KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 12

Nam-mô Sư Tử Xưng Phật. Nam-mô Trí Công Đức Vương Phật. Nam-mô Pháp Hoa Vũ Phật. Nam-mô Năng Tác Quang Phật. Nam-mô Cao Sơn Phật. Nam-mô Diệu Pháp Vương Vô Cấu Phật. Nam-mô Hương Tự Tại Vô Cấu Nhãn Phật. Nam-mô Tập Đại Vô Ngại Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Lực vương Phật. Nam-mô Tự Trí Phước Đức Lực Phật. Nam-mô Trí Y Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Lượng An Ẩn Phật. Nam-mô Trí Tập Phật. Nam-mô Đại Di-lưu Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Tác Công Đức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hoa Tràng Phật. Nam-mô Công Đức Quang Minh Phật. Nam-mô Ly Công Đức Ám Vương Phật. Nam-mô Công Đức Vương Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Tự Hộ Phật. Nam-mô Kim Cang Mật Tích Phật. Nam-mô Thật Tự Tại Phật. Nam-mô Diệu Tràng Phật. Nam-mô Sơn Kiếp Phật. Nam-mô Lạc Vân Phật. Nam-mô Pháp Tác Phật. Nam-mô Ta-la Vương Phật. Nam-mô Phổ Công Đức Kiên Cố Vương Phật. Nam-mo Chiên-đàn Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Thiện Chí Phật. Nam-mô Tràng Thắng Đăng Phật. Nammô Trí Bộ Phật. Nam-mô Kiên Tràng Phật. Nam-mô Tán Pháp Xưng Phật. Nam-mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật. Nam-mô Công Đức Viêm Phat. Nam-mô Trí Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Vô Úy Vương Phật. Nam-mô Trí Thanh Tràng Nhiếp Phật. Nam-mô Kim Cang Đăng Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Thắng Số Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. Nam-mô Nguyệt Vương Phật. Nam-mô Thứ Đệ Hàng Phục Vương Phật. Nammô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Na-la-diên Thắng Tạng Phật. Nam-mô Tập Bảo Tạng Phật. Nam-mô Thọ-đề Tạng Phật. Nam-mô Tinh Tú Sai Biệt Xưng Phật. Nam-mô Công Đức Lực Kiên Cố Vương Phật. Nam-mô Diệu Thinh Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Thắng Phạm Phật. Nam-mô Kiên Cố Sĩ Phật. Nam-mô Thiên Hương Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Vương Phật. Nam-mô Quang Luân Quang Phật. Nam-mô Hỏa Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Hương Ba-đầu-ma Vương Phật. Nam-mô Tật Vô Biên Công Đức Hải Trí Phật. Nam-mô Diêm-phù Ảnh Phật. Nam-mô Công Đức Sơn Tràng Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Long Hống Phật. Nam-mô Hoa Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Thiện Hương Chủng Tử Phật. Nam-mô Vô Ngã Cam lộ Công Đức Oai Đức Vương Kiếp Phật. Nam-mô Phục Hữu Bát Thiên Đồng Danh Vô Ngã Cam Lộ Công Đức Oai Đức Vương Kiếp Phật. Nam-mô Pháp Trí Phật. Nam-mô Long Tự Tại Giải Thoát Phật. Nam-mô Kim Cang Hoa Phật. Nam-mô Long Hống Tự Tại Thanh Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Hoa Chiếu Phật. Nam-mô Hỏa Hương Phật. Nam-mô Tu-ma-na Hoa Phật. Nam-mô Sơn Vương Phật. Nam-mô Thế Nhãn Phật. Nam-mô Tịnh Thượng Phật. Nam-mô Diêm-phù Ảnh Phật. Nam-mô Căn Bản Thượng Phật. Nam-mô Bảo Sơn Phật. Nam-mô Hải Tạng Phật. Nam-mô Kiên Lực Phật. Nam-mô Thượng Thánh Phật. Nam-mô Tự Tại Thánh Phật. Nam-mo Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Câu-lân Phật. Nam-mô Trí Tràng Phật. Nam-mô Phật Văn Thanh Phật. Nam-mô Quảng Thắng Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Trí Quang Phật. Nam-mô Đại Tự Tại Phật. Nam-mô Tịch Thế Phật. Nam-mô Thủ Hỷ Phật. Nam-mô Nicâu-luật Vương Phật. Nam-mô Kim Nhãn Phật. Nam-mô Cúng Dường Phật. Nam-mô Nhật Hỷ Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nammô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Cao Tịnh Phật. Nam-mô Tịnh Thánh Phật. Nam-mô Hống Thanh Phật. Nam-mô Kiến Nghĩa Phật. Nammô Xưng Hỷ Phật. Nam-mô Xưng Thắng Phật. Nam-mô Khả Hỷ Phật. Nam-mô Thiện Hương Phật. Nam-mô Tật Hành Phật. Nam-mô Diệu Nhãn Phật. Nam-mô Thiện Thắng Phật. Nam-mô Tu Nghĩa Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nam-mô Diệu Tuệ Phật. Nam-mô Kim Tràng Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Thiên Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Thâu-đầu-đàn Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nammô Tỳ-lưu-la Tràng Phật. Nam-mô Tỳ-lâu-bác-xoa Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Ma-ni Bạt-đà Phật. Nam-mô Ma-lê-chỉ Phật. Nam-mô Năng Thánh Phật. Nam-mô Thanh Tự Tại Phật. Nam-mô Tán Thán Thành Tựu Phật. Nam-mô Thắng Thành Tựu Hoa Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Lạc Thanh Phật. Nam-mô Năng Tác Quang Phật. Nam-mô Long Đức Phật. Nam-mô Kim Cang Quang Phật. Nam-mô Xưng Vương Phật. Nam-mô Hổ Vương Phật. Nam-mô Cao Quang Phật. Nam-mô Phát Hạnh Phật. Nam-mô Trí Thành Tựu Phật. Nam-mô Hương Tự Tại Phật. Nam-mô Na-la-diên Tạng Phật. Nam-mô Hỏa Tạng Phật. Nam-mô Phá Cấu Thắng Vương Phật. Nam-mô Bảo Cái Thắng Quang Phật. Nam-mô Sơn Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tràng Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thật Căn Quảng Nhãn Phật. Nam-mô Thế Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Viễn Ly Chư Bố Úy Tùy Phiền Não Thanh Phật. Nam-mô Phu Hoa Lô-xá-na Phật. Nam-mô Hương Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Vô Cấu Công Đức Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Lạc Tự Tại Thanh Hỏa Phật. Nam-mô Trí Nhật Phật. Nam-mô Long Hống Phat. Nam-mô Kim Cang Xỉ Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Thắng Tự Tại Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Vương Phật. Nam-mô Đại Thắng Tạng Phật. Nam-mô Hỷ Tràng Phật. Nam-mô Vô Úy Tự Tại Phật. Nam-mô Kiến Di-lưu Phật. Nam-mô Trí Tượng Phật. Nam-mô Vô Cấu Nhãn Phật. Nammô Vô Ưu Thắng Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Hống Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Ta-la Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô Thiện Trạch Tạng Phật. Nammô Bảo Tập Phật. Nam-mô Công Đức Phấn Tấn Phật. Nam-mô Hỏa Tạng Phật. Nam-mô Tinh Tú Xưng Phật. Nam-mô Công Đức Lực Kiên Cố Vương Phật. Nam-mô Diệu Hống Thanh Phấn Tấn Phật. Nam-mô Ta-la Thắng Hiệt Vương Phật. Nam-mô Oai Đức Tự Tại Quang Minh Phật. Nam-mô Diệu Thanh Hống Phật. Nam-mô Bảo Chưởng Long Tự Tại Phật. Nam-mô Pháp Vân Hống Tự Tại Bình Đẳng Phật. Nam-mô Bảo Sơn Phật. Nam-mô Diệu Quang Tạng Phật. Nam-mô Sư Tử Đa-la Xưng Phật. Nam-mô Phổ Tạng Phật. Nam-mô Tịnh Hoa Phật. Nam-mô Ca-la-tỳ-la Phấn Tấn Phật. Nam-mô Pháp Tật Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Vô Đẳng Thượng Di-lưu Phật. Nammô Xưng Thanh Vương Phật. Nam-mô Phạm Đế Thích Thanh Phật. Nam-mô Viễn Ly Bức Não Phật. Nam-mô Tỳ-sa-môn Kiên Cố Vương Phật. Nam-mô Phá Ma Vương Cung Phật. Nam-mô Ta-la Vương Phật. Nam-mô Đại Phấn Tấn Quang Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Phật. Nam-mô Di-lưu Vương Phật. Nam-mô Câu-la-già Kiên Cố Thọ-đề Phật. Nam-mô Trí Phấn Tấn Phật. Nam-mô Nhị Vạn Đồng Danh Nguyệt Nhiên Đăng Phật. Nammô Vô Cấu Thân Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật. Nam-mô Hoa Thắng Bộ Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Xưng Tràng Phật. Nam-mô Diêm-phù-đàn Kim Quang Phật. Nam-mô Đama-la-bạt Diệp Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Đại Thông Trí Thắng Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Di-lưu Sơn Phật. Nam-mô Sư Tử Hống Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Trụ Hư Không Phật. Nam-mô Thường Nhập Niết-bàn Phật. Nam-mô Đế Thích Tràng Phật. Nam-mô Phạm Tràng Phật. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam-mô Thiện Độ Phật. Nam-mô Phổ Cứu Chúng Sinh Phật. Nam-mô Đa-ma-la-bạt Diệp Chiên-đàn Hương Thông Phật. Nam-mô Di-lưu Kiếp Phật. Nam-mô Vân Đăng Phật. Nam-mô Vân Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Cao Phật. Nammô Năng Phá Chư Úy Phật. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. Nammô Pháp Quang Minh Phật. Nam-mô Ngũ Bách Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Hải Trụ Trì Trí Phấn Tấn Thông Phật. Nam-mô Bảy báu Ba-đầu-ma Bộ Phật. Nam-mô Nhị Thiên Bảo Tràng Phật. Nam-mô Đa Bảo Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Ái Kiến Phật. Nam-mô Bách Thiên Quang Minh Mãn Túc Tràng Phật. Nammô Nhị Thập Thiên Ức Kinh Bố Hống Thanh Vương Phật. Nam-mô Nhị Thập Bách Ức Nhật Nguyệt Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Nhị Thập Bách Ức Diệu Thanh Vương Phật. Nam-mô Nhị Thập Bách Ức Vân Thanh Vương Phật. Nam-mô Bảo Oai Đức Cao Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Vô Cấu Nhật Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Liên Hoa Diệp Tinh Tú Vương Hoa Thông Phật. Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Vương Phật. Nam-mô Trụ Trì Thủy Hống Thanh Phật. Nam-mô Diệu Thanh Tinh Tu Vương Câu-tô-ma Biến Phật. Nam-mô Ta-la Thọ Vương Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Hoa Man Lâm Vương Hoa Thông Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Bảo Tác Quang Minh Phật. Nam-mô Công Đức Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Trượng Phật. Nam-mô Vân Vương Phật. Nam-mô Bảo Cái Thắng Quang Minh Phật. Nammô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Công Đức Tự Tại Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Tác Phật. Nam-mô Bảo Tích Thị Hiện Phật. Nam-mô Lạc Kiên Phật. Nam-mô Bồ-đề Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. Nam-mô A-súc Phật. Nam-mô Hương Vương Phật. Nam-mô Bảo Tác Phật. Nam-mô Tu Hành Pháp Phật. Nam-mô Cái Vương Phật. Nammô Ma-ni Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Tạng Phật. Nam-mô Nhat Tạng Phật. Nam-mô Thanh Thân Vương Phật. Nam-mô Thiện Giác Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Năng Thánh Phật. Nammô Bảo Ba-đầu-ma Nguyệt Thanh Tịnh Thắng Vương Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Phổ Mãn Phật. Nam-mô Vô Tận Tuệ Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Phấn Tấn Cung Kính Xưng Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Tạng Phật. Nam-mô Vân Hộ Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thắng Cao Sơn Vương Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật. Nam-mô Thân Thượng Phật. Nam-mô Đa Bảo Diệu Phật. Nam-mô Thắng Tạng Sơn Tăng Thượng Vương Phật. Nam-mô Ý Dũng Mãnh Tiên Hành Thắng Phật. Nam-mô Cam Lộ Tạng Phật. Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. Nam-mô Duy Bảo Cái Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Quang Vương Phật. Nam-mô Năng Hành Thành Tựu Thánh Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Xưng Vương Phật. Nam-mô Cửu Thiên Pháp Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Ma-ni Kim Cái Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Cao Sơn Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Bồ-đề Phần Hoa Thân Phật. Nam-mô Năng Tu Hành Phật. Nam-mô Bảo Tác Phật. Nammô Như Bảo Phật. Nam-mô Cao Tụ Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Lai Phật. Nam-mô Bảo Cao Phật. Nam-mô A-súc Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Thanh Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Thanh Phật. Nam-mô Đại Xưng Phật. Nam-mô Bảo Chiếu Phật. Nam-mo Đắc Đại Vô Úy Phật. Nam-mô Bảo Thanh Phật. Nam-mô Vô Biên Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Nguyệt Thanh Phật. Nam-mô Vô Biên Xưng Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Phật. Nam-mo Vô Biên Bảo Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Thân Thắng Phật. Nam-mô Kim Sắc Phật. Nam-mô Phạm Thanh Vương Phật. Nam-mô Kim Quang Minh Phật. Nam-mô Kim Sắc Tác Phật. Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Kim Sắc Hoa Hương Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Kiên Cố Vương Phật. Nam-mô Kiên Cố Dũng Mãnh Tiên Hành Thắng Phật. Nam-mô Thắng Tạng Ma-ni Quang Phật. Nammô Vô Lượng Hương Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nammô Chí Đại Thế Tinh Tấn Tu Hành Tất Cánh Phật. Nam-mô Kiên Cố Trí Phật. Nam-mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Diệu Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Thế Gian Đăng Phật. Nam-mô Hỏa Phật. Nam-mô Bảo Luân Phật. Nam-mô Vô Cấu Trí Phật. Nam-mô Thường Tịch Diệt Phật. Nam-mô Vô Biên Bảo Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Phấn Tấn Phật. Nam-mô Bảo Hoa Phật. Nam-mô Tập Bảo Tụ Phật. Nam-mô Bất Thoái Luân Bảo Trụ Thắng Phật. Nam-mô Đức Phổ Lô-xá-na Thanh Tịnh Phật. Nammô Nhật Nguyệt Đăng Phật. Nam-mô Di-lưu Phật. Nam-mô Đại Dilưu Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Hương Diện Phật. Nam-mô Thành Tựu Hương Phật. Nam-mô Di-lưu Hương Phật. Nammô Thanh Tịnh Quang Phật. Nam-mô Pháp Thượng Phật. Nam-mô Hương Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Đại Ma-ni Phật. Nam-mô Hương Quang Phật. Nam-mô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Đăng Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Chiếu Phật. Nam-mô Tập Thanh Phật. Nam-mô Thắng Tác Phật. Nam-mô Đa Bảo Phật. Nam-mô Sư Tử Hống Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Tiên Phật. Nam-mô Kim Cang Hỷ Phật. Nam-mô Hộ Nhất Thiết Phật.

Nam-mô Ly Chư Nghi Phật. Nam-mô Bảo Viêm Quyến Thuộc Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Vô Lượng Thọ kinh. Nam-mô Hư Không Dựng Bồ-tát kinh. Nam-mô Quán Hư Không Tạng Bồ-tát kinh. Nam-mô Hư Không Tạng Bồ-tát Kinh. Nam-mô Hư Không Tạng Bồ-tát Thần Chú kinh. Nam-mô Di-lặc Thành Phật kinh. Nam-mô Di-lặc Hạ Sinh kinh. Nam-mô Di-lặc Lai Thời kinh. Nam-mô Tiểu Vô Lượng Thọ kinh. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật kinh. Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang kinh. Nam-mô Dược Sư Như Lai Bản Nguyện kinh. Nam-mô Lão Mẫu kinh. Nam-mô Lão Mẫu Lục Anh kinh. Nam-mô Văn-thùsư-lợi Tuần Hành kinh. Nam-mô Văn-thù-thi-lợi Hành kinh. Nammô Kim Cang Thượng Vị Đà-la-ni kinh. Nam-mô Kim Cang Trường Đà-la-ni kinh. Nam-mô Chánh Cung Kính kinh. Nam-mô Thiện Cung Kính kinh. Nam-mô Ly Cấu Thí Nữ Nhân kinh. Nam-mô Vô Cấu Thí Bồ-tát Phân Biệt Ứng Biện kinh. Nam-mô Đắc Vô Cấu Nữ kinh. Nam-mô Vô Úy Đức Nữ Kinh. Nam-mô A-xà-thế Vương Nữ Athuật-đạt Bồ-tát kinh. Nam-mô Vô Nhai Tế Tổng Trì Pháp Môn kinh. Nam-mô Đệ Nhất Nghĩa Pháp Thắng kinh. Nam-mô Tôn Thắng Bồ-tát Nhập Vô Lượng Môn Đà-la-ni kinh. Nam-mô Đại Oai Đăng Quang Tiên Nhân Vấn Nghi kinh. Nam-mô Bát Cát Tường kinh. Nam-mô Bát Phật Danh Hiệu kinh. Nam-mô Long Thí Nữ kinh. Nam-mô Long Thí Bồ-tát Bản Khởi kinh. Nam-mô Thiểm Tử kinh. Nam-mô Bồ-tát Thiểm Tử kinh. Nam-mô Liễu Bản Sinh Tử kinh. Nam-mô Đạo Nha kinh. Nam-mô Đại Phương Quảng Bồ-tát Thập Địa kinh. Nam-mô Trang Nghiêm Bồ-đề Tâm kinh. Nam-mô Vô Sở Hy Vọng kinh. Nam-mô Tượng Dịch kinh. Nam-mô Đại Phương Đẳng Tu Đa-la Vương kinh. Nam-mô Chuyển Hữu kinh. Nam-mô Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ kinh. Nam-mô Di-lặc Bồ-tát Sở Vấn kinh. Nam-mô Tuệ Ấn Tam-muội kinh. Nam-mô Như Lai Trí Ấn kinh. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Cao Vương kinh.

Kính lễ chư Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Vô Ngại Hóa Bồ-tát. Nam-mô Tự Tại Tuệ Viêm Quang Bồ-tát. Nam-mô Tán Nhất Thiết Hóa Tràng Bồ-tát. Nam-mô Pháp Tràng Vương Bồ-tát. Nam-mô Pháp Giới Địa Tràng Vương Bồtát. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Thế Giới Tràng Vương Bồ-tát. Nam-mô Dạ Quang Tràng Bồ-tát. Nam-mô Tu-di Sơn Tràng Bồ-tát. Nam-mô Bảo Tràng Bồ-tát. Nam-mô Vô Ngại Tràng Bồ-tát. Nam-mô Nhật Quang Tràng Bồ-tát. Nam-mô Chánh Tràng Bồ-tát. Nam-mô Ly Trần Tràng Bồ-tát. Nam-mô Minh Tịnh Tràng Bồ-tát. Nam-mô Đại Địa Đoan Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Bảo Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Đại Tuệ Đoan Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Kim Cang Trí Đoan Nghiêm Bồtát. Nam-mô Ly Cấu Đoan Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Pháp Nhật Đoan Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Công Đức Sơn Đoan Nghiêm Bồ-tát. Nammô Trí Quang Đoan Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Phổ Diệu Đức Đoan Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Đại Địa Tạng Bồ-tát. Nam-mô Bảo Tạng Bồ-tát. Nam-mô Nhật Tạng Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Đức Tạng Bồ-tát. Nam-mo Pháp Ấn Tạng Bồ-tát. Nam-mô Tề Tạng Bồ-tát. Nam-mô Thiện Đức Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Phổ Kiến Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Ly Cấu Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Vô Ngại Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Thanh Liên Hoa Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Kim Cang Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Bảo Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Hư Không Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Thiện Nhãn Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Đại Bồ-tát trong mười phương như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô Kiều-phạm-ba-đề. Nam-mô Ly-ba-đa. Nam-mô Tấtlăng-già-bà-ta. Nam-mô Bạc-câu-la. Nam-mô Ma-ha Câu-hy-la. Nammô Nan-đà. Nam-mô Tôn-đà-la Nan-đà. Nam-mô Phú-lâu-na Di-đala-ni Tử. Nam-mô Tu-bồ-đề. Nam-mô Châu-đà-di.

Quy mạng chư đại A-la-hán mọi người đều biết như thế.

Đảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Trước đã sám hối những tội báo trong địa ngục, nay tuần tự sám hối những tội báo trong ba đường ác:

Trong kinh có dạy: “Con người quá nhiều ham muốn, lắm cầu lợi dưỡng, cho nên đau khổ cũng nhiều.” Người biết đủ thì dẫu cho nằm trên đất thì họ vẫn cảm thấy vui, người không biết đủ thì dù ở trên thiên đường cũng không vừa ý. Song, người đời nếu bỗng nhiên có hoạn nạn nguy cấp xảy ra thì bỏ hết tài sản không kể nhiều hay ít. Thế mà không biết thân này khi lâm vào hố thẳm nơi ba đường ác, chỉ một hơi thở không trở lại thì nhất định bị đọa lạc. Giả sử, có người tri thức khuyên bảo làm việc phước đức để tích trữ pháp thiện cho đời sau thì vẫn cứ cố chấp vào tâm keo kiệt này mà không chịu làm theo lẽ phải. Những người như thế thì thật ngu si biết chừng nào! Vì sao? Trong kinh Đức Phật có dạy: “Khi sinh cũng không đem một đồng nào đến, khi chết cũng không mang một đồng nào đi.” Người đời phải khổ thân để góp chứa tiền của, chỉ cưu mang thêm sự lo au phiền muộn, không lợi ích gì cho mình mà chỉ để cho người khác hưởng hết, không chút duyên lành, không một mảy may công đức để nương nhờ, đến nỗi khi chết bị đọa vào đường ác. Cho nên, ngày nay chúng con chí thành khẩn thíêt cúi đầu quy y Phật:

Nam-mô Đông phương Đại Quang Diệu Phật.

Nam-mô Nam phương Hư Không Trụ Phật.

Nam-mô Tây phương Kim Cang Bộ Phật.

Nam-mô Bắc phương Vô Biên Lực Phật.

Nam-mô Đông nam phương Vô Biên Vương Phật.

Nam-mo Tây nam phương Hoại Chư Oán Tặc Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Ly Cấu Quang Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Kim Sắc Quang Âm Phật.

Nam-mô Hạ phương Sư Tử Du Hý Phật.

Nam-mô Thượng phương Nguyệt TràngVương Phật.

Tiếp theo, hôm nay chúng con xin sám hối tội báo ngu si không hiểu biết trong loài súc sinh; sám hối những tội báo mang nặng kéo cày đền nợ cũ trong đường súc sinh; sám hối những tội báo bị đâm xả, mổ cắt không được tự do trong loài suc sinh; sám hối những tội báo không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân trong loài súc sinh; sám hối những tội báo trong lông, cánh, mai, vảy ở trên thân bị các giống trùng nhỏ cắn rỉa trong loài súc sinh. Trong loài súc sinh có vô số tội báo như thế. Ngày nay chúng con chí thành quy mạng sám hối.

Hôm nay, chúng con sám hối những tội báo luôn luôn chịu sự đói khát, trải qua trăm ngàn vạn năm chưa nghe đến tên cơm nước trong loài ngạ quỷ; sám hối tội báo ăn uống máu mủ, phân dơ trong loài ngạ quỷ; sám hối những tội lỗi mỗi khi cử động thân thì tất cả các chi tiết đều chảy máu trong loài ngạ quỷ; sám hối những tội báo bụng lớn, cổ nhỏ trong loài nga quỷ. Trong loài ngạ quỷ có vô số tội báo như thế, ngày nay chúng con chí thành cúi đầu quy mạng sám hối.

Chúng con xin sám hối những tội báo nịnh hót giả dối trong loài Tu-la quỷ thần; sám hối những tội báo gánh cát mang đá lấp sông, tránh biển trong loài quỷ thần; sám hối những tội báo ăn uống máu thịt, chịu đủ mọi thứ xấu xa trong loài quỷ thần La-sát, Cưu-bàn-trà; sám hối vô lượng, vô biên tội báo trong loài quỷ thần như thế, ngày nay chúng con hướng về mười phương chư Phật, đại địa Bồ-tát cầu xin sám hối khiến cho những tội báo của chúng con đều được tiêu diệt.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong đường súc sinh, chúng con đời đời kiếp kiếp diệt hết tất cả ngu si, biết được nghiệp duyên của mình, trí tuệ sáng suốt, không làm thân trong các đường ác.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong đường ngạ quỷ, chúng con đời đời kiếp kiếp xa lìa hẳn khổ đau đói khát do keo kiệt tham lam, thường được ăn những pháp vị cam lộ giải thoát.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong đường Tu-la quỷ thần, chúng con đời đời kiếp kiếp tánh tình ngay thẳng, xa hẳn nhan tà mạng, trừ các quả báo xấu xa, và làm được nhiều phước lợi cho nhân thiên. Chúng con nguyện từ nay trở đi cho đến khi ngồi đạo tràng không còn chịu những tội báo trong bốn đường ác, chỉ trừ vì tâm Từ bi cứu độ chúng sinh, lấy đức thệ nguyện ở chung trong ấy, không khi nào chán nản.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bồ-tát Bảo Đạt lại đi vào địa ngục Phi đao. Địa ngục ấy chu vi khoảng mười lăm do-tuần, xung quanh có tường sắt, trên có lưới sắt che phủ, bốn cửa thành có ngọn gió lửa thổi mạnh vào núi sắt, núi sắt ấy cọ xát vào nhau hình thành những cây dao sắt, cây dao ấy có hai lưỡi nhọn như mũi kim. Giữa hư không nó va chạm vào nhau phát ra tiếng giống như tiếng sấm, và những cây dao cọ xát vào nhau như sét đánh từ hư không bay xuống chém đầu tội nhân, chém từ đầu xuống chân, từ sau lưng ra trước ngực, từ trái qua phải, rồi khói lửa bốc cháy ngùn ngụt. Một ngày một đêm chịu vô số hình phạt, ngàn vạn lần chết đi sống lại. Nếu sau khi được làm thân người thì khắp thân thể phát sinh mụn nhọt dơ uế.

Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những Sa-môn này tạo nghiệp gì mà phải chịu quả khổ như thế?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Những Sa-môn này đã thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không giữ gìn thanh tịnh, không có tâm Từ, lại còn uống rượu ăn thịt rồi nói rằng không có tội. Tội ăn thịt theo lý không thể tha thứ. Vì nhân duyên ấy nên phải chịu tội này.

Bảo Đạt nghe rồi thương khóc ra đi.

 

Print Friendly, PDF & Email