KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ SỚ SAO

Kinh văn Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Cương Lương Gia Xá, người nước Tây Vực
Sa môn Thích Thiền Tâm Việt dịch và biên soạn Sớ sao
Diễn đọc: Huy Hồ, Thuy Mai