KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 15

Nam-mô Ca-na-già Vô Cấu Quang Minh Nhật Viêm Vân Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Quang Minh Nghi Tràng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Địa Xứ Vô Cấu Nguyệt Phật. Nam-mô Giác Hư Không Bình Đẳng Tướng Phật. Nam-mô Thập Phương Quảng Ưng Vân Tràng Phật. Nam-mô Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Lô-xá-na Phật. Nam-mô Hại Tâm Từ Giải Thoát Không Vương Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Tu-di Phật. Nam-mô Bất Không Bộ Chiếu Kiến Phật. Nam-mô Diệu Hống Thắng Phật. Nam-mô Đệ Nhất Tự Tại Thông Vương Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Công Đức Lô-xá-na Diệu Nguyệt Phật. Nam-mô Khả Tín Lực Tràng Phật. Nam-mô Pháp Giới Thọ Thanh Trí Tuệ Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Trường Thiện Tý Phật. Nam-mô Bất Thoái Công Đức Hải Quang Phật. Nammô Phổ Sinh Diệu Nhất Thiết Trí Tốc Phật. Nam-mô Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Trí Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Thắng Trí Phật. Nam-mô Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Não Phật. Nam-mô Tự Tại Diệu Uy Đức Phật. Nam-mô Kim Hoa Hỏa Quang Phật. Nam-mô Quán Pháp Giới Phấn Tấn Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Khẩn-na-la Vương Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Hương Phật. Nam-mô Ứng Vương Phật. Nam-mô Như Lai Công Đức Phổ Môn Kiến Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Phổ Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Quảng Hóa Tự Tại Phật. Nam-mô Pháp Giới Giải Thoát Quang Minh Bất Khả Tư Nghì Ý Phật. Nam-mô Như Lai Vô Cấu Quang Phật. Nam-mô Lô-xá-na Thế Gian Luân Thắng Thanh Phật. Nam-mô Bađầu-ma Tu Vô Biên Nhãn Phật. Nam-mô Hỷ Lạc Thành Phật. Nammô Nhất Thiết Trí Hành Cảnh Giới Tuệ Phật. Nam-mô Quảng Tịch Diệu Thanh Phật. Nam-mô Hư Không Vô Cấu Trí Nguyệt Phật.

Nam-mô Phước Đức Hải Hậu Vân Tướng Hoa Phật. Nam-mô Năng Tác Thiện Thắng Vân Phật. Nam-mô Thắng Thanh Vân Tràng Phật. Nam-mô Thắng Thanh Hống Tràng Phật. Nam-mô Quán Nhãn Phấn Tấn Phật. Nam-mô Vô Tận Trí Kim Cang Phật. Nam-mo Phổ Nhãn Nhật Tạng Chiếu Phật. Nam-mô Nhất Thiết Hống Thanh Phật. Nammô Vô Lượng Trí Phu Phật. Nam-mô Nhất Thiết Phước Đức Di-lâu Thượng Phật. Nam-mô Căn Nhật Oai Đức Phật. Nam-mô Mãn Quang Minh Thân Quang Phật. Nam-mô Địa Đệ Nhất Hoa Tướng Phật. Nam-mô Vân Vô Úy Kiến Phật. Nam-mô Bình Đẳng Ngôn Ngữ Kê-đầu Phật. Nam-mô Thật Nhiên Đăng Vương Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phấn Tấn Thành Tựu Nghĩa Tâm Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Quán Xưng Phật. Nam-mô Từ Quang Minh Xưng Thắng Phật. Nam-mô Phước Đức Xưng Thượng Thắng Phật. Nam-mô Niệm Nhất Thiết Chúng Sinh Xưng Thắng Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Xưng Thắng Phật. Nam-mô Tất Tàm Quý Xưng Thượng Thắng Phật. Nam-mô Giáo Hóa Nhất Thiết Thế Gian Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Nạn Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Thế Gian Phật. Nam-mô Năng Chuyển Thai Phật. Nam-mô Chuyển Nữ Phật. Nam-mô Chuyển Nam Nữ Hàng Phục Phật. Nam-mô Phật Hoa Thắng Thượng Vương Phật. Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật. Nam-mô Thiện Tuệ Pháp Thông Vương Phật. Nam-mô Thập Phương Quảng Công Đức Xưng Thiên Tận Lạc Phật. Nam-mô Ái Đại Trí Kiến Bất Không Văn Danh Phật. Nam-mô Vô Lượng Lực Trí Thắng Phật. Nam-mô Thành Tựu Phạm Công Đức Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Kim Cang Mật Tích Phật. Nam-mô Thiện Chuyển Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Lô-xá-na Hoa Thắng Oai Đức Phật. Nam-mô Thường Công Đức Nhien Đăng Khứ Tuệ Phật. Nam-mô Đáo Chư Nghi Bỉ Ngạn Nguyệt Phật. Nam-mô Đáo Pháp Giới Vô Lượng Thanh Tuệ Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Giới Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Trung Công Đức Hải Chuyển Pháp Luân Thanh Phật. Nam-mô Nhật Bất Khả Tư Nghị Tri Kiến Phật. Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Vô Tận Công Đức Diệu Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Lực Phổ Hống Phật.

Nam-mô Phổ Nhãn Mãn Túc Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Thắng Công Đức Cự Phật. Nam-mô Đại Long Thanh Phật. Nam-mô Bađầu-ma Sư Tử Tòa Phấn Tấn Tề Phật. Nam-mô Trí Tụ Giác Quang Phật. Nam-mô Trụ Trì Địa Thiện Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Thiện Trụ Pháp Nhiên Đăng Vương Phật. Nam-mô Bất Không Kiến Sinh Hỷ Tác Phật. Nam-mô Phóng Thân Viêm Tràng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Chúng Sinh Hành Phật. Nam-mô Nhất Thiết Đức Vân Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Phu Hoa Tướng Nguyệt Trí Phật. Nam-mô Đệ Nhất Quang Minh Kim Đình Liêu Phật. Nam-mô Quán Nhất Thiết Pháp Hải Vô Sai Biệt Quang Minh Phật. Nam-mô Hóa Nhật Phật. Nam-mô Bảo Cái Thắng Lô-xá-na Phật. Nam-mô Thiện

Tư Duy Phật. Nam-mô Tinh Tấn Thắng Kiên Tuệ Phật. Nam-mô Phu Hoa Tâm Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nammô Nguyệt Quang Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Tận Pháp Hải Bảo Tràng Phật. Nam-mô Kim Cang Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Quảng Câu-tô-pha-tác Phật. Nam-mô Nhân Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Trí Luân Chiếu Lô-xá-na Phật. Nam-mô Long Xưng Vô Lượng Công Đức Phật. Nam-mô Bảo Công Đức Tu Quang Phật. Nam-mô Nhất Thiết Lực Trang Nghiêm Tuệ Phật. Nam-mô Bảo Viêm Tu-di Sơn Phật. Nam-mô Nhất Thiết Hành Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Ba-la-mật Hải Phật. Nam-mô Bảo Viêm Diện Môn Tràng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nguyện Quang Minh Phật. Nam-mô Quảng Đắc Nhất Thiết Pháp Tề Phat. Nam-mô Quang Minh La Võng Thắng Phật. Nam-mô Bảo Sơn Tràng Phật. Nam-mô Vô Biên Trung Trí Hải Tạng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nhất Thiết Nghĩa Công Đức Tràng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thông Thủ Vương Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhất Thiết Pháp Giới Lô-xá-na Phật. Nam-mô Thắng Tam-muội Tinh Tấn Tuệ Phật. Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Vô Ngại Pháp Giới Tu-di Tràng Thắng Vương Phật. Nam-mô Bồ-đề Phần Câu-tô-ma Tác Vương Phật. Nam-mô Đắc Thế Gian Công Đức Đại Hải Phật. Nam-mô Bảo Sư Tử Lực Phật. Nam-mô Phổ Trí Hải Vương Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thiện Hóa Tràng Phật. Nam-mô Vô Tận Quang Minh Phổ Môn Thanh Phật. Nam-mô Phổ Công Đức Vân Thắng Oai Đức Phật. Nam-mô Thắng Tuệ Hải Phật. Nam-mô Trí Nguyệt Hoa Vân Phật. Nam-mô Hương Quang Oai Đức Phật. Nam-mô Phổ Môn Kiến Vô Chướng Ngại Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Pháp Tự Tại Tuệ Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Minh Phu Vương Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Thiện Trí Tuệ Phật. Nam-mô Kiên Vương Tràng Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Diệu Oai Đức Phật. Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Thắng Tâm Vương Phật. Nam-mô Thiện Thành Tựu Vô Biên Công Đức Vương Phật. Nam-mô Đoạn Chư Nghi Quảng Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Diệu Công Đức Thắng Tuệ Phật. Nam-mô Quá Chư Quang Minh Thắng Quang Minh Phật. Nammô Tu-di Sơn Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Vô Tận Hóa Thiện Vân Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Hóa Vương Phật. Nam-mô Bạch Trí Phạm Hạnh Phật. Nam-mô Sư Tử Nhãn Viêm Vân Phật. Nam-mô Đại Hải Thiên Viêm Môn Phật. Nam-mô Giác Phật Trí Thắng Phật. Nam-mô Vô Lượng Muội Đại Thánh Phật. Nam-mô Vô Cấu Tốc Vân Văn Phật. Nam-mô Mãn Pháp Giới Lô-xá-na Phật. Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật. Nam-mô Đại Công Đức Hoa Phu Vô Cấu Phật. Nam-mô Chiếu Thắng Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Bất Trụ Nhãn Vô Cấu Phật. Nam-mô Vô Ngại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Pháp Trí Sai Biệt Phật. Nam-mô Chuyển Đăng Luân Tràng Phật. Nam-mô Pháp Giới Luân Phật. Nam-mô Nhất Thiết Phật Bảo Thắng Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Trí Luân Tràng Phật. Nam-mô Vô Trước Trí Tràng Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nammô Nguyệt Trí Phật. Nam-mô Nhật Chiếu Phật. Nam-mô Thường Phóng Phổ Quang Minh Thiệt Công Hải Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Pháp Giới Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Trường Tý Phật. Nam-mô Cao Kiến Phật. Nam-mô Vô Cấu Địa Bình Đẳng Quang Minh Thế Giới Phổ Chiếu Thập Phương Quang Minh Thanh Hống Hư Không Lô-xá-na Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hoa Trì Trang Nghiêm thế giới Phổ Môn Kiến Diệu Quang Minh Phật. Nammô Vô Biên Công Đức Trụ Trì thế giới Vô Chuyển Công Đức Phổ Quang Phật. Nam-mô Di-lưu Thắng Nhiên Đăng thế giới Phổ Quang Minh Hư Không Cảnh Tượng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Diệu Thanh Thiện Ái Văn thế giới Hỷ Lạc Kiến Hoa Hỏa Phật. Nam-mô Diệu Thanh Trang Nghiêm thế giới Bảo Tu-di Sơn Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Bảo Sắc Trang Nghiêm Quang Minh Chiếu thế giới Thiện Hoa Pháp Giới Thanh Tràng Phật. Nam-mô Hương Tạng Kim Cang Trang Nghiêm thế giới Kim Cang Quang Minh Điện Thanh Hống Phật. Nam-mô Viêm Thịnh thế giới Bất Khả Hàng Phục Lực Nguyệt Phật. Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Gian Thác Trang Nghiêm Vô Cấu thế giới Pháp Thành Tuệ Hống Thanh Phật. Nammô Năng Dư Lạc thế giới Thập Phương Thế Giới Quảng Xưng Danh Trí Đăng Phật. Nam-mô Thủ Vô Cấu Thiện Vô Cấu La Võng thế giới Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công Đức Đại Hải Phật. Nam-mô Diệu Hoa Tràng Chiếu thế giới Đại Trí Phu Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Trang Nghiêm Gian Thác thế giới Cao Trí Chủng Chủng Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm thế giới Phổ Mãn Pháp Giới Tràng Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Trú Phổ Quang Trang Ngiêm thế giới Diệu Tuệ Thượng Thủ Phật. Nam-mô Tu Vương thế giới Tác Nguyệt Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Vô Cấu Tạng Trang Nghiêm thế giới Thiên Giác Phạm Oai Đức Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Thân thế giới Nhất Thiết Chủng Lực Hư Không Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Bảo Thủ Anh Lạc Thành Tựu thế giới Nhất Thiết Chư Ba-la-mật Tướng Đại Hải Oai Đức Phật. Nam-mô Luân Trần Phổ Cái thế giới Đoạn Nhất Thiết Trước Hỷ Tác Phật. Nam-mô Bảo Man Diệu Tràng thế giới Đại Xưng Quảng Công Đức Hống Chiếu Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Trang Nghiêm Phổ Trang Nghiêm Quang Minh thế giới Vô Sai Biệt Trí Quang Minh Công Đức Hải Phật. Nam-mô Vô Tận Quang Minh Trạch Tràng thế giới Vô Biên Pháp Giới Vô Cấu Quang Minh Phật. Nam-mô Phóng Bảo Viêm Hoa thế giới Thanh Tịnh Bảo Cảnh Tượng Phật. Nam-mô Oai Đức Viêm Tạng thế giới Vô Chứng Ngại Phấn Tấn Quang Minh Hống Phật. Nam-mô Bảo Luân Bình Đẳng Quang Trang Nghiêm thế giới Pho Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thọ Tu Tràng thế giới Thanh Tịnh Nhất Thiết Niệm Vô Ngại Quang Minh Phật. Nam-mô Phật Quốc Độ Sắc Luân Thiện Tu Trang Nghiêm thế giới Quảng Hỷ Kiến Quang Minh Trí Tuệ Phật.

Nam-mô Vi Te Quang Minh Trang Nghiêm Chiếu thế giới Pháp Giới Phấn Tấn Thiện Quán Phật. Nam-mô Vô Biên Sắc Hình Tướng thế giới Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật. Nam-mô Phổ Viên Vân Hỏa Nhiên thế giới Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Hống Phật. Nammô Chủng Chủng Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân thế giới Thanh Tịnh Sắc Tướng Hoa Oai Đức Phật. Nam-mô Cứu Cánh Thiện Tu thế giới Vô Chướng Ngại Nhật Nhãn Phật. Nam-mô Thiện Tác Kiên Cố Kim Cang Tòa Thành Tựu Thắng thế giới Quá Pháp Giới Trí Thân Quang Minh Phật. Nam-mô Thập Phương Trang Nghiêm Vô Chướng Ngại thế giới Bảo Quảng Cự Phật. Nam-mô Sai Biệt Sắc Quang Minh thế giới Phổ Quang Minh Hoa Vân Vương Phật. Nammô Bảo Môn Chủng Chủng Tràng thế giới Phổ Kiến Diệu Công Đức Quang Minh Phật. Nam-mô Ma-ni Đảnh Tác Tu Quang Minh thế giới Phổ Thập Phương Thanh Vân Phật. Nam-mô Tự Tại Ma-ni Kim Cang Tạng thế giới Trí Thắng Tu-di Vương Phật. Nam-mô Ma-ni Y Tòa Thành Tựu Thắng thế giới Phóng Hương Quang Minh Công Đức Bảo Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hoa Ưu-ba-la Trang Nghiêm thế giới Phổ Trí Tràng Thanh Vương Phật. Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Chủng Chủng Tạng thế giới Nhất Thiết Pháp Vô Uy Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Hương Thắng Vô Cấu Quang Minh thế giới Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật. Nam-mô Nhật Tràng Lạc Tạng thế giới Phổ Môn Trí Lô-xá-na Hống Phật. Nam-mô Hương Trang Nghiêm Khoái Tạng thế giới Vô Lượng Công Đức Hải Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Sư Tử Hòa Quang Minh thế giới Pháp Giới Điện Quang Phật. Nam-mô Tướng Khoái Chiếu thế giới Vô Chướng Ngại Công Đức Xưng Giải Thoát Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Công Đức Thành Tựu Quang Minh Chiếu thế giới Thanh Tịnh Nhãn Vô Cấu Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Chủng Chủng Hương Hoa Thắng Trang Nghiêm thế giới Sư Tử Quang Minh Thắng Quang Phật. Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Bình Đẳng Quang Minh thế giới Quảng Quang Minh Trí Thắng Tràng Phật. Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Kế Khoái thế giới Kim Quang Minh Vô Lượng Lực Nhật Thành Tựu Phật. Nam-mô Phóng Quang Cú-tố-ma Trầm Luân thế giới Hương Quang Minh Hỷ Lực Kiên Cố Phật. Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Chủng Chủng Tác thế giới Quang Minh Lưc Kiên Cố Phật. Nam-mô Quang Minh Thanh Tinh Chủng Chủng Tác thế giới Phổ Quang Minh Đại Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Cú-tố-di-đa Viêm Luân Trang Nghiêm thế giới Hỷ Hải Trang Nghiêm Công Đức Xưng Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Địa Thành Tựu Oai Đức thế giới Quảng Xưng Trí Hải Tràng Phật. Nam-mô Phóng Thanh Hống thế giới Tướng Hảo Quang Minh Nguyệt Phật. Nam-mô Kim Cang Tràng thế giới Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm thế giới Vô Lượng Chúng Sinh Công Đức Pháp Trụ Phật. Nam-mô Quang Minh Chiếu thế giới Phạm Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Sinh Vô Cấu Quang Minh thế giới Diệu Pháp Giới Thắng Hống Phật. Nam-mô Chủng Chủng Quang Minh Chiếu Nhiên Đăng thế giới Bất Khả Hiềm Lực Phổ Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Chiếu Bình Đẳng Quang Minh thế giới Vô Cấu Công Đức Nhật Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Tác Trang Nghiêm Tạng thế giới Vô Chướng Ngại Trí Phổ Chiếu Thập Phương Phật. Nam-mô Vô Trần thế giới Vô Lượng Thắng Hành Tràng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh thế giới Pháp Giới Hư Không Bình Đẳng Quang Minh Chiếu Phật. Nam-mô Bảo Tạng Ba Lãng Thắng Thành Tựu thế giới Công Đức Tướng Vân Thắng Oai Đức Phật. Nam-mô Cung Điện Trang Nghiêm Tràng thế giới Lô-xá-na Thắng Đảnh Quang Minh Phật. Nam-mô Kế Thắng Tạng thế giới Nhất Thiết Pháp Vô Biên Hải Tuệ Phật. Nam-mô Thiện Hóa Hương Thắng thế giới Tướng Pháp Hóa Phổ Quang Phật. Nam-mô Khoái Địa Sắc Quang thế giới Thiện Quyến Thuộc Lô-xá-na Phật. Nam-mô Thiện Tác Phu Hoa thế giới Pháp Hành Hỷ Vô Tận Tuệ Phật. Nammô Thắng Phước Đức Oai Đức Luân thế giới Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Ma-ni Bảo Ba-đầu-ma Trang Nghiêm thế giới Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật. Nam-mô Viêm Địa Thành Tựu thế giới Vô Lượng Lực Thành Tựu Tuệ Phật. Nammô Phạm Chiếu thế giới Hư Không Quảng Nhãn Nguyệt Phật. Nammô Thanh Trần Bình Đẳngthế giới Kim Sắc Nhiên Di-lâu Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Bảo Sắc Trang Nghiêm thế giới Trí Thắng Diệu Pháp Giới Quang Minh Phật. Nam-mô Kim Sắc Thiện Quang Minh thế giới Bảo Nhiên Đăng Phổ Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Lôxá-na Quang Minh Nguyệt thế giới Hỏa Thắng Hoa Phấn Tấn Thiện Chiếu Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Tác Tạng thế giới Vô Tận Công Đức Hoa Oai Đức Phật. Nam-mô Cảnh Quang Minh Chiếu thế giới Hành Lực Cam Lộ Hống Thanh Phật. Nam-mô Diệu Chiên-đàn Khoái Nguyệt Trang Nghiêm thế giới Diệu Pháp Trí Tuệ Thắng Oai Đức Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Công Đức Tụ Tập thế giới Vô Biên Tinh Tấn Quang Minh Công Đức Thắng Vương Phật. Nammô Đại Trang Nghiêm Thành Tựu thế giới Nhật Đăng Vương Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Bạt Đề thế giới Phổ Hoa Phật. Nam-mô Ma-lêchi thế giới Lô-xá-na Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh thế giới Nala-diên Hoa Tràng Phật. Nam-mô Hữu Hoa thế giới Ba-đầu-ma Oai Đức Phật. Nam-mô Hữu Vân thế giới Lôi Thanh Vương Phật. Nammô Bất Khả Hành thế giới Chiêm-bặc Sắc Phật. Nam-mô Liên Hoa thế giới Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Quang Tràng thế giới Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Công Đức Trang Nghiêm Quang Minh thế giới Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh thế giới Phổ Hiền Phật. Nam-mô Vô Biên Công Đức Bảo Tác Thị Hiện An Lạc thế giới Vô Biên Công Đức Bảo Tập Thị Hiện An Lạc Kim Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Phổ Bảo Gian Thác thế giới Phổ Quang Minh Diệu Thắng Sơn Vương Phật. Nam-mô Phổ Vô Cấu thế giới Vô Cấu Xưng Vương Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hành thế giới Phổ Hoa Phật.

Thiện nam! Quy mạng tất cả chư Phật, chư Đại Bồ-tát và tất cả đại chúng trong các thế giới như thế.

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Như vậy, các Đức Phật Như Lai kia tuổi thọ được bao nhiêu?

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:

–Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ giảng nói cho các ông. Một kiếp ở quốc độ của Phật Thích-ca Mâu-ni trong Hiền kiếp ở thế giới Ta-bà của ta đây, thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới An lạc. Nếu một kiếp ở thế giới An lạc của quốc độ Phật A-di-đà thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Ca-sa tràng, quốc độ của Đức Phật Toái Kim Cang. Nếu một kiếp ở thế giới Ca-sa tràng thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Bất thoái luân hống, quốc độ của Đức Phật Thiện Khoái Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân Như Lai. Nếu một kiếp ở thế giới Bất thoái luân hống thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giơi Vô cấu, quốc độ của Đức Phật Pháp Tràng Như Lai. Nếu một kiếp ở thế giới Vô cấu thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Thiện Nhiên Đăng, quốc độ của Đức Phật Sư Tử Như Lai. Nếu một kiếp ở thế giới Thiện nhiên đăng thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Thiện quang minh, quốc độ của Đức Phật Lô-xá-na Tạng Như Lai. Nếu một kiếp ở thế giới Thiện quang minh thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Nan quá, quốc độ của Đức Phap Phật Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân Như Lai. Nếu một kiếp ở thế giới Nan quá thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Trang nghiêm tuệ, quốc độ của Đức Phật Nhất Thiết Thông Quang Minh Như Lai. Nếu một kiếp ở thế giới Trang nghiêm tuệ thì chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới Kính luân quang minh, quốc độ của Đức Phật Nguyệt Trí Như Lai.

Này các Tỳ-kheo! Trải qua khắp hết những thế giới như vậy, rồi trải qua a-tăng-kỳ trăm ngàn vạn thế giới, cuối cùng là thế giới Bađầu-ma thắng, thì chỉ bằng một ngày một đêm ở quốc độ của Đức Phật Hiền Thắng Như Lai. Tuổi thọ của vô lượng, vô biên thế giới dài, ngắn không giống nhau như thế, thọ mạng của chư Phật Như Lai trụ thế cũng như vậy.

Các Tỳ-kheo, hãy nên xưng danh hiệu của chư Phật:

Nam-mô Như Thị Đẳng Chư Phật Như Lai. Nam-mô Bất Động Trí Phật. Nam-mô A-ni-la Trí Phật. Nam-mô Bà-lưu-na Trí Phật. Nam-mô A-tư-đà Trí Phật. Nam-mô Hành Trí Phật. Nam-mô A-lâu-na Trí Phật. Nam-mô Thường Trí Phật. Nam-mô Diệu Trí Phật. Nam-mô Lạc Tự Tại Thiên Phật. Nam-mô Phạm Thiên Phật. Nam-mô Thắng Trí Thiên Phật. Nam-mô Am-ma-la Nguyệt Phật. Nam-mô Bất Thoái Nguyệt Phat. Nam-mô Bất Động Nguyệt Phật. Nam-mô A-ni-la Nguyệt Phật. Nam-mô Bà-lưu-na Nguyệt Phật. Nam-mô A-tư-đà Nguyệt Phật. Nam-mô Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô A-lâu-na Nguyệt Phật. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Phật. Nam-mô Thắng Trí Nguyệt Phật.

Nam-mô Bất Thoái Nhãn Phật. Nam-mô Đệ Nhất Nhãn Phật. Nammô A-ni-la Nhãn Phật. Nam-mô Bất Động Nhãn Phật. Nam-mô A-tưđà Nhãn Phật. Nam-mô Hành Nhãn Phật. Nam-mô A-lâu-na Nhãn Phật. Nam-mô Bà-lưu-na Nhãn Phật. Nam-mô Thắng Nhãn Phật. Nam-mô Vi Diệu Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Bất Thoái Tràng Phật. Nam-mô A-ni-la Tràng Phật. Nam-mô A-tư-đà Tràng Phật. Nam-mô Bà-lưu-na Tràng Phật. Nam-mô Hành Tràng Phật. Nam-mô A-lầu-na Tràng Phật. Nam-mô Thường Tràng Phật. Nam-mô Diệu Tràng Phật. Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Phạm Tràng Phật. Nam-mô Thắng Tràng Phật. Nam-mô Di-lưu Tràng Phật. Nam-mô Bađầu-ma Thắng Trạng Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Phật. Nam-mô Phạm Mạng Phật. Nam-mô Kim Cang Tề Phật. Nam-mô Bà-tẩu Thiên Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Quyết Định Vương Phật. Nam-mô Di-lưu Tràng Tịch Nhãn Thắng Phật. Nam-mô Trí Sa Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Ý Phật. Nam-mô Thiện Pháp Phật. Nam-mô Xưng Thắng Phật. Nam-mô Bảo Tuệ Phật. Nam-mô Vi Diệu Nhãn Phật. Nam-mô Phật Chứng Phật. Nam-mô Trạch Nghĩa Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Bà-tẩu Thiên Phật. Nam-mô Bất Khứ Phật. Nam-mô Trạch Thắng Phật. Nam-mô Diệu Hạnh Phật. Nam-mô Vô Ngại Nguyệt Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Thượng Thủ Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Phật. Nam-mô Hậu Bà-ba-la Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nammô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Nhiên Đăng Phật. Nammô Phổ Công Đức Quán Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Công Đức Phật. Nam-mô Kim Cang Tràng Phật. Nam-mô Phổ Trí Bảo Viêm Thắng Công Đức Tràng Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Thắng Tràng Phật. Nam-mô Phổ Trí Bảo Viêm Thắng Công Đức Kê-đô Phật. Nam-mô Vô Cấu Luân Đại Bi Vân Tràng Phật. Nam-mô Bách Ức Định Quang Phật. Nam-mô Quang Viễn Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nammô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Thiện Sơn Vương Phật. Nam-mô Tu-di Thiên Quan Phật. Nam-mô Tu-di Đẳng Diệu Phật. Nam-mô Nguyệt Sắc Phật. Nam-mô Chánh Niệm Phật. Nam-mô Ly Cấu Phật. Nam-mô Vô Trước Phật. Nam-mô Long Thiên Phật. Nam-mô Bất Động Địa Phật. Nam-mô Lưu Ly Diệu Hoa Phật. Nam-mô Lưu Ly Kim Sắc Phật. Nam-mô Kim Tạng Phật. Nam-mô Viêm Quang Phật. Nam-mô Viêm Căn Phật. Nam-mô Địa Chủng Phật. Nam-mô Nguyệt Tượng Phật. Nam-mô Nhật Âm Phật. Nam-mô Giải Thoát Hoa Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nam-mô Hải Giác Thần Thông Phật. Nam-mô Thủy Quang Phật. Nam-mô Đại Âm Phật. Nammô Ly Cấu Phật. Nam-mô Xả Yếm Ý Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Diệu Đảnh Phật. Nam-mô Dũng Lập Phật. Nam-mô Công Đức Trì Tuệ Phật. Nam-mô Tế Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang Phật. Nam-mô Vô Thượng Lưu Ly Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại ton kinh Đại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Tạp Tạng kinh. Nam-mô Quỷ Vấn Mục-liên kinh. Nam-mô Ngạ Quỷ Báo Ứng kinh. Nam-mô Mục-liên Thuyết Địa Ngục Ngạ Quỷ Nhân Duyên kinh. Nam-mô Lưu Ly Vương kinh. Nammô Ương Quật Kế kinh. Nam-mô Chỉ Man kinh. Nam-mô Lực Sĩ Di Sơn kinh. Nam-mô Tam-ma-kiệt kinh. Nam-mô Đại Ái Đạo Bát-nêhoàn kinh. Nam-mô Tu-đạt kinh. Nam-mô Hành Thất Hành Hiện Báo kinh. Nam-mô A-nan Đồng Học kinh. Nam-mô Tăng Nhất A-hàm kinh. Nam-mô Quần Ngưu Thí kinh. Nam-mô Quốc Vương Bất-lêtiên-ni Thập Mộng kinh. Nam-mô Ba-tư-nặc Vương Thái Hậu Băng Thổ Bộn Thân kinh. Nam-mô Thực Thí Hoạch Ngũ Phước Báo kinh. Nam-mô Tứ Vị Tằng Hữu Pháp kinh. Nam-mô A-na-bân-để Hóa Thất

Tử kinh. Nam-mô Phóng Ngưu kinh. Nam-mô Trưởng Giả Tử Lục Quá Xuất Gia kinh. Nam-mô Lậu Phân Bố kinh. Nam-mô Tứ Đế kinh. Nam-mô Thị Phi Pháp kinh. Nam-mô Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân Duyên kinh. Nam-mô Đảnh Sinh Vương Cố Sự kinh. Nam-mô Diêm-la Vương Ngũ Thiên Sứ Giả kinh. Nam-mô Cổ Lai Thế Thời kinh. Nam-mô Trường Thọ Vương kinh. Nam-mô A-na-luật Bát Niệm kinh. Nam-mô Thích-ma-nam Bản kinh. Nam-mô Cù-đàm-di Ký Quả kinh. Nam-mô Chư Pháp Bản kinh. Nam-mô Ma Nhiễu Loạn kinh. Nam-mô Lại-tra-hòa-la kinh. Nam-mô Phạm Ma Dụ kinh. Nam-mô Anh Võ kinh. Nam-mô Tế kinh. Nam-mô Thập Chi Cư Sĩ Bát Thành Nhân kinh. Nam-mô Hằng Thủy kinh. Nam-mô Tỳ-kheo Vấn Phật-đa Ưu-bà-tắc Mạng Chung kinh. Nam-mô Phật Thuyết Cầu Dục kinh.

Nam-mô Tôn-đa Tà Trí kinh. Nam-mô Phàm Nhân Hữu Tam Sự Ngu Si Bất Túc kinh. Nam-mô Bỉnh Sa Vương Vương Ngũ Nguyện kinh.

Nam-mô Thất Tri kinh.

Đảnh lễ các Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Vô Ngại Giác Bồ-tát. Nam-mô Thiện Giác Bồ-tát. Nam-mô Phổ Chiếu Tam Thế Giác Bồ-tát. Nam-mô Quảng Giác Bồtát. Nam-mô Phổ Quang Giác Bồ-tát. Nam-mô Pháp Giới Quang Giác Bồ-tát. Nam-mô Minh Tịnh Nguyện Quang Minh Bồ-tát. Nam-mô Bất Khả Hoại Tinh Tấn Thế Vương Bồ-tát. Nam-mô Vô Thượng Phổ Diệu Đức Vương Bồ-tát. Nam-mô Vô Ngại Diệu Đức Tạng Vương Bồ-tát. Nam-mô Pháp Giới Thiện Hóa Nguyện Đồng Vương Bồ-tát. Nam-mô Pháp Nghĩa Tuệ Viêm Vương Bồ-tát. Nam-mô Hoại Tán Nhất Thiết Chúng Trí Tràng Vương Bồ-tát. Nam-mô Minh Tịnh Nguyện Trí Tràng Vương Bồ-tát. Nam-mô Hoại Tán Nhất Thiết Chướng Trí Tuệ Thế Vương Bồ-tát. Nam-mô Phân Biệt Pháp Giới Trí Thông Vương Bồ-tát. Nam-mô Tuệ Lâm Bồ-tát. Nam-mô Thắng Lâm Bồ-tát. Nammô Ngại Lâm Bồ-tát. Nam-mô Tàm Quý Lâm Bồ-tát. Nam-mô Tinh Tấn Lâm Bồ-tát. Nam-mô Lực Thành Tựu Lâm Bồ-tát. Nam-mô Kiên Cố Lâm Bồ-tát. Nam-mô Như Lai Lâm Bồ-tát. Nam-mô Trí Lâm Bồtát. Nam-mô Thắng Âm Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Viêm Quang Phấn Tấn Âm Bồ-tát. Nam-mô Chúng Bảo Quang Tràng Bồ-tát. Nam-mô Trí Nhật Siêu Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Bất Tư Nghì Công Đức Trí Xưng Bồ-tát. Nam-mô Phương Tiện Tịch Tĩnh Diệu Hoa Kế Bồ-tát. Nammô Kim Quang Viêm Bồ-tát. Nam-mô Pháp Giới Phổ Âm Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Vân Nguyệt Tràng Bồ-tát. Nam-mô Thiện Siêu Tịnh Quang Bồ-tát. Nam-mô Quán Thắng Pháp Diệu Thanh Tịnh Vương Bồ-tát. Nam-mô Thanh Tịnh Hải Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Hương Viêm Bình Đẳng Trang Nghiêm Nguyệt Quang Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Quang Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Công Đức Pháp Tạng Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát trong thế giới khắp mười phương như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô Tôn giả Mãn Nguyện Tử. Nam-mô Tôn giả Ly Chướng. Nam-mô Tôn giả Lưu Quán Tử. Nam-mô Tôn giả Kiên Phục.

Nam-mô Tôn giả Diện Vương. Nam-mô Tôn giả Dị Lai. Nam-mô Tôn giả Nhân Tánh. Nam-mô Tôn giả Gia Lạc. Nam-mô Tôn giả Thiện Lai. Nam-mô Tôn giả La Vân.

Quy mạng chư A-la-hán nổi tiếng như thế. Đảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Chúng con đã sám hối các tội báo rồi, nay xin sám hối tổng quát lại những tội lỗi, đồng thời ân cần khuyến thỉnh mười phương chư Phật che chở.

Từ vô thủy đến nay, chúng con gây nhiều nghiệp ác không thể nào nói hết được, hoặc phạm mười điều ác, hoặc phạm tội ngũ nghịch phỉ báng kinh Phương Đẳng, hoặc tạo vô lượng a-tăng-kỳ tội lỗi. Nay con xin quy y chư Phật, tôn Pháp vàThánh chúng. Tiếp theo chúng con xin cúi đầu quy mạng Đức Phật A-súc ở phương Đông, Đức Phật Bảo Tướng ở phương Nam, Đức Phật A-di-đà ở phương Tây, Đức Phật Diệu Thắng ở phương Bắc, Đức Như Lai Hương Tích ở phương Trên, Đức Phật Ức Tượng ở phương Dưới. Đảnh lễ Đại sĩ Phổ Hiền ở phương Đông, Đại sĩ Trì Thế ở phương Nam, Đại sĩ Quán Âm ở phương Tây, Đại sĩ Mãn Nguyệt ở phương Bắc, Đại sĩ Hư Không ở phương Trên, Đại sĩ Kiên Đức ở phương Dưới, Bản sư Thích-ca Mâuni Phật, và quy mạng Phật tánh vị lai. Lại đảnh lễ chư Phật hóa thân, phân thân ở các phương khác và Đại sĩ Duy-ma, Văn-thù-sư-lợi. Lại đảnh lễ A-nan, Ca-diếp Thánh nhân xuất hiện trong bốn đạo, cũng quy mạng những bậc dạy mới phát tâm. Đảnh lễ mười hai bộ loại Đại Tạng Kinh và những kinh Phương Đẳng Chánh Điển khác và tám phần xá-lợi, ảnh tượng. Quy mạng những Phật sự hiện có, Thiên vương bốn phương, Đao-lợi, Thích, Phạm, trời Tam thập tam, tất cả Tiên thần ở trong hư không, trên trời, dưới đất, trong núi, rừng, dưới cây, những bậc có đại Thần túc, Thiên nhãn, Thiên nhĩ thông. Xin các vị nghe biết chứng minh cho chúng con. Và chúng con nguyện tất cả những chúng sinh, nếu người nào chưa sám hối thì qua sự sám hối này tội lỗi đều được tiêu diệt.

Ngày nay chúng con sám hối, hết lòng phát lồ quy y Phật.

Nam-mô Đông phương Bất Động Trí Phật.

Nam-mô Nam phương Nhật Nguyệt Đăng Quang Phật.

Nam-mô Tây phương Thù Thắng Phật.

Nam-mo Bắc phương Đức Nội Phong Nghiêm Vương Phật.

Nam-mô Đông nam phương Thành Thủ Phật.

Nam-mô Tây nam phương Bảo Chiếu Không Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Kiến Vô Khủng Cụ Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Sư Tử Lực Phật.

Nam-mô Hạ phương Đoạn Nghi Bạt Dục Trừ Minh Phật.

Nam-mô Thượng phương Kim Bảo Quang Minh Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng hư không thế giới trong mười phương như thế.

Từ vô thủy đến nay, chúng con thân ác dối gạt, mê hoặc tâm loạn. vô lượng tà kiến, phiền não nghiệp ác không thể kể hết, những tội lỗi không thể tự mình biết được, tâm ác bừng bừng không thấy đời sau, chỉ thấy cái vui hiện tại nên cứ huân tập phiền não, xa lìa căn lành, nghiệp ác ngăn trở, thân cận bạn ác, hoặc ở bên Tỳ-kheo, Tỳkheo-ni, cha mẹ làm chuyện phi pháp, hoặc ở trước đại chúng làm việc phi pháp, hoặc tự do thọ dụng vật của Tăng, hoặc ở trong năm bộ Tăng bàn luận phải trái, nói vô số quả báo ác ở thế gian, hoặc hủy hoại Bồ-đề căn lành của chúng sinh, hoặc chê bai Pháp sư, pháp nói là phi pháp, phi pháp nói là pháp, nghĩa là nói Như Lai vô thường, chánh pháp vô thường, Tăng bảo vô thường, không thích tuệ thí, tin theo pháp tà. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, vì thế ngày nay chúng con hổ thẹn, sợ hãi vô cùng, quy y Tam bảo, chư Phật từ bi, cha mẹ, Bồ-tát tri thức chấp nhận cho sự sám hối của chúng con hôm nay.

Từ vô thủy đến nay, chúng con đã tạo tội ngũ nghịch, hoặc trong quá khứ, vị lai, hoặc hiện tại phạm giới cấm của chư Phật, làm hạnh Nhất-xiển-đề, phát ngôn thô tháo phỉ báng chánh pháp. Gây những nghiệp nặng nề như thế mà chưa từng hối cải, tâm không biết hổ thẹn, hoặc làm mười tội ác, tự biết chắc mình đã phạm tội nặng như thế mà tâm vẫn không có một chút sợ hãi, hổ thẹn. Mặc tình nhận đồ cúng dường chưa từng phát lồ, đối với chánh pháp của Đức Phật không có tâm quý trọng, hộ trì xây dựng, mà ngược lại còn phá hủy, khinh chê, nói nhiều lỗi lầm, hoặc nói không có Phật, Pháp, Tăng, hoặc không tin có các quả báo trong địa ngục. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con vô cùng sợ hãi, hổ thẹn, quy y Tam bảo, chư Phật từ bi, cha mẹ, Bồ-tát tri thức chấp nhận cho chúng con phát lồ sám hối.

Từ vô thủy đến nay, chúng con hoặc đối với bốn đảo kiến, bốn pháp trọng nói là Thâu-lan-giá, Thâu-lan-giá nói là bốn pháp trọng tội; không phạm nói là phạm, phạm nói là không phạm; tội nhẹ nói nặng, tội nặng nói nhẹ; tịnh thấy bất tịnh, bất tịnh thấy tịnh. Lại tà kiến khen ngợi sách vở thế gian, không cung kính kinh Phật, bàn luận các ác, giữ tám việc bất tịnh, chính là lời Phật dạy cho là lời của ma, chính là lời của ma cho là lời Phật dạy. Hoặc lại tin theo thuyết Lục sư ngoại đạo, hoặc nói, ngày nay Như Lai đã vào Niết-bàn, Tam bảo vô thường. Thân tâm mê hoặc khởi lên vô số tà kiến như thế, cho nên chúng con vô cùng sợ hãi, hổ thẹn, quy y Tam bảo, chư Phật từ bi, cha mẹ, Bồ-tat tri thức chấp nhận cho chúng con phát lồ sám hối.

Nguyện nhờ công đức đã sám hối, chúng con đời đời kiếp kiếp cứu vớt tất cả chúng sinh trong mười phương, xa lìa mười điều ác, tu tập mười điều thiện, nếu có khổ đau thì khiến được chấm dứt, bất khả tư nghì a-tăng-kỳ chúng khiến họ trụ vào mười địa. Nếu có những pháp thiện do tu hành thân khẩu, ý của chúng con nguyện đời sau chứng được đạo Vô thượng. Nguyện những người nữ trở thành nam, đầy đủ trí tuệ, siêng năng không lười biếng, tất cả đều thực hành đạo Bồ-tát, chuyên tâm tu tập sáu Ba-la-mật. Nếu có những chúng sinh ở vô lượng thế giới trong cõi Diem-phù này và các phương khác đã gieo trồng những công đức thiện vi diệu nay con hết lòng tùy hỷ. Và đem cđ tùy hỷ này cùng với nghiệp thiện của thân, khẩu, ý đã tạo xin nguyện đời sau thành đạo Vô thượng, đắc được quả báo tốt đẹp thanh tịnh vô cấu và đạt đến Như Lai Chánh Giác.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Đạt lại đi vào địa ngục Đốt cháy thân. Vì sao gọi là địa ngục Đốt cháy thân? Địa ngục ấy có chu vi khoảng năm mươi do-tuần, xung quang có thành sắt với ngọn lửa dữ cháy mạnh thiêu đốt tội nhân. Trong thân tội nhân cũng có lửa cháy, các lỗ chân lông đều có khói lửa phun ra. Ở trong cửa phía Đông có năm trăm tội nhân đi vào, đấm ngực kêu gào: “Nay tôi bị tội gì mà phải vào trong chốn này?”

La-sát Mã Đầu cầm chĩa ba sắt đâm từ sau lưng ra trước ngực, đẩy đến chỗ lửa cháy, trong thân họ cũng có lửa cháy và sáu căn đều có dòng lửa chảy ra. Một ngày một đêm chịu vô lượng tội, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong.

Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những Sa-môn này gây tội gì mà phải chịu đau khổ như thế?

La-sát đáp:

–Các Sa-môn này hoặc họ đã làm thầy, làm đệ tử mà không thuận theo lễ nghĩa; thầy không thương yêu đệ tử, đệ tử không kính thầy, do các tướng sân giận, lớn tiếng la hét, tức giận trừng trợn sinh ra oán thù nên bị đọa vào địa ngục này. Sau khi ra khỏi địa ngục, trải qua nhiều đời thường gặp nhau, giết hại nhau. Bảo Đạt nghe rồi thương khóc, ra đi.

 

Print Friendly, PDF & Email