KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 21

Nam-mô Tu-di Tạng Nhất Thiết Pháp Quang Luân Phật. Nammô Nhiên Pháp Luân Oai Đức Phật. Nam-mô Sơn Phong Thắng Oai Đức Phật. Nam-mô Phổ Tinh Tấn Cự Phật. Nam-mô Bảo Diệu Thắng Vương Phật. Nam-mô Nhật Thắng Diệu Phật. Nam-mô Pháp Cự Bảo Tràng Thanh Phật. Nam-mô Tam-muội Hải Quảng Đảnh Quán Quang Phật. Nam-mô Pháp Hư Không Vô Biên Quang Sư Tử Phật. Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Tràng Nguyệt Phật. Nam-mô Quang Minh Sơn Lôi Điện Vân Phật. Nam-mô Pháp Hư Không Vô Ngại Quang Phật. Nam-mô Diệu Trí Phu Thân Phật. Nam-mô Thế Gian Nhân-đà-la Diệu Quang Minh Vân Phật. Nam-mô Pháp Tammuội Quang Phật. Nam-mô Pháp Thiện Trang Nghiêm Tạng Phật. Nam-mô Pháp Nhiên Đăng Viêm Kiên Cố Thanh Phật. Nam-mô Tam Thế Tướng Cảnh Tượng Oai Đức Phật. Nam-mô Pháp Luân Phong Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Giới Sư Tử Quang Minh Phật. Nam-mô Lô-xá-na Thắng Tu-di Sơn Kiên Cố Sư Tử Phat. Nam-mô Phổ Quang Minh Thành Đăng Phật. Nam-mô Bảo Câu-tôma Tạng Phật. Nam-mô Chuyển Diệu Pháp Thanh Phật. Nam-mô Hư Không Kiếp Đăng Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô An Ẩn Thế Gian Nguyệt Phật. Nam-mô Ma-ha Già-la-na Sư Tử Phật. Nammô Khả Lạc Thanh Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Tăng Thượng Tín Oai Đức Phật. Nam-mô Vương Phật. Nam-mô Pháp Hư Không Thượng Thắng Vương Phật. Nam-mô Thiên Tạng Phật. Nammô Địa Phong Vương Phật. Nam-mô Chuyển Pháp Luân Quang Minh Hống Vương Phật. Nam-mô Trí Hư Không Lạc Vương Phật. Nam-mô Nhất Thiết Hống Vương Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Phật. Nam-mô Thập Lực Kê-đâu Phật. Nam-mô Chuyển Pháp Luân Hóa Phổ Quang Minh Thanh Phật. Nam-mô Tướng Thắng Sơn Phật. Nam-mô Cụ Túc Kiên Tụ Phật. Nam-mô Vô Cấu Bà-ta Phật. Nam-mô Trụ Trì Tật Hạnh Phật. Nam-mô Biến Tướng Phật. Nammô Vô Cấu Bà-hầu Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Tu Phật. Nam-mô Thiên Tự Tại Đảnh Phật. Nam-mô Pháp Khởi Xưng Phật. Nam-mô Đại Vô Ưu Trà Phật. Nam-mô Hư Không Đăng Phật. Nam-mô Vô Cấu Tràng Phật. Nam-mô Hằng Hà Sa Đồng Đanh Hiền Hạnh Phật. Nam-mô Hằng Hà Sa Đồng Danh Vô Biên Mạng Phật. Nam-mô Hằng Hà Sa Đồng Danh Bất Động Phật. Nam-mô Hằng Hà Sa Đồng Danh Nguyệt Tri Phật. Nam-mô Hằng Hà Sa Đồng Danh Kim Cang Tràng Phật. Nam-mô Hằng Hà Sa Đồng Danh Nhật Tạng Phật. Nammô Hằng Hà Sa Đồng Danh Thiện Quang Phật. Nam-mô Hằng Hà Sa Đồng Danh Kim Cang Phật, Nam Ngũ Bách Đồng Danh Đại Từ Bi Phật. Nam-mô Phổ Trí Viêm Công Đức Tràng Vương Phật. Nammô Thiện Thệ Pháp Tràng Thắng Phật. Nam-mô Tu-di Phật. Nammô Công Đức Man Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Tịch Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Ái Phật. Nam-mô Bản Xưng Công Đức Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Diện Phật.

Nam-mô Như thị đẳng vô lượng, vô biên Phật.

Nam-mô Hư Không Hạnh Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Phật. Nammô Phương Thành Trụ Phật. Nam-mô Thắng Quang Phật. Nam-mô Vân Thắng Phật. Nam-mô Pháp Viêm Sơn Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Sinh Phật. Nam-mô Pháp Giới Hoa Phật. Nam-mô Hải Đăng Phật.

Nam-mô Tịch Diệt Phật.

Nam-mô Như thị đẳng vo lượng, vô biên Phật.

Nam-mô Bảo Kê-đâu Vương Phật. Nam-mô Trí Ý Phật. Nammô Tư Nghị Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Thắng Phật. Nam-mô Đại Trí Phật. Nam-mô Vân Vương Úy Phật. Nam-mô Trí Thắng Phật. Nammô Quang Minh Vương Kê-đâu Phật. Nam-mô Pháp Giới Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Hành Quảng Kiến Phật. Nam-mô Thắng Phấn Tấn Oai Đức Khứ Phật.

Nam-mô Như thị đẳng vô lượng, vô biên Phật.

Nam-mô Bảo Viêm Sơn. Nam-mô Thắng Quang Phật. Nam-mô Bảo Công Đức Phật. Nam-mô Hải Thắng Phật. Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Tạng Thắng Phật.

Nam-mô Thế Gian Nhãn Phật.

Nam-mô Như thị đẳng vô lượng, vô biên Phật.

Nam-mô Hương Quang Phật. Nam-mô Tu-di Thắng Phật. Nammô Nhạc Vương Phật. Nam-mô Thâm Thắng Phật. Nam-mô Thắng Ma-ni Phật. Nam-mô Tạng Vương Phật. Nam-mô Thắng Oai Đức Úy Phật. Nam-mô Tịnh Sắc Khứ Phật.

Nam-mô Như thị đẳng vô lượng, vô biên Phật.

Nam-mô Quảng Trí Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nammô Hư Không Vân Thắng Phật. Nam-mô Diệu Tướng Phật. Nam-mô Thắng Tướng Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hạnh Luân Phật. Nam-mô Quang Thắng Phật. Nam-mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam-mô Như thị đẳng vô lượng, vô biên Phật.

Nam-mô Na-la-diên Hành Phật. Nam-mô Tu-di Thắng Phật. Nam-mô Công Đức Luân Phật. Nam-mô Thắng Vương Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Phật. Nam-mô Sơn Vương Thọ Phật.

Nam-mô Như thị đẳng vô lượng, vô biên Phật.

Nam-mô Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Thế Gian Tự Tại Thân Phật. Nam-mô Cảnh Tượng Quang Minh Phật. Nam-mô Địa Xuất Phật. Nam-mô Quang Minh Công Đức Phật. Nam-mô Kim Cang Sắc Phật. Nam-mô Trụ Trì Oai Đức Thắng Phật.

Nam-mô Như thị đẳng vô lượng, vô biên Phật.

Nam-mô Thâm Pháp Quang Minh Thân Phật. Nam-mô Pháp Hải Hống Thanh Phật. Nam-mô Di-lưu Tràng Thắng Quang Minh Ý Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Phạm Quang Phật. Nam-mô Hư Không Thanh Phật. Nam-mô Pháp Giới Cảnh Tượng Thắng Phật. Nam-mô Luân Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Quang Cao Kê-đâu Ý Phật. Nam-mô Gia-na Đăng Phật. Nam-mô Lạc Thắng Chiếu Phật. Nam-mo Công Đức Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Tịch Thắng Phật. Nam-mô Đại Bi Tốc Tật Phật. Nam-mô Địa Lực Quang Minh Ý Phật. Nam-mô Nhất Thiết Tu Diện Sắc Phật. Nam-mô

Thắng Thân Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Thắng Túc Phật. Nammô A-ni-la Tốc Hành Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Tràng Cái Thắng Phật. Nam-mô Tam Thế Cảnh Tượng Phật. Nam-mô Nguyện Hải Lạc Thuyết Thắng Phật. Nam-mô Tam Quý Tu-di Sơn Thắng Phật. Nammô Niệm Kê-đâu Vương Thắng Phật. Nam-mô Pháp Y Phật. Nam-mô Tuệ Đăng Phật. Nam-mô Quang Minh Kê-đâu Thắng Phật. Nam-mô Quảng Trí Thượng Phật. Nam-mô Pháp Giới Hạnh Trí Ý Phật. Nammô Pháp Hải Ý Trí Thắng Phật. Nam-mô Pháp Bảo Thắng Phật. Nammô Công Đức Luân Phật. Nam-mô Thắng Vân Phật. Nam-mô Nhẫn Nhục Đăng Phật. Nam-mô Thắng Oai Đức Ý Phật. Nam-mô Tốc Quang Minh Ma Địa Thanh Phật. Nam-mô Tịch Tràng Phật. Nam-mô Thế Gian Đăng Phật. Nam-mô Đại Nguyện Thắng Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phuc Tràng Phật. Nam-mô Trí Viêm Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Ngại Ý Phật. Nam-mô Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Cố Hống Quan Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thanh Phần Hống Thắng Tinh Tấn Tự Tại Phật. Nam-mô Cụ Túc Ý Phật. Nam-mô Chư Phương Thiên Phật. Nam-mô Hiện Diện Thế Gian Phật. Nam-mô Tri Chúng Sinh Tâm Bình Đẳng Thân Phật. Nam-mô Tối Thắng Phật. Nam-mô Bình Đẳng Phật. Nam-mô Hành Phật Hạnh Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Thân Phật. Nam-mô Thắng Hiền Phật.

Nam-mô Vô lượng vô biên bất khả thuyết, bất khả thuyết chư Phật thượng thủ như vậy. Nam-mô Pháp vi diệu chư Phật đó đã giảng dạy. Nam-mô Pháp thân vi diệu của chư Phật đó. Nam-mô Ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp và vô lượng vô biên công đức của chư Phật đó. Nam-mô Các đạo tràng, các cây Bồ-đề, các hình tượng, các tháp báu, chỗ đi đến, ngồi nằm của chư Phật đó. Nam-mô Pháp luân bất thoái, Bồ-tát Đại Tăng, Thanh văn Tăng, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di bất thoái và các loại tướng mạo của Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già của chư Phật đó. Quy mạng không thể nghĩ bàn chư Đại Bồ-tát tin phát khởi của Như Lai, chuyển pháp luân của Như Lai. Quy mạng Pháp thân, mười Lực, bốn Vô sở úy, giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến của chư Phật. Vô lượng vô biên công đức như vậy đem hồi hướng bố thí cho tất cả chúng sinh nguyện đạt được đạo quả Bồ-đề vô thượng.

Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Trong kiếp Thiện Nhãn có bảy mươi na-do-tha Đức Phật ra đời. Này Xá-lợi-phất! Trong kiếp Thiện Kiến có bảy mươi hai ức Đức Phật ra đời. Này Xá-lợi-phất! Trong kiếp Phạm Tán Thán có một vạn tám ngàn Đức Phật ra đời. Này Xá-lợiphất! Trong kiếp Danh Quá Khứ có ba mươi hai ngàn Đức Phật ra đời. Này Xá-lợi-phất! Trong kiếp Trang Nghiêm có tám vạn bốn ngàn Đức Phật ra đời. Này Xá-lợi-phất! Các ông phải nên quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như thế.

Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Thiện nam, thiện nữ nào muốn diệt trừ các tội lỗi, nên tắm rửa sach sẽ, mặc y phục trang nghiêm, xưng tán danh hiệu các Đức Phật như thế, cúng dường lễ bái và nói như thế này: “Từ xưa đến nay, thân, khẩu, ý của con tạo hạnh bất thiện và phỉ báng cả kinh Phương Đẳng nên mắc phải những tội ngũ nghịch, nguyện xin được trừ diệt.”

Này Xá-lợi-phất! Thiện nam, thiện nữ nào muốn đầy đủ sáu hạnh Ba-la-mật, muốn hồi hướng về quả vị Bồ-đề, muốn đầy đủ các Ba-la-mật của tất cả Bồ-tát thì nên nói: Tôi xin học theo chư Đại Bồ-tát trong quá khứ hiện tại và vị lai, tu hạnh Đại Xả, xé ngực móc tim bố thí cho chúng sinh như Bồ-tát Trí Thắng và vua Ca-thi…; đồng thời đem vợ con và các thứ bố thí cho người thiếu thốn như Bồ-tát Bất Thoái và vua A-sí-na-la, vua Tu-đạt-noa và vua Trang Nghiêm…; đi vào địa ngục cứu khổ chúng sinh như Bồ-tát Đại Bi và Thiên tử Thiện Nhãn…; ngăn cản hạnh ác của chúng sinh như Bồ-tát Thiện Hạnh và vua Thắng Hạnh…; vứt bỏ mũ báu trên đầu, lột da đầu bố thí như Bồ-tát Thắng Thượng Thân và Thiên tử Bảo Kế…; móc mắt bố thí như Bồ-tát Ái Tát và vua Nguyệt Quang…; xả bỏ tai, mũi bố thí như Bồ-tát Vô Oán và Thiên tử Thắng Khứ…; xả bỏ răng bố thí như Bồ-tát Hoa Xỉ và vua Lục Nho Tượng…; xả bỏ lưỡi bố thí như Bồ-tát Bất Thoái và vua Thiện Diện…; xả bỏ tay bố thí như Bồ-tát Thường Tinh Tấn và vua Kiên Ý…; cho máu như Bồ-tát Pháp Tác và Thiên tử Nguyệt Tư…; xả bỏ thịt tủy như Bồ-tát An Ẩn và vua Nhất Thiết Thí…; xả bỏ ruột già, ruột non, gan, phổi, lá lách để bố thí như Bồ-tát Thiện Đức và vua Tự Viễn Ly Chư Ác…; xả bỏ tất cả chi phần lớn nhỏ trên thân để bố thí như Bồ-tát Pháp Tự Tại và Thiên tử Quang Thắng…; xả bỏ da bố thí như Bồ-tát Thanh Tịnh Tạng và Thiên tử Kim Sắc, nai chúa Kim Sắc…; xả bỏ ngón tay, ngón chân bố thí như Bồ-tát Kiên Tinh Tấn và vua Kim Sắc…; xả bỏ móng tay, móng chân để bố thí như Bồ-tát Bất Khả Tận và Thiên tử Cầu Thiên Pháp…; vì cầu pháp nên vào hầm lửa lớn như Bồ-tát Tinh Tấn và Cầu-sa Pháp Vương Tinh Tấn…; vì cầu pháp mà phải bán thân, mổ thân, đập xương lấy tủy như Bồ-tát Tát-đà-bỉ-lôn và vua Kim Kiên…; thọ tất cả khổ não như Bồ-tát Cầu Diệu Pháp và Đại vương Tốc Hành…; xả bỏ bốn châu thiên hạ, đại địa và tất cả các thứ trang nghiêm như Bồ-tát Đắc Đại Thế Chí và Thiên tử Thắng Cong Đức…; xả bỏ thân như Bồ-tát Ma-ha Tát-đỏa và vua Ma-ha Bà-la…; tự thân cũng ở trong tất cả chúng sinh bần cùng khổ não để phụng sự, cung cấp cho họ như vua Thi-tỳ … Nói tóm lại, tất cả hạnh Ba-la-mật của chư Bồ-tát trong quá khứ, hiện tại và vị lai, tôi nguyện cũng thành tựu như vậy, các tràng hoa thơm đẹp và các loại nhạc hay trong mười phương thế giới, tôi tùy hỷ cúng dường Phật, Pháp, Tăng và đem phước đức này bố thí cho tất cả chúng sinh, nguyện nhờ phước đức ấy không rơi vào đường ác, được đầy đủ tám vạn bốn ngàn hạnh Bala-mật, mau chóng được thọ ký Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, mau đạt được quả vị lớn lao Không thoái chuyển, mau thành Bo-đề vô thượng.

Này Xá-lợi-phất! Phải nên cung kính lễ bái chư Phật trong mười phương.

Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Tận Thánh Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Long Phấn Tấn Phật. Nam-mô Tự Tại Quang Minh Xưng Phật. Nam-mô Thập Quang Phật. Nam-mô Phổ Bảo Phật. Nam-mô Xưng Tự Tại Phật. Nam-mô Thắng Tạng Xưng Phật. Nam-mô Viêm Ý Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Trí Sơn Phật. Nam-mô Nhân Quang Phật. Nam-mô Sinh Thắng Phật. Nam-mô Di-lưu Tạng Phật. Nam-mô Trí Hải Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật. Nam-mô Di-lưu Công Đức Phật. Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Trí Đức Phật. Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật. Nammô Đại Tinh Tấn Thú Vương Phật. Nam-mô Trí Thành Tựu Phật. Nam-mô Vô Trệ Phật. Nam-mô Địa Lực Trù Trì Tinh Tấn Phật. Nam-mô Lực Mạng Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Bất Hại Pháp Vương Phật. Nam-mô Diệt Ma Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Tinh Tấn Phật. Nam-mô Quán Công Đức Phật. Nam-mô Trí Tần-bà Phật. Nam-mô A-tăng-già Lực Tinh Tấn Phật. Nam-mô Tâm Tự Tại Phật. Nam-mô Tỷ-hà Nan-đà Phật. Nam-mô Giới Quang

Phật. Nam-mô Kiên Thượng Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Vương Phật. Nam-mô Vô Tận Trí Tạng Phật. Nam-mô Bảo Vũ Đầu Phật. Nam-mô Trí Ba-bà-la Phật. Nam-mô Tỳ-ni Xưng Phật. Nammô Vô Biên Công Đức Vương Phật. Nam-mô Pháp Hoa Bà-sư Phật. Nam-mô Quang Viêm Vương Phật. Nam-mô Diệu Sơn Vương Phật. Nam-mô Chuyển Pháp Luân Thắng Vương Phật. Nam-mô Vô Cấu Mục Phật. Nam-mô Trụ Trì Đại Bát-nhã Phật. Nam-mô Bất Trụ Lực Tinh Tấn Vương Phật. Nam-mô Tự Tại Thức Phật. Nam-mô Hiện Niệm Phật. Nam-mô Phước Đức Lực Tinh Tấn Phật. Nam-mô Trí Ca-sa Vương Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Phật. Nam-mô An Ẩn Chúng Sinh Vô Chướng Phật. Nam-mô Trí Tấn Phật. Nam-mô Ma-ha Di-lưu Lực Tạng Phật. Nam-mô Hư Không Quang Minh Phật. Nam-mô Agià-lâu Công Đức Tinh Tấn Phật. Nam-mô Ly Nghi Công Đức Thanh Vương Phật. Nam-mô Pháp Thí Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Hộ Môn Phật. Nam-mô Tự Tại Lực Tinh Tấn Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Thắng Vương Phật. Nammô Thắng Nhất Thiết Tu-di Sơn Vương Phật. Nam-mô La-đa-na Dilưu Phật. Nam-mô Bất Khả Đắc Động Pháp Phật. Nam-mô Đà-la-ni Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Phổ Công Đức Vương Phật. Nam-mô Pháp Ta-la Vương Di-lưu Phật. Nam-mô Trí Tập Công Đức Tụ Phật. Nam-mô Trí Viêm Hoa Thọ Vương Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Tự Tại Phật. Nam-mô Thiện Hoa Vương Phật. Nam-mô Kim Thiên Giá Na Vương Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Chiên-đàn Ba-bà-la Vi Nhiễu Phật. Nam-mô Trụ Pháp Phần Xưng Phật. Nam-mô Kiên Ý Tinh Tấn Phật. Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Thế Gian Đăng Phật. Nam-mô Tùy Thế Gian Chúng Sinh Tâm Phấn Tấn Phật. Nam-mô Vô Biên Xưng Ta-la Tràng Phật. Nam-mô Quá Khứ Xưng Pháp Vũ Phật. Nam-mô Công Đức Viêm Hoa Phật. Nam-mô Trí Hạnh Phật. Nam-mô Lạc Oai Đức Đăng Phật. Nam-mô Ly Chư Chướng Vô Úy Phật. Nam-mô Trí Chiếu Thanh Phật. Nam-mô Nhị Thành Tựu Phật. Nam-mô Tập Diệu Hạnh Phật. Nam-mô Lạc Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Atăng-ky Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Tòa Thiện Trụ Phật. Nam-mô Phóng Chiên-đàn Hoa Vương Phật. Nam-mô Cam Lộ Vị Phật. Nam-mô Long Thắng Phật. Nam-mô Thắng Lực Phật. Nammô Sư Tử Âm Phật.

Này Xá-lợi-phất! Ta ngồi đây, dùng Thiên nhãn thanh tịnh vô chướng hơn người thấy ở phương Đông có số nhiều trăm Phật, số nhiều ngàn Phật, số nhiều trăm ngàn Phật, số nhiều trăm ngàn vạn Phật, số nhiều trăm ngàn ức Phật, số nhiều trăm ngàn vạn ức na-dotha Phật, vô lượng a-tăng-kỳ Phật, không thể nghĩ bàn Phật, không thể lường tính Phật; các loại tên, các loại họ, các loại thế giới, các loại quốc độ Phật và có các hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di vay quanh; có các hàng Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân… vây quanh cúng dường. Hiện tại, ta thấy tất cả như xem quả Am-ma-lặc trong lòng bàn tay.

Này Xá-lợi-phất! Neu thiện nam, thiện nữ, Tỳ-kheo, Tỳ-kheoni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nào tin theo lời ta nói, thọ trì, đọc tụng danh hiệu chư Phật ấy, thì nên tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục trang nghiêm, ban ngày từ sáng đến trưa chiều, ban tối thì đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm, rời chỗ ngồi đứng dậy, trạch vai áo bên phải, quỳ gối phải xuống đất, nhất tâm xưng danh hiệu Đức Phật, cúng dường lễ bái và nói như thế này: “Chư Phật trong mười phương mà Như Lai đã biết được, nay con kính lễ tất cả.”

Này Xá-lợi-phất! Thiện nam, thiện nữ, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nào cúng dường lễ bái như vậy thì được vô lượng phước đức.

Này Xá-lợi-phất! Muốn được quả vị Thanh văn, muốn được quả vị Bích-chi-phật và muốn đạt được quả vị Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng thì nên lễ bái chư Phật trong mười phương. Lại nói như thế này: “Những phước đức từ các Đức Phật mà Như Lai đã biết được, chúng con đem tất cả hồi hướng về quả vị Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng.”

Này Xá-lợi-phất! Phải nên quy mạng tất cả các Đức Phật ở phương Đông:

Nam-mô Pháp Tự Tại Phấn Tấn Phật. Nam-mô Tu Hành Kiên Cố Tự Tại Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Lực Sĩ Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Pháp Sơn Thắng Phật. Nam-mô Bảo Sơn Phật. Nam-mô Tự Tại Đà-la-ni Phật. Nam-mô Thọ-đề Tạng Phật. Nam-mô Tinh Tú Xưng Phật. Nam-mô Công Đức Lực Kiên Cố Vương Phật. Nam-mô Nhân Thanh Tự Tại Tăng Trưởng Phật. Nammô Thắng Nhất Thiết Thế Gian Phật. Nam-mô Tam Thế Pháp Giới Phật. Nam-mô Diệu Thanh Hống Phật. Nam-mô Bảo Địa Long Vương Phật. Nam-mô Pháp Tật Hống Thanh Phật. Nam-mô Hương Ba-đầu-ma Trạch Tự Tại Bảo Thành Phật. Nam-mô Quang Luân Phật. Nam-mô Bảo Liên Phật. Nam-mô Công Đức Hoa Phật. Nammô Đa Cúng Dường Phật. Nam-mô Vô Biên Công Đức Vương Phật. Nam-mô Tăng Trưởng Hỷ Phật. Nam-mô Sư Tử Long Phấn Tấn Phật. Nam-mô Ta-la Tạng Sư Tử Bộ Hành Luật. Nam-mô Quán Chư Pháp Phật. Nam-mô Pháp Hoa Trí Phật. Nam-mô Thời Pháp Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Kiên Cố Tinh Tấn Ngôn Ngữ Phật. Nam-mô Thanh Tinh Tấn Phật. Nam-mô Viêm Ma-ni Phật. Nam-mô Sơn Quang Minh Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Vô Cấu Tạng Phật. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Căn Phật. Nam-mô Đa Trí Phật. Nam-mô Năng Tác Trí Phật. Nam-mô Quảng Trí Phật. Nam-mô Lực Ý Phật. Nam-mô Thắng Y Phật. Nam-mô Kiên Cố Hoan Hỉ Phật. Nam-mô Kiên Cố Hành Tự Tại Phật. Nam-mô Đẳng Tu-di Diện Phật. Nam-mô Quán Thành Tựu Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Tạng Phật. Nam-mô Tượng Tự Tại Phật. Nam-mô Hiện Ma Nghiệp Tịnh Nghiệp Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tự Tại Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tinh Tấn Phật. Nam-mô Vô Ngại Tinh Tấn Phật. Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật. Nam-mô Pháp Hành Quảng Ý Phật. Nam-mô Phước Đức Thành Tựu Phật. Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thành Tựu Phật. Nam-mô Thắng Thành Tựu Phật. Nam-mô Long Quán Phật. Nam-mô Tu-di Chiên-đàn Phật. Nam-mô Tác Giới Vương Phật. Nam-mô Tụ Tập Bảo Phật. Nam-mô Long Vương Thanh Phật. Nammô Đại Trí Tinh Tấn Phật. Nam-mô Cô Độc Tinh Tấn Phật. Nam-mô Bất Giảm Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bất Động Ni Tha Phật. Nam-mô Bách Công Đức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tự Tại Chư Tướng Hảo Xưng Phật. Nam-mô Tự Tại Nhân-đà-la Nguyệt Phật. Nam-mô Pháp Hoa Sơn Phật. Nam-mô Pháp Giới Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Mãn Túc Nguyện Phật. Nam-mô Đại Sư Tử Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Sư Tử Bình Đẳng Tinh Tấn Phật. Nam-mô Tu Hành Tự Tại Kiên Cố Phật. Nam-mô Lạc Pháp Tu Hành Phật. Nam-mô Thắng Tuệ Phật. Nam-mô Hải Bộ Phật. Nam-mô Đại Như Tu Hành Phật. Nam-mô Cao Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Tránh Trí Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Thiện Báo Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Cam Lộ Tăng Thượng Phật. Nam-mô Đạo Thượng Thủ Phật. Nam-mô Thắng Tự Tại Thân Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật. Nam-mô Thắng Ý Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Oai Đức Quang Phật. Nam-mô Phổ Minh Phật. Nammô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật. Nam-mô Ma-lâu-đa Ái Phật. Nam-mô Tịch Tâm Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật. Nam-mô Khả Văn Thanh Phật. Nam-mô Tích Công Đức Phật. Nam-mô Ma-ni Hướng Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mươi hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân và kính lễ chư Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Đại Lạc Thuyết Bồ-tát. Nam-mô Bảo Đàn Hoa Bồ-tát. Nam-mô Thượng Hành Bồ-tát. Nam-mô Vô Biên Hạnh Bồ-tát. Nammô An Lập Hạnh Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Hạnh Bồ-tát. Nam-mô Túc Vương Hoa Bồ-tát. Nam-mô Hỷ Kiến Bồ-tát. Nam-mô Diệu Âm Bồtát. Nam-mô Đắc Cần Tinh Tấn Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Tạng Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Diệu Đức Bồ-tát. Nam-mô Từ Thị Bồ-tát. Nam-mô Thiện Tư Nghị Bồ-tát. Nam-mô Không Vô Bồtát. Nam-mô Thần Thông Hoa Bồ-tát. Nam-mô Quang Anh Bồ-tát. Nam-mô Tịch Căn Bồ-tát. Nam-mô Nguyện Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Trung Trụ Bồ-tát. Nam-mô Chế Hạnh Bồ-tát. Nam-mô Định Tự Tại Vương Bồ-tát. Nam-mô Pháp Tướng Bồ-tát. Nam-mô Quang Tướng Bồ-tát. Nam-mô Quang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Đại Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Thường Thảm Bồ-tát. Nam-mô Hỷ Tướng Bồ-tát. Nam-mô Hỷ Vương Bồ-tát. Nam-mô Biện Ý Bồ-tát. Nam-mô Nhiếp Cự Bồ-tát. Nam-mô Bảo Dũng Bồ-tát. Nam-mô Bảo Kiến Bồ-tát. Nam-mô Đế Võng Bồ-tát. Nam-mô Minh Võng Bồ-tát. Nam-mô Vô Duyên Quán Bồ-tát. Nam-mô Tuệ Tích Bồ-tát. Nam-mô Bảo Thắng Bồ-tát. Nammô Thiên Vương Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát trong mười phương thế giới như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh.

Kính lễ Tam bảo xong tiếp theo sám hối:

Chúng con xin sám hối nghiệp trộm cắp. Trong kinh có dạy: “Nếu vật thuộc người khác thì người đó giữ. Dầu cho vật này chỉ là cọng rau, ngọn cỏ, không cho thì không được lấy, huống gì là trộm cắp.” Nhưng vì chúng sinh chỉ biết cái lợi trước mắt mà lấy vật một cách trái phép, đến nỗi về sau phải chịu tai họa. Cho nên trong kinh dạy: “Tội trộm cắp khiến cho chúng sinh bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh chịu khổ vô cùng. Nếu đầu thai vào loài súc sinh thì phải làm thân trâu, ngựa, lừa, la và lạc đà… đem sức lực, máu thịt của thân mà trả nợ cho người. Nếu sinh trong loài người thì làm tôi tớ cho người khác, áo không đủ che thân, cơm không đủ no bụng, bần cùng khốn khổ, cuộc sống không có ý nghĩa.” Tội ăn cắp có quả báo khổ như thế, cho nên ngày nay chúng con thành kính cúi đầu quy y Phật.

Nam-mô Đông phương Đa Trí Phật.

Nam-mô Nam phương Đại Tập Phật.

Nam-mô Tây phương Tịnh Trí Phật.

Nam-mô Bắc phương Trí Xưng Phật.

Nam-mô Đông nam phương Trì Giới Vương Phật.

Nam-mô Tây nam phương Tăng Ích Pháp thiện Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Thiện Phóng Hương Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Hư Không Tịnh Vượng Phật.

Nam-mo Hạ phương Sư Tử Phật.

Nam-mô Thượng phương Nghịch Không Quang Minh Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng hư không thế giới trong mười phương.

Chúng con từ vô thủy đến nay, hoặc đánh cắp tiền tài, của báu

của người khác, hoặc dùng dao cưỡng đoạt, hoặc tự mình đến đe dọa uy hiếp người lấy của; hoặc ỷ lại thế lực chức tước, nương vào quyền thế, dùng dao to, búa lớn ép oan người lương thiện, hoặc thâu tiền đút lót của bọn gian manh, ép người ngay thẳng vào con đường tà; vì nhân duyên ấy khiến họ sa vào lưới pháp luật, hoặc ăn tiền của kẻ dưới mình để dung túng họ làm việc sai trái, lấy của công làm của riêng, lấy của riêng vào việc công, làm tổn hai người kia đem lợi ích cho người này, làm tổn hại người này đem lợi ích cho người kia, lấy bớt của kẻ khác để làm lợi ích cho mình, miệng nói bố thí tâm lại bỏn sẻn, ăn cắp thuế ruộng, thuế chợ, trốn thuế đò ải, bớt của công để dùng vào việc riêng, giấu sưu dịch để sai làm việc cho mình. Những tội như thế vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con rất lấy làm hổ thẹn cúi đầu sám hối.

Hoặc là vật của Phật, Pháp, Tăng không cho mà lấy, hoặc vật về kinh tượng, hoặc vật dùng để cất chùa xây tháp, hoặc vật để cúng dường Tăng thường trụ, hoặc vật cúng dường Tăng mười phương, hoặc trộm cắp, lấy lầm, rồi ỷ vào thế lực không trả lại, hoặc tự mình vay mượn của người khác, hoặc đổi chác mà quên mất, hoặc đem của Tam bảo dùng không phải chỗ, tiêu pha lãng phí, hoặc lấy những vật của chúng Tăng như thóc, gạo, củi, gừng, đậu tương, dấm, rau cải, hoa quả, của báu, tiền bạc, vải, tre, gỗ, lụa là, phướn lọng, hương hoa, dầu đèn, tùy ý tự lấy dùng, hoặc hứa đem vật cúng dường Tam bảo nhưng dối gạt, khinh thường không thực hiện, hoặc tự dùng, hoặc cho người khác dùng, hoặc trích hoa quả cúng Phật, dùng đồ của Tăng chúng, lấy của Tam bảo làm lợi ích cho mình. Với vô lượng vô biên tội như thế, hôm nay chúng con hổ thẹn phát lồ sám hối.

Lại nữa, từ xưa đến nay, chúng con hoặc đối đãi bạn bè, sư tăng, đồng học, cha mẹ, anh em, lục thân quyến thuộc cùng ở một chỗ, mà đem tâm lừa dối, hoặc đối với xóm giềng gần gũi dời rào, xê tường, xâm lấn đất nhà cửa người khác, đổi mốc, thay nêu, chiếm đoạt ruộng vườn, mượn tiếng việc công mà làm việc riêng, chiếm đoạt quán xá và nương rẫy của người. Với vô lượng, vô biên những tội như thế, ngày nay chúng con phát lồ quy mạng sám hối.

Từ xưa tới nay, chúng con đánh phá thành ấp, đốt làng, phá hàng rào, buôn bán lương dân, dụ dỗ tôi tớ của người, hoặc lại ép oan những kẻ vô tội, làm cho thân họ bị đâm chém máu chảy, thịt nát, thân bị đày ải, gia nghiệp tan nát, cốt nhục chia lìa, mỗi người mỗi nơi, sống chết cách tuyệt. Với vô lượng, vô biên những tội như thế, ngày nay chúng con hổ thẹn phát lồ sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, chúng con hoặc buôn bán hàng hóa, lập quán chợ, đổi chác đồ vật, lại dùng cân non, đấu nhỏ, giảm bớt thước tấc, ăn cắp từng hào, lường gạt từng ly, đem của xấu đổi của tốt, đem đồ ngắn đổi đồ dài, lường gạt trăm mối để mong chút lợi ích. Với vô lượng, vô biên những tội như thế, ngày nay chúng con hổ thẹn quy mang sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, chúng con khoét vách, đào tường, chận đường cướp đoạt, trốn nợ người, xén bớt tài lợi, hoặc phụ tình trái hẹn, tâm miệng dối nhau, hoặc cướp giật trái đạo, đồ vật của quỷ thần, cam thú, bốn loài, hoặc mượn cớ coi quẻ, coi tướng để gạt lấy tài sản của người. Như vậy cho đến đem lợi cầu lợi, đem tâm ác cầu được nhiều… không biết chán, không biết đủ. Những tội như thế vô lượng, vô biên không thể nói hết. Ngày nay chúng con hướng về trước mười phương chư Phật, tôn Pháp, chúng Hiền thánh quy mạng sám hối.

Xin nhờ công đức sám hối những tội trộm cắp này, chúng con đời đời kiếp được ngọc báu như ý, thường mưa xuống những thứ y phục bằng châu báu thượng diệu, trăm vị cam lộ, các thứ thuốc men, tùy ý muốn dùng vật nào thì liền có vật đó và các chúng sinh không còn bóng dáng trộm cắp, tất cả đều thiểu dục tự túc, không đam mê, không say đắm, thường vui việc bố thí, thực hành đạo cứu giúp, sẵn sàng bỏ đầu, mắt, tủy, não như bỏ đờm dãi, để mong thành tựu Bố thí ba-la-mật.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Đạt lại đi vào địa ngục Lớn tiếng kêu gào. Sao gọi là địa ngục Lớn tiếng kêu gào? Trong địa ngục ấy có lửa cháy mạnh, khói lửa bốc lên ngùn ngụt, tội nhân ở trong ngục này chịu muôn vàn khổ đau. Ở cửa phía Tây co các Sa-môn đang đi vào địa ngục kêu gào làm rung động cả mặt đất. La-sát Mã Đầu nắm gậy sắt nhắm trên đầu đánh xuống, tội nhân kêu khóc thảm thiết rồi bỏ chạy, ngục tốt Dạxoa chận đường đánh tiếp. Họ chạy tán loạn không có phương hướng, chạy về cửa Đông nhưng cửa đã đóng kín, chạy đến cửa Bắc cũng như vậy. Một ngày một đêm chịu tội thống khổ vô cùng, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.

Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những Sa-môn này mắc tội gì mà bị quả báo như thế?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Những Sa-môn này đã thọ giới thanh tịnh của Đức Phật, nhưng trong lòng không có niệm từ, đánh đập súc vật không có tâm Từ bi, do nhân duyên này mà nhận tội như thế.

Bảo Đạt nghe xong thương xót khóc lóc rồi ra đi.

 

Print Friendly, PDF & Email