PHẬT NÓI KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN
Hán dịch: Đời Hậu Hán_ Nước An Tức_ Tam Tạng AN THẾ CAO
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_Là Đệ Tử của Phật
Thường ở trong ngày đêm
Luôn chí tâm tụng niệm
Tám điều Giác Ngộ lớn

_ Điều giác ngộ thứ nhất:
Thế Gian là vô thường
Đất nước chẳng vững bền (đất nước hiểm nguy dễ đổ vỡ)
Bốn Đại đều khổ , không
Năm Uẩn vốn vô ngã
Sinh diệt luôn đổi khác
Hư ngụy không có chủ
Tâm là nguồn tạo ác
Thân xác gom chứa tội
Khéo quán sát như vậy
Dần dần xa sinh tử

_ Điều giác ngộ thứ hai:
Nhiều tham dục mới khổ
Sống chết với nhọc nhằn
Đều khởi từ tham dục
Ít dục, thích Vô Vi
Thân Tâm được tự tại

_ Điều giác ngộ thứ ba:
Tâm không hề biết chán
Chỉ ôm ấp tham cầu
Tăng trưởng nhiều tội ác
Bồ Tát không như thế
Luôn ghi nhớ biết đủ
Sống nghèo gìn giữ Đạo
Dùng Trí Tuệ làm nghiệp

_ Điều giác ngộ thứ tư:
Lười biếng sẽ trụy lạc
Nếu luôn hành tinh tiến
Phá nát phiền não ác
Tồi phục bốn loại Ma
Ra khỏi ngục Am Giới

_ Điều giác ngộ thứ năm:
Ngu si lụy sinh tử
Bồ Tát hằng ghi nhớ
Nghe nhiều và học rộng
Tăng trưởng căn Trí Tuệ
Thành tựu mọi Biện tài
Giáo hóa cho tất cả
Hết thảy được an vui

_ Điều giác ngộ thứ sáu:
Nghèo khổ: nhiều hờn oán
Kết chặt với duyên ác
Bồ Tát thường bố thí
Xem oán, thân : bình đẳng
Chẳng nhớ điều ác cũ
Cũng chẳng ghét người ác

_ Điều giác ngộ thứ bảy:
Năm dục, muôn lỗi nạn
Vây bủa người Thế Tục
Chẳng nhiễm vui của Đời
Thường giữ nhớ Ba Áo
Bình Bát là Pháp Khí
Chí nguyện quyết xuất gia
Giữ gìn Đạo trong sáng
Theo Phạm Hạnh cao vời
Từ Bi cứu muôn loài

_ Điều giác ngộ thứ tám:
Cõi sinh tử rực lửa
Vô lượng khổ vây quanh
Nếu phát Tâm Đại Thừa
Cứu độ cho khắp cả
Nguyện thay thế chúng sinh
Chịu vô lượng khổ đau
Khiến cho các chúng sinh
Rốt ráo được an vui

Tám điều trên đây là những điều giác ngộ của bậc Đại Nhân, chư Phật Bồ Tát. Hãy tinh tiến hành Đạo: Từ Bi, tu Tuệ, cỡi con thuyền Pháp Thân vượt đến bờ Niết Bàn. Sau đó lại quay về cõi sinh tử, độ thoát cho chúng sinh.

Đem tám điều Giác Ngộ trước đây mở lối cho tất cả, khiến cho các chúng sinh hiểu thấu được nỗi khổ não của sinh tử , xa lìa năm dục, tu Tâm Thánh Đạo.
Nếu có Đệ Tử Phật tụng tám điều này thì trong mỗi một niệm diệt trừ được vô lượng tội, tiến tới giác ngộ, mau chứng Chính Giác, rốt ráo cắt đứt dòng sinh tử, thường cư trú nơi cõi an lạc.

_ Hết_