KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 11

Nam-mô Quyết Định Sắc Phật. Nam-mô Phương Tiện Tâm Phật. Nam-mô Trí Vị Phật. Nam-mô Công Đức Tín Phật. Nam-mô Nan Hàng Phục Phật. Nam-mô Thịên Kiến Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Cái Phật. Nam-mô Thế Kiều Phật. Nam-mô Tín Cúng Dường Phật. Nam-mô Lạc Thắng Phật. Nam-mô Thiện Cái Phật. Nam-mô Tàm Quý Hiền Phật. Nam-mô Năng Quán Phật. Nam-mô Vô Biên Pháp Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Đại Hạnh Phật. Nam-mô Phổ Tín Phật. Nammô Khí Thanh Phật. Nam-mô Thắng Ái Phật. Nam-mô Phổ Hạnh Phật. Nam-mô Phổ Trí Phật. Nam-mô Đại Phấn Tấn Phat. Nam-mô Nguyệt Tràng Phật. Nam-mô Kiên Hạnh Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Năng Kinh Bố Phật. Nam-mô Thắng Xưng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Đại Thanh Phật. Nam-mô Cao Thanh Phật. Nam-mô Đại Lực Phật. Nam-mô Đại Tận Phật. Nam-mô Tín Cam Lộ Phật. Nam-mô Hành Bồ-đề Phật. Nammô Thắng Thanh Tư Duy Phật. Nam-mô Cao Quang Phật. Nam-mô Bố Thắng Phật. Nam-mô Lạc Chủng Chủng Thanh Phật. Nam-mô Ái Nghĩa Phật. Nam-mô Tu Hành Tín Phật. Nam-mô Ly Ưu Phật. Nammô Thiện Sinh Phật. Nam-mô Oai Đức Lực Phật. Nam-mô Tín Công Đức Phật. Nam-mô Thanh Xưng Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Nghi Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thắng Vương Phật. Nam-mô Lâm Hoa Phật. Nam-mô Công Đức Hoa Phật. Nam-mô Xả Tranh Phật. Nam-mô Đại Quảng Phật. Nam-mô Đại Xưng Phật. Nam-mô Hư Không Ái Phật. Nam-mô Cam Lộ Phấn Tấn Phật. Nammô Nhật Tụ Phật. Nam-mô Nguyệt Thanh Phật. Nam-môThiên Tràng Phật. Nam-mô Dữ Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Năng Nhật Phật. Nam-mô Khoái Khả Kiến Phật. Nam-mô Kiên Ý Thắng Thanh Phật. Nam-mô Vũ Cam Lộ Phật. Nam-mô Vô Úy Thanh Phật. Nammô Thiện Căn Thanh Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Thắng Ái Phật. Nam-mô Cam Lộ Xưng Phật. Nam-mô Pháp Hoa Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thế Gian Tôn Trọng Phật. Nam-mô Thắng Ý Phật. Nam-mô Di-lưu Quang Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Tư Duy Phật. Nam-mô Cao Quang Minh Phật. Nam-mô Phá Oán Phật. Nam-mô Cam Lộ Thành Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Đại Xưng Phật. Nam-mô An Ẩn Tự Phật. Nam-mô Đạo Oai Đức Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Tâm Phật. Nammô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Độ Nê Phật. Nam-mô Ly Hữu Phật. Nam-mô Pháp Hoa Phật. Nam-mô Đại Thắng Phật. Nam-mô Khả Lạc Quang Minh Phật. Nam-mô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Kiến Ái Phật. Nam-mô Quang Minh Ái Phật. Nam-mô Hỷ Thanh Phật. Nam-mô Đại Thí Đức Phật. Nam-mô Thật Bộ Phật. Nam-mô Vô Trệ Ngại Trí Phật. Nam-mô Đắc Oai Đức Phật. Nam-mô Nguyệt Tạng Phật. Nam-mô Tịnh Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Đắc Lạc Tự Tại Phật. Nam-mô Diệu Quang Minh Phật. Nam-mô Tịch Quang Minh Phật. Nam-mô Ly Nghi Phật. Nam-mô Vô Quá Trí Tuệ Phật. Nam-mô Thành Tựu Hành Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Thân Phật. Nam-mô Vô Úy Ái Phật. Nam-mô Xưng Hống Phật. Nam-mô Đại Hống Phật. Nam-mô Thiện Tư Phật. Nam-mô Đại Tư Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Tâm Phật. Nam-mô Đại Phấn Tấn Phật. Nam-mô Lạc Nhãn Phật. Nam-mô Mạng Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Hành Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Ly Nhiệt Trí Phật. Nam-mô Ứng Kiều Phật. Nam-mô Thiện Tập Trí Phật. Nam-mô Phổ Tín Phật. Nam-mô Thiết Thi Oai Đức Phật. Nam-mô Bất Tử Thành Phật. Nam-mô Bất Hộ Thanh Phật. Nam-mô Hóa Nhật Phật. Nammô Thiện Trụ Tư Duy Phật. Nam-mô Cao Tín Phật. Nam-mô Tu-mana Quang Minh Phật. Nam-mô Quang Minh Lực Phật. Nam-mô Công Đức Hy Phật. Nam-mô Pháp Câu-tô-ma Phật. Nam-mô Tịnh Oai Đức Phật. Nam-mô Tịnh Hạnh Phật. Nam-mô Thiên Sắc Tâm Phật. Nammô Lực Vương Phật. Nam-mô Phổ Quán Phật. Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật. Nam-mô Thánh Hoa Phật. Nam-mô Hư Không Phật.

Nam-mô Hàng Phục Uất-di Phật. Nam-mô Vô Tý Trí Phật. Nam-mô Thắng Phục Thích Phật. Nam-mô Hàng Phục Thành Phật. Nam-mô Ứng Ái Phật. Nam-mô Giới Công Đức Phật. Nam-mô Bình Đẳng Vật Tư Phật. Nam-mô Bất Khiếp Nhược Tâm Phật. Nam-mô Tinh Tấn Tín Phật. Nam-mô Cao Quang Minh Phật. Nam-mô Văn Trí Phật. Nam-mô Vô Ngại Tâm Phật. Nam-mô Vô Úy Quang Phật. Nam-mô Cam Lộ Thanh Phật. Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật. Nam-mô Thắng Hiệt Tuệ Phật. Nam-mô Khả Tu Kính Phật. Nam-mô Công Đức Vương Phật. Nam-mô Hộ Căn Phật. Nam-mô Thiền Giải Thoát Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Kiến Tín Phật. Nam-mô Diệu Kiều Lương Phật. Nam-mô Khả Quán Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Trí Phật. Nam-mô Thiên Nhật Oai Đức Phật. Nam-mô Xả Trọng Đảm Phật. Nam-mô Xưng Tín Phật. Nam-mô Chư Phương Văn Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Phật. Nam-mô Cam Lộ Tín Phật. Nam-mô Diệu Nhãn Phật. Nam-mô Giải Thoát Hành Phật. Nam-mô Khả Lạc Kiến Phật. Nam-mô Cao Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Thanh Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Tụ Phật. Nam-mô Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật. Nam-mô Phước Đức Oai Đức Tích Phật. Nam-mô Tín Tướng Phật. Nam-mô Đại Viêm Phật. Nam-mô Ứng Tín Phật. Nam-mô Thiện Trụ Tư Duy Phật. Nam-mô Tu-đề-tha Phật. Nam-mô Trí Tác Phật. Nammô Phổ Bảo Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Thuyết-đềtha Phật. Nam-mô Viêm Nhãn Phật. Nam-mô Sư Tử Thân Phật. Nam-mô Xưng Thân Quang Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Hy Lạc Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Tăng Thượng Phật. Nammô Bảo Oai Đức Phật. Nam-mô Thiện Oai Đức Cúng Dường Phật. Nam-mô Mao Quang Phật. Nam-mô Thế Gian Tôn Phật. Nam-mô Thiện Hành Tinh Phật. Nam-mô Thiên-đề-tha Oai Đức Phật. Nammô Ứng Nhãn Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật. Nam-mô Thành Nghĩa Phật. Nam-mô An Ẩn Ái Phật. Nam-mô Thiên Ma Tư-đa Phật. Nammô Xả Mạn Lưu Phật. Nam-mô Xả Bảo Phật. Nam-mô Trí Mãn Phật. Nam-mô Độ Kiều Phật. Nam-mô Giải Thoát Hiền Phật. Nammô Chung Bộ Phật. Nam-mô Quang Minh Oai Đức Phật. Nam-mô Từ Lực Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Tịch Quang Phật. Nam-mô Ái Nhãn Phật. Nam-mô Xa-thi-la Thanh Phật. Nammô Bất Tử Sắc Phật. Nam-mô Lạc Pháp Phật. Nam-mô Đại Nguyệt Phật, Nam-mô Vô Chướng Ngại Phật. Nam-mô Công Đức Phấn Tấn Phật. Nam-mô Bất Tử Hoa Phật. Nam-mô Bình Đẳng Kiến Phật. Nam-mô Đại Nguyệt Phật. Nam-mô Công Đức Vị Phật. Nam-mô Thập Quang Phật. Nam-mô Chủng Chủng Quang Phật. Nam-mô Long Đức Phật. Nam-mô Vân Thanh Phật. Nam-mô Công Đức Bộ Phật. Nam-mô Tư Công Đức Phật. Nam-mô Đại Thanh Phật. Nammô Liễu Thanh Phật. Nam-mô Viễn Ly Ác Xứ Phật. Nam-mô Thiên Hoa Phật. Nam-mô Khoái Nhãn Phật. Nam-mô Đại Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Ly Si Hạnh Phật. Nam-mô Kiên Cố Hy Phật. Nammô Xả Tà Phật. Nam-mô Tướng Hoa Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Quang Phật. Nam-mô Phổ Hiền Phật. Nam-mô Nguyệt Diệu Phật. Nam-mô Lạc Đức Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Thắng Tuệ Phật. Nam-mô Hiền Quang Phật. Nam-mô Kiên Cố Hoa Phật. Nam-mô Quang Minh Ý Phật. Nam-mô Phước Đức Đức Phật. Nam-mô Ý Thành Tựu Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Điều Oán Phật. Nam-mô Bất Khứ Xả Phật. Nam-mô Ly Phiêu Hà Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật. Nam-mô Lạc Thanh Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Khoái Tu Hành Phật. Nam-mô Diệu Cao Quang Phật. Nam-mô Tập Công Đức Phật. Nam-mô Khả Lạc Phật. Nammô Đại Tâm Phật. Nam-mô Thiên Tín Phật. Nam-mô Tư Duy Cam Lộ Phật. Nam-mô Hiệt Tuệ Phật. Nam-mô Thắng Đăng Phật. Nammô Kiên Ý Phật. Nam-mô Lực Bộ Phật. Nam-mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật. Nam-mô Bồ-đề Quang Minh Phật. Nam-mô Diệu Hống Thanh Phật. Nam-mô Lục Thông Thanh Phật. Nam-mô Oai Đức Lực Phật. Nam-mô Nhân Xưng Phật. Nam-mô Thắng Hoa Tập Phật. Nam-mô Đại Kế Phật. Nam-mô Bất Tùy Tha Phật. Nam-mô Vô Úy Hành Phật. Nam-mô Bất Khiếp Nhược Phật. Nam-mô Ly Ưu Ám Phật. Nam-mô Quá Triều Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nammô Tâm Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Giải Thoát Tuệ Phật. Nam-mô Bất Thủ Xả Phật. Nam-mô Đảm Bặc Đăng Phật. Nam-mô Thắng Hỏa Phật. Nam-mô Thiện Tư Ý Phật. Nam-mô Thắng Oai Đức Sắc Phật. Nam-mô Tín Thế Gian Phật. Nam-mô Diệu Tuệ Phật. Nam-mô Thiện Hỷ Tín Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Nhân Hoa Phật. Nam-mô Thiện Hương Phật. Nam-mô Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật. Nam-mô Cao Thắng Phật. Nammô Hư Không Công Đức Phật. Nam-mô Thiên Tín Phật. Nam-mô Khả Kính Kiêu Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Hỏa Tụ Phật. Nam-mô Tối Lực Phật. Nam-mô Trí Địa Phật. Nam-mô Cao Ý Phật. Nam-mô Sơn Vương Trí Phật. Nam-mô Khoái Thăng Phật. Nam-mô Diệu Thăng Phật. Nam-mô Thắng Thân Phật. Nam-mô Ly Nghi Phật. Nam-mô Ứng Hành Phật. Nam-mô Thắng Hương Phật. Nam-mô Vô Tranh Hành Phật. Nam-mô Tu Hành Công Đức Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Tâm Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Quang Minh Phật. Nam-mô Nhiếp Bộ Phật. Nam-mô Tu Hành Thâm Tâm Phật. Nam-mô Hương Hy Phật. Nam-mô Hương Thủ Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Trí Phật. Nam-mô Diệu Tâm Phật. Nam-mô Công Đức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tăng Thượng Hành Phật. Nam-mô Trí Ý Phật. Nam-mô Công Đức Sơn Thanh Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Nhiếp Tập Phật. Nam-mô Diệu Tín Phật. Nam-mô Nhật Kien Khả Lực Phật. Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Bất Khả Lực Phật. Nam-mô Ly Chư Nghi Phấn Tấn Phật. Nammô Xưng Vương Phật. Nam-mô Nhiếp Chư Căn Phật. Nam-mô Thượng Khứ Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mo Cam Lộ Tâm Phật. Nam-mô Chư Chúng Thượng Phật. Nam-mô Tịnh Kế Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật. Nam-mô Phổ Tín Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Cam Lộ Nhật Phật. Nam-mô Thắng Đăng Phật. Nam-mô Ba Đầu Thượng Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Tối Thắng Vương Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Thượng Thắng Tích Vương Phật. Nam-mô Phổ Hiện Phật. Nam-mô Tự Tại Chuyển Chấp Vương Phật. Nam-mô Phổ Hiền Phật. Nam-mô Hoàn Hoa Thắng Phật. Nam-mô Thiên Thế Tự Tại Thanh Phật. Nam-mô Nhất Thiện Vô Cấu Thanh Tự Tại vương Phật. Nam-mô Thiên Ly Vô Úy Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thiên Vô Cấu Oai Đức Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Ngũ Bách Nhật Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Ngũ Bách Lạc Tự Tại Thanh Phật. Nam-mô Nhật Long Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Ly Úy Xưng Vương Phật. Nam-mô Diệu Quang Tràng Phật. Nam-mô Ly Quang Thanh Phật. Nam-mô Xưng Tự Tại Thanh Phật. Nam-mô Diệu Pháp Xưng Thanh Phật. Nam-mô Thắng Tạng Xưng Vương Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Ý Vương Phật. Nammô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Đại Tự Tại Phật. Nam-mô Thánh Trí Tự Tại Tràng Dũng Mãnh Vương Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Tuệ Phật. Nam-mô Trí Tạng Phật. Nam-mô Trí Cao Tràng Phật. Nam-mô Trí Hải Vương Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Di-lưu Ly Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Trí Hiển Tu Tự Tại Chủng Tử Thiện Vô Cấu Hống Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Hàng Phục Công Đức Hải Vương Phật. Nam-mô Trí Thành Tựu Lực Vương Phật. Nam-mô Thắng Đạo Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thắng Ám Tích Tự Tại Phật. Nam-mô Hoa ThắngTích Trí Phật. Nam-mô Kim Cang Sư Tử Phật. Nam-mô Giới Thắng Phật. Nam-mô Hiền Thắng Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Hỷ Phật. Nam-mô Vô Tận Trí Tích Phật. Nam-mô Bảo Hành Phật. Nam-mô Trí Ba-la-bà Phật.

Tiếp theo đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Thuận Quyền Phương Tiện kinh. Nam-mô Lạc Anh Lạc Trang Nghiêm Phương Tiện kinh. Nam-mô Đại Luân Vân Thỉnh Vũ kinh. Nam-mô Đại Vân Thỉnh Vũ kinh. Nam-mô Đại Phương Đẳng Đại Vân Thỉnh Vũ kinh. Nam-mô Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Chư Phật Cảnh Giới kinh. Nam-mô Độ Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Nghiêm kinh. Nam-mô Đức Hộ Trưởng Giả kinh. Nam-mô Nguyệt Quang Đồng Tử kinh. Nam-mô Thân Nhật kinh. Nam-mô Thiện Tư Đồng Tử kinh. Nam-mô Đại Dương Đẳng Đảnh Vương kinh. Nam-mô Đại Thừa Đảnh Vương kinh. Nam-mô Pháp Cảnh kinh. Nam-mô Úc-già Trưởng Giả Sở Vấn kinh. Nam-mô Úc-già-la-việt Vấn Bồ-tát Hạnh kinh. Nam-mô Vô Lượng Thanh Tịnh Đẳng Giác kinh. Nam-mô A-di-đà kinh.

Kính lễ các Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Phổ Chánh Pháp Bồ-tát. Nam-mô Phổ Hóa Bồ-tát. Nam-mô Phổ Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Phổ Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Phổ Quán Sát Bồ-tát. Nam-mô Phổ Chiếu Bồ-tát. Nam-mô Phổ Tràng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Đức Trí Quang Bồ-tát. Nam-mô Phổ Minh Sư Tử Bồ-tát. Nam-mô Phổ Thắng Bảo Quang Bồ-tát. Nam-mô Phổ Đức Hải Tràng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Tuệ Quang Minh Bồ-tát. Nammô Phổ Bảo Hoa Tràng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Thắng Nhu Âm Bồ-tát. Nam-mô Phổ Đức Thanh Viêm Bồ-tát. Nam-mô Phổ Tướng Quang Minh Bồ-tát. Nam-mô Phổ Giác Bồ-tát. Nam-mô Giác Thủ Bồ-tát. Nam-mô Tài Thủ Bồ-tát. Nam-mô Bảo Thủ Bồ-tát. Nam-mô Đức Thủ Bồ-tát. Nam-mô Nhật Thủ Bồ-tát. Nam-mô Tấn Thủ Bồ-tát. Nam-mô Pháp Thủ Bồ-tát. Nam-mô Trí Thủ Bồ-tát. Nam-mô Hiền Thủ Bồ-tát. Nam-mô Đại Quang Hải Nguyệt Bồ-tát. Nam-mô Vân Âm Hải Tạng Bồ-tát. Nam-mô Đức Bảo Thắng Nguyệt Bồ-tát. Nammô Tịnh Tuệ Quang Viêm Tự Tại Vương Bồ-tát. Nam-mô Siêu Việt Hoa Quang Bồ-tát. Nam-mô Vô Lượng Trí Vân Nhật Quang Bồ-tát. Nam-mô Đại Lực Tinh Tấn Kim Cang Bồ-tát. Nam-mô Hương Viêm Quang Tràng Bồ-tát. Nam-mô Nguyệt Đức Diệu Âm Bồ-tát. Nammô Quang Minh Tôn Đức Bồ-tát. Nam-môMinh Tịnh Tạng Bồ-tát. Nam-mô Tâm Vương Bồ-tát. Nam-mô Vô Ngại Tâm Bồ-tát. Nammô Tự Tại Thế Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát trong mười phương như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô A-nhã Kiều-trần-như. Nam-mô Ma-ha Ca-diếp. Nammô Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp. Nam-mô Già-da Ca-diếp. Nam-mô Na-đề Ca-diếp. Nam-mô Xá-lợi-phất. Nam-mô Đại Mục-kiền-liên. Nam-mô Ma-ha Ca-chiên-diên. Nam-mô A-nậu-lâu-đà. Nam-mô Ma-ha Kiếptân-na.

Quy mạng những vị tri thức đại A-la-hán như thế.

Đảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Chúng con đã sám hối những phiền não chướng và nghiệp chướng, nay xin sám hối những báo chướng còn lại.

Trong kinh có dạy: “Khi nghiệp báo đã đến, chẳng phải ở trong hư không, chẳng phải ở trong biển, trong hang núi, không có chỗ nào có thể thoát khỏi được quả báo, chỉ có năng lực sám hối mới có thể diệt trừ được.” Vì sao biết được điều đó? Vì như Thích Đề-hoàn Nhân khi năm tướng suy hiện ra, trong lòng khiếp sợ bèn quy y Tam bảo thì năm tướng xấu ấy liền diệt, lại còn tăng thêm tuổi thọ. Những chuyện như thế trong kinh nói rất nhiều, không phải chỉ một. Thế mới biết sám hối chắc chắn diệt trừ được tai họa.

Song những người phàm phu, nếu không được bạn tốt dẫn đường thì không có việc ác nào mà không làm, đến nỗi tánh mạng sắp chấm dứt, cái chết đến gần, cảnh địa ngục ghê rợn hiện ra trước mắt, chính lúc ấy mới hối hận sợ hãi. Ngày trước không tu thiện đến nước này mới ăn năn thì làm sao kịp. Tai họa riêng biệt, đã chờ đợi sẵn, mình làm mình chịu, cứ thẳng lối đi vào vạc dầu, thân tâm tan nát, tinh thần đau đớn. Tới lúc đó có muốn lạy một lạy hay sám hối một câu không thể nào được nữa. Vì thế, tất cả mọi người chớ ỷ vào tuổi trẻ sức mạnh, tiền tài, thế lực mà lười biếng, tự ý buông lung. Khi khổ đau của sự chết chóc đến thì không kể gì già trẻ, sang hèn, nghèo giàu đều tiêu ma hết. Quỷ vô thường thình lình đến không báo trước với ai. Mạng người vô thường như giọt sương mai, hơi thở ra tuy có đó nhưng hơi thở vào không chắc gì còn được. Vậy thì vì sao không chịu sám hối? Nếu như sứ giả Ngũ thiên hay quỷ vô thường đột nhiên đi đến, dầu tuổi trẻ sức mạnh đến đâu cũng không thoát khỏi. Lúc đó, dầu có nhà đẹp, lầu cao cũng không ích gì đến người, xe tốt ngựa hay cũng không đem theo được, vợ con quyến thuộc cũng không còn là người thân; châu báu quý giá cũng để cho người khác hưởng. Lấy đó mà nói thì phước báo ở thế gian đều là giả dối không chắc thật, trên cõi trời tuy vui sướng nhưng cuối cùng cũng trở về tan toại. Khi sự sống hết thì vẫn bị đọa trong ba đường ác. Vì thế, Đức Phật bảo Tu-bạt-đà: “Thầy ông là Uất-đầu-lam-phất thông minh lợi căn, đã hàng phục được phiền não, đạt đến cõi Phi tưởng phi phi tưởng rồi, mà sau khi chết trở lại làm thân con Phi ly trong loài súc sinh, huong gì là người khác.” Thế mới biết, chưa chứng được quả Thánh thì còn bị luân chuyển trong các đường ác. Nếu không cẩn thận một mai bỗng nhiên thân chịu việc ấy không thể hối kịp. Hoặc như ngày nay bị tội đến cửa quan. Đó là nỗi khổ nhỏ mà tinh thần hoảng hốt, bà con sợ hãi cầu cứu trăm bề. So với đây thì nỗi khổ ở trong địa ngục còn gấp trăm ngàn vạn lần, không thể so sánh được.

Chúng con cùng nhau trải qua vô số kiếp, tội lỗi chồng chất như núi Tu-di. Nghe như vậy, làm sao cứ an nhiên không lo lắng sợ hãi, để rồi sau này mắc phải nỗi khổ ấy đáng đau đớn biết bao! Vì thế, ngày nay chúng con chí thành cầu xin sám hối quy y Phật:

Nam-mô Đông phương Diệu Ngự Phật.

Nam-mô Nam phương kim Cang Tạng Phật.

Nammô Tây phương Đăng Pháp Giới Phật.

Nam-mô Bắc phương Biên Nhãn Phật.

Nam-mô Đông nam phương Vô Ưu Đức Phật.

Nam-mô Tây nam phương Hoại Chư Bố Úy Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Dũng Mãnh Phục Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Đại Lực Quang Minh Phật.

Nam-mô Hạ phương Hoan Hỷ Lộ Phật.

Nam-mô Thượng phương Hướng Thượng Vương Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận hư không thế giới trong mười phương như thế.

Lại từ vô thủy đến nay, chúng con đã gây rất nhiều nghiệp chướng, nhưng nặng nhất chỉ có địa ngục A-tỳ. Trong kinh đã nói rõ, nay chỉ nói sơ lược về cảnh tượng nơi địa ngục A-tỳ.

Xung quanh địa ngục này có bảy lớp thành sắt, và bảy lớp lưới sắt che ở trên, phía dưới có bảy từng dao như rừng và vô số ngọn lửa thiêu đốt, chu vi khoảng tám vạn bốn ngàn do-tuần. Tội nhân dẫy đầy trong ấy, nhưng vì nhân duyên nghiệp tội nên không lam trở ngại nhau. Lửa phía trên hắt xuống, lửa phía dưới hắt lên, lan khắp bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Tội nhân đau khổ trong địa ngục ấy giống như cá chiên trong chảo dầu mở chảy khô hết. Ở bốn cửa thành có bốn chó đồng, thân hình dài lớn đến bốn ngàn do-tuần, răng móng nhọn như mũi kim, mắt sáng như điện. Lại có vô số giống chim mỏ sắt, vỗ cánh bay lên mổ khoét thịt người có tội. Quỷ sứ đầu trâu hình như La-sát, có chín cái đuôi như đinh ba bằng sắt; lại có chín đầu, trên đầu có mười tám sừng, mỗi sừng có sáu mươi bốn mắt, từ mỗi con mắt đều tuôn ra những viên sắt nóng thiêu đốt da thịt tội nhân. Mỗi khi nóng giận chúng gào thét tiếng vang như sấm. Lại có vô số bánh xe dao từ trên không lao xuống, xoáy vào đỉnh đầu tội nhân, xoáy xuống chân rồi ra ngoài. Tội nhân đau đớn thấu xương tủy, nhức nhối tận tim gan. Cứ như thế trải qua không biết bao nhiêu năm cầu sống cũng không được chết cũng không xong. Những tội báo như thế, ngày nay chúng con hổ thẹn cúi đầu chí thành sám hối.

Kế đến chúng con sám hối những tội báo đầu thân rơi rã trong địa ngục núi dao, rừng kiếm, bị thiêu đốt trong địa ngục vạc dầu lò than; sám hối những tội báo bị thiêu đốt trong địa ngục giường sắt cột đồng; sám hối những tội báo bị đè nghiến, mổ xẻ trong địa ngục xe dao, xe lửa; sám hối những tội báo làm cho ngũ tạng cháy thiêu trong địa ngục nuốt hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi; sám hối những tội báo da thịt, xương tủy rơi từng mảnh trong địa ngục quấn dây sắt nóng; sám hối những tội báo bị bứt rứt nghẹt thở trong địa ngục sông tro phẩn; sám hối những tội báo da dẻ lạnh cóng, nứt da trong địa ngục nước mặn đóng băng; sám hối những tội báo tàn hại lẫn nhau trong địa ngục hổ, beo, chim ưng, chó; sám hối những tội báo đâm chém cấu xé nhau trong địa ngục đao binh móng vuốt; sám hối những tội báo rang nướng trong địa ngục hầm lửa; sám hối những tội báo hình hài tan nát trong địa ngục hai tảng đá ép lại; sám hối những tội báo bị róc lột trong địa ngục Hắc nhĩ tụ hợp; sám hối những tội báo bị chém xẻ trong địa ngục u ám; sám hối những tội báo bị chặt đứt trong địa ngục cưa xẻ đóng đinh; sám hối những tội báo bị mổ cắt trong địa ngục gậy sắt, treo ngược; sám hối những tội báo phiền oan trong địa ngục đốt nóng kêu gào; sám hối những tội báo chịu cảnh đêm dài mù mịt, không bóng mặt trời, mặt trăng và sao trong khoảng lớn nhỏ núi Thiết vi; sám hối những tội báo trong địa ngục A-ba-la, địa ngục A-bà-bà, địa ngục A-tra-tra, địa ngục A-la-la. Trong tất cả các địa ngục lạnh nóng như thế có thêm tám muôn bốn ngàn địa ngục cách tử. Vì những tội đau khổ trong địa ngục này bị chiên nấu đau đớn, lột da róc thịt, xẻ xương dập tủy, rút ruột, bứt phổi, nhiều nỗi đau khổ khác không thể nghe, không thể nói được.

Nam-mô Phật! Những người hôm nay đang bị đọa trong địa ngục này hoặc là cha mẹ, tất cả bà con của chúng con từ vô thủy kiếp đến nay. Sau khi mạng chung chúng con cũng sẽ bị đọa vào trong địa ngục này cùng họ.

Ngày nay chúng con rửa sạch lòng trần, cúi đầu hướng về mười phương chư Phật, các vị Đại Bồ-tát cầu xin sám hối, để cho tất cả những tội báo kia đều tiêu diệt.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong địa ngục, chúng con xin đời đời kiếp kiếp chư Phật từ bi cứu khổ chúng sinh. Và rồi chúng con phá được bức thành sắt ở chốn A-tỳ, xây dựng thành cõi Tịnh độ, không còn cái tên đạo ác, bao nhiêu nỗi thống khổ, sợ hãi trong địa ngục đều chuyển thành những duyên an vui, núi dao, rừng kiếm biến thành giường báu, lò lửa vạc dầu hóa thành hoa sen, lính ngục đầu trâu chừa bỏ sự bạo ngược, khởi tâm Từ bi không còn niệm ác, và chúng sinh trong chốn địa ngục đều được thoát khỏi quả khổ, không gây thêm nhân ác nữa, hưởng thọ an vui như cõi trời Tam thiền, đồng thời phát tâm cầu đạo Vô thượng.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bồ-tát Bảo Đạt lại đi vào địa ngục Uống nước sắt sôi. Vì sao gọi là địa ngục Uống nước sắt sôi? Địa ngục ấy có chu vi khoảng ba trăm do-tuần, tường sắt xung quanh địa ngục có ngọn lửa bốc cháy, trên đất đặt đầy những chảo sắt, trong chảo nước đục ngàu sôi sùng sục, bên cạnh có La-sát Mã Đầu cầm cái xỉa xốc tội nhân liệng vào trong chảo sắt.

Ở cửa phía Đông có tám ngàn Sa-môn kêu gào, khóc lóc thảm thiết, lông trên thân khói lửa bốc cháy. Tội nhân Tỳ-kheo đi từng bước lảo đảo, La-sát Mã Đầu cầm cây thiết xoa đánh từ trước ngực ra sau lưng, xung quanh cây thiết xoa cũng có lửa cháy. Ngục tốt đầu trâu cầm móc sắt móc từ xương ra miệng. Khi ấy, mắt, miệng tội nhân đều mở căng ra, ngục tốt Dạ-xoa lấy xỉa xóc từng người liệng vào trong chảo sắt, đổ nước sắt vào trong miệng tội nhân, các lỗ chân lông đều phun lửa ra, sáu căn đều phát ra lửa cháy hừng hực. Một ngày một đêm chịu tội vô vàn, ngàn vạn lần chết đi sống lại. Nếu được làm thân người thì cơ thể không vẹn toàn, đui, điếc, câm, ngọng không nghe tên Phật cũng không thấy ngàn Đức Phật ra đời.

Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những Sa-môn này gây nên nghiệp gì mà phải chịu tội như thế?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Những Sa-môn này đã thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không thọ trì thanh tịnh, ăn đồ tín thí lại không chay tịnh, ban đêm lấy thức ăn của Tăng ăn, lại tự đi làm ăn, không biết xấu hổ. Vì nhân duyên đó nên phải chịu những tội này.

Bảo Đạt nghe rồi thương khóc ra đi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email