KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 14

Nam-mô Tây Phương A-di-đà Phật. Nam-mô A-di-đà Tràng Phật. Nam-mô A-di-đà Cao Phật. Nam-mô Đại Hỏa Quang Minh Phật. Nam-mô Bắc Phương Lân Nhẫn Chúng Sinh Phật. Nam-mô Đại Chiếu Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Hương Tụ Phật. Nam-mô Thượng Phương Hỏa Quang Viêm Tụ Phật. Nam-mô Hoa Thanh Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Nhật Thành Tựu Phật. Nam-mô La Võng Quang Phật. Nam-mô Hạ Phương Sư Tử Phật. Nam-mô Xưng Vương Phật. Nam-mô Oai Đức Phật. Nam-mô Pháp Đảnh Phật. Nammô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Pháp Trụ Trì Phật. Nam-mô Đông Phương Phạm Thanh Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Hương Thượng Phật. Nam-mô Hương Quang Phật. Nam-mô Đại Viêm Tụ Phật. Nam-mô Bảo Chủng Chủng Hoa Phu Thân Phật. Nam-mô Kiên Vương Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Thanh Hống Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Phật. Nam-mô Oai Đức Tự Tại Phật. Nam-mô Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Trí Dũng Mãnh Phật. Nam-mo Quang Tự Tại Phật. Nam-mô Kiên Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thanh Đức Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Man Phật. Nammô Tu-di Sơn Nhiên Đăng Vương Phật. Nam-mô Hương Sơn Phật. Nam-mô Bất Khả Động Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Tầm Quang Phật. Nam-mô Đại Viêm Tích Phật. Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Vô Tâm Quang Minh Phật. Nam-mô Tỳ-lưu-la Phật. Nam-mô Liên Hoa Phật. Nam-mô Hỷ Tụ Phật. Nam-mô Chiên-đàn Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Kính Bố Tràng Phật. Nam-mô Đại Tu Hành Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Vương Phật. Nammô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Ta-la Tập Phật. Nam-mô Đại Ta-la Tập Phật. Nam-mô Tràng Tướng Phật. Nam-mô Tinh Mạng Phật.

Nam-mô Kim Đài Phật. Nam-mô Ái Kiến Phật. Nam-mô Kim Sắc Sắc Phật. Nam-mô Tu-ma-na Quang Phật. Nam-mô Diệu Liên Hoa kiếp ức na-do-tha bách thiên vạn Phật đồng danh Nhất Thiết Bồ-đề Hoa Phật. Nam-mô Thất bách đồng danh Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tam bách đồng danh Đại Tràng Phật. Nam-mô Thập thiên đồng danh Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Thiện Phát Thắng Phật. Nam-mô Phật Luân Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Cái Phật. Nam-mô Tam-muội Phấn Tấn Phật. Nam-mô Bảo Hoa Thắng Phật. Nam-mô Vô Biên Túc Bộ Phật. Nam-mô Thiện Hương Hương Vương Phật. Nam-mô Thiện Trạch Địch Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Chí Quang Phật. Nam-mô Kim Cang Phật. Nam-mô Ni-di Phat. Nam-mô Bất Khả Tận Thế Giới Nhất Sắc Phật. Nam-mô Ca Sa Tràng thế giới Sơn Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Nhất Thiết Hương Cử thế giới Thắng Hoa Tạng Phật. Nam-mô Kim Cang Ma-ni thế giới Kim Cang Tạng Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Trí Thành Tựu thế giới Trí Tràng Phật. Nam-mô Ý Vị thế giới Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Ba-đầuma Thủ thế giới Phật Thắng Phật. Nam-mô Cảnh Luân thế giới Kim Cang Tràng Phật. Nam-mô Quang Minh Thanh Tịnh Lực thế giới Nhật Tạng Phật. Nam-mô An Lạc thế giới Tối Thắng Phật. Nam-mô A-súc Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Bảo Câu-tô-ma Công Đức Hải Lưu Ly Ca-na-già Chân Kim Quang Minh Thắng Phat. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Kim Tác Cái Sơn Phật. Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật. Nam-mô Quang Thi-khí Phật. Nam-mô Tỳ-xá-phù Phật. Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật. Nam-mô Câuna-hàm Phật. Nam-mô Ca-diếp Phật. Nam-mô Tam-muội Thủ Thắng Phật. Nam-mô Vô Cấu Phấn Tấn Bồ-tát.

Nếu thiện nam, thiện nữ nào thọ trì các danh hiệu của chư Phật và Bồ-tát này thì sẽ vượt khỏi thế gian trong ba mươi kiếp.

Nam-mô Luân Quang Minh Thắng Phat. Nam-mô Nhật Quang Minh Bồ-tát

Nếu người nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Đức Phật và Bồ-tát này thì sẽ vượt khỏi thế gian ngàn kiếp.

Nam-mô Phổ Bảo Cái Phật.

Nếu thiện nam nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Đức Phật này thì người đó vượt khỏi thế gian bốn đại kiếp, trong đời sống thường gặp chư Phật, Bồ-tát và không gây tội ngũ nghịch.

Nam-mô Tam-muội Thắng Phấn Tấn Phật.

Nếu thiện nam nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Đức Phật này thì đạt được ngàn Tam-muội, vượt khỏi thế gian vô lượng ngàn kiếp, đồng với công đức của Bồ-tát Di-lặc.

Nam-mô Bảo Câu-tô-ma Thân Quang Minh Thắng Phật.

Nếu người nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Đức Phật này thì sẽ vượt khỏi thế gian vô số kiếp.

Nam-mô Tối Thắng Ba-đầu-ma Phấn Tấn Thắng Phật.

Nếu người nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Đức Phật này thì sẽ vượt khỏi thế gian bốn mươi kiếp.

Nam-mô Vô Lượng Hương Thắng Vương Phật.

Nếu thiện nam nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Đức Phật này thì sẽ vượt khỏi thế gian vô lượng, vô biên kiếp, thường đạt được túc mạng.

Nam-mô Bảo Hoa Phấn Tấn Như Lai.

Nếu người nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Đức Phật này thì đạt được ngàn Tam-muội. Các chúng sinh đều quy y với người đó, được chư Phật Như Lai khen ngợi, và người đó vượt khỏi thế gian ngàn kiếp, không bao lâu sẽ chuyển bánh xe chánh pháp.

Nam-mô Đại Quang Minh Như Lai.

Nếu thiện nam nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Đức Phật này thì sẽ vượt khỏi thế gian bốn mươi kiếp.

Nam-mô Bảo Tạng Phật.

Nếu thiện nam nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Đức Phật này thì sẽ vượt khỏi thế gian sáu mươi kiếp.

Nam-mô Bảo Thắng Phật.

Nếu thiện nam nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu Đức Phật này, và lại có người đem bảy báu nhiều như núi Tu-di để bố thí hằng hà sa thế giới, thì người thọ trì, đọc tụng danh hiệu Đức Phật này có phước báo hơn người kia.

Nam-mô Danh Hàng Phục Ma Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hàng Phục Tham Nhân Tự Tại Phật. Nam-mô Hàng Phục Sân Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hàng Phục Si Tự Tại Phật. Nam-mô Hàng Phục Nhiễm Ma Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hàng Phục Hận Tự Tại Phật. Nam-mô Hàng Phục Tật Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hàng Phục Siểm Khúc Tự Tại Phật. Nam-mô Hàng Phục Tà Kiến Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hàng Phục Chư Hý Tự Tại Phật. Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Nghiệp Thắng Đắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Như Ý Thông Thanh Tịnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Khởi Thí Đắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Khởi Trì Giới Thanh Tịnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Khởi Nhẫn Nhục Đắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Khởi Tinh Tấn Đắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Thí Tư Duy Đắc Danh Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Khởi Trì Giới Tư Duy Đắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Pháp Nhẫn Nhục Tư Duy Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Khởi Tư Duy Tinh Tấn Đắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Khởi Thiền Thành Tựu Đắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Khởi Bát-nhã Đắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Thiền Tư Duy Đắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Bát-nhã Tư Duy Đắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hành Bất Khả Tư Nghì Đắc Danh Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Đắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hành Khởi Đắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Tổng Trì Trí Thanh Tịnh Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Tổng Trì Sắc Thanh Tịnh Đắc Danh Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Tổng Trì Vũ Thanh Tịnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Đà-la-ni Tánh Thanh Tịnh Đắc Danh Tự Tại Thắng Phật.

Nam-mô Đà-la-ni Tánh Thanh Tịnh Đắc Danh Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Đà-la-ni Xưng Thanh Tịnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Đà-la-ni Thí Thanh Tịnh Đắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Không Hạnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Không Vô Ngã Đắc Danh Tự Tại Phật. Nam-mô Nhãn Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Nhĩ Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Tỷ Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Thiệt Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Thân Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Tâm Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Sắc Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Thanh Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Hàng Phục Hương Nhân Thắng Phật. Nam-mô Vị Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Xúc Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Pháp Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Viêm Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Tán Thán Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Địa Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Thủy Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Hỏa Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Phong Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Quang Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Sự Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Thế Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Bạt Khổ Tự Tại Phật. Nam-mô Ấm Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Giới Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Bất Nhị Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Sinh Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Thanh Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Địa Hoa Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Man Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Hương Cai Quang Minh Tự Tại Phật. Nam-mô Y Quang Minh Nhân Thắng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Vô Úy Vương Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Quán Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. Nam-mô Ni-di Phật. Nam-mô Viêm Di-lưu Phật. Nam-mô Kim Cang Phật. Nam-mô Sơ Xuất Nhật Nhiên Đăng Nguyệt Hoa Bảo Ba-đầu-ma Kim Quang Minh Thân Lô-xá-na Phóng Vô Ngại Bảo Quang Minh Chiếu Thập Phương Thế Giới Vương Phật. Nam-mô Hàng Phục Long Phật. Nam-mô Thiện Điều Tâm Phật. Nam-mô Bảo Tụ Phat. Nam-mô Hỏa Thủ Phật. Nammô Viêm Tích Phật. Nam-mô Nhất Thiết Quang Minh Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Vô Biên Tư Duy Phật. Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật. Nam-mô Thiện Hương Hương Phật. Nam-mô Vô Tránh Hành Phật. Nam-mô Vô Lậu Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Phật. Nam-mô Hiền Thân Phật. Nam-mô Hiền Tướng Phật. Nam-mô Biến Kiến Phật. Nam-mô Vô Biên Oai Đức Phật. Nam-mô Thứ Phật. Nam-mô Kiên An Ẩn Phật. Nam-mô Ta-la Phật. Nam-mô Đắc Danh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Xưng Liên Hoa Phật. Nam-mô Hoa Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Thiện Địch Đối Phật. Nam-mô Thiện Hộ Thế Phật. Nam-mô Vô Biên Uy Đức Phật. Nam-mô Đệ Nhất Thắng Phật. Nam-mô Thiện Hành Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Thắng Cúng Dường Phật. Nammô Đại Phấn Tấn Trí Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Điện Quang Phật. Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Thiện Quang Hoa Phu Thân Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Ba-đầu-ma Thắng Vương Phật. Nam-mô Cầu Danh Phát Thanh Tu Hành Phật. Nam-mô Nhất Thiết Bảo Ma-ni Vương Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Cấu Viêm Xưng Thành Tựu Vương Phật. Nam-mô Hương Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Ly Chư Phiền Não Phật. Nammô Thiện Trí Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Bảo Sơn Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Từ Bi Hành Phật. Nam-mô Diêm-phùđàn Tràng Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật. Nam-mô Đại Xưng Phật. Nam-mô Bảo Xưng Phật. Nam-mô Hỏa Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nam-mô Điện Chiếu Quang Minh Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chủng Chiếu Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Công Đức Hải Phật. Nam-mô Cu Túc Công Đức Phật. Nam-mô Thượng Hành Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Đế Thích Tràng Phật. Nam-mô Hỏa Tràng Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Diệu Quang Phật. Nam-mô Phổ Hộ Tăng Thượng Phật. Nam-mô Vân Tự Tại Phật. Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Nhật Đăng Phật. Nam-mô Tối Thượng Phật. Nam-mô Thiện Sinh Phật. Nam-mô Vô Biên Bất Khả Tư Nghì Oai Đức Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật. Nam-mô Diệu Khứ Phật. Nam-mô Nguyệt Khởi Phật. Nam-mô Chứng Minh Phật. Nam-mô Bất Yếm Túc Thân Phật. Nam-mo Di-lưu Tràng Phật. Nammô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Hỏa Viêm Tụ Phật. Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Bất Định Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân Phật. Nam-mô Vô Biên Xưng Công Đức Quang Minh Phật. Nam-mô Chiêm-bặc Sắc Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Khoái Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân Phật. Nam-mô Xuất Tu-di Sơn Ba-đầu-ma Vương Phật. Nam-mô Tinh Tú kiếp nhị vạn đồng danh Quang Minh Tác Phật. Nam-mô Nhị vạn đồng danh Lô-xá-na Phật. Nam-mô Nhị vạn đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Đồng danh Đế Thích Nhật Thái Bạch Tinh Tú Vô Lượng Bách Thiên Vạn Bất Khả Sổ Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật. Nam-mô Công Đức Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật. Nam-mô Giải Thoát Nhất Thiết Phược Phật. Nammô Ba-đầu-ma Tạng Thắng Phật. Nam-mô Đắc Vô Chướng Ngại Lực Giải Thoát Phật. Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thập Lực Xưng Hương Phật. Nam-mô Lô-xá-na Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Tụ Phật. Nam-mô Pháp Tràng Huyền Phật. Nam-mô Phá Nhất Thiết Ám Ế Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Trang Nghiêm Chiếu Tác Phật. Nammô Quang Minh Tac Phật. Nam-mô Đại Viêm Phật. Nam-mô Vô Biên Hành Công Đức Phật. Nam-mô Pháp Công Đức Vân Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Cự Vương Phật. Nam-mô Phá Nhất Thiết Chúng Sinh Ám Thắng Phật. Nam-mô Diệu Kiến Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Diệu Văn Phật. Nam-mô Sơn Phong Phật. Nammô Kim Thánh Phật. Nam-mô Ẩm Cam Lộ Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Kê-đầu Phật. Nam-mô Vô Biên Tỳni Thắng Vương Phật. Nam-mô Điện Chiếu Quang Minh La Võng Phật. Nam-mô Thành Tựu Vô Lượng Công Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Lạc Thuyết Cảnh Giới Phật. Nam-mô Trí Thắng Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Hàng Phục Điện Nhật Nguyệt Tác Quang Phật. Nam-mô Phổ Cú-tố-ma Thắng Phấn Tấn Công Đức Tích Phật. Nammô Công Đức Vương Quang Phật. Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. Nammô Quang Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Xa-xả-thí Kê-đầu Phật. Nam-mô Phước Đức Quang Phật. Nam-mô Phổ Quang Thượng Thắng Sơn Vương Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ma-ni Sơn Vương Phật. Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Phiền Não Phật. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Phá Toái Kim Cang Kiên Cố Phật. Nam-mô Bảo Xí Phật. Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Tiên Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Ly Cấu Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Đắc Phật. Nam-mô Tịnh Phật. Nammô Phạm Đắc Phật. Nam-mô Bà-lâu-na Phật. Nam-mô Bà-lâu-na Thiên Phật. Nam-mô Hiền Thắng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật. Nam-mô Lực Sĩ Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Oai Đức Thắng Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật. Nam-mô Cú-tố-ma Thắng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thọ-đề Phấn Tấn Thắng Phật. Nam-mô Tài Thắng Phật. Nam-mô Niệm Thắng Phật. Nam-mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Kê-đầu Tràng Phật. Nam-mô Bộ Thắng Phật. Nam-mô Thiện Giác Bộ Thắng Phật. Nam-mô Thiện Bộ Khứ Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Trang Nghiêm Thắng Phat. Nam-mô Bảo Hoa Bộ Phật. Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Thiện Trụ Sơn Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Quang Minh Tràng Hỏa Chúng Sinh Trang Nghiêm Quang Vương Phật. Nam-mô Diệu Bình Đẳng Pháp Giới Trí Khởi Thanh Phật. Nam-mô Quảng Phước Đức Tạng Phổ Quang Minh Chiếu Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Đại Ưng La Võng Lô-xá-na Phật. Nam-mô Lô-xá-na Hoa Nhãn Điện Quang Phật. Nam-mô Tối Thắng Đại Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Đáo Pháp Giới Thắng Quang Lô-xá-na Vương Phật. Nam-mô Thường Vô Cấu Công Đức Biến Chí Xưng Phật. Nam-mô Nhật Liên Hoa Thắng Vương Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Trí Tràng Phật. Nam-mô Quảng Hỷ Vô Cấu Oai Đức Phạm Thanh Phật. Nam-mô Căn Bản Thắng Thiện Đạo Sư Phật. Nam-mô Trí Lực Phật. Nam-mô Di-lâu Oai Đức Phật. Nam-mô Nguyện Thanh Tịnh Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Pháp Hải Nguyện Xuất Thanh Quang Phật. Nam-mô Bảo Công Đức Tướng Trang Nghiêm Tác Quang Phật. Nam-mô Diệu Thanh Địa Chủ Thiên Phật. Nam-mô Thắng Tấn Tịch Khứ Phật. Nam-mô Kiến Chúng Sinh Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Bất Động Thâm Quang Minh Lô-xá-na Tập Tuệ Phật. Nam-mô Phổ Phóng Quang Minh Bất Khả Tư Nghì Chủ Phật. Nam-mô Bình Đẳng Diệu Công Đức Oai Đức Phật. Nam-mô Tốc Quang Minh Phạm Nhãn Phật. Nam-mô Giải Thoát Tinh Tấn Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Pháp Thân Giác Tuệ Phật. Nam-mô Phổ Môn Chiếu Nhất Thiết Chúng Sinh Môn Kiến Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Khổng Tước Vương Chú kinh. Nam-mô Đâu Sa kinh. Nam-mô Thanh Tịnh Tỳ-ni Phương Quảng kinh. Nam-mô Văn-thù-sưlợi Tịnh Luật kinh. Nam-mô Tịch Điều Âm Sở Vấn kinh. Nam-mô Nhiếp Đại Thừa Thích luận. Nam-mô Nhiếp Đại Thừa luận. Nam-mô Bồ-tát Địa Trì luận. Nam-mô Bồ-tát Thiện Giới kinh. Nam-mô Nhiếp Đại Thừa Bản luận. Nam-mô Duy Thức luận. Nam-mô Thành Duy Thức luận. Nam-mô Tọa Thiền Tam-muội kinh. Nam-mô A-lan-nhã Tập Thiền Pháp kinh. Nam-mô Ma-đăng-già kinh. Nam-mô Xá-đầu Gián kinh. Nam-mô Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả kinh. Nam-mô Thái Tử Bản Khởi Thụy Ứng kinh. Nam-mô Tu Hành Bản Khởi kinh. Nammô Lầu Thán kinh. Nam-mô Đại Bát-niết-bàn kinh. Nam-mô Phật Bát-nê-hoàn kinh. Nam-mô Thập Báo Pháp kinh. Nam-mô Phổ Pháp Nghĩa kinh. Nam-mô Thi-ca-việt Lục Hướng Bái kinh. Nam-mô Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến kinh. Nam-mô Tịch Chí Quả kinh. Nam-mô Phạm Chí A-bạt kinh. Nam-mô Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự kinh. Nam-mô Phạm Chí At-la Vấn Chủng Tôn kinh. Nam-mô Bản Tướng Ỷ Chí kinh. Nam-mô Duyên Bản Trí kinh. Nam-mô A-nan Vấn Sự Phật Cát Hung kinh. Nam-mô Phật Thuyết A-nan Phân Biệt kinh. Nam-mô Tội Phước Báo Ưng kinh. Nam-mô Nghiệp Báo Sai Biệt kinh. Nam-mô Ngũ Mẫu Tử kinh. Nam-mô Sa-di-la kinh. Nam-mô Atốc-đạt kinh. Nam-mô Ngọc Tà kinh. Nam-mô Trưởng Giả Nghệ Thuật Thuyết Tử Phụ Bất Cung Kính kinh. Nam-mô Thất Phụ kinh. Nam-mô Vu-lan Bồn kinh. Nam-mô Báo Ân Phụng Bồn kinh. Nammô Quán Lạp kinh. Nam-mô Ma-đăng Nữ kinh. Nam-mô Ma-đăng Nữ Giải Hình Lục Sự kinh.

Kính Lễ các Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Ma Âm Bồ-tát. Nam-mô Đại Bi Phương Tiện Lôi Vân Âm Bồ-tát. Nam-mô Diệt Nhất Thiết Khổ An Ủy Âm Bồ-tát. Nam-mô Pháp Thượng Bồ-tát. Nam-mô Thắng Thượng Bồ-tát. Nam-mô Trí Thượng Bồ-tát. Nam-mô Công Đức Tudi Sơn Thượng Bồ-tát. Nam-mô Công Đức San Hô Thượng Bồ-tát. Nam-mô Xưng Thượng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Quang Thượng Bồ-tát. Nam-mô Đại Từ Bồ-tát. Nam-mô Trí Hải Thượng Bồ-tát. Nam-mô

Như Lai Tánh Khởi Thượng Bồ-tát. Nam-mô Quang Diệu Đức Bồtát. Nam-mô Thắng Diệu Đức Bồ-tát. Nam-mô Thượng Diệu Đức Bồ-tát. Nam-mô Minh Tịnh Diệu Đức Bồ-tát. Nam-mô Pháp Diệu Đức Bồ-tát. Nam-mô Nguyệt Diệu Đức Bồ-tát. Nam-mô Hư Không Diệu Đức Bồ-tát. Nam-mô Bảo Diệu Đức Bồ-tát. Nam-mô Diệu Đức Tràng Bồ-tát. Nam-mô Trí Diệu Đức Bồ-tát. Nam-mô Bà-la Lâm Vương Bồ-tát. Nam-mô Chúng Sinh Vương Bồ-tát. Nam-mô Phạm Vương Bồ-tát. Nam-mô Sơn Vương Bồ-tát. Nam-mô Bảo Vương Bồtát. Nam-mô Ly Sinh Vương Bồ-tát. Nam-mô Tịch Tịnh Vương Bồtát. Nam-mô Bất Động Vương Bồ-tát. Nam-mô Tiên Vương Bồ-tát. Nam-mô Thắng Vương Bồ-tát. Nam-mô Tĩnh Âm Bồ-tát. Nam-mô Vô Ngại Âm Bồ-tát. Nam-mô Khai Ngộ Quá Khứ Nguyện Âm Bồtát. Nam-mô Viên Mãn Đạo Âm Bồ-tát. Nam-mô Trí Tu-di Sơn Âm Bồ-tát. Nam-mô Hư Không Giác Bồ-tát. Nam-mô Ly Cấu Giác Bồtát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát trong thế giới mười phương như thế.

Đảnh lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô Tôn giả Liễu Bản Tế. Nam-mô Tôn giả Chánh Nguyên. Nam-mô Tôn giả Chánh Ngữ. Nam-mô Tôn giả Đại Hiệu. Nam-môTôn giả Nhân Hiền. Nam-mô Tôn giả Ly Cấu. Nam-mô Tôn giả Danh Văn. Nam-mô Tôn giả Thiện Thật. Nam-mô Tôn giả Cụ Túc. Nam-mô Tôn giả Ngưu Vương.

Quy mạng chư đại A-la-hán danh tiếng như thế.

Đảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Chúng con đã kính thỉnh mười phương chư Phật. Mười hai bộ loại kinh văn, tất cả Hiền thánh, tám bộ chúng như Thiên, long…, pháp giới chúng sinh và đại chúng hiện tiền chứng tri. Từ vô thủy đến nay, chúng con đã gây vô số tội lỗi, ngày nay chí thành phát lồ sám hối quy y Phật.

Nam-mô Đông phương Vô Hạn Tịnh Phật.

Nam-mô Nam phương Tu-di Phật.

Nam-mô Tây phương Kim Cang Bộ Tích Phật.

Nam-mô Bắc phương Hiền Tối Phật.

Nam-mô Đông nam phương Đại Hưng Quang Minh Phật.

Nam-mô Tây nam phương Diệu Bảo Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Nhất Thưa Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Hoại Ma La Võng Độc Bộ Phật.

Nam-mô Hạ phương Ý Vô Khủng Cụ Phật.

Nam-mô Thượng phương Vô Lượng Tôn Ly Cấu Vương Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng thế giới hư không trong mười phương như thế.

Chúng con ngày nay vì tất cả chúng sinh và chính bản thân mình mà quy mạng sám hối trước mười phương chư Phật. Tất cả chúng sinh từ vô lượng kiếp đến nay không biết được ân đức của chư Phật và cha mẹ, không hiểu pháp thiện nên tạo những tội lỗi, tự ỷ vào giòng họ, của cải châu báu, tuổi trẻ phóng túng làm những việc ác. Tâm niệm bất thiện, miệng gây nghiệp ác, hành động theo tâm không thấy tội lỗi. Phàm phu ngu muội hành động bị vô tri che lấp, thân cận bạn ác, phiền não loạn tâm, do duyên với năm dục, tâm sinh giận dữ, không biết nhàm chán cho nên tạo các nghiệp ác. Do gần gũi người chẳng phải Hiền thánh nên sinh keo kiệt đố kỵ, do nhân duyên bần cùng nên gian dối làm ác, bị lệ thuộc người khác nên sinh sợ hãi, không được tự do nên tạo điều ác. Tham dục, giận dữ, ngu si quấy động tâm họ, khát ái bức bách tạo các tội lỗi. Do y phục, thức ăn cho đến nữ sắc, các sự trói buộc não loạn nung nấu, yêu thương người nam khác nhiễm trước tâm mình, hoặc đối với hình sắc của tất cả cầm thú như trâu, ngựa, lạc đà, la, dê sinh tâm tưởng nữ, không thực hành theo pháp Phật mà tạo các điều ác. Ba nghiệp thân, khẩu, ý đã tạo ra vô lượng, vô biên tội như thế, ngày nay chúng con đều đem sám hối hết thảy.

Từ vô thủy đến nay, chúng con hoặc không cung kính Phật, Pháp và Thánh tăng, những tội như thế ngày nay đều đem sám hối hết, hoặc không cung kính Duyên giác và Bồ-tát, những tội như thế ngày nay đều đem sám hối hết. Vì không có trí nên phỉ báng chánh pháp, không biết cung kính cha mẹ và các bậc tôn trưởng, bị ngu si che lấp, buông lung kiêu mạn, do tham, sân si tạo nên tất cả tội. Những tội như thế ngày nay đều đem sám hối hết. Ưa thích uống rượu không biết dừng nghỉ, hoặc mang rượu cho Tăng chúng, người trì giới, cho Tỳ-kheo-ni, hoặc người tu hành, hoặc người thiền định. Những tội như thế là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con chí thành quy mạng sám hối.

Từ vô thủy kiếp chúng con đã gây nhiều điều ác, vì nhân duyên đó nên mang nhiều nỗi đau khổ rất lớn, nghèo khổ, khốn cùng, sầu muộn và sợ hãi, sợ hãi nghiệp ác tầm thường hèn yếu, bất cứ ở chỗ nào cũng không được an vui. Đấng Từ Bi Thế Tôn trong mười phương hiện tại có thể trừ được tất cả nỗi sợ hãi cho chúng sinh, xin nguyện nhận sự thành tâm sám hối của con, những nghiệp ác trong quá khứ nay đều sám hối, những việc làm trong hiện tại chí thành phát lồ, những điều chưa làm thì không dám làm và những hành động đã làm không dám che giấu. Ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về miệng và ba nghiệp về ý nay đều sám hối hết thảy. Hiểm nạn sinh tử, các nạn dâm dục, ngu si phiền não, những hoạn nạn như thế nay sám hối tất cả; nạn tâm khinh tháo, nạn gần gũi bạn ác, có ba hiểm nạn và ba độc, luôn luôn gặp nạn, khó gặp thời tốt, khó tu công đức, khó gặp Phật, những nạn như thế ngày nay sám hối hết.

Từ vô thủy đến nay, chúng con giết hại tất cả Tam bảo, sư Tăng, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, tri thức thiện, chúng sinh trong pháp giới không biết bao nhiêu mà kể. Đối với tất cả Tam bảo, sư Tăng, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, tri thức thiện, chúng sinh trong pháp giới khởi tâm tà không biết bao nhiêu mà kể. Vọng ngữ dối gạt tất cả Tam bảo, sư Tăng, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, tri thức thiện, chúng sinh trong pháp giới không biết bao nhiêu mà kể. Dùng ác khẩu chửi mắng, phỉ báng, hủy nhục danh dự tất cả Tam bảo, sư Tăng, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, tri thức thiện, chúng sinh trong pháp giới không biết bao nhiêu mà kể. Nói hai chiều gây tranh chấp, phá hoại tất cả Tam bảo, sư Tăng, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, tri thức thiện, chúng sinh trong pháp giới không biết bao nhiêu mà kể. Hoặc phá năm giới, tám giới, mười giới, mười giới thiện, ba trăm năm mươi giới, năm trăm giới, ba tụ giới Bồ-tát và mười vô tận giới, cho đến tất cả giới và tất cả oai nghi; tự mình làm hay dạy người làm, thấy người khác làm vui mừng không biết bao nhiêu mà kể. Những tội như thế, cũng giống như vô số vô biên vi trần khắp đại địa trong mười phương, chúng con tạo tội lỗi cũng vô số vô biên; hư không vô biên, chúng con tạo tội lỗi cũng vô biên; phương tiện vô biên, chúng con tạo tội lỗi cũng vô biên; pháp tánh vô biên, chúng con tạo tội lỗi cũng vô biên; pháp giới vô biên, chúng con tạo tội lỗi cũng vô biên; chúng sinh vô biên, chúng con cướp đoạt giết hại cũng vô biên; Tam bảo vô biên, chúng con làm tổn hại cũng vô biên; phẩm giới vô biên, chúng con hủy phạm cũng vô biên. Những tội lỗi như thế, trên đến chư Bồ-tát dưới đến Thanh văn, Duyên giác không thể biết được, chỉ có Phật với Phật mới có thể biết được tội của chúng con nhiều hay ít. Nay chúng con ở trước Tam bảo, trước chúng sinh trong pháp giới phát lồ sám hối không dám che giấu. Cúi xin mười phương Tam bảo và chúng sinh trong pháp giới nhận sự sám hối của chúng con.

Nguyện nhờ công đức sám hối, chúng con đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn xả bỏ hình hài trong thai tạng, theo tâm nguyện vãng sinh, được sáu sức thần thông, cứu hộ tất cả những chúng sinh đau khổ. Hư không pháp giới vô tận, nguyện của chúng con như thế. Địa ngục, ngạ quỷ, tất cả chúng sinh nghèo cùng khốn khổ và có các sự bức bách của khổ não nguyện đều được tiêu diệt.

Nguyện nhờ công đức sám hối, chúng con lìa bỏ cõi sinh tử đến bờ đại trí, chuyển vô thượng pháp luân thanh tịnh vi diệu, những sở nguyện đều được thành tựu. Lại nguyện những người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người trần được mặc y phục, người nghèo khổ được kho báu, kho lẫm đầy dẫy không thiếu một thứ gì, tất cả đều thọ hưởng an ổn vui sướng, thậm chí không có một người nào phải chịu đau khổ. Lại nguyện chúng sinh với tâm Từ bi hướng về Phật, dung mạo đoan nghiêm, người thấy ưa thích, hình sắc thượng diệu trang nghiêm thân họ, lấy quyến thuộc Bồ-đề làm chân tri thức thiện.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Đạt lại đi vào địa ngục Hủy nhục. Vì sao gọi là địa ngục

Hủy nhục? Địa ngục ấy có chu vi khoảng bốn mươi do-tuần, xung quanh có tường sắt, trên có lưới sắt che phủ, khói lửa bốc cháy như trên không khác. Trên mặt đất của địa ngục có những quả cầu gai với lửa cháy đỏ rực, trong địa ngục có giường sắt rộng khoảng năm trăm bước, trên giường cũng có lửa cháy để thiêu đốt tội nhân, trong cửa phía Nam có sáu trăm tội nhân gần giống hình người, thân cao một trượng, không có miệng, mắt và tay chân.

Bấy giờ, La-sát Mã Đầu cầm móc sắt cấu vào thân tội nhân, thân ấy cử động, giong như có tiếng người kêu: “Nay tôi bị tội gì mà phải nhận sự đau khổ này?” Ngục tốt ném họ vào trong địa ngục, những quả cầu gai sắt trong địa ngục bay đến cắt thân họ, trong thân máu chảy ra chỗ nào thì lửa lan tràn đến chỗ ấy. Lại có ngạ quỷ đến uống máu, chó đói đến ăn thịt, chim sắt đến mổ rỉa gân. Lại có gió dữ thổi đến tội nhân. Một ngày một đêm chịu muôn vàn hình phạt, ngàn vạn lần chết đi sống lại. Nếu được làm thân người thì nghèo khổ ngu si, không nhận thức được lời Đức Phật dạy.

Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những tội nhân này gây tội gì mà phải chịu đau khổ như thế?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Những Sa-môn này đã thọ giới cấm trước Đức Phật, nhưng không cầu Bồ-đề vô thượng mà chỉ cầu danh lợi hiện tại, tham uống rượu, cho nên phá pháp, phá giới, phạm ba mươi sáu lỗi. Vì nhân duyên ấy nên mới đọa vào địa ngục này.

Bảo Đạt nghe rồi thương khóc ra đi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email