KINH SÁU BỒ-TÁT CŨNG NÊN TRÌ TỤNG

Hán dịch: Khuyết danh, phụ vào dịch phẩm đời Hậu Hán
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Bồ-tát Sư Tử Hý, Bồ-tát Sư Tử Phấn Tấn, Bồ-tát Sư Tử Phan, Bồ-tát Sư Tử Tác, Bồ-tát Kiên Dũng Tinh Tấn, Bồ-tát Kích Kim Cang Tuệ.

Mười phương Phật uy nghi
Đường đường vua trong Thánh
Ba mươi hai tướng tốt
Và tám mươi vẻ đẹp.
Thân phát sáng vi diệu
Chiếu khắp cả mười phương
Con nguyện xin quy y
Đảnh lễ vua các pháp.
Mười phương Phật uy nghi
Đại Từ bi không cùng
Lập các thệ nguyện lớn
Tế độ các quần sinh.
Người đa văn hoan hỷ
Công đức không nói hết
Con xin tự quy y
Đảnh lễ Đấng Từ Bi.
Mười phương Phật uy nghi
Công đức không thể lường
Tuệ như biển vô lượng
Tưới thắm khắp mười phương.
Nếu có ai nghe tên
Tiêu trừ các tội chướng
Quy y đại trí tuệ
Đảnh lễ vua Chánh giác.
Mười phương Phật uy nghi
Cõi nước rất thanh tịnh
Trang nghiêm bằng bảy báu
Hương chiên-đàn thượng diệu.
Toàn là các Bồ-tát
Không có tên Nhị thừa
Chỉ nói Bất thoái chuyển
Đạo sáng của trí tuệ.
Mười phương Phật uy nghi
Báu của đạo ba đời
Người nào nghe tin ưa
Chóng thành đạo Vô thượng.
Ở nơi đạo Bồ-tát
Vững trụ không thoái chuyển
Sinh đâu cũng gặp Phật
Liền gặp các Thế Tôn.
Mười phương Phật uy nghi
Đạo sư của ba đời
Thường hết lòng cung kính
Tin ưa không hồ nghi.
Sinh ra luôn đoan nghiêm
Dung mạo rất tươi sáng
Tuệ biện tài không hai
Đảnh lễ Thiên Nhân Sư.

Riêng có bốn Bồ-tát, bốn Đại sĩ này đều là thầy của chư Phật quá khứ trong mười phương. Bốn Bồ-tát này khi mới tu hành phát thệ nguyện lớn: “Ta sẽ độ tất cả chúng sinh, đến khi ho đều chứng đắc Niết-bàn, sau đó ta mới thành Phật.” Vì vậy nên thọ trì tụng niệm danh hiệu thì được vô lượng, vô biên công đức, cho đến đạt được bất thoái chuyển. Ví như vàng ròng, ngọc quý đầy trong hư không khắp tam thiên đại thiên thế giới đem bố thí, chẳng bằng trong khoảng khắc tụng niệm danh hiệu của bốn vị Đại sĩ này thì công đức ấy vượt hơn công đức bố thí vàng ròng trên ngàn ức vạn lần. Tên của những Bồ-tát ấy: Bồ-tát Khí Ấm Cái, Bồ-tát Tịch Căn, Bồ-tát Tuệ Oai, Bồ-tát Bất Ly.

 

Print Friendly, PDF & Email