PHẬT THUYẾT PHẬT THẬP LỰC KINH

Hán dịch: Đời Triệu Tống, Sa-môn Thi Hộ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ngụ tại khu vườn rừng Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ, cùng với các Bí-sô hội đủ.

Khi ấy, Phật bảo các Bí-sô:

–Các ông nên biết! Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác là bậc gồm đủ mười Lực, nên có năng lực thấu tỏ về thắng xứ lớn lao, gầm lên tiếng sư tử, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng. Mười Lực nghĩa là:

Như Lai nhận biết đúng như thật tất cả xứ cũng như phi xứ. Do nhận biết đúng như thật nên được gọi là “Trí lực về xứ phi xứ thứ nhất” của Như Lai. Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đầy đủ lực này nên thấu tỏ được thắng xứ lớn lao, gầm lên tiếng sư tử, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai đối với các nghiệp của tất cả hữu tình đã tạo hoặc là sự việc, hoặc là nơi chốn, hoặc là nhân hay quả báo trong đời quá khứ, hiện tại và vị lai đều nhận biết đúng như thật. Do nhận biết đúng như thật cho nên gọi là “Trí lực về nghiệp thứ hai” của Như Lai. Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đầy đủ lực này nên thấu tỏ được thắng xứ rộng lớn, gầm lên tiếng sư tử, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai nhận biết đúng như thật sự nhiễm ô hay thanh tịnh của các thiền định giải thoát, Tam-ma-địa, Tam-ma-bát-để, sự phân chia các quả vị thiền định. Do nhận biết đúng như thật nên gọi là “Trí lực về định thứ ba” của Như Lai. Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đầy đủ lực này nên thấu tỏ được thắng xứ rộng lớn, gầm lên tiếng sư tử, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai nhận biết đúng như thật mọi loại căn tánh khác nhau của các loài hữu tình. Do nhận biết đúng như thật cho nên gọi là “Trí lực căn tánh thứ tư” của Như Lai. Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đầy đủ lực này, nên thấu tỏ thắng xứ rộng lớn, gầm lên tiếng sư tử, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai đối với mọi loại tín giải của các hữu tình đều nhận biết đúng như thật. Do nhận biết đúng như thật cho nên gọi là “Trí lực tín giải thứ năm” của Như Lai. Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đầy đủ lực này, nên thấu tỏ được thắng xứ rộng lớn, gầm lên tiếng sư tử, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai nhận biết đúng như thật mọi tính chất khác nhau của vô số thế giới. Do nhận biết đúng như thật cho nên gọi là “Trí lực giới tính thứ sáu” của Như Lai. Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đầy đủ lực này, nên thấu tỏ được thắng xứ rộng lớn, gầm lên tiếng sư tử, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai nhận biết đúng như thật tất cả những con đường đưa đến các cảnh giới. Do nhận biết đúng như thật nên gọi là “Trí lực chí xứ đạo thứ bảy” của Như Lai. Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đầy đủ lực này, nên thấu tỏ được thắng xứ rộng lớn, gầm lên tiếng sư tử, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai nhớ lại vô số đời sống nơi quá khứ: Đó là một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời hoặc mười đời, hai mươi đời cho đến trăm trời, ngàn đời trong vô số trăm ngàn đời, trăm ngàn kiếp thành, trăm ngàn kiếp hoại, các việc hình thành, hoại diệt… ta sống giữa những hữu tình kia, tùy theo chỗ sinh ra, tên gọi như vậy, chủng tánh như vậy, dòng họ như vậy, ăn uống, khổ vui, như vậy, mạng sống phân hạn dài ngắn như vậy. Khi mạng sống hết thì sinh ở chỗ khác, chết ở nơi đây thì sinh đến nơi kia, chết ở nơi kia thì sinh sang nơi này. Những sự tướng ấy làm duyên với các pháp ở phương hướng nào, chỗ ở nào, vô số chủng loại, nhớ lại đời sống quá khứ đều nhận biết đúng như thật. Do nhận biết đúng như thật nên gọi là “Trí lực túc trụ tùy niệm thứ tám” của Như Lai. Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đầy đủ lực này, nên thấu tỏ được thắng xứ rộng lớn, gầm lên tiếng sư tử, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai với Thiên nhãn thanh tịnh, siêu vượt hơn người thấy được khi sống, lúc chết của tất cả hữu tình trên thế gian, hoặc đẹp hoặc xấu, giàu sang hay bần tiện, sinh đến cõi lành hay sinh đến cõi ác, tùy theo các nghiệp đã làm đều nhận biết đúng như thật. Các loài hữu tình với thân, ngữ, ý, nghiệp làm các việc bất thiện, chê bai Hiền thánh, có các tà kiến các nghiệp tà kiến tập hợp làm nhân, do nhân duyên ấy nên sau khi chết bị đọa vào ba đường ác. Còn các hữu tình với thân, ngữ, ý nghiệp làm các việc thiện, tôn sùng Hiền thánh, có chánh kiến, nghiệp chánh kiến tập hợp làm nhân, do nhân duyên này nên sau khi chết, được sinh đến đường lành, nơi cõi trời. Tất cả các việc như trên Như Lai đều nhận biết đúng như thật. Do nhận biết đúng như thật cho nên gọi là “Trí lực Thiên nhãn thứ chín” của Như Lai. Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đầy đủ lực này, nên thấu tỏ được thắng xứ rộng lớn, gầm lên tiếng sư tử, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng.

Lại nữa, Như Lai đã tận diệt các lậu hoặc vốn có, tăng trưởng vô lậu, tâm hoàn toàn giải thoát, tuệ giải thoát thấy được pháp đúng như thật, trí tự biết mình chứng quả.

Sự sống ta đã hết
Phạm hạnh đã lập rồi
Việc cần làm đã xong
Không sinh lại đời sau.
Đều nhận biết đúng như thật.

Do nhận biết đúng như thật nên gọi là “Trí lực lậu tận thứ mười” của Như Lai, Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác đầy đủ lực này, nên thấu tỏ được thắng xứ rộng lớn, gầm lên tiếng sư tử, chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm giữa đại chúng.

Phật thuyết giảng kinh này xong, các chúng Bí-sô nghe những lời dạy ấy đều rất vui mừng, tin theo và vâng làm.

 

Print Friendly, PDF & Email