KINH SA-DI THẬP GIỚI NGHI TẮC
Hán dịch: Đại sư Thi Hộ đời Triệu Tống
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

Đảnh lễ Nhất Thiết Trí
Diệu pháp và Thánh chúng
Lược nói hạnh Sa-di
Khiến phát tâm xuất gia.
Học lời dạy Như lai
Giữ gìn các giới cấm
Giữ giới như hộ thân
Cẩn thận không vi phạm.
Đêm ngủ, sáng sớm dậy
Phải làm sạch miệng, răng.
Tụng niệm cho đến sáng.
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
Gần gũi nơi phòng thầy
Dùng tay đẩy nhẹ cửa
Vào phòng vấn an thầy.
Thân thể an lạc không?
Làm như vậy xong rồi.
Lại đến trước đạo tràng
Cúng dường và cúng kính
Sáng sớm xem xét nước.
Trưa chiều cũng như vậy
Những vò lu đựng nước
Trùng lớn nhỏ trong nước
Thường chí tâm quán sát.
Nên dùng túi lọc nước
Xem kỹ mới được dùng
Ăn uống thường thương xót
Chớ giết hại côn trùng
Cho đến trên cỏ cây
Trong bùn đất, phân bò
Như vậy khi thọ dụng
Cứu hộ các chúng sanh,
Hoặc trong chỗ nằm ngồi
Ruộng vườn, trong đất, phân
Xem kỹ khắp tất cả,
Đây là hạnh xuất gia.
Tất cả việc hầu thầy
Rửa bát cho sạch sẽ.
Ngày làm lễ ba lần
Chắp tay đến trước thầy
Ý thầy dùng thế nào?
Làm thức ăn thích hợp
Như vậy, nếu khi ăn
Trước tiên dùng nước sạch,
Lấy nước rửa sạch tay.
Ăn chánh niệm như pháp.
Ăn xong thường chú nguyện
Hồi hướng hàng tín thí
Cứ như vậy thực hành
Tăng trưởng hạnh chánh niệm.
Tin hiểu giới thanh tịnh
Nương vào pháp hành trì
Chánh quán thường tương ứng
Xuất gia tâm an lạc.
Người nào phạm giới cấm
Người khác thấy khinh chê
Cả hai đều phạm tội,
Hành giả cần nhất tâm.
Trì giới hoặc phá giới
Cho đến người bệnh tật
Nói pháp không thích hợp.
Người nghe tâm không kính
Khi chết chịu khổ lớn.
Nếu người làm thuốc độc
Và dùng chú, pháp thuật
Khiến cho người phải chết.
Lại còn dùng các loại
Tìm cách để giết hại
Do phá giới như vậy
Đọa vào ba đường ác.
Địa ngục, quỷ, súc sanh
Thứ tự chịu quả báo
Và các hàng chư thiên
Nếu cũng giết chúng sanh
Lại bị đọa đường ác.
Chịu các quả báo khổ.
Nếu có người xuất gia
Thân, khẩu, ý, buông lung
Giết các loại côn trùng
Do vì ba nghiệp ấy
Mà bị ba tội nặng.
Nếu người dùng tay, gậy
Đất đá và gạch ngói
Ném đánh vào chúng sanh
Lạc đà, lừa, cầm thú
Cũng phạm tội phá giới,
Lạc đà, lừa, voi ngựa
Thường tự ý cỡi đi
Tới lui ức hiếp chúng
Cũng phạm tội phá giới.
Nếu người nào xuất gia
Không được trộm cắp vật
Tự làm hoặc bảo người
Trộm lấy các tài vật
Với số lượng năm tiền
Một phần trong bốn phần
Nhân phá giới như vậy
Sẽ thành tội nặng nhất
Uống ăn các lúa gạo
Hoa quả các loại cây
Trên đất hoặc dưới nước
Mà làm việc trộm cắp
Hoặc trốn thuế pháp luật
Lén vượt qua trạm thuế
Bắt trộm các hữu tình
Hai chân và nhiều chân
Hoặc có người xuất gia,
Thọ dụng tuy đầy đủ
Tâm tham lấy trộm thêm
Đều phạm vào tội nặng.
Nếu y bát của mình
Bị giặc cướp đoạt lấy
Không được cố giựt lại
Dùng phương tiện giáo hóa
Hoặc bán lại cho mình
Phải tùy theo ý họ.
Đó là tâm xuất gia
Không gây tội ba nghiệp
Giới tánh tự thành tựu.
Nếu là người xuất gia
Không được hành dâm dục
Nam nữ và huỳnh môn
Tìm đến lòng ham muốn
Ngu si và đắm nhiễm
Phạm tội căn bổn này,
Nếu họ cố hành dâm
Như rắn dữ, thuốc độc
Tổn hại đến thân mình
Bị khổ nơi địa ngục
Làm chướng ngại Niết bàn
Không ra khỏi sanh tử
Chánh giác không như vậy.
Thân chưa từng phạm giới
Trì giới được lợi lớn
Nếu là người xuất gia
Không được nói dối trá.
Như nói gặp chư Thiên
Cùng nói chuyện với ta.
Chỗ ở của chư Thiên
Tôi cũng đã từng đến
Cho đến Càn-thát-bà
Bạn với rồng, Dạ-xoa
Các Ma-hầu-la-già Tỳ-xá,
Khẩn-na-la Hàng quỷ Bát-lý-đa.
Cùng nói chuyện với ta
Đây đều là nói dối
Hoặc nói chứng năm thông
Chánh đạo và bốn quả
Hiểu rõ pháp sâu xa
Chưa chứng lại nói chứng
Nói dối như thế này
Mãi mãi đọa cõi ác.
Không được nói ly gián
Chia rẽ bạn người khác
Và nói lời thô ác
Thêu dệt trái thành phải
Giả sử bị người mắng
Không được đối đáp lại
Các lời nói gây nhau
Luôn luôn cần nhẫn nhục
Nếu không làm như vậy
Sẽ bị tội phạm giới
Người trí nhất tâm giữ
Lìa xa lỗi của miệng.
Dùng các loại lúa gạo,
Nấu rượu làm say người
Không được cố ý uống
Hoặc dùng mía và dừa
Nho và các loại trái
Ủ rượu làm say người
Không được cố ý uống
Mình uống hoặc bảo người
Mê loạn, mất chánh niệm
Tăng trưởng tâm buông lung
Người uống phạm tội nặng.
Vì vậy Thế Tôn dạy
Nếu người dùng cộng cỏ
Chấm rượu đưa vào miệng.
Cũng tăng trưởng lỗi lầm.
Ca múa và hát xướng
Cố ý đến xem nghe
Đó là tội phạm giới.
Dầu thơm thoa nơi thân
Chiên đàn và uất kim
Dùng hoa hương ướp tóc
Các loại vàng, bạc quý
Dùng để trang điểm thân
Thì bị tội phạm giới,
Ngay nơi mắt lông mày
Tô điểm cho xinh đẹp
Đều bị tội phạm giới.
Các chỗ thường nằm ngồi
Vừa đủ một tấc rưỡi
Và không được trang hoàng
Cũng không được quá rộng
Buông lung không làm theo
Thì bị tội phạm giới.
Phật dạy người xuất gia
Cần xa lìa các lỗi
Nếu đến giờ thọ trai
Quá ngọ không được ăn.
Sáng sớm đến giữa ngọ
Có thể nhận thức ăn
Nếu phi thời mà ăn,
Phật nói: Phạm tội nặng
Nếu có Tỳ-kheo bệnh
Vì trị bệnh nơi thân
Có thể ăn sau ngọ.
Không bệnh ăn phi thời
Sẽ bị tội phạm giới
Các vàng, bạc châu báu
Xuất gia không được cầm,
Nếu nhận sanh tâm tham
Sẽ bị tội phạm giới
Nếu có hàng tín thí
Cúng dường Phật-Pháp-Tăng
Vì tạo phước cho họ
Do vậy có thể nhận
Tất cả vật ưa thích
Không được sanh đắm nhiễm
Nếu có người tham đắm
Phải đuổi kẻ ấy ra.
Những hành động đùa giỡn
Sa-di không được làm
Cười giỡn sẽ phạm tội.
Nếu khi nào muốn ngáp
Phải lấy tay che miệng
Không làm, sẽ phạm tội.
Nếu Thượng tọa hắt hơi
Không nhìn mà đảnh lễ
Bậc Hạ tọa hắt hơi
Thượng tọa nên chú nguyện
Sống lâu không có bệnh.
Sa-di ở trước thầy
Không được khạc và nhổ
Lại khi muốn đánh răng
Không được hướng về thầy
Khi đi và lúc ngồi
Đối với bậc Tôn túc
Như pháp mà tôn trọng.
Nếu khi vào nhà xí
Như có người đến sau
Tằng hắng để họ biết
Lọc nước không có trùng
Lấy thêm vào bình rửa
Rửa tay làm nhẹ nhàng
Không mất hạnh xuất gia
Chỗ nằm ngồi của thầy
Quét dọn nệm cho sạch
Các loại ghế của thầy
Sa-di không được ngồi.
Nếu thầy không còn nữa
Y chỉ Tăng thanh tịnh
Bậc hiểu rõ giới luật
Hầu hạ và phụng thờ
Chớ y chỉ Tăng khác
Làm sai thì phạm tội.
Tỳ-kheo khi muốn đi
Vì các việc Phật sự
Trong năm ngày phải về
Được hưởng lợi với chúng
Chúng được lợi cũng vậy
Phải chia cho khách Tăng
Nhưng sau quá năm ngày
Cả hai đều không có.
Sa-di đại tiểu tiện
Cần biết đất Phật, Tăng
Không được đi tùy tiện
Phải phân chia ranh giới.
Tất cả các việc làm
Chấp tay thưa thầy trước
Như vậy những việc làm
Chánh hạnh sẽ không mất
Chiều xuống lễ tháp Phật
Lễ xong lại hầu thầy
Giúp thầy rửa hai chân
Việc xong nhất tâm nghe
Nhìn xem thầy cần gì
Đầu đêm và cuối đêm
Trì tụng không biếng nhác,
Giữa đêm khi ngủ nghỉ
Nằm như dáng sư tử
Tất cả pháp đã nói
Chú tâm mà làm theo
Huân tập chủng tử tốt
Phiền não tự đoạn trừ
Mau thành Vô Thượng Giác.