KINH SÁU VỊ BỒ TÁT CŨNG ĐANG TỤNG TRÌ
Hán dịch: Mất tên người dịch_Nay phụ bản sao chép đời Hậu Hán
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Sư Tử Hý Bồ Tát, Sư Tử Phấn Tấn Bồ Tát, Sư Tử Phan Bồ Tát, Sư Tử Tác Bồ Tát, Kiên Dũng Tinh Tiến Bồ Tát, Kích Kim Cương Tuệ Bồ Tát.

_Phật mười phương cao tột
Vua trong Thánh tôn nghiêm
Ba mươi hai Diệu Tướng
Tám mươi vẻ tốt đẹp
Thân tỏa sáng màu nhiệm
Chiếu khắp các mười phương
Nguyện thân tự quy mệnh
Cúi lậy các Pháp Vương (Dharma-rāja)

_Phật mười phương cao tột
Đại Từ Bi không tận
Dựng lập các Đại Thệ (lời thề rộng lớn)
Tế độ các Quần Lê (vạn dân, trăm họ)
Bậc Đa Văn (Bahu-śruta) vui vẻ
Nguyện tự thân quy mệnh
Cúi lậy các Đại Ai (bậc có lòng thương xót rộng lớn)

_Phật mười phương cao tột
Công Đức chẳng thể lường
Tuệ như vô lượng biển
Tưới thấm đượm mười phương
Người nghe danh tiếng ấy
Trừ lỗi, tiêu tai ương
Quy mệnh Đại Trí Tuệ
Cúi lạy Chính Giác Vương

_Phật mười phương cao tột
Cõi nước rất thanh tịnh
Dùng bảy báu trang nghiêm
Diệu hương hình Chiên Đàn (Candana)
Đều thuần các Bồ Tát
Không có tên Nhị Thừa
Chỉ nói Bất Thoái Chuyển
Đạo Bát Nhã tốt đẹp

_Phật mười phương cao tột
Báu của Đạo ba đời
Người nghe, tin ưa thích
Mau thành Vô Thượng Chân
Dạo nơi Bồ Tát Đạo
Trụ chắc, chẳng thoái lùi
Nơi sinh thường thấy Phật
Mau gặp các Thế Tôn

_Phật mười phương cao tột
Đạo Sư của ba đời
Chí Tâm ôm cung kính
Tin vui, không nghi ngờ
Sinh ra thường đoan chính
Dung nhan rất sáng đẹp
Tuệ biện tài cao xa
Nguyện lễ Thiên Nhân Sư (Thầy của hàng Trời, Người)

Riêng có bốn vị Bồ Tát. Bốn vị Đại Sĩ này đều là Thầy của chư Phật ở mười phương trong quá khứ. Khi mới bắt đầu lập Hạnh thời phát lời Thệ Nguyện lớn là: “Ta sẽ hóa độ tất cả chúng sinh đến khi họ đều được Niết Bàn (Nirvāṇa), sau đó sẽ thành Phật”.

Do vậy cần phải nhớ tụng trì sẽ được vô lượng vô biên Công Đức đến Bất Thoái Chuyển. Ví như vàng ròng Tử Ma tràn đầy tận khắp hư không trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, đem dùng Bố Thí thời chẳng bằng trong một khoảng khắc tụng niệm tên của bốn vị Đại Sĩ này. Công Đức mà người ấy đã được vượt hơn lượng vàng ròng đã bố thí bên trên gấp ức vạn lần.

Các vị ấy tên là: Khí Uẩn Cái Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Tuệ Uy Bồ Tát, Bất Ly Bồ Tát.

KINH SÁU VỊ BỒ TÁT CŨNG ĐANG TRÌ TỤNG
_Hết_

15/09/2014