KINH PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ RA NI
 Hán dịch: Nước Kế Tân, Sa môn Phật Đà Ba Lỵ
 Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
 Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học