KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 10

Nam-mô Diệu Bộ Phật. Nam-mô Quán Thập Phương Phật. Nammô Đức Quang Minh Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Giới Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Phật. Nam-mô Vô Biên Bộ Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Phổ Trí Phật. Nammô Tịnh Quang Phật. Nam-mô Nhân Oai Đức Phật. Nam-mô Công Đức Kiều Lương Phật. Nam-mô Kiên Cố Tu Phật. Nam-mô Xưng Thánh Phật. Nam-mô Xưng Tràng Phật. Nam-mô Bất Dị Tâm Phật. Nam-mô Phổ Tin Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật. Nam-mô Thượng Công Đức Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Tu Hành Phật. Nam-mô Ái Cúng Dường Phật. Nam-mô Phổ Hộ Phật. Nam-mô Tín Bồ-đề Phật. Nam-mô Tâm Ý Phật. Nammô Xuất Trí Phật. Nam-mô Sơn Thanh Phật. Nam-mô Tánh Nhật Phật. Nam-mô Vân Thanh Phật. Nam-mô Đại Viêm Tụ Phật. Nam-mô Thắng Tích Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Thiên Quốc Độ Phật. Nam-mô Sư Tử Hân Thanh Phật. Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. Nam-mô Kiến Ái Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Thắng Cao Phật. Nam-mô Thập Phương Văn Danh Phật. Nam-mô Ái Nhãn Phật. Nam-mô Nguyệt Cao Phật. Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Thiên Phật. Nam-mô Quang Minh Nhật Phật. Nam-mô Đại Xưng Phật. Nam-mô Chân Thanh Phật. Nam-mô Ái Thuyết Phật. Nam-mô Xưng Thượng Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nam-mô Cam Lộ Minh Phật. Nam-mô Lạc Thanh Phật. Nam-mô Tâm Ý Phật. Nam-mô Địa Trụ Phật. Nammô Tịch Quá Phật. Nam-mô Đa-la Vương Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật. Nam-mô Năng Phá Nghi Phật. Nammô Từ Thắng Phật. Nam-mô Thắng Thượng Phật. Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Kiến Nguyệt Phật. Nam-mô Hàng Phục Ma Phật. Nam-mô Đại Thủ Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật. Nam-mô Oai Đức Quang Phật. Nam-mô Phổ Hộ Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Oai Đức Phật. Nam-mô Quang Minh Nhật Phật. Nam-mô Kiến Tụ Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Ý Phật. Nam-mô Hương Sơn Phật. Nam-mô Ma-ni Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Công Đức Minh Phật. Nam-mô Nhật Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Thành Tựu Quang Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Pháp Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật. Nam-mô Phổ Hiện Kiến Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Khổ Hạnh Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật. Nam-mô Liên Hoa Nhãn Phật. Nam-mô Liên Hoa Quang Phật. Nam-mô Chiếu Quang Minh Phật. Nam-mô Tín Vô Lượng Phật. Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật. Nam-mô Cái Thiên Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Thượng Thủ Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Thân Vị Phật. Nam-mô Đức Vị Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Hỏa Đăng Phật. Nam-mô Sinh Thắng Phật. Nam-mô Tin Công Đức Phật. Nam-mô Phước Đức Tạng Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Thiên Ái Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Ái Pháp Phật. Nam-mô Trí Thắng Phật. Nam-mô Oai Đức Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Đức Phật. Nam-mô Công Đức Tụ Phật. Nammô Vô Bien Quang Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Xưng Tràng Phật. Nam-mô Quang Minh Hống Phật. Nam-mô Phổ Công Đức Phật. Nam-mô Thượng Tràng Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô Bảo Tín Phật. Nam-mô Phổ Tư Duy Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Phổ Trí Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Oai Đức Phật. Nammô Sư Tử Tý Phật. Nam-mô Quang Minh Ý Phật. Nam-mô Vương Thiên Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Thiên Phật. Nam-mô Thánh Hóa Phật. Nam-mô Đại Công Đức Phật. Nam-mô Đại Tràng Phật. Nam-mô Đại Quang Nhật Phật. Nam-mô Chân Pháp Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. Nam-mô Chân Báo Phật. Nam-mô Thắng Thiên Phật. Nam-mô Quán Giải Thoát Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Khổng Tước Thanh Phật. Nam-mô Phổ Hạnh Phật. Nam-mô Thành Tựu Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Xưng Ái Phật.

Nam-mô Thiện Hộ Phật. Nam-mô Tín Thiên Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Bo Phật. Nam-mô Đại Oai Phật. Nam-mô Tâm Trí Phật. Nammô Tiên Bộ Phật. Nam-mô Nhật Hình Phật. Nam-mô Hỏa Tụ Phật. Nam-mô Đại Tu Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật. Nam-mô Thắng Thiên Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Tu Phật. Nam-mô Nguyệt Ái Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Tin Thuyết Phật. Nam-mô Trí Quang Phật. Nam-mô Hoa Oai Đức Phật. Nam-mô Quang Minh Tụ Phật. Nam-mô Thần Thông Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Xưng Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nammô Thắng Oai Đức Phật. Nam-mô Nhật Tràng Phật. Nam-mô Đại Dilưu Phật. Nam-mô Cúng Dường Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thế Gian Văn Danh Phật. Nam-mô Thắng Đức Phật. Nam-mô Thắng Xưng Phật. Nam-mô Thành Tựu Bộ Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Bảo Thanh Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Xưng Phật. Nam-mô Ứng Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Đăng Phật. Nam-mô Hành Oai Nghi Úy Phật. Nam-mô Phấn Tấn Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Kiến Phật. Nam-mô Ly Nghi Phật. Nam-mô Đại Hành Phật. Nam-mô Bất Thất Bộ Phật. Nam-mô Thiên Quốc Độ Phật. Nam-mô Hỷ Bồ-đề Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Nang Dữ Quang Minh Phật. Nam-mô Thiên Ái Phật. Nam-mô Giải Thoát Quang Minh Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Tác Công Đức Phật. Nam-mô Thành Trí Phật. Nam-mô Đạo Quang Phật. Nam-mô Hải Vương Phật. Nam-mô Hỷ Bồ-đề Phat. Nam-mô Pháp Quang Phật. Nam-mô Đại Thiên Phật. Nam-mô Thâm Trí Phật. Nammô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Đại Tín Phật. Nam-mô Tâm Ý Phật. Nam-mô Trí Quang Tín Phật. Nam-mô Bất Mậu Tư Phật. Nam-mô Khởi Phước Đức Phật. Nam-mô Lậu Xưng Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Thiên Quang Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hành Phật. Nam-mô Công Đức Ái Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Địa Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Khoái Quang Minh Phật. Nam-mô Xưng Chủng Nhật Phật. Nam-mô Nhật Ái Phật. Nam-mô Nguỵêt Cái Phật. Nam-mô Phổ Quán Phật. Nam-mô Vô Nhiễm Phật. Nam-mô Xưng Thắng Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Long Thiên Phật. Nam-mô Công Đức Tụ Phật. Nam-mô Công Đức Trí Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Thế Ái Phật. Nam-mô Cam Lộ Oai Đức Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Thuyết Pháp Ái Phật. Nammô Ứng Ái Phật. Nam-mô Địa Quang Phật. Nam-mô Công Đức Tác Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Công Đức Tý Phật. Nammô Pháp Đăng Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Giải Thoát Nhật Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Phật Quang Minh Phật. Nam-mô Công Đức Xưng Phật. Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Sư Tử Ái Phật. Nam-mô Công Đức Bộ Phật. Nam-mô Thượng Thiên Phật. Nam-mô Quán Hạnh Phật. Nam-mô Nhật Thiên Phật. Nam-mô Điện Quang Phật. Nam-mô Thắng Ái Phật. Nam-mô Di-lưu Tràng Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Thượng Ý Phật. Nam-mô Hương Sơn Phật. Nam-mô Cong Đức Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thắng Ý Phật. Nam-mô Tín Thánh Phật. Nam-mô Bảo Châu Phật. Nam-mô Thượng Oai Đức Phật. Nam-mô Tối Hậu Kiến Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Công Đức Tạng Thắng Phật. Nam-mô Vô Cấu Cảnh Phật. Nam-mô Oai Đức Lực Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Trí Hành Phật. Nam-mô Bất Mậu Túc Phật. Nam-mô Thánh Nhãn Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Đại Thanh Phật. Nam-mô Thượng Quốc Sĩ Phật. Nam-mô Tu Hành Quang Minh Phật. Nam-mô Niệm Nghiệp Phật. Nam-mô Tín Công Đức Phật. Nam-mô Lô-xá-na Xưng Phật. Nam-mô Chiếu Ám Phật. Nam-mô Ái Tự Tại Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Thượng Thanh Phật. Nam-mô Công Đức Thắng Phật. Nam-mô Nhiếp Ái Trạch Phật. Nammô Tướng Vương Phật. Nam-mô Ly Nhiệt Bệnh Trí Phật. Nam-mô Năng Dữ Thánh Phật. Nam-mô Pháp Châu Phật. Nam-mô Cam Lộ Công Đức Phật. Nam-mô Vô Sân Hận Phật. Nam-mô Cam Lộ Hương Phật. Nam-mô Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Hống Thanh Phật. Nammô Vô Úy Nhật Phật. Nam-mô Đắc Vô Úy Phật. Nam-mô Hỷ Ái Phật. Nam-mô Bất Thác Trí Phật. Nam-mô Thế Ái Phật. Nam-mô Thiên Đăng Phật. Nam-mô Tín Thánh Phật. Nam-mô Thien Cái Phật. Nam-mô Long Quang Phật. Nam-mô Thắng Bộ Phật. Nam-mô Pháp Oai Đức Phật. Nam-mô Kiến Hữu Phật. Nam-mô Tàm Quý Diện Phật. Nam-mô Thắng Sắc Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Phật. Nam-mô Công Đức Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Định Thật Phật. Nam-mô Công Đức Tràng hật. Nam-mô Thế Tự Tại Kiếp Phật. Nam-mô Vô Úy Thân Phật. Nam-mô Nhiếp Trí Phật. Nam-mô Hàng Oán Phật. Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. Nam-mô Thắng Tích Phật. Nam-mô Nhất Niệm Quang Phật. Nam-mô Lực Sĩ Phấn Tấn Phật. Nam-mô Sư Tử Túc Phật. Nam-mô Giới Ái Phật. Nam-mô Tín Thế Gian Phật. Nam-mô Thắng Oai Đức Quang Minh Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật. Nam-mô Vô Cấu Khứ Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Thượng Thanh Phật. Nam-mô Quyết Định Trí Phật. Nam-mô Ly Vô Minh Phật. Nam-mô Công Đức Tụ Phật. Nam-mô Nhiếp Tuệ Phật. Nam-mô Đại Trí Vị Phật. Nam-mô Thật Bộ Phật. Nam-mô Tâm Nhật Phật. Nam-mô Quán Phương Phật. Nam-mô Tín Thuyết Phật. Nam-mô Tư Duy Nhẫn Phật. Nam-mô Pháp Cái Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Nguyệt Phật. Nam-mô Thiên Hoa Phật. Nam-mô Thiên Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Phổ Oai Đức Phật. Nam-mô Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Công Đức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tướng Vương Phật. Nam-mô Xưng Tư Duy Phật. Nammô Thọ Tràng Phật. Nam-mô Tịnh Hạnh Phật. Nam-mô Oai Đức Bộ Phật. Nam-mô Tín Chúng Phật. Nam-mô Thiện Hương Phật. Nam-mô Trí Giả Tán Thán Phật. Nam-mô Trí Tuệ Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Khải Phật. Nam-mô Oai Đức Lực Phật. Nam-mô Thắng Oai Đức Phật. Nam-mô Phật Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Thắng Tín Phật. Nam-mô Nhất Thiết Ái Phật. Nam-mô Ly Chư Ác Phật. Nam-mô Tư Nghĩa Phật. Nam-mô Đại Cao Phật. Nam-mô Thánh Nhân Diện Phật. Nammô Hiệt Tuệ Tín Phật. Nam-mô Nhiếp Bồ-đề Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Lạc Sư Tử Phật. Nam-mô Phổ Bảo Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thế Ái Phật. Nam-mô Phân Kim Cang Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Quá Hỏa Phật. Nam-mô Đạo Sư Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Khoái Kiến Phật. Nam-mô Phổ Ma-ni Hương Phật. Nam-mô Tịch Hành Phật. Nam-mô Nhiếp Xưng Phật. Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật. Nammô Đại Hống Phật. Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật. Nam-mô Hiệt Tuệ Tín Phật. Nam-mô Vô Lượng Nguyện Phật. Nam-mô Thế Quang Phật. Nam-mô Kiến Nhẫn Phật. Nam-mô Đại Hoa Phật. Nam-mô Hữu Ngã Phật. Nam-mô Như Ý Phật. Nam-mô Thiện Bồ-đề Căn Phật. Nam-mô Địa Đức Phật. Nam-mô Thiên Đức Phật. Nam-mô Bất Nhiếp Nhược Thanh Phật. Nam-mô Phổ Hiện Phật. Nam-mô Nguyet Quang Minh Phật. Nam-mô Thắng Tín Phật.

Tiếp theo đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Bất Thoái Chuyển Pháp Luân kinh. Nam-mô Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn kinh. Nam-mô Tư Ích Phạm Thiên Vấn kinh. Nam-mô Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn Kinh. Nam-mô Độ Thế kinh. Nam-mô Tiệm Bị Nhất Thiết Trí Đức kinh. Nam-mô Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn kinh. Nam-mô Thập Trụ kinh. Nam-mô Như Lai Hưng Hiển kinh. Nam-mô La-ma-già kinh. Nam-mô Bồ-tát Thập Trụ kinh. Nam-mô Bồ-tát Bản Nghiệp kinh. Nam-mô Chư Bồ-tát Cầu Phật Bản Nghiệp kinh. Nam-mô Chư Pháp Bản Vô kinh. Nam-mô Đạo Thần Túc Vô Cực Biến Hóa kinh. Nam-mô Chư Pháp Vô Hành kinh. Nam-mô Phật Thăng Đao-lợi Thiên Vi Mẫu Thuyết Pháp kinh. Nam-mô Duy-ma-cật Sở Thuyết kinh. Nam-mô Duy-ma-cật kinh. Nam-mô Bảo Như Lai Tam-muội kinh. Nam-mô Bảo Tinh Đà-la-ni kinh. Nam-mô Vô Cực Bảo Tam-muội kinh. Nam-mô Tuyết Sơn Vô Viên Hầu kinh. Nam-mô Tứ Đồng Tử kinh. Nam-mô Cô Nhi kinh. Nam-mô Bần Nữ kinh. Nam-mô Phương Đẳng Nê-hoàn kinh. Nammô Hiền Ngu Giả kinh. Nam-mô Ai Khấp kinh. Nam-mô Nhật Thiên Kinh Duy-ma-cật kinh. Nam-mô Đạo Đức Chương kinh. Nam-mô Đại Thừa Phương Tiện kinh. Nam-mô Phát Bồ-tát Tâm kinh. Nammô Tuệ Thượng Bồ-tát Vấn Đại Thiện Quyền kinh. Nam-mô Xan Tham Trưởng Giả kinh. Nam-mô Ma-ha-diễn kinh. Nam-mô Vănthù-sư-lợi Hiện Bảo Tạng kinh. Nam-mô Cánh Xuất Tiểu Phẩm kinh. Nam-mo Đại Phương Quảng Bảo Khiếp kinh. Nam-mô Phấn Tấn Vương Vấn kinh. Nam-mô Phổ Hiền Bồ-tát Chứng Công Đức kinh. Nam-mô Tự Tại Vương kinh. Nam-mô Cứu Cánh Đại Bi kinh. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Pháp Môn kinh. Nam-mô Sư Tử Súc Sinh Vương kinh. Nam-mô Đại Tịnh Pháp Môn kinh. Nam-mô Nữ Nhân Dục Hoàng kinh.

Kính lễ các Đại-Bồ-tát Ma-ha-tát trong mười phương:

Nam-mô Quán Phật Bồ-tát. Nam-mô Kim Cang Hống Bồ-tát. Nam-mô Long Vương Hống Bồ-tát. Nam-mô Vô Úy Thập Lực Hống Bồ-tát. Nam-mô Lôi Điện Hống Bồ-tát. Nam-mô Vô Lượng Lực Hống Bồ-tát. Nam-mô Đại Oai Đức Tạng Bồ-tát. Nam-mô Vô Ưu Tạng Bồtát. Nam-mô Đại Biện Tạng Bồ-tát. Nam-mô Đạo Thủ Bồ-tát. Nammô Hoa Tràng Bồ-tát. Nam-mô Hoa Quang Bồ-tát. Nam-mô Bảo Trượng Bồ-tát. Nam-mô Tỳ-ma-bạt-la Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Hống Vương Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Du Hý Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Tinh Tấn Bồ-tát. Nam-mô Dũng Duệ Lực Bồ-tát. Nam-mô Sư Tử Oai Mãnh Phục Bồ-tát. Nam-mô Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Xuất sinh Bồ-tát. Nam-mô Đại Nguyện Pháp Hải Tịnh Bồ-tát. Nam-mô Tỳ-la-ma-già Bồ-tát. Nammô Hòa-luân-điều Bồ-tát. Nam-mô Tín Tướng Bồ-tát. Nam-mô Biện Tài Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Tu-di Đảnh Vương Bồ-tát. Nammô Hải Đức Bảo Nghiêm Tịnh Bồ-tát. Nam-mô Đại Nghiêm Tịnh Bồtát. Nam-mô Đại Tướng Bồ-tát. Nam-mô Đại Lực Tinh Tấn Kim Cang Bồ-tát. Nam-mô Nguyệt Đức Diệu Âm Bồ-tát. Nam-mô Hương Viêm Quang Tràng Bồ-tát. Nam-mô Quang Minh Tôn Đức Bồ-tát. Nam-mô Kim Quang Viêm Bồ-tát. Nam-mô Pháp Giới Phổ Âm Bồ-tát. Nammô Tịnh Vân Nhật Tràng Bồ-tát. Nam-mô Thiện Siêu Tịnh Quang Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Nguyệt Tạng Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát trong mười phương như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô Thiện Hiền Bích-chi-phật. Nam-mô Hiền Đức Bíchchi-phật. Nam-mô Tu-ma Bích-chi-phật. Nam-mô Thâu-na Bích-chiphật. Nam-mô Lưu-xà Bích-chi-phật. Nam-mô Ưu-ba-lưu-xà Bíchchi-phật. Nam-mô Phất-sa Bích-chi-phật. Nam-mô Ngưu Xỉ Bíchchi-phật. Nam-mô Lậu Tận Bích-chi-phật. Nam-mô Tối Hậu Thân Bích-chi-phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên Bích-chi-phật như thế.

Đảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Những tội lỗi dù nặng hoặc nhẹ, đối với Tam bảo chúng con đã sám hối rồi. Còn những tội ác khác theo thứ tự xin sám hối.

Trong kinh Đức Phật nói: “Có hai loại người cường tráng khỏe mạnh, đó là: một tự mình không gây tội lỗi, hai đã gây tội lỗi mà biết sám hối.” Lại có hai loại pháp trắng, có thể làm cho chúng sinh diệt trừ hết mọi chướng ngại: một là biết xấu hổ với mình nên không làm ác, hai là biết thẹn với người nên không xúi dục người khác làm ác. Biết hổ thẹn như thế mới xứng gọi là người. Nếu không biết hổ thẹn thì không khác loài cầm thú. Tàm là xấu hổ với trời, quý là đã phạm tội hướng đến người tỏ bày. Ngày nay, chúng con hổ thẹn chí thành quy y Phật.

Nam-mô Đông phương Nhất Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nam phương Chiên-đàn Đức Phật.

Nam-mô Tây phương Phạm Âm Vương Phật.

Nam-mô Bắc phương Bảo Trí Thủ Phật.

Nam-mô Đông nam phương Sư Tử Tướng Phật.

Nam-mô Tây nam phương Bảo Cái Chiếu Không Vương Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Hoan Hỷ Tấn Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Ma-ni Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Hạ phương Bảo Hương Thắng Vương Phật.

Nam-mô Thượng phương Đại Danh Xưng Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận hư không thế giới trong mười phương như thế.

Lại từ vô thủy đến nay, chúng con vì mê tín theo tà kiến nên giết hại chúng sinh để cúng tế quỷ thần, yêu quái, ma trơi, để cầu được sống lâu nhưng lại có được đâu; hoặc nói dối thấy ma quỷ, rồi giả xưng là thần nói để gạt người. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con hổ thẹn phát lồ sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, chúng con hành động láo xược, tự cao, tự đại, hoặc cậy dòng họ tôn quý khinh chê mọi người, cậy sang khinh hèn, ỷ mạnh hiếp yếu, cậy giàu có khinh kẻ nghèo hèn; hoặc uống rượu làm loạn không kể gì thân sơ, say sưa suốt ngày không biết trên dưới. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối.

Hoặc uống rượu, ăn thịt, ca múa làm vui, không biết hạn chế, không lúc nào dừng; hoặc ăn gỏi cá, ăn uống năm thứ cay nồng để mùi hôi xông lên làm ô uế các kinh tượng, xua đuổi những người tu hành thanh tịnh; buông thả tâm ý không hề chánh niệm, xa lánh người tốt, gần gũi bạn ác, hoặc có tánh cao ngạo, bày điều giả dối, bắt người khác theo mình, càn bướng cố chấp, ương ngạnh chống đối không biết nhân tình; cho mình là phải người khác là sai, cho mình là tốt người khác là xấu; thấy người khác có lỗi thì cùng nhau công kích, moi móc. Dối làm văn hy vọng gặp may. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con chí thành sám hối.

Còn về tiền tài thì không có sự nhường nhịn, không biết liêm sỉ, mua bán rượu thịt lừa dối để sống, lợi tức mua bán tính từng ngày từng giờ, keo kiệt cất giữ, tham cầu không biết chán. Hoặc nhận sự cúng dường mà không biết hổ thẹn, không có giới đức mà lạm nhận đồ tín thí; hoặc đánh đập tôi tớ, sai khiến trẻ con làm việc nặng mà không hề hỏi han đến sự đói khát, lạnh nóng của chúng; hoặc phá dỡ cầu cống làm trở ngại sự đi lại. Những tội như thế la vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con chí thành quy mạng sám hối.

Chúng con tự ý phóng túng, mặc tình tán loạn, để thì giờ vào đánh xu bồ, cờ tướng, tụm năm tụm bảy ăn uống thịt rượu, cùng nhau nói chuyện vu vơ, bàn luận chuyện thiên hạ, hết năm này qua tháng khác để thời giờ trôi qua không lợi ích gì. Mỗi đêm ba thời không tụng kinh, ngồi thiền, lười biếng cứ nằm dài suốt ngày trong nhà, không để tâm nghiên cứu sáu niệm xứ, thấy người khác có việc hơn mình sinh tâm đố kỵ, ôm lòng hiểm độc, phiền não nổi lên dẫy đầy, đến nỗi khiến cho gió dữ ác độc thổi vào đống củi lửa tội lỗi cháy mãi không thôi, thiêu đốt những điều thiện nhỏ của ba nghiep. Khi pháp thiện đã hết thì làm Nhất-xiển-đề, rơi vào hầm lửa địa ngục không bao giờ ra được. Cho nên ngày nay chúng con chí thành cúi đầu hướng về chư Phật, tôn Pháp và Thánh chúng trong mười phương sám hối hết tất cả những tội lỗi từ trước đến nay.

Tất cả những tội lỗi hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc thô hoặc tế, hoặc tự làm hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người khác làm vui mừng, hoặc dùng thế lực ép bức khiến làm, như thế cho đến khen ngợi người làm điều ác. Ngày nay chúng con chí thành cầu xin sám hối nguyện được tiêu diệt.

Nguyện nhờ công đức sám hối các tội ác ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được từ hòa trung hiếu, khiêm nhường, nhẫn nhục, biết liêm sỉ, biết chào hỏi trước, sửa mình đứng đắn, trong sạch, nhân nghĩa, nhường nhịn, xa lìa bạn ác, thường gặp duyên lành, thâu giữ sáu căn, giữ gìn ba nghiệp, nhẫn nại khổ nhọc, tâm Bồ-đề không thoái lui, khong phụ bạc chúng sinh.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bồ-tát Bảo Đạt lại đi vào địa ngục Hỏa Tương. Vì sao gọi là địa ngục Hỏa Tương? Địa ngục ấy có chu vi khoảng một trăm năm mươi do-tuần, xung quanh có thành sắt với ngọn lửa dữ cháy mạnh, trên mặt đất có những mũi nhọn đâm vào dưới bàn chân lên mu bàn chân của tội nhân. Tội nhân kêu gào khóc lóc, đau đớn vô cùng. Trong cửa phía Nam có năm ngàn Sa-môn kêu: “Nay tôi bị tội gì mà phải vào chốn này?” La-sát Mã Đầu cầm cây chĩa ba đâm từ sau lưng ra trước ngực, đẩy tội nhân vào ngục, quả cầu gai bay đến cắt dưới chân, khói lửa bốc lên thiêu đốt tâm can. Một ngày một đêm chịu muôn vàn hình phạt, ngàn vạn lần chết đi sống lại. Nếu được làm thân người thì thân không vẹn toàn.

Bồ-tát Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những Sa-môn này tạo những nghiệp ác gì phải vào đây chịu khổ như thế?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Những Sa-môn này đã thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không giữ gìn oai nghi, chân mang giày dép giẫm lên chỗ thanh tịnh không cởi ra, chân giẫm lên chỗ thờ Phật, nơi Tăng ở, hoặc giẫm lên bóng tượng Phật, tháp. Vì nhân duyên đó nên chịu tội này. Bảo Đạt nghe rồi thương khóc ra đi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email