PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN
 Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
 Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
 Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học