắt được mắt, người điếc nghe được, người đau khổ đều được an ổn. Nếu ở cõi Phật này và cõi Phật khác, dưới đến địa ngục A-tỳ, trên đến vô cùng tận, khoảng giữa loài côn trùng có chân không chân, hoặc chưa sinh, hoặc thân mềm, hoặc hóa sinh, hoặc cõi Sắc, hoặc cõi Vô sắc, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng và tất cả Nhân phi nhan lần lượt nương nhờ vào Phật nhãn, thấy biết hết thảy, khiến tất cả đều được thân người, vào nơi Phật đạo nghe pháp, hiểu biết rồi thọ trì, phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Con nắm giữ công đức của pháp bố thí này khiến tất cả mọi người cùng con đều được các hạnh của chư Phật, chư Bồ-tát, chư tri thức thiện, khiến tất cả mọi người đều đến cúng dường, khởi lên nguyện được cõi chư Phật làm cho thanh tịnh, hiểu biết tất cả pháp ba đời, ví như kim cang không có vật gì xuyên thủng, khiến tất cả mọi người cùng con đều được trí tuệ của Phật, hành tâm bình đẳng một cách đầy đủ làm cảm động tất cả, đối với các trí tuệ sâu xa đều đạt được, đối với các pháp không còn nghi ngờ. Con nắm giữ công đức này khiến nguyện của con đầy đủ pháp hạnh như Bồ-tát Tammạn-đà Bạt-đà-la, đều được mười chủng lực, đó chính là quả vị chứng đắc. Nguyện đem công đức này khiến tat cả mọi người cùng con đều được phước.

Phẩm 5: THÍ PHƯỚC

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi hỏi Bồ-tát Tam-mạn-đà Bạt-đà-la:

–Nếu có thiện nam, thiện nữ muốn cầu đạo Bồ-tát, nên ngày đêm sáu thời sám hối tội lỗi, khuyên nên ham thích pháp hạnh như nói ở trên, phước ấy như thế nào?

Bồ-tát Tam-mạn-đà Bạt-đà-la trả lời Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:

–Nếu thiện nam, thiện nữ nào phụng hành đạo Bồ-tát, đem bảy báu đầy trong cõi Diêm-phù-đề cúng dường hằng hà sa số chư Phật; lại có thiện nam, thiện nữ ngày đêm sáu thời khuyên nên ham thích pháp hạnh, những gì nên sám hối thì sám hối, những gì nên nhẫn thì nhẫn, những gì nên lễ thì lễ, những gì nên nguyện tùy hỷ thì nguyện tùy hỷ, những gì nên khuyến thỉnh thì khuyến thỉnh, những gì nên bố thí thì nên bố thí, ngày đêm phụng hành lời dạy như trước. Nếu đem phước cúng dường bảy báu nhiều như cát sông Hằng đầy cõi Diêmphù-đề mà so sánh thì phước này gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn, gấp ức, gấp triệu lần, trọn không có gì sánh bằng, không có gì tính đếm, không có gì để thí dụ.

Khi giảng nói pháp này, vô số chư Thiên ở giữa hư không đem hương, hoa, kỹ nhạc trời cúng dường lên Đức Phật, các Bồ-tát, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi và Bồ-tát Tam-mạn-đà Bạt-đà-la. Nói kinh này rồi, các chúng Trời, Rồng, Quỷ thần, A-tu-luân, Nhân phi nhân nghe kinh xong, đều rất vui mừng, đến trước Đức Phật làm lễ, lui ra.

 

Print Friendly, PDF & Email