KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Hưng Từ
Diễn đọc: Kim Phượng