KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 18

Nam-mô Vô Chướng Phật Nguyệt Phật. Nam-mô Bất Tán Thán Thế Gian Thắng Phật. Nam-mô Pháp Vương Quyết Định Phật. Nammô Tinh Tú Bảo Vân Vương Phật. Nam-mô A-tư-đa Thắng Phật. Nam-mô Pháp Hành Tự Tại Phật. Nam-mô Địa Dũng Danh Phật. Nam-mô Vô Biên Thắng Bảo Danh Phật. Nam-mô Danh Trí Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Danh Thọ Ca-na-già Vương Phật. Nam-mô Danh Tăng Trưởng Tuệ Phật. Nam-mô Danh Pháp Hoa Thông Đức Phật. Nam-mô Danh Khoái Chiếu Quang Minh Tinh Tấn Thông Tập Phật. Nam-mô Danh Chiếu Quán Phật Vương Phật. Nam-mô Danh Bất Trước Ác Thắng Phật. Nam-mô Danh Trí Tận Thiên Phật. Nammô Danh Thắng Diệu Pháp Phật. Nam-mô Danh Đại Trí Thanh Trí Tuệ Phật. Nam-mô Danh Kiến Nhất Thiết Thế Gian Bất Úy Phật. Nam-mô Danh Kiến Vô Úy Phật. Nam-mô Danh Thanh Khứ Phật. Nam-mô Như Lai Hành Vô Lượng Vương Phật.

Này Tôn giả Xá-lợi-phất! Hiện tại có chư Phật ở phương Tây, các ông phải nên nhất tâm cung kính đảnh lễ.

Nam-mô Sơ Quang Minh Hoa Tâm Chiếu Phật. Nam-mô Diệu Thanh Tu Hành Hống Phật. Nam-mô Trụ Thắng Trí Xưng Phật. Nammô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Tác Đại Từ Tâm Hoa Quang Phật. Nammô Pháp Hành Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Phổ Thắng Phật. Nam-mô Trí Hống Xưng Vương Phật. Nam-mô Phạm Thanh Hoan Hỷ Hống Phật. Nam-mô Thiên Nhãn Phật. Nam-mô Hải Hương Viêm Phật. Nam-mô Thiên Nguyệt Tự Tại Tạng Phật. Nam-mô Pháp Tốc Lạc Hành Phật. Nam-mô Thân Hiền Viễn Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Quảng Nhãn Phật. Nam-mô Thập Lục Quang Minh Thắng Phật. Nammô Trí Lại Phật. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Thắng Diện Phật. Nammô Đại Thắng Thành Tựu Pháp Phật. Nam-mô Bất Không Kiến Phật. Nam-mô Bất Khả Tận Sắc Phật. Nam-mô Quán Pháp Trí Phật. Nammô Vô Vương Phương Phật. Nam-mô Vô Biên Đức Phật. Nam-mô Trí Sát Pháp Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thiện Căn Bồ-đề Đạo Phật. Nammô Vô Phá Tinh Tấn Thiện Tư Duy Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Thượng Trí Thắng Thiện Trụ Công Đức Phật. Nam-mô Trí Hương Thắng Phật. Nam-mô Trí Thắng Kiến Thi-khí Vương Phật. Nam-mô Diệu Công Đức Trí Phật. Nam-mô Bất Ưu Pháp Hoa Hống Vương Phật. Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Lai Phật. Nam-mô Thắng Thượng Công Đức Phật. Nam-mô Khai Pháp Môn Tạng Phật. Nam-mô Chiếu Pháp Đồng Vương Phật. Nam-mô Lực Vương Thiện Trụ Pháp Phật. Nam-mô Thiện Trạch Lực Đắc Phật. Nam-mô Vô Biên Môn Kiến Phật. Nam-mô Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bất Tự Kiến Phật. Nam-mô Ly Sân Công Đức Vương Phật. Nam-mô Ly Trần Ức Thắng Phật. Nam-mô Đại Lực Bát-nhã Phấn Tấn Vương Phật. Nammô Pháp Cảnh Tượng Phật. Nam-mô Kiên-xoa-lợi Thành Tựu Phật. Nam-mô Nhất Thiết Trí Công Đức Thắng Phật. Nam-mô Bất Lạc Xuất Công Đức Phật. Nam-mô Tinh Tấn Quá Tinh Tấn Tự Tại Sơn Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Tự Tại Kiều Lương Thắng Phật. Nam-mô Thị Hiện Vô Tận Đức Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Giới Công Đức Vương Phật. Nam-mô Hoa Nghiêm Tác Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Độc Vương Phật. Nam-mô Đắc Đại Thông Nguyện Lực Phật. Nam-mô Hống Thanh Tốc Tinh Tấn Phật. Nam-mô Thắng Thân Na-la-diên Trí Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô Bảo Quang A-ni-la Thắng Phật. Nam-mô Bảo Hải Viêm Phật. Nam-mô Đại Hải Di-lưu Thắng Vương Phật. Nam-mô Sơ Bất Trược Thiên Vương Phật. Nam-mô Bất Trụ Sinh Diệt Thắng Công Đức Vương Phật. Nam-mô Hư Không Lạc Thuyết Vô Ngại Xưng Phật. Nam-mô Thắng Tuệ Phật. Nam-mô Vô Tỷ Tạng Xưng Phật. Nam-mô Thiên Tự Tại Phạm Tăng Thượng Phật. Nam-mô Thiện Hành Kiến Vương Phật. Nam-mô Chủng Chủng Hành Vương Phật. Nam-mô Lô-xá-na Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Trụ Hoa Phật. Nam-mô Trí Thiện Căn Thành Tựu Tánh Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật. Nam-mô Thiện Quyết Pháp Phật. Nam-mô Pháp Trang Nghiêm Quán Lạc Thuyết Xưng Phật. Nam-mô Nhị Bảo Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Ma-ha Tư Duy Tạng Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Vương Phật. Nam-mô Tự Tại Ức Phật. Nam-mô Sư Tử Hung Tạng Phật. Nam-mô Trí Vương Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tự Tại Căn Phật. Nam-mô Ly Thanh Nhãn Phật. Nam-mô Thiện Hương Phật. Nam-mô Bất Nhiễm Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Pháp Thân Phật. Nam-mô Quảng Giới Vương Phật. Nam-mô Tâm Thiện Hạnh Xưng Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Như Ý Thông Quán Tạng Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Tham Vương Phật. Nam-mô Phước Đức Thắng Điền Phật. Nam-mô Thế Gian Ý Thành Tựu Thiện Pháp Phật. Nam-mô Thiện Quán Pháp Phật Thắng Phật.

Này Xá-lợi-phất! Hiện tại có chư Phật ở phương Bắc, các ông nên nhất tâm quy mạng.

Nam-mô Sơ Thắng Tạng Sơn Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Tuệ Phật. Nam-mô Long Hoa Phật. Nam-mô Nhất Thiết Long Phấn Tấn Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Phước Đức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Pháp Thế Gian Cảnh Tượng Phật. Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Ma Phật. Nam-mô Thắng Bà-ta Sơn Phật. Nam-mô Pháp Lai Vương Phật. Nam-mô Phật Hóa Thành Tựu Phật. Nam-mô Phổ Trang Nghiêm Thọ Hành Thắng Phật. Nam-mô Bảo Tích Thành Tựu Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thành Tựu Xưng Phật. Nam-mô Tam Thế Trí Thắng Phật. Nam-mô Thắng Oai Thiện Trụ Phật. Nam-mô Chủng Chủng Nguyện Quang Phật. Nam-mô Bất Thoái Bách Thắng Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Tuệ Phật. Nam-mô Long Hoa Đức Phật. Nam-mô Phân-ámla Thắng Phật. Nam-mô Đoạt Nhất Thiết Tà Kiến Phật. Nam-mô Đắc Phật Nhãn Luân Phật. Nam-mô Đắc Nhất Thiết Phật Trí Phật. Nam-mô Đại Từ Cứu Hộ Thắng Phật. Nam-mô Sư Tử Trí Kiều Lương Phật. Nam-mô Trụ Bảo Tế Vương Phật. Nam-mô Chư Thiện Căn Phước Đức Pháp Thành Tựu Phật. Nam-mô Đại Vô Cấu Trí Phật. Nam-mô Trí Xưng Vương Phật. Nam-mô Pháp Phật Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Hưng Nhất Thiết Tướng Phật. Nam-mô Tùy Nhất Thiết Y Pháp Vân Phật. Nam-mô Mãn Túc Tinh Tấn Bảo Tuệ Phật. Nam-mô Đại Tỳ-lưu-trà Phật. Nam-mô Thắng Quang Minh Phật.

Nam-mô Bất Động Pháp Trí Quang Phật. Nam-mô Chiên-đàn Vân Vương Phật. Nam-mô Bất Nhiễm Ba-đầu-ma Thanh Phật. Nam-mô Pháp Tăng Thượng Thanh Vương Phật. Nam-mô Vô Cấu Kiếp Phật. Nam-mô Soạn Trạch Pháp Vô Ngại Hoa Xưng Phật. Nam-mô Phật Nhãn Vô Cấu Tinh Tấn Tăng Thượng Luân Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Xưng Phật. Nam-mô Vô Biên Nghi Phat. Nam-mô Vô Biên Trí Phấn Tấn Vô Ngại Tâm Phật. Nam-mô Quảng Oai Đức Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Dục Pháp Đạo Thiện Trụ Phật. Nam-mô Nhất Thiết Sinh Trí Phật. Nam-mô Hàng Phục Ma Lực Kiên Cố Ý Phật. Nam-mô Tinh Tấn Tự Tại Bảo Vương Phật. Nam-mô Oai Đức Tạng Phật. Nam-mô Kiến Lợi Ích Nhất Thiết Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật Vương Phật. Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật. Nam-mô Thanh Phần Diệu Bảo Hống Phật. Nam-mô Vô Cấu Pháp Vương Phật. Nam-mô Bất Thoái Tinh Tấn Thị Hiện Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Phật Quốc Độ Vương Phật. Nam-mô Trí Căn Bản Hoa Phật. Nam-mô Bất Xưng Niết-bàn Phật. Nam-mô Nhất Long Ma-ni Tạng Phật. Nam-mô Lạc Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Đắc Pháp Tướng Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Biên Bảo Công Đức Tạng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hoa Sơn Phật. Nam-mô Đại Pháp Vương Câu-tô-ma Thắng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Tận Bất Tận Tạng Phật. Nam-mô Hoa Di-lưu Thiện Phật. Nam-mô Hư Không Trí Sơn Phật. Nam-mô Trí Lực Vương Phật. Nam-mô Vô Ngại Thanh Trí Phật. Nam-mô Vô Biên Phật. Nam-mô Thanh Tạng Phật. Nam-mô Trí Vương Bất Tận Xưng Phật. Nam-mô Tâm Tuệ Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật. Nam-mô Chánh Kiến Phật. Nam-mô Ngữ Kiến Phật. Nam-mô Mãn Túc Pháp Hương Kiến Phật. Nam-mô Long Nguyệt Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Sơn Vô Ngại Vương Phật. Nam-mô Bảo Tự Tại Ta-la

Vương Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Chúng Sinh Phật. Nam-mô Thủy Trụ Trì Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Giác Nhất Thiết Pháp Phật. Nam-mô Trí Bảo Pháp Thắng Phật. Nam-mô Tinh Tấn Tự Tại Ý Pháp Tạng Phật. Nam-mô Vô Ngại Sơn Phật. Nam-mô Vo Cấu Man Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Chiếu Phật. Nam-mô Viêm Tự Tại Tạng Phật. Nam-mô Thanh Phần Diệu Giác Hống Phật. Nam-mô Di-lưu Lực Tự Tại Tạng Phật. Nam-mô Tinh Tấn Tự Tại Di-lưu Tịch Tự Tại Phật. Nam-mô Kiến Cố Vo Úy Công Đức Phật. Nam-mô Kiên Cố Dũng Mãnh Bảo Phật. Nam-mô Kiên Cố Dũng Mãnh Tịch Tịnh Vương Phật. Nam-mô Hàng Phục Ám Di-lưu Sơn Vương Phật. Nam-mô Thắng Trượng Phu Phân-đà-lợi Phật. Nam-mô Thánh Thanh Tạng Phật. Nam-mo Phổ Hiền Phân-đà-lợi Phật. Nam-mô Pháp Bình Đẳng Pháp Thân Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Ly Khả Ý Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Ta-la Phấn Tấn Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Ái Kiến

Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Pháp Giới Phật. Nam-mô Dược Thọ Vương Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nammô Giác Thượng Phật. Nam-mô Thọ Ký Phật. Nam-mô Ái Tác Phật. Nam-mô Vô Úy Tác Phật. Nam-mô Hoa Bảo Chiên-đàn Phật. Nammô Long Công Đức Phật. Nam-mô Lô-xá-na Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Vô Phiền Não Phật. Nam-mô Thiện Lai Phật. Nammô Kim Sắc Sắc Phật. Nam-mô Vô Căn Bản Phật. Nam-mô Tu-di Đăng Phật. Nam-mô Khả Lạc Kiến Quang Phật. Nam-mô Năng Tác Quang Phật. Nam-mô Nhất Thiết Vô Trược Phật. Nam-mô Vô Nhiễm Phật. Nam-mô Thiện Tịnh Phật. Nam-mô Giai Thoát Phật. Nam-mô Hoa Thọ Phật. Nam-mô Pháp Tánh Phật. Nam-mô Thiện Hộ Thanh Phật. Nam-mô Đắc Ý Phật. Nam-mô Đoạn Ái Phật. Nammô Nội Ngoại Phật. Nam-mô Thành Tựu Tràng Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Kim Cang Phật. Nam-mô Đại Thông Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Phiền Não Phật. Nam-mô Ly Bố Úy Phật. Nam-mô Ly Khiếp Nhược Phật. Nam-mô Bất Khả Động Phật. Nam-mô Lạc Giai Thoát Phật. Nam-mô Thành Tựu Phật. Nam-mô Lưỡng Túc Tôn Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chủng Trí Phật. Nam-mô Tướng Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Ngôn Phật. Nam-mô Bất Úy Ngôn Phật. Nam-mô Thường Tương Ưng Ngôn Phật. Nam-mô Phạm Chúng Tương Ưng Phật. Nam-mô Tam Thập Thiên Chúng Tương Ưng Phật. Nam-mô Tự Kim Sắc Phật. Nam-mô Xả Kết Phật. Nam-mô Ta-la Hoa Phật. Nam-mô Kim Hoa Phật. Nam-mô Câu-mâu-đầu Tướng Phật. Nam-mô Đảnh Thắng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thông Trí Phật. Nam-mô Đắc Nhất Thiết Pháp Đáo Bỉ Ngạn Phật. Nam-mô Bất Khả Tướng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Tướng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Chúng Sinh Phật. Nam-mô Thường Trí Phật. Nam-mo Diệu Tịch Phật. Nam-mô Xả-phù-la Phấn Tấn Phật. Nam-mô Tất Cánh Đại Bi Phật. Nam-mô Thành Tựu Kiên Phật. Nam-mô Thường Vi Tiếu Phật. Nam-mô Ly Trược Phật. Nam-mô Bách Tướng Công Đức Phật. Nammô Tùy Thuận Phật. Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Bát-nhã Tràng Phật. Nam-mô Bảo Bát-nhã Tất Cánh Phật. Nam-mô Mãn Túc Ý Phật. Nam-mô Quán Thế Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Đại Viêm Tụ Phật. Nam-mô Thắng Công Đức Oai Đức Phật. Nam-mô Phạm Thắng Thiên Phật. Nam-mô Nội Bảo Phật. Nam-mô Tam Bồđề Tràng Phật. Nam-mô Thắng Đăng Phật. Nam-mô Thiện Trạch Nguyện Việt Thắng Ta-la Vương Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật. Nam-mô Chiếu ám Phật. Nam-mô Vô Úy Quán Phật. Nam-mo Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Kê-đâu Xưng Phật. Nam-mô Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật. Nam-mô Hỏa Phấn Tấn Phật. Nam-mô Bảo Thượng Phật. Nam-mô Vô Úy Trí Quán Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tế Phat. Nam-mô Viễn Ly Nhất Thiết Kinh Bố Mao Thụ Đẳng Xưng Quang Phật. Nam-mô Già-na-già Vương Quang Minh Oai Đức Phật. Nammô Quán Thế Âm Phật. Nam-mô Ni-di Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Phật. Nam-mô Bảo Sơn Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Bảo Tinh Tấn Nhật Nguyệt Quang Minh Trang Nghiêm Oai Đức Hiệt Thanh Vương Phật. Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Quán Nhất Thiết Nghi Tắc Đoạn Phiền Não Phật. Nam-mô Đoạn Ám Tam-muội Thắng Vương Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Hỏa Tụ Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Hư Không Bình Đẳng Phật. Nam-mô Lễ Bái Tăng Thượng Phật. Nam-mô Bất Động Tác Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Thắng Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Bất Hàng Phục Tràng Phật. Nam-mô Thắng Nhất Thiết Phật. Nammô Văn Thanh Thắng Phật. Nam-mô Thiện Tý Phật. Nam-mô Bảo Cao Phật. Nam-mô Thiện Giải Phật. Nam-mô Nguyệt Cao Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Chiếu Hiền Thủ Thắng Phật. Nam-mô Đức Thánh Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Sự Phật. Nam-mô Sơn Phong Phật. Nam-mô Phổ Bảo Cái Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Quảng Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Bảo Cái Hỷ Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nhất Thiết Nguyện Oai Đức Thắng Vương Phật. Nam-mô Chiếu Hiền Thắng Phật. Nam-mô Lạc Nhật Phật. Nam-mô Phổ Hiền Phật. Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Quảng Minh Phật. Nam-mô Phổ Hương Phật. Nam-mo Thiện Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Pháp Tạng Phật. Nam-mô Tối Thượng Thủ Phật. Nam-mô Bồ-đề Hoa Phật. Nam-mô Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Hoa Sắc Vương Phật. Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Trừ Nghi Minh Phật. Nam-mô Độ Cái Hành Phật. Nam-mô Tịnh Tín Phật. Nam-mô Thiện Túc Phật. Nam-mô Oai Thần Phật. Nam-mô Pháp Tuệ Phật. Nam-mô Loan Âm Phật. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nammô Long Âm Phật. Nam-mô Xử Thế Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nammô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Vô Ngại Quang Phật. Nam-mô Vô Đối Quang Phật. Nam-mô Viêm Vương Quang Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Quang Phật. Nam-mô Trí Tuệ Quang Phật. Nam-mô Bất Đoạn Quang Phật. Nam-mô Nan Tư Quang Phật. Nam-mô Vô Xứng Quang Phật. Nam-mô Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Tướng Hảo Tử Kim Phật. Nam-mô Viễn Chiếu Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Phổ Thắng Phật. Nam-mô Trí Hống Xưng Vương Phật

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân và kính lễ các Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Công Đức Tướng Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Sơn Tướng Kích Âm Bồ-tát. Nam-mô Kim Anh Lạc Minh Bồ-tát. Nam-mô Nhất Thiết Hành Tịnh Bồ-tát. Nam-mô Tam-muội Du Hý Bồ-tát. Nam-mô Tâm Vô Ngại Bồ-tát. Nam-mô Minh Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô

Định Vô Ngại Bồ-tát. Nam-mô Điện Đắc Bồ-tát. Nam-mô Đại Trí Bồtát. Nam-mô Cánh Minh Bồ-tát. Nam-mô Mông Quang Bồ-tát. Nammô Hoa Quang Bồ-tát. Nam-mô Văn Quang Bồ-tát. Nam-mô Long Quang Bồ-tát. Nam-mô Đồng Quang Bồ-tát. Nam-mô Minh Tinh Bồtát. Nam-mô Thiên Tràng Bồ-tát. Nam-mô Nhật Trung Bồ-tát. Nammô Kiến Lập Bồ-tát. Nam-mô Thọ Vương Bồ-tát. Nam-mô Long Thiên Bồ-tát. Nam-mô Địa Động Bồ-tát. Nam-mô Đắc Biện Thủ Âm Thanh Bồ-tát. Nam-mô Phổ Quảng Bồ-tát. Nam-mô Nhập Tinh Tấn Bồ-tát. Nam-mô Tận Tinh Tấn Bồ-tát. Nam-mô Bất Xả Lạc Bồ-tát. Nam-mô Thượng Tinh Tấn Bồ-tát. Nam-mô Tập Tinh Tấn Bồ-tát. Nam-mô Nhất Thừa Độ Bồ-tát. Nam-mô Hành Tinh Tấn Bồ-tát. Nammô Bi Tinh Tấn Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Mạng Tinh Tấn Bồ-tát. Nammô Chí Thành Tinh Tấn Bồ-tát. Nam-mô Kiên Dũng Tinh Tấn Bồ-tát. Nam-mô Thiên Đức Tạng Bồ-tát. Nam-mô Kích Kim Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Phiên Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Trụ Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát ở các thế giới trong mười phương như vậy.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh.

Kính lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Đến ngày hôm nay, chúng con được sự yên tĩnh, không bị dối gạt, không bị chướng ngại, chính là lúc phát sinh điều thiện, diệt trừ điều ác. Vả lại, phải khởi lên bốn loại quán hạnh dùng làm phương tiện để tiêu diệt tội lỗi. Những gì là bốn?

  1. Quán nhân duyên.
  2. Quán quả báo.
  3. Quán thân của ta.
  4. Quán thân Như Lai.

Quán nhân duyên: Biết rằng nguồn gốc tội lỗi của chúng con đều do vô minh, không biết suy nghĩ điều thiện, không có năng lực chánh quán, không nhận thức được tội lỗi của mình, vĩnh viễn rời xa bạn tốt, chư Phật và Bồ-tát, đi vào đường ma hiểm trở, hạnh tà rất đáng sợ, như cá cắn câu mà không biết đó là sự nguy hiểm, như tằm nhả tơ tự trói buộc mình, như con thiêu thân lao đầu vào lửa tự thiêu hủy mình. Do nhân duyên này, tự mình không được giải thoát.

Quán quả báo: Do có những nghiệp ác bất thiện, nên lưu chuyển

mãi trong ba đời, chịu quả khổ vô cùng, đắm chìm trong đêm tối mịt mờ, chết đuối giữa biển lớn mênh mông, làm thức ăn cho La-sát phiền não. Trong vị lai sinh tử mịt mờ, không biết đâu là bờ bến. Giá như được làm Chuyển luân thánh vương, vua trong bốn thiên hạ, đi lại được tự tại, bảy báu đầy đủ, thì sau khi chết cũng không tránh khỏi đọa vào đường ác. Dẫu cho đạt được quả báo bốn không, là quả vị cao nhất trong tam giới thì khi phước hết trở lại làm loài bò chét ở trên đầu con trâu, huống gì là những kẻ không có phước đức lại còn biếng nhác không siêng năng sám hối, giống như người ôm đá tự gieo mình xuống vực sâu mà mong cầu ra khỏi thì thật là khó.

Quán thân Như Lai: Thân Như Lai là vô vi tịch chiếu, xa lìa tứ cú, bặt dứt lỗi lầm, đầy đủ các đức sáng ngời thường trụ. Mặc dù dùng phương tiện đi vào Niết-bàn nhưng tâm Từ bi và sự cứu độ của Như Lai không bao giờ chấm dứt.

Phát tâm như thế mới gọi là sự tốt đẹp để diệt trừ tội lỗi và cũng là hạnh cốt yếu diệt trừ nghiệp chướng. Như vậy, hôm nay chúng con chí tâm cúi đầu quy mạng các Đức Phật.

Nam-mô Đông phương Thắng Phật.

Nam-mô Nam phương Dụ Như Tu-di Phật.

Nam-mô Tây phương Đại Quang Hoa Thông Phật.

Nam-mô Bắc phương Bồ-đề Quang Minh Phật.

Nam-mô Đông nam phương Liên Hoa Phu Lực Phật.

Nam-mô Tây nam phương Y Phục Tri Túc Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Xuất Gia Lạc Hạnh Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Bảo Cái Siêu Quang Phật.

Nam-mô Hạ phương Danh Xưng Viễn Văn Phật.

Nam-mô Thượng phương Vô Ngôn Thắng Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng hư không thế giới trong mười phương như thế.

Đệ tử chúng con, từ đời vô thủy đến nay, đã nuôi dưỡng phiền nao ngày càng sâu dày, che lấp mắt tuệ không sao thấy được, đoạn dứt các điều thiện không còn tiếp tục, do khởi phiền não ngăn che không được thấy Phật, không nghe chánh pháp, không gặp các bậc Thánh tăng; do khởi phiền não ngăn che không thấy được hành nghiệp thiện ác trong đời quá khứ, hiện tại và vị lai; do khởi phiền não ngăn che không được thọ nhận quả báo tôn quý trong cõi nhân thiên; do khởi phiền não ngăn che không được sinh vào cõi Sắc, cõi Vô sắc hưởng phước báo an vui thiền định; do khởi phiền não ngăn che không có thần thông tự tại bay đi ẩn hiện đến khắp các cõi Phật trong mười phương để nghe pháp; do khởi phiền não ngăn che không được học pháp quán hơi thở để tâm an ổn, và pháp quán về bất tịnh; do khởi phiền não ngăn che nên không được học Từ, Bi, Hỷ, Xả, nhân duyên; do khởi phiền não ngăn che nên không học nghĩa bảy phương tiện, ba quán; do khởi phien não ngăn che không học được bốn niệm xứ, noãn, nhẫn, đảnh và thế đệ nhất; do khởi phiền não ngăn che nên không học được đệ nhất pháp văn, tu, tư; do khởi phiền não ngăn che nên không học được pháp giải thoát không, bình đẳng trung đạo; do khởi phiền não ngăn che nên không học được tám Chánh đạo chỉ rõ về phần tướng; do khởi phiền não ngăn che nên không học được bảy giác chi không chỉ rõ về hình tướng; do khởi phiền não ngăn che khong học được pháp quán đạo phẩm nhân duyên; do khởi phiền não ngăn che nên không học được tám giải thoát, chín thông; do khởi phiền não ngăn che nên không học được mười trí Tam-muội; do khởi phiền não ngăn che nên không học được ba minh, sáu thông, bốn vô ngại; do khởi phiền não ngăn che nên không học được sáu Độ, bốn Đẳng; do khởi phiền não ngăn che nên không học được bốn Nhiếp pháp để giáo hóa rộng rãi; do khởi phiền não ngăn che nên không học được tâm Đại thừa, bốn hoằng thệ nguyện; do khởi phiền não ngăn che nên không học được mười minh, mười hạnh; do khởi phiền não ngăn che nên không học được mười hồi hướng, mười nguyện; do khởi phiền não ngan che nên không hiểu rõ được Địa thứ nhất, Địa thứ hai, Địa thứ ba, Địa thứ tư, Địa thứ sáu; do khởi phiền não ngăn che nên không học được các tri kiến, Địa thứ sáu, Địa thứ bảy; do khởi phiền não ngăn che nên không pháp đối chiếu Địa thứ tám, Địa thứ chín, Địa thứ mười. Như vậy, cho đến khởi phiền não ngăn che không học được quả Phật, khởi phiền não ngăn che các hạnh tu trong trăm vạn a-tăng-kỳ kiếp. Các chướng ngại cho việc tu hành như vậy vô lượng, vô biên. Hôm nay, chúng con cúi đầu hết lòng thành khẩn hướng đến chư Phật, tôn Pháp, Thánh chúng trong mười phương hổ thẹn cầu xin sám hối, mong sao được hết tội lỗi.

Nguyện nhờ công đức sám hối này, tất cả các phiền não làm trở ngại sự tu tập của chúng con vĩnh viễn không còn. Chúng con xin nguyện dù bất cứ ở đâu, cũng được thọ sinh tự tại, không bị ràng buộc lưu chuyển do nghiệp báo, được dùng thần thông như ý chỉ trong khoảnh khắc một niệm biến khắp mười phương đến cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh để giáo hóa chúng sinh. Ở trong các cảnh giới thiền định sâu xa và các tri kiến của chư Phật, chúng con hiểu thông suốt không bị trở ngại, tâm có khả năng bao trùm tất cả các pháp, ưa thích nói năng giao tiếp tự do nhưng không bị nhiễm chấp, được tâm tự tại, trí tuệ tự tại, phương tiện tự tại, làm cho các phiền não vô tri lâu nay ắt hẳn đoạn dứt vĩnh viễn, chứng được đạo vô lậu sáng ngời như mặt trời.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Đạt lại nhanh chóng đi vào địa ngục có tên Mưa lửa. Tại sao gọi là địa ngục Mưa lửa? Địa ngục ấy có chu vi khoảng tám ngàn do-tuần, có lưới sắt bao quanh và với ngọn lửa dữ cháy mạnh, phía dưới có những mũi sắt nhọn chĩa thẳng lên. Quanh thành ấy có bốn cái vòi phun ra gió để thổi vào khiến thành kia lửa luôn bốc cháy. Có con chó đồng bốn sừng, răng, miệng, mắt đều phát ra lửa nhanh như gió. Trong miệng chó đồng phun ra khí mây mù mịt bay khắp nơi. Trong mũi chó đồng phát ra nước giống như trời mưa, chảy vào trong lửa thì lửa lại bốc cháy ngun ngụt. Lại nữa, giữa không trung lửa rớt xuống như bánh xe móc vào trong thân tội nhân làm toàn thân cháy ngùn ngụt. Trải qua một ngày một đêm chịu vô lượng hình phạt, ngàn vạn lần chết đi sống lại.

Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những Sa-môn này tạo nghịêp gì mà chịu quả báo khổ như vậy?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Những Sa-môn này đã thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng lại không giữ gìn oai nghi, tuy có áo cà sa nhưng không mặc, để lộ thân hình đi vào xóm làng, giống như cây khô không còn xanh tươi. Dù cho ở chỗ Phật hoặc trong Tăng cũng như vậy. Hàng chư Thiên nói: “Tỳkheo cuồng tặc đi vào xóm làng.” Vì nhân duyên ấy mà bị đọa vào địa ngục này. Khi ra khỏi địa ngục trải qua ngàn vạn kiếp làm loài súc sinh.

Bảo Đạt nghe vậy, thương xót khóc lóc rồi ra đi.

 

Print Friendly, PDF & Email