KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 20

Này Xá-lợi-phất! Hãy quy mạng Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Bảo Công Đức Tạp Thắng Vương Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Kim Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Phổ Thắng Sơn Công Đức Phật. Nam-mô Thiện Trụ Công Đức Ma-ni Sơn Vương Phật. Nam-mô Phổ Kiến Vương Phật. Nam-mô Kim Cang Thắng Phật. Nam-mô Phổ Hiền Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Bảo Pháp Thắng Quyết Định Phật. Nammô Vô Lượng Ý Công Đức Vương Phật. Nam-mô Địa Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Ly Trần Công Đức Phật. Nam-mô Vô Tận Quang Phật. Nam-mô Vô Úy Vương Phật. Nam-mô Nan Tri Phật. Nam-mô Kim Cang Diệu Phật. Nam-mô Vô Cấu Thắng Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Nhất Vi Thắng Phật. Nam-mô Bànđầu Hoa Phật. Nam-mô Man Hương Thắng Phat. Nam-mô Đa-ma-labạt Hương Thắng Phật. Nam-mô Nguyệt Tạng Phật. Nam-mô Trầm Thủy Hương Phật. Nam-mô Thọ Đề Quang Minh Phật. Nam-mô Hải Hương Phật. Nam-mô Long Tạng Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Vân Tạng Phật. Nam-mô Trí Đức Phật. Nam-mô Kim Cang Tạng Phật. Nam-mô Trụ Trì Địa Phật. Nam-mô Hư Không Bình Đẳng Phật. Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Nhu Ngữ Phật. Nam-mô Hữu Đức Phật. Nam-mô Sơn Tạng Phật. Nam-mô Diệu Cổ Phật. Nam-mô Ái Thắng Phật. Nam-mô Cổ Tăng Thượng Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Hành Thắng Phật. Nam-mô Bảo Ngữ Phật. Nam-mô Trí Tạng Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Thắng Diệu Thắng Phật. Nam-mô Phật Bảo Tràng Phật. Nam-mô Tùy Thuận Giới Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Vô Cấu Lưu Ly Phật. Nam-mô Mãn Túc Kim Cang Trụ Trì Phật. Nam-mô Cam Lộ Tràng Phật. Nam-mô Thành Tựu Công Đức Phật. Nam-mô Hương Sơn Phật. Nam-mô Căn Bản Thắng Tạng Phật. Nam-mô Bất Khả Tri Phật. Nam-mô Vô Biên Tri Phật. Nam-mô Vô Lượng Phật. Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nam-mô Đức Tạng Phật. Nam-mô Căn Bản Trang Nghiêm Phấn Tấn Phật. Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Ly Cấu Phật. Nam-mô Dũng Thí Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. Nam-mô Ta-lưu-na Phật. Nam-mô Thủy Thiên Phật. Nam-mô Kiến Đức Phật. Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. Nam-mô Quang Đức Phật. Nam-mô Vô Ưu Đức Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô Công Đức Hoa Phật. Nammô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật. Nam-mô Tài Công Đức Phật. Nam-mô Đức Niệm Phật. Nam-mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Nam-mô Hồng Viêm Tràng Vương Phật. Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật. Nam-mô Thiện Du Bộ Phật. Nam-mô Châu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam-mô Căn Bản Quang Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Kiến Ái Phấn Tấn Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Nhẫn Vương Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Phiền Não Phật. Nam-mô Bảo Sắc Thắng Phật. Nam-mô Hương Thắng Vương Phật. Nam-mô Ức Tạng Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Phật. Nam-mô Kiến Ái Phật. Nam-mô Bất Khả Kiến Phật. Nam-mô Cam Lộ Công Đức Xưng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Úy Sai Biệt Năng Đoạn Nghi Phật. Nam-mô Sư Tử Hống Phật. Nam-mô Tán Hoa Phật. Nam-mô Đại Thắng Phật. Nam-mô Vô Ngại Trí Tác Phật. Nam-mô Nhất Thiết Tác Lạc Phật. Nam-mô Tôn Thắng Phật. Nam-mô Cát Vương Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Đạo Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Tudi Kiếp Phật. Nam-mô Thắng Tu-di Phật. Nam-mô Giải Thoát Phật. Nam-mô Thế Gian Thanh Phật. Nam-mô Kiên Phấn Tấn Phật. Nammô Kiên Tự Tại Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật. Nam-mô Bất Sai Biệt Phật. Nam-mô Tức Công Dụng Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Năng Đoạn Nhất Thiết Nghiệp Phật. Nam-mô Ly Tưởng Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Bảo Luân Phật. Nam-mô Đại Bảo Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật. Nammô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Xưng Phật. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật. Nam-mô Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nam-mô Xuất Thủy Hỏa Phật. Nam-mô Vô Úy Quán Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật. Nam-mô Bảo Tinh Tấn Nhật Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Công Đức Trí Thanh Vương Phật. Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật. Nam-mô Phá Nhất Thiết Ám Thắng Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Đại Bảo Viêm Phật. Nam-mô Hoa Tràng Phật. Nam-mô Phổ Thắng Đế-sa Phật. Nam-mô Mãn Hiền Phật. Nam-mô Tối Lực Tinh Tấn Phấn Tấn Phật. Nam-mô Hương Thắng Phật. Nam-mô Thắng Xưng Phật. Nammô Tịnh Cảnh Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Ly Trần Phật. Nam-mô Đắc Công Đức Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nammô Chiên-đàn Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Tài Phật. Nam-mô Lạc Sơn Phật. Nam-mô Năng Hóa Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Phật. Nam-mô Vô Úy Tác Phật. Nam-mô Phú-lâu-na Phật. Nam-mô Phất Diệu Phật. Nam-mô Pháp Thủy Thanh Tịnh Hư Không Giới Vương Phật. Nam-mô Phổ Trí Quang Minh Thắng Vương Phật. Nammô Hương Quang Minh Công Đức Bảo Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Vô Cấu Nhiên Đăng Phật. Nammô Phổ Trí Thanh Vương Phật. Nam-mô Thiện Quang Hỏa Quang Phật. Nam-mô Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật. Nam-mô Nhất Thiết Tứ Vô Úy Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Phổ Môn Trí Chiếu Thanh Phật. Nam-mô Vô Lượng Công Đức Hải Tạng Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Giới Lôi Quang Vô Chướng Ngại Công Đức Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Vô Cấu Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Sư Tử Quang Minh Thắng Quang Phật. Nam-mô Quảng Quang Minh Trí Thắng Tràng Phật. Nam-mô Kim Quang Minh Vô Biên Lực Tinh Tấn Thành Phật. Nam-mô Hương Quang Minh Hoan Hỷ Lực Hải Phật. Nam-mô Thành Tựu Vương Phật. Nam-mô Tự Tại Cao Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Đại Hải Tốc Hành Phật. Nam-mô Xưng Tự Tại Quang Phật. Nam-mô Quảng Xưng Trí Phật. Nam-mô Trí Thành Tự Hải Vương Tràng Phật. Nam-mô Tướng Hiển Văn Thù Nguyệt Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật. Nam-mô Trí Công Đức Pháp Trụ Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Quá Pháp Giới Thắng Thanh Phật. Nam-mô Bất Khả Hiềm Lực Phổ Chiếu Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Vô Cấu Công Đức Nhật Minh Phật. Nam-mô Vô Ngại Trí Phổ Chiếu Quang Minh Phật. Nammô Vô Lượng Thắng Kê Đâu-suất Tràng Phật. Nam-mô Pháp Giới Hư Không Phổ Biến Quang Minh Phật. Nam-mô Phước Đức Tướng Vân Thắng Oai Đức Phật. Nam-mô Chiếu Thắng Đảnh Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Phong Đại Hải Ý Phật. Nam-mô Tướng Pháp Hóa Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Thiện Thành Tựu Quyến Thuộc Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Pháp Tận Tật Tốc Hoan Hỷ Tuệ Phật. Nam-mô Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật. Nam-mô Thiện Trí Lực Thành Tựu Phật. Nam-mo Hư Không Thanh Tịnh Minh Nguyệt Phật. Nammô Nhiên Kim Sắt Tu-di Đăng Phật. Nam-mô Trí Thắng Bảo Pháp Quang Minh Phật. Nam-mô Nhiên Bảo Đăng Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Cao Sơn Phật. Nam-mô Đại Thắng Phật. Nam-mô Bađầu-ma Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thiện Thiên Chiếu Phật. Nam-mô Vô Tận Công Đức Phật. Nam-mô Hoa Oai Đức Phật. Nam-mô Cam Lộ Lực Phật. Nam-mô Thanh Biên Phật. Nam-mô Diệu Pháp Thắng Oai Đức Thành Tựu Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Thanh Hư Không Chiếu Phật. Nam-mô Phổ Môn Kiến Thắng Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Công Đức Chiếu Phật. Nam-mô Phổ Quang Công Đức Nhiên Đăng Cảnh Tượng Phật. Nam-mô Hỷ Lạc Hiện Hoa Hỏa Phật. Nam-mô Bảo Tu-di Nhiên Đăng Vương Phật. Nam-mô Thiện Hóa Pháp Giới Kim Quang Minh Điện Thanh Phật. Nam-mô Khả Hàng Phục Lực Nguyện Phật. Nam-mô Hư Không Thành Tuệ Hống Thanh Phật. Nam-mô Thập Phương Quảng Biến Xưng Trí Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công Đức Phật. Nam-mô Trí Phu Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Mãn Túc Pháp Giới Kê-đâu Tràng Phật. Nam-mô Thắng Tuệ Thiện Đạo Sư Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Tác Phật. Nam-mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam-mô Đông phương Thiện Hộ tứ thiên hạ Sinh Kim Cang Lương Như Lai vi thượng thủ.

Nam-mô Nam phương Nan Thắng tứ thiên hạ Nhân-đà-la Như Lai vi thượng thủ.

Nam-mô Tây phương Thân Ý tứ thiên hạ Bà-lâu-na Như Lai vi thượng thủ.

Nam-mô Bắc phương Sư Tử Ý tứ thiên hạ Ma-ha Mâu-ni Như Lai vi thượng thủ.

Nam-mô Đông nam phương Diệu Lạc tứ thiên hạ Tỳ-sa-môn Như Lai vi thượng thủ.

Nam-mô Tây nam phương Kiên Cố tứ thiên hạ Bất Động Như Lai vi thượng thủ.

Nam-mô Tây bắc phương Thiện Địa tứ thiên hạ Phổ Môn Như Lai vi thượng thủ.

Nam-mô Đông bắc phương Thiện Trạch tứ thiên hạ Hàng Phục Chư Ma Như Lai vi thượng thủ.

Nam-mô Thượng phương Diệu tứ thiên hạ Đắc Trí Tuệ Ý Như Lai vi thượng thủ.

Nam-mô Hạ phương Viêm Quang tứ thiên hạ Thiện Tập Như Lai vi thượng thủ.

Nam-mô Lô-xá-na Thắng Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Thắng Tạng Vương Phật. Nam-mô Pháp Giới Phật. Nammô Trí Đăng Phật. Nam-mô Pháp Giới Hư Không Trí Tràng Chiếu Phật. Nam-mô A-di-lạm-ba Nhãn Phật. Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Pháp Nguyệt Phổ Tứ Quang Vương Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Thắng Di-lưu Vương Phật. Nam-mô Vô Chướng Hư Không Trí Kê-đầu Tràng Vương Phật. Nam-mô Phổ Luân Đáo Thanh Phật. Nammô Vô Lượng Tinh Tú Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Phổ Biến Hương Phật. Nam-mô Di-lưu Nhiên Đăng Vương Phật. Nam-mô Hương Tỳđầu-la Phật. Nam-mô Chiên-đàn Kê-đâu Phật. Nam-mô A-na-la Nhãn Cảnh Giới Phật. Nam-mô Nhất Thiết Phật Bảo Thắng Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Thế Gian Trí Luân Kê-đâu Phật. Nam-mô A-tănggià Trí Kê-đâu Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Lượng Mạng Phật. Nammô Bất Khả Dụng Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Nguyệt Trí Phật. Nam-mô Đại Chiếu Phật. Nam-mô Nhật Đăng Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Sơn Thắng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Tạng Phật. Nam-mô Lô-xá-na Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Phật. Nammô Phạm Mạng Phật. Nam-mô Ba-tẩu Thiên Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Bình Đẳng Pháp Giới Trang Nghiêm Vương Phật. Nammô Lực Quang Minh Phật. Nam-mô Cao Hành Phật. Nam-mô Chiênđàn Vi Phật. Nam-mô Kim Sắc Ý Phật. Nam-mô Diệu Ẩm Phật. Nammô Cao Thich Phật. Nam-mô Tối Thắng Phật. Nam-mô Cao Kiến Phật. Nam-mô Cát-sa Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Cao Xưng Phật. Nam-mô Diệu Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Phổ Công Đức Phật. Nam-mô Tác Đăng Phật. Nam-mô Thiện Mục Phật. Nam-mô Công Đức Tràng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Phật Hống Vương Phật. Nam-mô Sơn Tràng Thân Nhãn Thắng Phật. Nam-mô Bảo Thắng Nhiên Đăng Công Đức Tràng Phật. Nam-mô Phổ Trí Bảo Viêm Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Thắng Kê-đâu Phật. Nam-mô Thắng Luân Phật. Nam-mô Đại Bi Vân Tràng Phật. Nam-mô Kim Cang Na-la-diên Kê-đâu Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Thắng An Ẩn Mãn Túc Phật. Nam-mô Hỏa Viêm Sơn Thắng Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật. Nam-mô Bảo Kế Viêm Mãn Túc Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Thâm Pháp Hải Quang Phật. Nam-mô Thập ức quốc độ vi trần số đồng danh Kim Cang Tạng Phật. Nam-mô Thập ức quốc độ vi trần số đồng danh Kim Cang Kê-đâu Phật. Nam-mô Thập bách thiên quốc độ vi trần số đồng danh Kim Cang Tràng Phật. Nam-mô Thập bách thiên quốc độ vi trần số đồng danh Thiện Pháp Phật. Nam-mô Thập bách thiên quốc độ vi trần số đồng danh Xưng Tâm Phật. Nam-mô Nhất Phật quốc độ vi trần số đồng danh Phổ Công Đức Phật. Nam-mô Bất khả thuyết quốc độ vi trần số đồng danh Bất Khả Thắng Phật. Nammô Bất khả thuyết Phật quốc độ vi trần số đồng danh Tỳ-bà-thi Phật. Nam-mô Thập Phật quốc độ vi trần số đồng danh Phổ Tràng Phật. Nam-mô Bát thập ức Phật quốc độ vi trần số bất khả số bách thiên vạn ức na do tha đồng danh Phổ Hiền Phật. Nam-mô Nhất Phật quốc độ vi trần số đồng danh Giac Thắng Phật. Nam-mô Thập Phật quốc độ vi trần số bách thiên vạn ức na do tha bất khả thuyết đồng danh Phổ Xưng Tự Tại Phật. Nam-mô Hiền Thắng Phật. Nam-mô Công Đức Hải Quang Minh Thắng Chiếu Tạng Phật. Nam-mô Pháp Giới Hư Không Mãn Túc Bất Thoái Phật. Nam-mô Pháp Giới Hống Phật. Nam-mô Bất Thoái Chuyển Pháp Giới Thanh Phật. Nam-mô Pháp Thọ Sơn Oai Đức Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Kiên Cố Hống Vương Phật. Nam-mô Bảo Quang Nhiên Đăng Trang Vương Phật. Nam-mô Công Đức Sơn Quang Minh Oai ĐứcVương Phật. Nam-mô Pháp Vân Hống Vương Phật. Nam-mô Trí Cự Vương Phật. Nam-mô Pháp Điện Tràng Vương Thắng Phật. Nam-mô Pháp Đăng Trí Sư Tử Lực Sơn Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Ấn Hống Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Vô Cấu Pháp Sơn Oai Đức Đăng Phật. Nam-mô Pháp Quang Minh Thắng Vân Phật. Nam-mô Pháp Luân Quang Minh Đảnh Phật. Nam-mô Pháp Hải Thuyết Thanh Vương Phật. Nam-mô Pháp Nhật Trí Luân Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Pháp Hoa Cao Tràng Vân Phật. Nam-mô Pháp Viêm Sơn Kê-đâu Vương Phật. Nam-mô Pháp Hạnh Thâm Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Pháp Trí Phổ Quang Minh Tạng Phật. Nam-mô Thường Trí Tác Hóa Phật. Nam-mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật. Nam-mô Phổ Hiền Dilưu Pháp Tật Tinh Tấn Tràng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Bảo Câu Tô Thắng Vân Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Quang Minh Thân Kế Phật. Nam-mô Pháp Quang Minh Từ Cảnh Tượng Nguyệt Phật. Nammô Viêm Thắng Hải Phật. Nam-mô Trí Nhật Phổ Chiếu Phật. Nammô Phổ Luân Phật. Nam-mô Trí Chiếu Đảnh Vương Phật. Nam-mô Trí Sơn Pháp Giới Thập Phương Quang Minh Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Công Đức Quang Câu-tô-ma Đăng Phật. Nam-mô Trí Cự Thương Kê-đâu Tràng Vương Phật. Nam-mô Nhật Chiếu Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Tướng Sơn Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Sơn Phật. Nam-mô Nhật Bộ Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Pháp Vương Võng Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Tư Vô Úy Kim Cang Na-la-diên Sư Tử Phật. Nam-mô Phổ Trí Tràng Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Pháp Bađầu-ma Phu Thân Phật. Nam-mô Công Đức Câu-tô-ma Thân Trọng Đảm Phật. Nam-mô Đạo Tràng Giác Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Pháp Cự Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Phổ Hiền Quang Minh Đảnh Phật. Nam-mô Pháp Tràng Đăng Kim Cang Kiên Tràng Phật. Nam-mô Xưng Sơn Thắng Vân Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Phổ Thắng Câu-tô-ma Oai Đức Bồ-đề Phật. Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Vương Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Tạng Phật. Nam-mô Hương Viêm Chiếu Vương Phật. Nam-mô Nhân Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Tướng Sơn Chiếu Phật. Nam-mô Phổ Xưng Công Đức Vương Phật. Nam-mô Phổ Môn Quang Minh Tu-di Sơn Phật. Nam-mô Pháp Thành Quang Minh Thắng Công Đức Sơn Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Thắng Tướng Phật. Nam-mô Pháp Lực Dũng Mãnh Tràng Phật. Nam-mô Chuyển Pháp Luân Quang Minh Hống Thanh Phật. Nam-mô Quang Minh Công Đức Sơn Trí Tuệ Vương Phật. Nam-mô Chuyển Pháp Luân Nguyệt Thắng Ba-đầu-ma Chiếu Phật. Nam-mô Phật Tràng Tự Tại Công Đức Bất Khả Thắng Tràng Phật. Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Quang Minh Tạng Phật. Nammô Quang Minh Phong Vân Đăng Phật. Nam-mô Phổ Giác Câu-tô-ma Phật. Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Thắng Sơn Tạng Phật. Nam-mô Quang Minh Luân Phong Vương Phật. Nam-mô Công Đức Vân Cái Phật. Nam-mô Pháp Phong Vân Tràng Phật. Nam-mô Pháp Nhật Vân Đăng Vương Phật. Nam-mô Công Đức Sơn Oai Đức Phật. Nam-mô Pháp Vân Thập Phương Xưng Vương Phật. Nam-mô Pháp Luân Cái Vân Phật. Nam-mô Giác Trí Tràng Phật. Nam-mô Trí Oai Đức Phật. Nam-mô Pháp Luân Thanh Tịnh Thắng Nguyệt Phật. Nammô Kim Sơn Oai Đức Hiền Phật. Nam-mô Hiền Thắng Sơn Oai Đức Phật. Nam-mô Phổ Tuệ Vân Thanh Phật. Nam-mô Pháp Lực Thắng Sơn Phật. Nam-mô Hương Viêm Thắng Vương Phật. Nam-mô Già-naca Ma-ni Sơn Oai Đức Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân và kính lễ các Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Nhi Độc Bộ Bồ-tát. Nam-mô Oai Thần Thắng Bồ-tát. Nam-mô Đại Bộ Giới Bồ-tát. Nam-mô Dĩ Sơn Hộ Bồ-tát. Nam-mô Tương Tam Thế Bồ-tát. Nam-mô Hữu Công Huân Bồ-tát. Nam-mô Tuyên Danh Xưng Bồ-tát. Nam-mô Nhật Quang Minh Bồ-tát. Nammô Sư Tử Anh Bồ-tát. Nam-mô Thời Tiết Vương Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Tạng Bồ-tát. Nam-mô Thi Hiện Hữu Bồ-tát. Nam-mô Quang Viễn Chiếu Bồ-tát. Nam-mô Sơn Sư Tử Bồ-tát. Nam-mô Hữu Thủ Thí Bồtát. Nam-mô Mạc Năng Thắng Bồ-tát. Nam-mô Vi Tối Tràng Bồ-tát. Nam-mô Hỷ Duyệt Xưng Bồ-tát. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Bồ-tát. Nam-mô Vô Tổn Diệt Bồ-tát. Nam-mô Hữu Danh Xưng Bồ-tát. Nammô Vô Khủng Bố Bồ-tát. Nam-mô Vô Trước Thiên Bồ-tát. Nam-mô Hỏa Minh Đăng Bồ-tát. Nam-mô Thế Quang Minh Bồ-tát. Nam-mô Vi Diệu Âm Bồ-tát. Nam-mô Chấp Công Huân Bồ-tát. Nam-mô Trừ Ám Minh Bồ-tat. Nam-mô Vô Đẳng Luân Bồ-tát. Nam-mô Hỷ Vương Bồ-tát. Nam-mô Trí Tuệ Chiếu Minh Tạng Bồ-tát. Nam-mô Chiênđàn Đức Tạng Bồ-tát. Nam-mô Phước Đức Tạng Bồ-tát. Nam-mô Vô Ngại Thanh Tịnh Trí Đức Tạng Bồ-tát. Nam-mô Na-la-diên Đức Tạng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Trí Quang Minh Tuệ Đăng Bồ-tát. Nam-mô Vô Lượng Hoa Chiếu Thùy Kế Bồ-tát. Nam-mô Vô Tận Thanh Tịnh Quang Minh Vương Bồ-tát. Nam-mô Quang Chiếu Phân Biệt Pháp Giới Bồ-tát. Nam-mô Vô Chướng Ngại Lực Tinh Tấn Tuệ Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát trong thế giới khắp mười phương như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh.

Kính lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối.

Trước đây chúng con đã sám hối chung tất cả nghiệp, nay lại xin theo tuần tự sám hối riêng từng tội. Những tội ấy hoặc chung hoặc riêng, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc nói ra hoặc không nói ra, các tội lỗi ấy đều theo lời nguyện của con được tiêu diệt.

Sám hối từng tội riêng: Trước hết sám hối ba nghiệp về thân, sau đó sám hối bốn nghiệp về miệng, ngoài ra các tội nghiệp khác lần lượt xin cúi đầu sám hối tất cả.

Ba nghiệp về thân: Thứ nhất là nghiệp giết hại, như trong kinh đã nói rõ: Hãy đem sự tha thứ cho mình làm ví dụ, không nên giết hại, không nên đánh đập. Tuy loài cầm thú có khác nhưng biết bảo tồn thân mạng, sợ chết như nhau. Nếu xét kỹ thì những chúng sinh này từ vô thủy đến nay, hoặc đã từng là cha mẹ, anh em, hoặc bà con quyến thuộc của ta, nhưng do nhân duyên nghiệp chướng nên phải luân chuyển mãi trong sáu đường, vào sinh ra tử, thay hình đổi tướng, không còn nhận biết được nhau. Nay chúng ta giết hại để lấy thịt ăn thì rất thương tổn đến hạt giống từ bi. Vì thế, Đức Phật nói: “Như ăn đồ ăn khác còn tưởng như ở trong đời đói khát ăn thịt con, huống chi là ăn cá thịt.” Đức Phật lại dạy: “Vì lợi mà giết hại chúng sinh, dùng tiền mua thịt cá, hai việc ấy đều là nghiệp ác. Sau khi chết bị đọa vào địa ngục Khiếu Oán.” Vì thế, nên biết giết hại loài vật và lấy thịt là tội nặng như sông biển, nặng như gò núi. Nhưng từ xưa đến nay chúng con vì chưa gặp được bạn lành nên mới tạo nghiệp này. Cho nên trong kinh dạy: “Tội giết hại sẽ đưa chúng sinh rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh chịu khổ. Nếu ở trong loai súc sinh phải làm thân hổ, báo, chó sói, diều hâu, chim ưng…, hoặc làm thân rắn độc, hổ mang, thường ôm lòng độc ác, hoặc thọ thân hươu, nai, gấu… luôn sợ hãi. Nếu được làm thân người thì mắc phải hai thứ quả báo, một là nhiều bệnh, hai là chết yểu. Sự giết hại loài vật ăn thịt đã gây biết bao nhiêu nghiệp ác như vậy, ngày nay chúng con chí thành hướng về quy y Phật.

Nam-mô Đông phương Pháp Hoa Trí Phật.

Nam-mô Nam phương Pháp Tối Phật.

Nam-mô Tây phương Duy Vệ Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Bắc phương Trí Tự Tại Xưng Phật.

Nam-mô Đông nam phương Vũ Âm Tự Tại Pháp Phật.

Nam-mô Tây nam phương Lưu Bố Lực Vương Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Sơ Phát Ý Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Danh Lưu Thập Phương Phật.

Nam-mô Hạ phương Phụng Pháp Phật.

Nam-mô Thượng phương Nguyệt Anh Phong Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng hư không thế giới trong mười phương.

Từ vô thủy đến nay, trong tâm thức của chúng con luôn chứa đựng điều độc ác, không có lòng thương yêu, hoặc vì tham khởi lên sự giết hại, hoặc vì giận dữ si mê khinh mạng khởi lên sự giết hại, hoặc phát khởi tâm ác dùng phương tiện bảo người giết, khen ngợi việc giết hại, thề giết, nguyền giết, cho đến dùng chú thuật giết…, hoặc phá vỡ ao hồ, thiêu đốt núi rừng, đồng ruộng, bắn chim, bắt cá, hoặc nhân khi lửa, hoặc thả chim săn, chó săn làm tổn thương tất cả mọi loài. Những tội như thế ngày nay chúng con đều xin sám hối.

Hoặc dùng cạm bẩy, hầm hố, lưỡi câu, dao, cung nỏ bắn giết những loài chim bay thú chạy, hoặc dùng lưới giăng, thả câu bắt những loài sống dưới nước lam cho tất cả loài sống dưới nước như cá, ba ba, trạch, dọp, ốc, tôm, hến, những loài sống nơi ẩm ướt, dù ở dưới nước hay trên không chẳng còn chỗ nào để trốn núp. Hoặc nuôi các loại súc vật: gà, heo, trâu, dê, chó, ngỗng, vịt để tự mình giết ăn, hoặc bảo người khác giết, để rồi tiếng kêu thương chưa dứt mà lông cánh đã rơi rụng, mai vảy tan nát, đầu một nơi thân một ngã, xương thịt tiêu tan, lột, xé, mổ, cắt, đốt, thui, nấu nướng đau đớn chua xót biết dường nào. Ỷ vào sức mạnh giết hại loài vô tội ăn thịt chỉ sung sướng một lúc, miệng được nếm chút vị ngon, không quá ba tất lưỡi mà phải đón nhận quả báo muôn kiếp. Những tội như thế, ngày nay chung con xin quy mạng sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc khởi binh đao đánh nhau, giao tranh ở chiến trường, hai bên đối mặt giết hại lẫn nhau, hoặc tự mình giết hoặc bảo người khác giết, hoặc nghe ai giết sinh tâm vui mừng, hoặc làm nghề đồ tể chém giết súc vật, xẻ nấu thân mạng loài vật, gây nhiều việc bất nhẫn; hoặc tức giận khua mác múa dao, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc xô xuống hầm hố, hoặc nhận chìm dưới nước, hoặc lấp hang, phá o, hoặc dùng đất đá ngăn chặn, hoặc dùng xe ngựa lăn cán, chà đạp tất cả chúng sinh. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con giải bày quy mạng sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc dẫn nước vào ruộng, hoặc làm sẩy thai chết con, phá tổ đập trứng, dùng trùng độc, thuốc độc giết chúng sinh; hoặc khai khẩn đất đai làm ruộng vườn trồng trọt, tưới tẩm đồng cao, nuôi tằm luộc kén, nuôi mèo bắt chuột, giết hại thương tổn rất nhiều; hoặc đuổi đập ruồi muỗi, giết hại chí rận, ruồi trâu, bọ chét; hoặc đốt rác dơ bẩn, khai đào mương rãnh giết hại loài vật; hoặc vì ăn trái cây, dùng thóc gạo, hoặc nước, hoặc rau dưa mà giết hại chúng sinh; hoặc đốt đèn, đốt củi khô, đốt đuốc ngoài trời thiêu chết các loài côn trùng; hoặc lấy tương dấm không nhìn, không khấy động trên mặt, hoặc đổ nước sôi làm chết sâu kiến. Như thế, cho đến trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi cũng thường giết hại những chúng sinh nhỏ bé bay trên không hoặc ở dưới đất. Chúng sinh vì phàm phu tâm thức đen tối không hay biết mới phạm. Ngày nay chúng con phát lồ quy mạng sám hối.

Lại từ xưa đến nay, chúng con hoặc dùng roi, gậy, gông xiềng, hoặc dùng kìm kẹp tra khảo, đánh đập, chèn ép, dùng dây trói buộc giam cầm, cấm tuyệt cơm nước. Dùng những phương tiện độc ác như vậy để làm khổ chúng sinh. Ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật, tôn Pháp, Thánh chúng cầu xin sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội lỗi giết hại ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được thân kim cang, sống lâu vô cùng, xa lìa oán thù, không con nghĩ đến việc giết hại. Đối với chúng sinh coi như con một. Nếu thấy ai bị tai nạn nguy cấp thì tùy theo phương tiện cứu giúp họ được khỏi, không tiếc thân mạng, rồi mới đem chánh pháp nhiệm màu ra hướng dẫn khiến chúng sinh thấy hình bóng đều được an vui, nghe tên nghe tiếng liền hết sợ hãi.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Đạt lại đi vào địa ngục tên là Xẻ Thân. Vì sao gọi là địa ngục Xẻ Thân? Địa ngục ấy có chu vi ba mươi do-tuần, xung quanh là thành sắt, phía trên có lưới sắt che phủ, ở giữa có ngọn lửa dữ hừng hực và có những quả cầu gai bằng sắt rơi khắp mặt đất. Lại có cây giáo bay đến đâm tội nhân, có móc sắt rất lớn treo tội nhân để phân thây các chi tiết trên thân.

Bấy giờ, ở trong cửa phía Đông có vô số tội nhân từ xa trông thấy cảnh ấy đau đớn, khóc lóc, kêu gào, ngã lăn xuống đất nói: “Tôi mắc phải tội gì mà ở trong này?” Ngục tốt Dạ-xoa cầm búa lớn nhằm trên đầu nạn nhân bổ xuống, lại dùng dây sắt trói thân tội nhân để ngọn lửa dữ thiêu đốt, cây kiếm bay đâm loạn xạ. Khi ấy, tội nhân từng bước từng bước lảo đảo đi đến dưới móc sắt. Ngục tốt Dạ-xoa đánh đập tội nhân, dùng cưa sắt cưa thân thể ra từng đoạn, máu chảy đầy đất đau đớn vô cùng, lại có dê, trâu, lừa ngựa, côn trùng, chim chóc, các súc sinh tạp loại đến uống máu và ăn thịt tội nhân. Nhân đó các súc sinh đều theo tội nhân xé nát thân thể cả đến xương thịt. Lúc này, tội nhân không có lời gì để đáp lại. Những súc sinh cắn xé tội nhân, khiến họ đau đớn khổ sở không thể chịu được. Tội nhân kêu gào miệng mặt chảy máu, tiếng khóc nghẹn ngào bi thảm vang khắp cả trời đất. Những khổ đau như thế, một ngày một đêm chịu vô lượng hình phạt, ngàn vạn lần chết đi sống lại, trải qua ngàn vạn kiếp không có thời hạn ra khỏi. Nếu sau này được ra khỏi thì bị đọa vào loài súc sinh, trăm ngàn ức kiếp sống đều bị những oan gia làm thức ăn.

Bồ-tát Bảo Đạt hỏi:

–Những Sa-môn này tạo nghiệp gì mà ngày nay phải chịu các khổ đau như thế này?

La-sát đáp:

–Các tội nhân này đã thọ giới cấm của Phật, nhưng không cầu pháp vi diệu Chánh chân Vô thượng, chỉ thấy cảnh trước mắt, tin theo lời tà kiến, kiêu ngạo, giả dối, phóng tâm hư hoại, ác độc, không có tâm Từ bi, giết hại chúng sinh, cắt đứt hạt giống Phật. Do nhân duyên đó mà nhận hình phạt như thế này. Sau khi được làm thân người, trăm đời, ngàn đời các căn khiếm khuyết: đui điếc, câm ngọng, tay chân không toàn vẹn. Thân bị nhiều bệnh mụt nhọt, máu mủ thường chảy ra. Do giết hại sinh mạng nên phải nhận quả báo xấu. Bảo Đạt nghe vậy rồi khóc lóc đau buồn ra đi.