SỐ 290
KINH SO LƯỜNG CÔNG ĐỨC TẤT CẢ CÕI PHẬT
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ngự tại Bồ-đề Đạo tràng pháp dã thuộc thành Vương-xá, an tọa nơi tòa Kim cang ma-ni bảo sư tử, cùng với chúng Bồ-tát Ma-ha-tát đều an tọa vây quanh kín cả bảo tòa, lại có đến mười cõi Phật trăm ngàn câu-chi na-do-tha chúng sinh đến nghe Phật thuyết pháp.

Bấy giờ, trong chúng hội có một vị Bồ-tát Ma-ha-tát tên là Bất Tư Nghị Quang Vương, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp chư vị Bồ-tát trong chúng hội xong, thưa với đại chúng:

–Thưa chư Phật tử! Xin hãy nên lắng nghe! Ở thế giới Ta-bà này trọn đúng một đại kiếp thì ở thế giới Tây phương cực lạc, cõi của Đức Phật Vô Lượng Thọ là một ngày đêm.

Ở thế giới Tây phương cực lạc trọn đủ trong một đại kiếp thì ở thế giới A-nhĩ-nhị-sa cõi của Đức Phật Phược-nhật-la-bà-ngạ-la-bátla-ma-lý-na-nẵng Như Lai là một ngày đêm. Ở thế giới A-nhĩ-nhị-sa trọn đúng một đại kiếp thì ở thế giới Bất thoái luân quang minh cõi Phật của Đức Phu Liên Hoa Thân Như Lai là một ngày đêm. Ở thế giới Bất thoái luân quang minh trọn đúng một đại kiếp thì ở thế giới Vô trần, cõi Phật của Đức Pháp vương Như Lai là một ngày đêm. Ở thế giới Vô trần trọn đúng một đại kiếp thì ở thế giới Đăng quang, cõi Phật của Đức Sư tử Như Lai là trong một ngày đêm. Ở thế giới Đăng quang trọn đúng một đại kiếp thì ở thế giới Thiện quang, cõi Phật của Đức Tỳ-lô-giá-na Như Lai là trong một ngày đêm. Ở thế giới Thiện quang trọn đúng một đại kiếp thì ở thế giới Nan thắng, cõi Phật của đức Pháp Phu Thân Như Lai là trong một ngày đêm. Ở thế giới Nan thắng trọn đúng một đại kiếp thì ở thế giới Mô-hạ, cõi Phật của Đức Nhất Thiết Thông Ý Vương Như Lai là một ngày đêm. Ở thế giới Môhạ trọn đúng một đại kiếp thì ở thế giới Hiệu viên quang, cõi Phật của Đức Tán Thán Như Lai là trong một ngày đêm.

Này chư Phật tử! Tất cả các thế giới như vậy, dựa theo kiếp mà tính toán về số lượng, vượt quá mười cõi Phật trăm ngàn câu-chi nado-tha số lượng kiếp như vi trần xong, thì có thế giới gọi là Liên hoa cát tường, cõi của Đức Phật Hiền Cát Tường thời gian là một ngày đêm. Ở thế giới ấy có các Bồ-tát địa tên là Phổ Hành, Địa Hành, vô lượng Hạnh Bồ-tát như vậy.

Này chư Phật tử! Nếu lại có người đối với kinh So Lường Công Đức Tất Cả Cõi Phật này dốc tâm thọ trì đọc tụng, lại vì những người khác mà giải bày, thuyết giảng, thì người ấy khi mạng chung sẽ có Hằng hà sa số chư Phật Như Lai nơi các cõi Phật trong mười phương thảy đều hiện ra trước mặt, và tất cả mọi sở nguyện của người đó đều được thành tựu viên mãn.

Đức Phật giảng nói kinh này xong, Bồ-tát Bất Tư Nghị Quang Vương cùng với chư vị trong đại chúng được nghe Phật nói, thảy đều hết mực hoan hỷ, tin tưởng, lãnh thọ phụng hành.