KINH PHẬT DANH

Hán dịch: Đời Hậu Ngụy, Tam tạng Bồ-đề-lưu-chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại khu vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc thành Xá-bà-đề, cùng chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị. Bấy giờ, bốn chúng và Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, Atu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân… vây quanh Đức Thế Tôn để nghe thuyết pháp.

Thế Tôn bảo đại chúng:

–Các vị hãy lắng nghe, ta sẽ giảng cho các vị về danh hiệu của chư Phật trong quá khứ, vị lai, hiện tại. Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu của chư Phật thì trong hiện tại được an ổn, xa lìa các tai nạn và tiêu diệt các tội, trong vị lai sẽ chứng đắc Chánh đẳng Bồ-đề vô thượng. Thiện nam, thiện nữ nào muốn diệt trừ các tội, nên tắm rửa sạch, mặc y phục mới sạch, quỳ xuống chắp tay, đọc như thế này:

 

Nam-mô Đông Phương A-súc Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Phật.
Nam-mô Linh Mục Phật.
Nam-mô Vô Úy Phật.
Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Phật.
Nam-mô Đăng Vương Phật.
Nam-mô Phóng Quang Phật.
Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Đại Thắng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Đại Sự Phật.
Nam-mô Thật Kiến Phật.
Nam-mô Kiên Vương Hoa Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như vậy ở phương Đông.

Nam-mô Nam Phương Phổ Mãn Phật.
Nam-mô Uy Vương Phật.
Nam-mô Trú Trì Tật Hành Phật.
Nam-mô Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Xưng Thanh Phật.
Nam-mô Bất Yểm Kiến Thân Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.
Nam-mô Khởi Hành Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Hành Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Đại Sơn Vương Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như vậy ở phương Nam.

Nam-mô Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Hương Tích Vương Phật.
Nam-mô Hương Thủ Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Hư Không Tạng Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Nhạo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Quang Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Xuất Quang Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như vậy ở phương Tây.

Nam-mô Bắc Phương Nan Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Kim Sắc Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Sắc Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Phổ Nhãn Kiến Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật.
Nam-mô Luân Thủ Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như vậy ở phương Bắc.

Nam-mô Đông Nam Phương Trị Địa Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Pháp Tuệ Phật.
Nam-mô Pháp Tư Phật.
Nam-mô Thường Pháp Tuệ Phật.
Nam-mô Thường Lạc Phật.
Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.
Nam-mô Thiện Trú Phật.
Nam-mô Thiện Tý Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như vậy ở phương Đông nam.

Nam-mô Tây Nam Phương Na-la-diên Phật.
Nam-mô Long Vương Đức Phật.
Nam-mô Bảo Thanh Phật.
Nam-mô Địa Tự Tại Phật.
Nam-mô Nhân Vương Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Diệu Hương Hoa Phật.
Nam-mô Thiên Vương Phật.
Nam-mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như vậy ở phương Tây nam.

Nam-mô Tây Bắc Phương Nguyệt Quang Diện Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Phật.
Nam-mô Nhật Quang Diện Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Nhật Quang Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Hoa Thân Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma-tạng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma-tu Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Vương Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như vậy ở phương Tây bắc.

Nam-mô Đông Bắc Phương Tịch Chư Căn Phật.
Nam-mô Tịch Diệt Phật.
Nam-mô Đại Tướng Phật.
Nam-mô Tịnh Thắng Phật.
Nam-mô Tịnh Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Tịnh Thiên Cúng Dường Phật.
Nam-mô Thiện Hóa Phật.
Nam-mô Hóa Phật.
Nam-mô Thiện Ý Phật.
Nam-mô Thiện Ý Trụ Trì Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như vậy ở phương Đông bắc.

Nam-mô Hạ Phương Thật Hành Phật.
Nam-mô Tật Hành Phật.
Nam-mô Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Kiên Cố Vương Phật.
Nam-mô Kim Cang Tế Phật.
Nam-mô Sư Tử Phật.
Nam-mô Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Như Thật Trụ Phật.
Nam-mô Thành Công Đức Phật.
Nam-mô Công Đức Đắc Phật.
Nam-mô Thiện An Lạc Phật.
Nam-mô Thiên Kim Cang Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như vậy ở phương Hạ.

Nam-mô Thượng Phương Vô Lượng Thắng Phật.
Nam-mô Vân Vương Phật.
Nam-mô Vân Công Đức Phật.
Nam-mô Vô Lượng Xưng Danh Phật.
Nam-mô Văn Thân Vương Phật.
Nam-mô Đại Công Đức Phật.
Nam-mô Đại Tu-di Phật.
Nam-mô Hàng Phục Ma Vương Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như vậy ở phương Thượng.

Nam-mô Vị Lai Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Di-lặc Phật.
Nam-mô Quán Thế Tự Tại Phật.
Nam-mô Đắc Đại Thế Chí Phật.
Nam-mô Hư Không Tạng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Xứng Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật.
Nam-mô Thật Thanh Phật.
Nam-mô Đại Hải Phật.
Nam-mô Vô Tận Ý Phật.
Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như vậy ở vị lai.

Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu của chư Phật ấy thì đời này được an ổn, vĩnh viễn xa lìa các tai nạn và tiêu diệt các tội lỗi, trong tương lai chắc chắn chứng đắc quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.

Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam-mô Nhạo Trang Nghiêm Tư Duy Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xứng Phật.
Nam-mô Hoa Quang Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Phật.
Nam-mô Vô Úy Quán Phật.
Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.
Nam-mô Kim Quang Minh Vương Phật.

Thiện nam, thiện nữ nào trong mười ngày đọc tụng tư duy về danh hiệu của chư Phật ấy thì vĩnh viễn xa lìa tất cả các nghiệp chướng.

Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phật.
Nam-mô Nhật Long Phấn Tấn nhị Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Long Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Lục thập Công Đức Bảo Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Công Đức Bảo Phật.
Nam-mô Lục thập nhị Tỳ-lưu-la Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tỳ-lưu-la Phật.
Nam-mô Bát vạn tứ thiên danh Tự Tại Tràng Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tự Tại Tràng Phật.
Nam-mô Tam bách Đại Tràng Phật.
Nam-mô Nhat thiết đồng danh Đại Tràng Phật.
Nam-mô Ngũ bách Tịnh Thanh Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tịnh Thanh Vương Phật.
Nam-mô Ngũ bách Ba-đầu-ma Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Ba-đầu-ma Vương Phật.
Nam-mô Ngũ bách Nhật Thanh Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Thanh Phật.
Nam-mô Ngũ bách Nhạo Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhạo Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Ngũ bách Nhật Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Phật.
Nam-mô Ngũ bách Phổ Quang Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phổ Quang Phật.
Nam-mô Ngũ bách Ba-đầu-ma Ngũ ThượngVương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Ba-đầu-ma ThượngVương Phật.
Nam-mô Thất bách Pháp Quang Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Pháp Quang Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thiên Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Thiên bát bách Xứng Thanh Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Xứng Thanh Vương Phật.
Nam-mô Tam Vạn Tán Hoa Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tán Hoa Phật.
Nam-mô Tam vạn tam bách Xứng Danh Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Xứng Danh Vương Phật.
Nam-mô Bát vạn tứ thiên A-nan-đà Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh A-nan-đà Phật.
Nam-mô Thiên bát bách Tịch Diệt Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tịch Diệt Phật.
Nam-mô Ngũ bách Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Hoan Hỷ Phật.
Nam-mô Ngũ bách Oai Đức Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Oai Đức Phật.
Nam-mô Ngũ bách Thượng Oai Đức Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thượng Oai Đức Phật.
Nam-mô Ngũ bách Nhật Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Vương Phật.
Nam-mô Thiên Vân Lôi Thanh Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Vân Lôi Thanh Vương Phật.
Nam-mô Thiên Nhật Xí Tự Tại Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Xí Tự Tại Phật.
Nam-mô Thiên Ly Cấu Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Ly Cấu Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thiên Thế Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thế Tự Tại Thanh Phật.
Nam-mô Thiên Công Đức Cái Tràng An Ổn Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Công Đức Cái Tràng An Ổn Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thiên Diêm-phù-đàn Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Diêm-phù-đàn Phật.
Nam-mô Thiên Vô Cấu Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Vô Cấu Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thiên Viễn Ly Chư Bố Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Viễn Ly Chư Bố Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Nhị thiên Câu-lân Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Câu-lân Phật.
Nam-mô Nhị thiên Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Bát vạn Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Bát thiên Oai Đức Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Oai Đức Phật.
Nam-mô Bát thiên Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhiên Đăng Phật.
Nam-mô Thập thiên Ca-diếp Phật.
Nam-mô Nhat thiết đồng danh Ca-diếp Phật.
Nam-mô Thập thiên Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích Phật.
Nam-mô Thập thiên Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Thập thiên Tinh Tú Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tinh Tú Phật.
Nam-mô Nhất vạn bát thiên Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Nhất vạn bát thiên Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Nhất vạn bát thiên Phổ Hộ Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phổ Hộ Phật.
Nam-mô Tứ vạn Nguyện Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nguyện Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tam thiên Tỳ-lô-giá-na Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Tỳ-lô-giá-na Phật.
Nam-mô Tam thiên Phóng Quang Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phóng Quang Phật.
Nam-mô Tam thiên Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Tam vạn Nhật Nguyệt Thái Bạch Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Nguyệt Thái Bạch Phật.
Nam-mô Lục vạn Ba-đầu-ma Thượng Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Ba-đầu-ma Thượng Vương Phật.
Nam-mô Lục vạn Năng Linh Chúng Sinh Ly Chư Kiến Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Năng Linh Chúng Sinh Ly Chư Kiến Phật.
Nam-mô Lục thập bách thiên vạn Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật.
Nam-mô Vô lượng bách thiên vạn Bất Khả Thắng Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Bất Khả Thắng Phật.
Nam-mô Nhị ức Câu-lân Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Câu-lân Phật.
Nam-mô Tam ức Phất-sa Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phất-sa Phật.
Nam-mô Lục thập ức Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Bát thập ức Bảo Thể Pháp Quyết Định Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Bảo Thể Pháp Quyết Định Phật.
Nam-mô Lục thập ức Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiet đồng danh Sa-la Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thập bát ức Thật Thể Pháp Quyết Định Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thật Thể Pháp Quyết Định Phật.
Nam-mô Thập bát ức Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật.
Nam-mô Bát ức Quyết Định Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Quyết Định Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhị thập ức Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật.
Nam-mô Nhị thập ức Diệu Thanh Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Diệu Thanh Vương Phật.
Nam-mô Nhị thập bách ức Vân Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Vân Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Tam thập ức Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Nhị thập ức thiên Bố Úy Thanh Vương Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Bố Úy Thanh Vương Phật.
Nam-mô Tứ thập ức na-do-tha Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Ức thiên Nhạo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Nhạo Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ức na-do-tha bách thiên Giác Hoa Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Giác Hoa Phật.
Nam-mô Lục thập Tần-bà-la Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.
Nam-mô Tu-di sơn vi trần số nhất thiết Công Đức Sơn Vương Thắng Danh Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Công Đức Sơn Vương Thắng Danh Phật.
Nam-mô Thập Phật quốc độ bất khả thuyết ức na-do-tha vi trần số Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Nhất thiết đồng danh Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Quá khứ vị lai hiện tại chư Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Viễn Ly Chư Phiền Não Tạng Phật.
Nam-mô Công Đức Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Thắng Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Tu Tịch Tịnh Phật.
Nam-mô Thượng Tịch Tịnh Phật.
Nam-mô Trụ Hư Không Phật.
Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Oán Phật.
Nam-mô Bách Bảo Phật.
Nam-mô Nan Thắng Quang Phật.
Nam-mô Tự Tại Tác Phật.
Nam-mô Nhật Tác Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Phật.
Nam-mô Tự Tại Quán Phật.
Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Câu Oai Đức Phật.
Nam-mô Quán Tự Tại Phật.
Nam-mô Kim Quang Phổ Diệu Phật.
Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Tịnh Khứ Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Thượng Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Tích Thượng Công Đức Vương Phật.
Nam-mô Phổ Hiện Kiến Phật.
Nam-mô Kim Cang Công Đức Phật.
Nam-mô Bất Động Phật.
Nam-mô Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Phật.
Nam-mô Thật Pháp Thượng Quyết Định Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Vương Phật.
Nam-mô Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xứng Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật.
Nam-mô Xuất Hỏa Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Phật.
Nam-mô Vô Úy Quán Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.
Nam-mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Xưng Phật.
Nam-mô Kim Cang Mâu-ni Phật.
Nam-mô Ẩm Cam Lồ Phật.
Nam-mô Kim Cang Quang Vương Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Thi-khí Phật.
Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật.
Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô A-súc Phật.
Nam-mô Lô-xá Phật.
Nam-mô A-di-đà Phật.
Nam-mô Ni-di Phật.
Nam-mô Bảo Quang Viêm Phật.
Nam-mô Di-lưu Phật.
Nam-mô Tự Tại Phật.
Nam-mô Bảo Tinh Tấn Nguyệt Quang Trang Nghiêm Oai Đức Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Phiền Não Thượng Công Đức Phật.
Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nghi Phát Giải Đoạn Phiền Não Phật.
Nam-mô Đoạn Chư Phiền Não Ám Tam-muội Thượng Vương Phật.
Nam-mô Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Phật.
Nam-mô Đại Viêm Tích Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Thủ Thượng Vương Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Trí Tuệ Vương Vô Chướng Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Tuệ Diệt Hôn Ám Phật.
Nam-mô Tượng Tăng Thượng Phật.
Nam-mô Tài Kim Cang Phật.
Nam-mô Thiên Vương Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Nghĩa Thượng Vương Phật.
Nam-mô Tam-muội Dụ Phật.
Nam-mô Niệm Vương Phật.
Nam-mô Quang Minh Quán Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Sở Y Vương Phật.
Nam-mô Thiện Hộ Tràng Vương Phật.
Nam-mô Phát Thú Tốc Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Phật.
Nam-mô Tích Đại Viêm Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Thủ Thượng Vương Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Phật.
Nam-mô Thien Trụ Tuệ Vương Vô Chướng Phật.
Nam-mô Đại Trí Ý Phật.
Nam-mô Bảo Tạng Phật.
Nam-mô Phóng Viêm Phật.
Nam-mô Ca-diếp Phật.
Nam-mô Đa-la Trụ Phật.
Nam-mô Trí Lai Phật.
Nam-mô Năng Thánh Phật.
Nam-mô Quá Nhất Thiết Ưu Não Vương Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật.
Nam-mô Vô Úy Vương Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Đạo Sư Phật.
Nam-mô Bất Động Quang Quán Tự Tại Vô Lượng Mạng Ni-di Bảo Viêm-di-lưu Kim Cang Phật.
Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Tuệ Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật.
Nam-mô A-tăng-kỳ Tinh Tấn Công Đức Phật.
Nam-mô Vô Tận Ý Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Quang Minh Vô Cấu Tạng Phật.
Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.
Nam-mô Vân Phổ Hộ Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Thông Phật.
Nam-mô Di-lưu Thượng Vương Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Lai Phật.
Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Tích Thương Công Đức Vương Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Như Ý Tích Vương Phật.
Nam-mô Phổ Hiện Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Phật.
Nam-mô Phóng Viêm Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tuệ Thâm Thanh Vương Phật.
Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật.
Nam-mô Tác Công Đức Phật.
Nam-mô Phổ Hương Thượng Phật.
Nam-mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thanh Vương Phật.
Nam-mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.
Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật.
Nam-mô Thi-khí Phật.
Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật.
Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật.
Nam-mô Câu-la-hàm Mâu-ni Phật.
Nam-mô Ca-diếp Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật.
Nam-mô Năng Tác Vô Úy Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Vương Phật.
Nam-mô A-súc Phật.
Nam-mô Lư-chí Phật.
Nam-mô A-di-đà Phật.
Nam-mô Ni-di Phật.
Nam-mô Trụ Pháp Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Phật.
Nam-mô Di-lưu Phật.
Nam-mô Kim Cang Phật.
Nam-mô Trì Pháp Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Pháp Phật.
Nam-mô Diệu Pháp Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô An Trụ Pháp Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Oai Đức Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Pháp Phật.
Nam-mô Pháp Tịch Phật.
Nam-mô Thiện Trí Lực Phật.
Nam-mô Di-lặc Đẳng Vô Lượng Phật.
Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật.
Nam-mô Thi-khí Phật.
Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật.
Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật.
Nam-mô Câu-na-hàm Mâu-ni Phật.
Nam-mô Ca-diếp Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô A-di-đà Phật.
Nam-mô Chiếu Phật.
Nam-mô Thắng Sắc Phật.
Nam-mô Lạc Ý Phật.
Nam-mô Đại Đạo Sư Phật.
Nam-mô Đại Thánh Thiên Phật.
Nam-mô Na-la-diên Phật.
Nam-mô Thọ Đề Phật.
Nam-mo Từ Tha Phật.
Nam-mô Tỳ-lô-giá-na Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Phật.
Nam-mô Cụ Túc Phật.
Nam-mô Hóa Hiện Phật.
Nam-mô Thiện Hóa Phật.
Nam-mô Thế Tự Tại Phật.
Nam-mô Nhân Tự Tại Phật.
Nam-mô Ma-hê-na Tự Tại Phật.
Nam-mô Thắng Tự Tại Phật.
Nam-mô Thập Lực Tự Tại Phật.
Nam-mô Tỳ-đầu-la Phật.
Nam-mô Ly Chư Úy Phật.
Nam-mô Ly Chư Ưu Phật.
Nam-mô Năng Phá Chư Tà Phật.
Nam-mô Tán Chư Tà Phật.
Nam-mô Phá Dị Ý Phật.
Nam-mô Trí Tuệ Nhạc Phật.
Nam-mô Bảo Nhạc Phật.
Nam-mô Di-lưu Nhạc Phật.
Nam-mô Hàng Ma Phật.
Nam-mô Thiện Tài Phật.
Nam-mô Kiên Tài Phật.
Nam-mô Kiên Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Kiên Sa-la Phật.
Nam-mô Kiên Tâm Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Phá Chướng Phật.
Nam-mô Phá Tranh Phật.
Nam-mô Thật Thể Phật.
Nam-mô Đàm-vô-kiệt Phật.
Nam-mô Ni-thi-đà Phật.
Nam-mô Ba-la-kiên Phật.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Phổ Hiền Phật.
Nam-mô Thắng Hải Phật.
Nam-mô Công Đức Hải Phật.
Nam-mô Pháp Hải Phật.
Nam-mô Hư Không Tịch Phật.
Nam-mô Hư Không Công Đức Phật.
Nam-mô Hư Không Khố Tàng Phật.
Nam-mô Hư Không Tâm Phật.
Nam-mô Hư Không Đa-la Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật.
Nam-mô Công Đức Lâm Phật.

Nam-mô Phóng Quang Thế Giới Trung Hiện Thuyết Pháp Hư Không Thắng Ly Trần Vô Cấu Trần Bình Đẳng Nhãn Thanh Tịnh Công Đức Tràng Quang Minh Hoa Ba-đầu-ma Lưu Ly Quang Bảo Hương Tượng Thân Thắng Diệu La Võng Trang Nghiêm Đảnh Vô Lượng Nhật Nguyệt Quang Minh Chiếu Trang Nghiêm Nguyện Thượng Trang Nghiêm Pháp Giới Thiện Hóa Vô Chướng Ngại Vương Phật.

Trong thế giới của Đức Phật ấy, có vị Bồ-tát tên Vô Tỷ được Phật thọ ký không bao lâu nữa chứng Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng hiệu là Chủng Chủng Quang Hoa Bảo Ba-đầu-ma Kim Sắc Thân Phổ Chiếu Trang Nghiêm Bất Trụ Nhãn Phóng Quang Chiếu Thập Phương Thế Giới Tràng Vương Phật.

Thiện nam, thiện nữ nào với tín tâm thọ trì đọc tụng danh hiệu của Đức Phật và Bồ-tát ấy, thì vượt khỏi số kiếp nhiều như vi trần ở cõi Diêm-phù-đề, chứng đắc Đà-la-ni và thân không còn bị tất cả các bệnh dữ.

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Bảo Tập Nhạo Thị Hiện Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thanh Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Giác Bảo Hoa Bất Đoạn Hoa Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Trí Lực Đức Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Trí Thanh Tịnh Thượng Vương Phật.
Nam-mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật.
Nam-mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Hoa Thượng Di-lưu Tràng Vương Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Không Câu-tô-ma Vương Phật.
Nam-mô Sa-la Hoa Thượng Quang Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật.
Nam-mô Vô Cấu Ý Sơn Thượng Vương Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Vô Ngại Dược Vương Thành Tựu Thắng Vương Phật.
Nam-mô Thiên Vân Lôi Thanh Vương Phật.
Nam-mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Trí Tuệ Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Ma-ni Sơn Vương Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Thắng Sơn Vương Phật.
Nam-mô Phổ Quang Thượng Thắng Công Đức Sơn Vương Phật.
Nam-mô Công Đức Tạng Tăng Thượng Sơn Vương Phật.
Nam-mô Động Sơn Nhạc Vương Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật.
Nam-mô Pháp Hải Triều Công Đức Vương Phật.
Nam-mô Xứng Công Đức Sơn Vương Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Ngân Tràng Cái Vương Phật.
Nam-mô Điển Đăng Tràng Vương Phật.
Nam-mô Nguyệt Ma-ni Quang Vương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hương Thượng Vương Phật.
Nam-mô Giác Vương Phật.
Nam-mô Thượng Di-lưu Tràng Vương Phật.
Nam-mô Sa-la Hoa Thượng Vương Phật.
Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Sinh Vương Phật.
Nam-mô Vi Tế Hoa Phật.
Nam-mô Thuyết Nghĩa Phật.
Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Vô Biên Di-lưu Phật.
Nam-mô Ly Cấu Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Lượng Phát Hạnh Phật.
Nam-mô Phát Hạnh Nan Thắng Phật.
Nam-mô Vô Sở Phát Hạnh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Phát Hành Phật.
Nam-mô Đoạn Chư Nạn Phật.
Nam-mô Bất Định Nguyện Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Chư Nguyện Phật.
Nam-mô Vô Niệm Thị Hiện Chư Hạnh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Bất Trụ Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Diệu Sắc Phật.
Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật.
Nam-mô Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Vương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Thất Phật.
Nam-mô Nhạo Ý Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Phật.
Nam-mô Cảnh Giới Tự Tại Phật.
Nam-mô Nhạo Hành Phật.
Nam-mô Nhạo Giải Thoát Phật.
Nam-mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Tấn Tịch Tịnh Phật.
Nam-mô Thế Gian Khả Lạc Phật.
Nam-mô Tùy Thế Gian Ý Phật.
Nam-mô Tùy Thế Gian Nhãn Phật.
Nam-mô Bảo Vương Phật.
Nam-mô Bảo Ái Phật.
Nam-mô La-hầu-la Phật.
Nam-mô La-hầu-la Thiên Phật.
Nam-mô La-hầu-la Tịnh Phật.
Nam-mô Bảo Tuệ Phật.
Nam-mô Bảo Man Phật.
Nam-mô Bảo Hình Phật.
Nam-mô La Võng Thủ Phật.
Nam-mô Ma-ni Luân Phật.
Nam-mô Giải Thoát Oai Đức Phật.
Nam-mô Thiện Hanh Phật.
Nam-mô Đại Ái Phật.
Nam-mô Nhân Diện Phật.
Nam-mô Thiện Kiết Phật.
Nam-mô Mạn-đà-la Phật.
Nam-mô Tịnh Thánh Phật.
Nam-mô Tịnh Túc Phật.
Nam-mô Ly Thai Phật.
Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Tập Công Đức Phật.
Nam-mô Sư Tử Bộ Phật.
Nam-mô Công Đức Hải Phật.
Nam-mô Ma-ni Công Đức Phật.
Nam-mô Quảng Công Đức Phật.
Nam-mô Xưng Thành Phật.
Nam-mô Đại Như Ý Luân Phật.
Nam-mô Vô Úy Thượng Vương Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Quốc Độ Phật.
Nam-mô Công Đức Tràng Phật.
Nam-mô Oai Đức Phật.
Nam-mô Hoa Nhãn Phật.
Nam-mô Hỷ Thân Phật.
Nam-mô Tuệ Quốc Độ Phật.
Nam-mô Hỷ Oai Đức Phật.
Nam-mô Ba-đầu-trì Trí Tuệ Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Công Đức Tụ Phật.
Nam-mô Tịch Diệt Tuệ Phật.
Nam-mô Hàng Ma Phật.
Nam-mô Thượng Quang Phật.
Nam-mô Pháp Tự Tại Phật.
Nam-mô Đắc Thế Gian Công Đức Phật.
Nam-mô Thật Đế Xứng Phật.
Nam-mô Trí Thắng Phật.
Nam-mô Trí Ái Phật.
Nam-mô Đắc Trí Phật.
Nam-mô Trí Tràng Phật.
Nam-mô La Võng Quang Tràng Phật.

Thiện nam, thiện nữ nào muốn cùng tất cả chúng sinh được an ổn vui vẻ như chư Phật thì đọc tụng danh hiệu của chư Phật ấy và tuyên thuyết thế này:

Nam-mô Ly Chư Vô Trí Ế Phật.
Nam-mô Hư Không Bình Đẳng Tâm Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Vô Cấu Phật.
Nam-mô Thiện Vô Cấu Tạng Phật.
Nam-mô Kiên Cố Hạnh Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Thanh Phật.
Nam-mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Sinh Môn Phật.
Nam-mô Đoạn Chư Quá Phật.
Nam-mô Thành Tựu Quán Phật.
Nam-mô Bình Đẳng Tu-di Diện Phật.
Nam-mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật.
Nam-mô Sa-la Hoa Hoa Vương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Đức Vương Phật.
Nam-mô Di-lưu Đăng Vương Phật.
Nam-mô Dược Vương Diệu Thanh Vương Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Vương Phật.
Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật.
Nam-mô Vân Thanh Vương Phật.
Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Đà-la-ni Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Thâm Vương Phật.
Nam-mô Trị Chư Bệnh Vương Phật.
Nam-mô Dược Vương Phật.
Nam-mô Tượng Vương Phật.
Nam-mô Đăng Vương Phật.
Nam-mô Thọ Đề Vương Phật.
Nam-mô Hỷ Vương Phật.
Nam-mô Tinh Tú Vương Phật.
Nam-mô Vân Vương Phật.
Nam-mô Lôi Vương Phật.
Nam-mô Sa-la Vương Phật.
Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.
Nam-mô Công Đức Tụ Phật.
Nam-mô Hoa Tụ Phật.
Nam-mô Bảo Tụ Phật.
Nam-mô Bảo Trụ Trì Đình Liệu Phật.
Nam-mô Trụ Trì Công Đức Phật.
Nam-mô Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật.
Nam-mô Trụ Trì Địa Lực Tấn Khứ Phật.
Nam-mô Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật.
Nam-mô Tự Tại Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật.
Nam-mô Chuyển Pháp Luân Phật.
Nam-mô Thắng Oai Đức Phật.
Nam-mô Tịnh Oai Đức Phật.
Nam-mô Thánh Oai Đức Phật.
Nam-mô Đại Oai Đức Phật.
Nam-mô Sư Tử Oai Đức Phật.
Nam-mô Sa-la Oai Đức Phật.
Nam-mô Đại Bi Oai Đức Phật.
Nam-mô Địa Trì Oai Đức Phật.
Nam-mô Vô Cấu Oai Đức Phật.
Nam-mô Vô Cấu Lưu Ly Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tý Phật.
Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Cấu Diện Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Diện Phật.
Nam-mô Nguyệt Diện Phật.
Nam-mô Nhật Diện Phật.
Nam-mô Nhật Oai Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Kim Sắc Phật.
Nam-mô Kim Sắc Hình Phật.
Nam-mô Khả Lạc Sắc Phật.
Nam-mô Chiêm-bà-già Sắc Phật.
Nam-mô Năng Dữ Lạc Phật.
Nam-mô Năng Dữ Nhãn Phật.
Nam-mô Nan Thắng Phật.
Nam-mô Nan Hàng Phục Phật.
Nam-mô Đoạn Chư Ác Phật.
Nam-mô Nan Lượng Phật.
Nam-mô Nan Thành Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Thành Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thành Phật.
Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật.
Nam-mô Công Đức Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nhật Thành Tựu Phật.
Nam-mô Hoa Thành Tựu Phật.
Nam-mô Thành Tựu Lạc Hữu Phật.
Nam-mô Thành Tựu Công Đức Phật.
Nam-mô Đại Thắng Phật.
Nam-mô Diệu Phật.
Nam-mô Vô Cấu Phật.
Nam-mô Ly Chư Chướng Phật.
Nam-mô Ba-lâu-na Phật.
Nam-mô Ba-lâu-na Thiên Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Tiên Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tiên Phật.
Nam-mô Kim Cang Tiên Phật.
Nam-mô Quán Nhãn Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Phật.
Nam-mô Trụ Hư Không Phật.
Nam-mô Trụ Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bảo Phật.
Nam-mô Thiện Tích Phật.
Nam-mô Thiện Tư Nghĩa Phật.
Nam-mô Thiện Hóa Phật.
Nam-mô Thiện Ái Phật.
Nam-mô Thiện Nhãn Phật.
Nam-mô Thiện Thân Phật.
Nam-mô Thiện Hạnh Phật.
Nam-mô Thiện Sinh Phật.
Nam-mô Thiện Hoa Phật.
Nam-mô Thiện Hương Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Phật.
Nam-mô Thiện Tý Phật.
Nam-mô Thiện Quang Phật.
Nam-mô Thiện Sơn Phật.
Nam-mô Công Đức Sơn Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Trí Sơn Phật.
Nam-mô Thắng Sơn Phật.
Nam-mô Thượng Sơn Phật.
Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Đại Quang Minh Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thật Trung Phật.
Nam-mô Kim Cang Hợp Phật.
Nam-mô Kim Cang Tề Phật.
Nam-mô Toái Kim Cang Phật.
Nam-mô Toái Kim Cang Kiên Phật.
Nam-mô Hàng Phục Ma Phật.
Nam-mô Bất Không Kiến Phật.
Nam-mô Ái Kiến Phật.
Nam-mô Hiện Kiến Phật.
Nam-mô Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Đại Thiện Kiến Phật.
Nam-mô Phổ Kiến Phật.
Nam-mô Vô Cấu Kiến Phật.
Nam-mô Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Phật.
Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật.
Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật.
Nam-mo Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Bệnh Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Kiến Phật.
Nam-mô Thượng Diệu Phật.
Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Tam-muội Phật.
Nam-mô Độ Nhất Thiết Nghi Phật.
Nam-mô Độ Nhất Thiết Pháp Phật.
Nam-mô Bất Thủ Chư Pháp Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thông Phật.
Nam-mô Hoa Thông Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thọ Đề Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Thông Phật.
Nam-mô Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật.
Nam-mô Da-ma-la Diệp Chiên-đàn Hương Thông Phật.
Nam-mô Thường Quán Phật.
Nam-mô Thường Vi Nhiễu Phật.
Nam-mô Thường Bất Khinh Phật.
Nam-mô Thường Ưu Phật.
Nam-mô Thường Hỷ Phật.
Nam-mô Thường Tiếu Hoan Hỷ Căn Phật.
Nam-mô Thường Mãn Túc Thủ Phật.
Nam-mô Thường Cử Thủ Phật.
Nam-mô Thường Hiệt Tuệ Phật.
Nam-mô Thường Tu Hành Phật.
Nam-mô Thường Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Ni-câu-luật Phật.
Nam-mô A-thúc-ca Phật.
Nam-mô Kim Sắc Phật.
Nam-mô Hoa Khai Phật.
Nam-mô Thiện Quyết Định Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật.
Nam-mô Hoa Thân Phật.
Nam-mô Thủ Cước Nhu Nhuyến Xúc Thân Phật.
Nam-mô Nhật Luân Phật.
Nam-mô Ám Mãn Túc Phật.
Nam-mô Tướng Thân Phật.
Nam-mô Thắng Oai Đức Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thân Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Hoa Thân Phật.
Nam-mô Đắc Vô Ngại Phật.
Nam-mô Đắc Nguyện Mãn Túc Phật.
Nam-mô Đắc Phổ Chiếu Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Đắc Đại Vô Úy Phật.
Nam-mô Chí Đại Phật.
Nam-mô Chí Đại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật.
Nam-mô Đại Cảnh Giới Phật.
Nam-mô Đại Hải Phật.
Nam-mô Đại Nhạo Thuyết Phật.
Nam-mô Đại Dược Vương Phật.
Nam-mô Đại Công Đức Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hương Phật.
Nam-mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Vô Lương Hạnh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Đức Phật.
Nam-mô Bảo Sinh Phật.
Nam-mô Vô Biên Công Đức Bảo Tác Phật.
Nam-mô Pháp Tác Phật.
Nam-mô Kim Sắc Tác Phật.
Nam-mô Thắng Tác Phật.
Nam-mô Tự Tại Tác Phật.
Nam-mô Nhật Tác Phật.
Nam-mô Quang Tác Phật.
Nam-mô Hỏa Tác Phật.
Nam-mô Vô Úy Tác Phật.
Nam-mô Nhạo Tác Phật.
Nam-mô Đăng Tác Phật.
Nam-mô Hiền Tác Phật.
Nam-mô Giác Tác Phật.
Nam-mô Hoa Tác Phật.
Nam-mô Hoa Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Ưu-ba-la Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Công Đức Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Khoái Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Phước Đức Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Thiên Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Hương Thắng Tạng Phật.
Nam-mô Đại Vân Tạng Phật.
Nam-mô Na-la-diên Tạng Phật.
Nam-mô Như Lai Tạng Phật.
Nam-mô Công Đức Tạng Phật.
Nam-mô Căn Tạng Phật.
Nam-mô Như Ý Tạng Phật.
Nam-mô Kim Cang Tạng Phật.
Nam-mô Đắc Tạng Phật.
Nam-mô Thế-la Tạng Phật.
Nam-mô Sơn Tạng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Tạng Phật.
Nam-mô Hương Tạng Phật.
Nam-mô Ma-ni Tạng Phật.
Nam-mô Hiền Tạng Phật.
Nam-mô Phổ Tạng Phật.
Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Tạng Phật.
Nam-mô Nhật Tạng Phật.
Nam-mô Chiếu Tạng Phật.
Nam-mô Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.
Nam-mô Công Đức Tràng Phật.
Nam-mô Ly Thế Gian Tràng Phật.
Nam-mô Hoa Tràng Phật.
Nam-mô Thật Tràng Phật.
Nam-mô Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Tự Tại Tràng Phật.
Nam-mô Bảo Tràng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tràng Phật.
Nam-mô Đại Tràng Phật.
Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Tràng Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Tràng Phật.
Nam-mô Di-lưu Tràng Phật.
Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Chiếu Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Quang Minh Tràng Phật.
Nam-mô Hương Quang Minh Phật.
Nam-mô Hư Không Quang Minh Phật.
Nam-mô Đại Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Hỏa Luân Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Chiếu Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Thắng Oai Đức Quang Minh Phật.
Nam-mô Chủng Chủng Đa Oai Đức Thắng Quang Minh Phật.
Nam-mô Hư Không Thanh Tịnh Kim Sắc Trang Nghiêm Oai Đức Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Huyễn Phấn Tấn Oai Đức Quang Minh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.
Nam-mô Công Đức Bảo Quang Minh Phật.
Nam-mô Kim Quang Minh Phật.
Nam-mô Cao Quang Minh Phật.
Nam-mô Phóng Quang Quang Minh Phật.
Nam-mô Câu-tô-ma Quang Minh Phật.
Nam-mô Hương Quang Minh Phật.
Nam-mô Cam Lồ Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật.
Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Di-lưu Quang Minh Phật.
Nam-mô Tụ Tập Nhật Luân Phật.
Nam-mô Vân Quang Minh Phật.
Nam-mô Ban-đầu Kỳ-bà-già Hoa Phật.
Nam-mô Vô Úy Quang Minh Phật.
Nam-mô Pháp Lực Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.
Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật.
Nam-mô Nhật Quang Minh Phật.
Nam-mô Thọ Đề Quang Minh Phật.
Nam-mô Đăng Hỏa Quang Minh Phật.
Nam-mô Phần Thiêu Quang Minh Phật.
Nam-mô La Võng Quang Minh Phật.
Nam-mô Đại Quang Minh Phật.
Nam-mô Xứng Quang Minh Phật.
Nam-mô Phổ Quang Minh Phật.
Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật.
Nam-mô Sắc Quang Minh Thanh Phật.
Nam-mô Hư Không Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Cổ Thanh Phật.
Nam-mô Sư Tử Thanh Phật.
Nam-mô Vân Thanh Phật.
Nam-mô Thiên Thanh Phật.
Nam-mô Diệu Thanh Phật.
Nam-mô Phạm Thanh Phật.
Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Phật.
Nam-mô Pháp Cổ Thanh Phật.
Nam-mô Pháp Cổ Xuất Thanh Phật.
Nam-mô Thanh Mãn Pháp Giới Thanh Phật.
Nam-mô Địa Hống Thanh Phật.
Nam-mô Phổ Biến Thanh Phật.
Nam-mô Sư Tử Hống Thanh Phật.
Nam-mô Vô Lượng Hống Thanh Phật.
Nam-mô Vô Phân Biệt Hống Thanh Phật.
Nam-mô Kinh Bố Nhất Thiết Ma Luân Thanh Phật.
Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Thanh Phật.
Nam-mô Vô Chướng Ngại Nguyệt Tuệ Phật.
Nam-mô Pháp Vô Cấu Nguyệt Phật.
Nam-mô Phổ Chiếu Nguyệt Phật.
Nam-mô Phóng Quang Minh Nguyệt Phật.
Nam-mô Lô-xá-na Nguyệt Phật.
Nam-mô Giải Thoát Nguyệt Phật.
Nam-mô Xứng Nguyệt Phật.
Nam-mô Công Đức Nguyệt Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam-mô Mãn Nguyệt Phật.
Nam-mô Thiên Nguyệt Phật.
Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Phật.
Nam-mô Nguyệt Tuệ Phật.
Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật.
Nam-mô Thâm Tuệ Phật.
Nam-mô Giới Tuệ Phật.
Nam-mô Nan Thắng Tuệ Phật.
Nam-mô A-tăng-kỳ Kiếp Tu Tập Tuệ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Nhạo Công Đức Trang Nghiêm Hành Tuệ Phật.
Nam-mô Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Thắng Công Đức Vương Trang Nghiêm Oai Đức Vương Kiếp Phật.
Nam-mô Ly Kiếp Phật.
Nam-mô Tự Tại Diệt Kiếp Phật.
Nam-mô Di-lưu Kiếp Phật.
Nam-mô Tu-di Lưu Kiếp Phật.
Nam-mô Bất Khả Thuyết Kiếp Phật.
Nam-mô Kim Quang Minh Sắc Quang Thượng Phật.
Nam-mô Long Tượng Thượng Phật.
Nam-mô Ái Thượng Phật.
Nam-mô Độ Thượng Phật.
Nam-mô Pháp Thượng Phật.
Nam-mô Kim Cang Thượng Phật.
Nam-mô Oai Đức Thượng Phật.
Nam-mô Vô Cấu Thượng Phật.
Nam-mô Long Tịch Thượng Phật.
Nam-mô Bảo Thượng Phật.
Nam-mô Thắng Bảo Thượng Phật.
Nam-mô Sa-lợi-la Thượng Phật.
Nam-mô Thiên Thượng Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật.
Nam-mô Hương Thượng Phật.
Nam-mô Vô Phóng Quang Phật.
Nam-mô Lạc Hương Phật.
Nam-mô Hương Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phấn Tấn Phật.
Nam-mô Hương Tượng Phật.
Nam-mô Đại Hương Tượng Phật.
Nam-mô Đa-la-bạt Hương Phật.
Nam-mô Giới Hương Phật.
Nam-mô Vô Biên Hương Phật.
Nam-mô Phổ Biến Hương Phật.
Nam-mô Huân Hương Phật.
Nam-mô Đa-già-la Hương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Mạn-đà-la Hương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Hương Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thủ Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Nhãn Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Trang Nghiêm Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Khởi Phật.
Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật.
Nam-mô Nguyệt Thắng Phật.
Nam-mô Thân Thắng Phật.
Nam-mô Kinh Bố Thắng Phật.
Nam-mô Man Thắng Vân Phật.
Nam-mô Công Đức Thành Tựu Vân Phật.
Nam-mô Bảo Vân Phật.
Nam-mô Công Đức Vân Phật.
Nam-mô Vân Hộ Phật.
Nam-mô Phổ Hộ Phật.
Nam-mô Thánh Hộ Phật.
Nam-mô Công Đức Hộ Phật.
Nam-mô Phổ Biến Hộ Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Hộ Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật.
Nam-mô Thượng Hỷ Phật.
Nam-mô Thật Hỷ Phật.
Nam-mô Sư Tử Hỷ Phật.
Nam-mô Long Hỷ Phật.
Nam-mô Bảo Hỷ Phật.
Nam-mô Thật Trí Phật.
Nam-mô Hỷ Khứ Phật.
Nam-mô Thiện Tri Tịch Tịnh Khứ Phật.
Nam-mô Đại Thế Phật.
Nam-mô Cam Lồ Thế Phật.
Nam-mô Kim Cang Chử Thế Phật.
Nam-mô Vô Cấu Xử Thế Phật.
Nam-mô Bất Động Xử Thế Phật.
Nam-mô Quá Tam Giới Thế Phật.
Nam-mô Tam-muội Xử Thế Phật.
Nam-mô Định Xử Thế Phật.
Nam-mô Bất Động Xử Thế Phật.
Nam-mô Cao Khứ Phật.
Nam-mô Tịch Diệt Khứ Phật.
Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.
Nam-mô Thiện Bộ Khứ Phật.
Nam-mô Vô Tận Tuệ Phật.
Nam-mô Hải Tuệ Phật.
Nam-mô Trụ Tuệ Phật.
Nam-mô Thắng Tuệ Phật.
Nam-mô Diệt Chư Ác Tuệ Phật.
Nam-mô Tịch Tịnh Tuệ Phật.
Nam-mô Tu Hành Tuệ Phật.
Nam-mô Mật Tuệ Phật.
Nam-mô Kiên Tuệ Phật.
Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Tuệ Phật.
Nam-mô Đại Tuệ Phật.
Nam-mô Phổ Tuệ Phật.
Nam-mô Vô Biên Tuệ Phật.
Nam-mô Oai Đức Tuệ Phật.
Nam-mô Thế Tuệ Phật.
Nam-mô Vô Thượng Tuệ Phật.
Nam-mô Diệu Tuệ Phật.
Nam-mô Khoái Tuệ Phật.
Nam-mô Vô Quán Tuệ Phật.
Nam-mô Xứng Tuệ Phật.
Nam-mô Quảng Tuệ Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Mãn Tuệ Phật.
Nam-mô Kim Cang Tuệ Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Tuệ Phật.
Nam-mô Giác Tuệ Phật.
Nam-mô Pháp Tuệ Phật.
Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật.
Nam-mô Hổ Tuệ Phật.
Nam-mô Thiện Tuệ Phật.
Nam-mô Bảo Tuệ Phật.
Nam-mô Thắng Tuệ Phật.
Nam-mô Thắng Tích Tuệ Phật.
Nam-mô Dũng Mãnh Tích Phật.
Nam-mô Bát-nhã Tích Phật.
Nam-mô Nhạo Thuyết Tích Phật.
Nam-mô Hương Tích Phật.
Nam-mô Bảo Tích Phật.
Nam-mô Bảo Kế Phật.
Nam-mô Long Kế Phật.
Nam-mô Công Đức Kế Phật.
Nam-mô Thiên Kế Phật.
Nam-mô Đại Kế Phật.
Nam-mô Di-lưu Tụ Phật.
Nam-mô Đại Tụ Phật.
Nam-mô Đại Viêm Tụ Phật.
Nam-mô Bảo Tu Phật.
Nam-mô Bảo Thủ Phật.
Nam-mô Bảo Thủ Nhu Nhuyến Phật.
Nam-mô Bảo Ấn Thủ Phật.
Nam-mô Bảo Quang Minh Phấn Tấn Tư Duy Phật.
Nam-mô Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật.
Nam-mô Bảo Thiên Phật.
Nam-mô Bảo Thắng Phật.
Nam-mô Bao Cao Phật.
Nam-mô Bảo Kiên Phật.
Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Phật.
Nam-mô Bảo Niệm Phật.
Nam-mô Bảo Lực Phật.
Nam-mô Bảo Sơn Phật.
Nam-mô Bảo Viêm Phật.
Nam-mô Bảo Hỏa Vị Nhiễu Phật.
Nam-mô Bảo Chiếu Phật.
Nam-mô Phóng Chiếu Phật.
Nam-mô Dật Cộng Hoa Phật.
Nam-mô Diệu Thuyết Phật.
Nam-mô Nguyệt Thuyết Phật.
Nam-mô Kim Cang Thuyết Phật.
Nam-mô Bảo Thuyết Phật.
Nam-mô Bảo Trượng Phật.
Nam-mô Vô Lượng Bảo Trượng Phật.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Print Friendly, PDF & Email