KINH PHẬT NÓI ĐÀ LA NI GIẢI OÁN KẾT TRONG MỘT TRĂM ĐỜI
(Trích trong CHƯ KINH NHẬT TỤNG TẬP YẾU)

Hán dịch: Không rõ tên người dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nghe như vầy. Một thời Đức Phật ngự dưới cây Âm Nhạc, tại thành Tỳ Gia Ly cùng với tám ngàn chúng Tỳ Khưu đến dự.

Thời có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quang Bồ Tát Ma Ha Tát (Samanta-prabhabodhisatva-mahāsatva) mà mọi người đã hay biết, nói Nhân Duyên xưa kia.

_ “Vào thời Mạt Pháp trong đời vị lai, chúng sinh đáp trả nhiều tội khổ, kết oán thù xong, đời đời đều phải gặp gỡ nhau.

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe Đà La Ni này, bảy ngày bảy đêm, khiết tịnh Trai Giới, ngày ngày vào lúc sáng sớm, niệm danh hiệu của Phổ Quang Bồ Tát Ma Ha Tát này với niệm Đà La Ni này 108 biến, trọn đủ bảy ngày thì được tiêu diệt hết, chẳng cùng hội ngộ với Oan Gia”.

Khi Đức Phật nói lời này thời bốn Chúng, con người, tám bộ Trời Rồng thảy đều vui vẻ thọ nhận sự dạy bảo rồi phụng hành.

_“Án, Xỉ Lâm. Kim tra, kim tra, tăng kim tra. Nay Ta vì ngươi giải kim tra, rốt ráo chẳng cùng ngươi kết kim tra.

Án, cường trung cường, cát trung cát, ba la hội lý hữu thù lợi. Tất cả Oan Gia lìa thân Ta

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

KINH PHẬT NÓI ĐÀ LA NI GIẢI OÁN KẾT TRONG MỘT TRĂM ĐỜI
_Hết_

26/04/2012