KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 09

Nếu thiện nam, thiện nữ nào có khả năng thọ trì, đọc tụng ngàn danh hiệu của chư Phật ở tiền kiếp này thì chắc chắn sẽ gặp được Đức Phật Di-lặc và Lô-chí, xa lìa những hoạn nạn:

Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Đa-già-la Hương Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Tràng Phật. Nammô Bảo Tụ Phật. Nam-mô Trầm Thủy Hương Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hỷ Thắng Phật. Nam-mô Sơn Hải Phật. Nam-mô Đại Hải Phật. Nam-mô Pháp Tràng Xưng Phật. Nammô Phạm Thắng Phật. Nam-mô Đại Hương Phật. Nam-mô Đại Thành Tựu Phật. Nam-mô Đại Bảo Luân Phật. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam-mô Đại Cao Thắng Phật. Nam-mô Đại Kim Đài Phật. Nam-mô Đại Luân Phật. Nam-mô Đại Tác Phật. Nam-mô Đại Nhân Phật. Nam-mô Đại Thủ Phật. Nam-mô Sư Tử Hương Xưng Phật. Nam-mô Cúng Dường Thắng Phật. Nam-mô Tự Tại Hỏa Phật. Nam-mô An Lạc Tác Thắng Phật. Nam-mô Sư Tử Hoa Thắng Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Tràng Phật. Nam-mô Giới Vương Phật. Nam-mô Phổ Thắng Phật. Nam-mô Bố Tượng Phật. Nam-mô Vô Ưu Thắng Phật. Nam-mô Ưu-ba-la Hương Phật. Nam-mô Đại Địa Phật. Nammô Đại Long Thắng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Vương Phật. Nammô Đại Lạc Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Xả Câu-tô-ma Phật. Nam-mô Long Diệu Phat. Nam-mô Hoa Tụ Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Thường Quán Phật. Nam-mô Chính Tác Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Ni-câu-luật Vương Phật. Nam-mô Thường Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hành Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật.

Nam-mô Tu-di Lực Phật. Nam-mô Như Ý Tạng Phật. Nam-mô Kim Cang Vương Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Đại Thắng Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật. Nammô Đại Hải Phật. Nam-mô Phổ-ta-la Phật. Nam-mô Túc Thắng Phật. Nam-mô Phật Thiên Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Cam Lộ Thắng Phật. Nam-mô Vô Lượng Thắng Phật. Nam-mô Công Đức Tuệ Hậu Thắng Phật. Nam-mô Hoa Tràng Thắng Phật. Nam-mô Thủ Thắng Phật. Nam-mô Tinh Tấn Thắng Phật. Nam-mô Long Thắng Phật. Nam-mô Thắng Thành Tựu Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Thắng Túc Phật. Nam-mô Đại Sư Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Bảo-đa-la Phật. Nam-mô Phổ Chí Phật. Nam-mô Cung Kính Thắng Phật. Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Nghi Vương Phật. Nam-mô Đại Niệm Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Phổ Cái Phật. Nam-mô Đại Cái Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Bảo Hoa Bộ Phật. Nam-mô Chúng Thắng Phật. Nam-mô Tràng Tuệ Phật. Nam-mô Nicâu-luật Vương Phật. Nam-mô Thượng Thắng Phật. Nam-mô Phổ Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Phổ Thắng Phật. Nam-mô Long Vương Hộ Chúng Phật. Nam-mô Tịch Diệt Phật. Nam-mô Viễn Ly Cấu Phật. Nam-mô Đại Tụ Phật. Nam-mô Đại Cúng Dường Phật. Nammô Đại Tướng Phật. Nam-mô Kiên Cố Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Thượng Thắng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Đồ Luân Oai Đức Phật. Nam-mô Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Năng Nhân Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Di-lưu Sơn Phật. Nam-mô Di-lưu Kiếp Phật. Nam-mô Đại Diện Phật. Nammô Vô Nhiễm Phật. Nam-mô Long Thiên Phật. Nam-mô Sơn Thanh Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Phật. Nam-mô Kim Tạng Phật. Nam-mô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Thọ-đề Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Địa Tịch Phật. Nam-mô Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Tượng Phật. Nam-mô Nguyệt Thanh Phật. Nam-mô Tán Hoa Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hải Sơn Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật. Nam-mô Kim Cang Quang Phật. Nam-mô Đại Hương Quang Phật. Nam-mô Viễn Ly Sân Hận Tâm Phật. Nam-mô Thắng Lưu Ly Khoái Trí Tuệ Câu-tô-ma Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Nhật Quang Vương Phật. Nam-mô Hoa Man Sắc Vương Phật. Nam-mô Hoa Thông Phật. Nammô Thủy Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật. Nam-mô Đắc Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Vô Úy Vương Phật. Nammô Nhiên Minh Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Tinh Tấn Kiên Cố Phật. Nam-mô Bất Hoại Tinh Tấn Phật. Nam-mô Kiên Cố Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. Nam-mô Diêm-phù Thượng Phật. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Đại Thế Phật. Nam-mô Khoái Thanh Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Diệu Quang Phật. Nam-mô Thượng Thủ Phật. Nam-mô Thượng Thắng Phật. Nam-mô Lạc Hống Phật. Nam-mô Kiến Thật Phật. Nam-mô Cúng Dường Xưng Phật. Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. Nam-mô Thanh Đức Phật. Nam-mô Thiện Hương Phật. Nam-mô Điện Đăng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật. Nam-mô Đại Đăng Phật. Nam-mô Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Phá Nghi Phật. Nam-mô Vô Biên Oai Đức Phật. Nam-mô Xa-thi Diện Phật. Nam-mô Vô Lượng Danh Phật. Nam-mô Diệu Oai Đức Phật. Nam-mô Tán Dị Nghi Phật. Nam-mô Phước Đức Đăng Phật. Nammô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Ái Uy Đức Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Uy Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Tạng Phật. Nam-mô Quang Minh Đoạt Tấn Phật. Nam-mô Quảng Xưng Phật. Nam-mô Dị Tràng Phật. Nam-mô Bất Khả Thắng Phật. Nam-mô Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Diệu Xưng Phật. Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật. Nam-mô Đại Tín Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Bất Động Bộ Phật. Nam-mô Vô Lượng Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Oai Đức Vương Tụ Quang Minh Phật. Nam-mô Trụ Trí Tuệ Quang Phật. Nam-mô Trụ Trí Tuệ Phật. Nam-mô Kim Kiên Phật. Nam-mô Ái Giải Thoát Phật. Nam-mô Năng Dữ Vô Úy Phật. Nam-mô Cam lộ Tạng Phat. Nam-mô Phổ Quán Phật. Nam-mô Đại Tu-di Phật. Nam-mô Sơn Oai Đức Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Thuyết Trọng Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Dị Kiến Phật. Nam-mô Biến Kiến Phật. Nam-mô Cam Lộ Bộ Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nammô Xưng Cúng Dường Phật. Nam-mô Hộ Căn Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Luân Phật. Nam-mô Cam Lộ Thanh Phật. Nam-mô Ly Sinh Phật. Nam-mô Không Oai Đức Phật. Nam-mô Công Đức Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Sắc Phật. Nam-mô Đại Lực Phật. Nam-mô Hiệt Tuệ Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Kiến Vô Chướng Ngại Phật. Nam-mô Sư Tử Hương Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Phổ Đức Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Thiện Sắc Phật. Nam-mô Tuệ Xưng Phật. Nammô Bảo Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Diệu Quang Phật. Nam-mô Giải Thoát Phấn Tấn Phật. Nam-mô Công Đức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tất Cánh Trí Phật. Nam-mô Trí Cao Phật. Nam-mô Bất Động Trí Phật. Nam-mô Thiện Oai Nghi Phật. Nam-mô Khoái Sắc Phật. Nam-mô Thật Thanh Phật. Nam-mô Hỏa Thanh Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật. Nam-mô Diệu Tư Duy Phật. Nam-mô Ái Xưng Phật. Nam-mô Công Đức Hoa Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Viêm Phật. Nam-mô Nan Hàng Phục Phật. Nam-mô Diệu Thanh Hống Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nammô Chúng Sinh Khả Kính Phật. Nam-mô Viêm Minh Phật. Nam-mô Vô Tỷ Bộ Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật. Nam-mô Khoái Thanh Phật. Nam-mô Hỏa Chiếu Phật. Nam-mô Nguyệt Chiếu Phật. Nam-mô Trí Hóa Phật. Nam-mô Công Đức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Phước Đức Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Tác Phật. Nammô Đoạn Hữu Kiến Phật. Nam-mô Kiến Ái Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật. Nam-mô Giới Bộ Phật. Nam-mô Thiên Diện Phật. Nam-mô Phóng Cái Phật. Nam-mô Ba-bà-sa Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Giác Tuệ Phật. Nam-mô Hống Thanh Phật. Nam-mô Tăng Thượng Sư Tử Chủng Chủng Tượng Hống Thanh Phật. Nammô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Long Hống Phật. Nam-mô Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Vô Cấu Cái Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Diện Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Quang Minh Thắng Vương Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Trí Tuệ Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Khả Lượng Hoa Phật. Nam-mô Hạ Hoa Phật. Nammô Trang Nghiêm Thắng Tán Hoa Phật. Nam-mô Lô-xá-na Trí Tuệ Trang Nghiêm Phấn Tấn vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Hoa Phật. Nam-mô Vô Lượng Chúng Thượng Thủ Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Ma-ni Quang La Võng Phật. Nam-mô Vô Cấu Uy Đức Vương Phật. Nam-mô Thắng Thành Tựu Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Cao Hạnh Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Thiên Nhãn Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nam-mô Lục thập nhị đồng danh Thi-khí Phật. Nam-mô Thiện Sinh Phật. Nam-mô Tịnh Thánh Phật. Nam-mô Phạm Thắng Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật. Nam-mô Khoái Thanh Phật. Nam-mô Thượng Thắng Phật. Nam-mô Thượng Tu Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Mạng Phật. Nam-mô Bất Yếm Túc Pháp Phật. Nam-mô Đắc Công Đức Phật. Nam-mô Dương Viêm Phật. Nam-mô Xưng Thượng Phật. Nam-mô Cát-sa Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Liễu Kiến Phật. Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. Nam-mô Kiến Nghĩa Phật. Nam-mô Cao Sơn

Phật. Nam-mô Kim Thánh Phật. Nam-mô Nhất Thiết Xứ Tự Tại Phật. Nam-mô Tự Tại Tràng Phật. Nam-mô Tịnh Thanh Phật. Nammô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Nhân Thanh Phật. Nam-mô Bảo Thượng Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Đại Bảo Phật. Nam-mô Bát thập ức na-do-tha đồng danh Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Bát thập thiên đồng danh Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Nhất vạn bát thiên đồng danh Ta-la Vương Phật. Nam-mô Cửu vạn đồng danh Ni-câu-luật Vương Phật. Nam-mô Ngũ thiên đồng danh Bađầu-ma Vương Phật. Nam-mô Vô Đồng Phật Danh Phật. Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Thắng Thượng Vương Phật. Nam-mô Vô Cấu Trí Giới Vương Phật. Nam-mô Diêmphù-đàn Tu-di Sơn Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Thắng Vương Phật. Nam-mô Thường Phóng Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Thọ Tượng Sơn Hoan Hỷ Vương Phật. Nam-mô Vô Cấu Xưng Vương Phật. Nam-mô Bảo Trượng Công Đức Vương Quang Phật. Nam-mô Vô Tận Trí Tuệ Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Quang Minh Luân Tạng Phật. Nam-mô Phấn Tấn Cung Kính Xưng Phật. Nam-mô Cao Thắng

Sơn Vương Phật. Nam-mô Vân Hộ Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Hộ Diệu Pháp Tràng Bảo Phật. Nam-mô Bảo Luân Oai Đức Phật. Nam-mô Thắng Quang Minh Công Đức Phật. Nam-mô Vô Lượng Quốc Độ Phật. Nam-mô Ái Tinh Tú Phật. Nammô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Hữu Đức Phật. Nam-mô Thập Phương Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. Nammô Thắng Ma Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thắng Tâm Phật. Nam-mô Tâm Trí Phật. Nam-mô Hoa Tạng Phật. Nam-mô Đại Lực Phật. Nam-mô Thường Trạch Trí Tuệ Phật. Nammô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Diệu Trí Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật. Nam-mô Na-la-diên Tạng Phật. Nam-mô Thường Quyết Định Trí Phật. Nam-mô Phước Đức Quang Minh Phật. Nam-mô Thượng Thủ Quang Phật. Nam-mô Khoái Thân Phật. Nam-mô Vô Cấu Nghĩa Phật. Nam-mô Ứng Oai Đức Phật. Nam-mô Thành Tựu Trí Phật. Nam-mô Đức Hống Phật. Nam-mô Xá Địa Phật. Nam-mô Diệu Quang Phật. Nam-mô Quyết Định Tư Phật. Nam-mô Bảo Nhật Phật. Nam-mô Oai Đức Quang Minh Phật. Nammô Hoa Oai Đức Phật. Nam-mô Thắng Thành Phật. Nam-mô Xưng Cao Phật. Nam-mô Tín Công Đức Phật. Nam-mô Pháp Đăng Phật. Nam-mô Tín Thắng Phật. Nam-mô Thượng Ái Diện Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Chúng Sơn Thiên Phật. Nam-mô Hải Trí Phật. Nam-mô Hoa Tạng Phat. Nam-mô Bảo Tiên Phật. Nam-mô Tala Vương Phật. Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Thú Bồ-đề Phật. Nam-mô Tịch Căn Vương Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Phân-đà-lợi Hương Phật. Nam-mô Di-lưu Quang Phật. Nammô Nguyệt Dien Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Phóng Quang Bát-nhã Ba-la-mật kinh. Nam-mô Quang Tán Bát-nhã Ba-la-mật kinh. Nam-mô Đạo Hạnh Bát-nhã Ba-la-mật kinh. Nam-mô Tiểu Phẩm Bát-nhã kinh. Nam-mô Tân Đạo Hạnh kinh. Nam-mô Tân Tiểu Phẩm kinh. Nam-mô Minh Độ kinh. Nam-mô Đại Minh Độ Vô Cực kinh. Nam-mô Bi Hoa kinh. Nam-mô Đại Bi Phân-đà-lợi kinh. Nam-mô Niệm Phật Tam-muội kinh. Nam-mô Đại Phương Đẳng Đại Tap Bồ-tát Niệm Phật Tammuội kinh. Nam-mô Chánh Pháp Hoa kinh. Nam-mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Nam-mô Nhập Lăng-già kinh. Nam-mô Lăng-già A-bạtđa-la kinh. Nam-mô Đại Tát-già Ni-kiền Tử kinh. Nam-mô Bảo Tràng kinh. Nam-mô Bồ-tat Hạnh Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa kinh. Nam-mô Đại Bát-nê-hoàn kinh. Nam-mô Đại Ai kinh. Nam-mô Hư Không Tạng Sở Vấn kinh. Nam-mô A-sai-mạt kinh. Nam-mô Vô Tận Ý kinh. Nam-mô Bảo Nữ kinh. Nam-mô Bồtát Tịnh Hạnh kinh. Nam-mô Bảo Kế Bồ-tát kinh. Nam-mô Vô Ngôn Đồng Tử kinh. Nam-mô Đại Thọ Khẩn-na-la Vương Sở Vấn kinh. Nam-mô Truân-chân-đà-la Sở Vấn kinh. Nam-mô Trì Nhân Bồ-tát Sở Vấn kinh. Nam-mô Trì Thế kinh. Nam-mô Hoằng Đạo Quản Hiển Tam-muội kinh. Nam-mô Pháp Sư kinh. Nam-mô A-nậu-đạt Long Vương kinh. Nam-mô A-nậu Thỉnh Phật kinh. Nam-mô Phổ Siêu Tam-muội kinh. Nam-mô A-xà-thế Vương kinh. Nam-mô Đẳng Tập Chúng Đức Tam-muội kinh. Nam-mô Tập Nhất Thiet Phước

Đức Tam-muội kinh. Nam-mô Đại Phương Đẳng Thiện Trụ Ý Thái Tử Sở Vấn kinh. Nam-mô Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn kinh. Nam-mô Như Huyễn Tam-muội kinh. Nam-mô Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển kinh. Nam-mô A-duy-việt-trí-già kinh.

Kính lễ các Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Tôn Thắng Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Cổ Bồ-tát. Nammô Cam Lộ Xưng Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Quang Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Danh Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Hương Bồ-tát. Nam-mô Bà-la Thọ Vương Bồ-tát. Nam-mô Nhất Thiết Âm Bồ-tát. Nam-mô Nhất Thiết Trí Tướng Bồ-tát. Nam-mô Xưng Tướng Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Nhập Bồ-tát. Nam-mô Phổ Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Phổ Tăng Thượng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Quang Bồ-tát. Nam-mô Phổ Xưng Bồ-tát. Nammô Phổ Tướng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Vương Bồ-tát. Nam-mô Phổ Đức Tướng Tự Tại Vương Bồ-tát. Nam-mô Vi Diệu Thanh Bồ-tát. Nam-mô Thắng Tướng Bồ-tát. Nam-mô Vô Năng Thắng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Phổ Kiến Đức Bồ-tát. Nam-mô Hiện Vô Quá Ác Bồ-tát. Nam-mô Ly Quá Bồ-tát. Nam-mô Vô Quá Ác Bồ-tát. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Thỉnh Chi Hữu Bồ-tát. Nam-mô Bất Xả Nhất Thiết Chúng Sinh Bồ-tát. Nam-mô Thường Lạc Tập Nhất Thiết Công Đức Bồ-tát. Nam-mô Thiện Thượng Thừa Bồ-tát. Nam-mô Đệ Nhất Công Đức Danh Xưng Bồ-tát. Nam-mô Pháp Tài Bồ-tát. Nam-mô Bảo Trụ Bồ-tát. Nam-mô Hư Không Tánh Bồ-tát. Nam-mô Thiện Trụ Bồ-tát. Nam-mô Hư Không Tạng Hải Bồ-tát. Nam-mô Đức Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Nhĩ Viêm Thánh Giác Đạt Bồ-tát. Nam-mô Thắng Đạt Bồ-tát. Nam-mô Huyền Đạt Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát khắp thế giới trong mười phương như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô Cát Bích-chi-phật. Nam-mô Sai-ma Bích-chi-phật. Nam-mô Già-la Bích-chi-phật. Nam-mô Ưu-bà-già-la Bích-chi-phật. Nam-mô Lê-sa-bà Bích-chi-phật. Nam-mô Bồ-ta-tha Tịnh Bích-chiphật. Nam-mô Thiện Hương Đảm Bích-chi-phật. Nam-mô A-sa-la Bích-chi-phật. Nam-mô Ưu-bà-sa-la Bích-chi-phật. Nam-mô Ba-đầu Bích-chi-phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên Bích-chi-phật như thế.

Đảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Chúng con đã sám hối ba nghiệp ở thân, bốn nghiệp của miệng. Tiếp theo, xin sám hối tất cả nghiệp chướng đối với Phật, Pháp, Tăng.

Trong kinh có dạy: “Thân người khó được, pháp Phật khó nghe, chúng Tăng khó gặp, lòng tin khó phát, sáu căn khó đủ, bạn tốt khó gặp.” Nhưng ngày nay, chúng con nhờ kiếp trước đã gieo trồng căn lành, nên mới làm được thân người, sáu căn đầy đủ, lại gặp bạn tốt và được nghe chánh pháp. Nếu trong lúc này không hết lòng tinh tiến tu hành thì e rằng trong vị lai sẽ chìm đắm mãi trong muôn ngàn đau khổ, không có thời hạn thoát khỏi. Cho nên ngày nay chúng con hổ thẹn chí thành cầu xin sám hối, cúi đầu quy y Phật.

Nam-mô Đông phương Mãn Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam-mô Nam phương Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Tây phương Vô Biên Quang Phật.

Nam-mô Bắc phương Kim Cang Vương Phật.

Nam-mô Đông nam phương Sư Tử Âm Phật.

Nam-mô Tây nam phương Hương Tượng Du Hý Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Tu-di Tướng Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Thật Tối Cao Đức Phật.

Nam-mô Hạ phương Bảo Ưu-bát Hoa Phật.

Nam-mô Thượng phương Quảng Chúng Đức Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận hư không thế giới trong mười phương như thế.

Từ vô thủy đến nay, chúng con thường bị vô minh che lấp tâm, phiền não chướng ngại nặng nề, nên thấy hình tượng Phật không hết lòng cung kính, khinh miệt chúng Tăng, làm hại bạn tốt, phá tháp, hủy chùa, thiêu đốt hình tượng, hoặc làm thân Phật chảy máu; hoặc mình ở nơi chốn cao sang để tượng Phật nơi chốn thấp hèn dơ bẩn, để cho khói hun, nắng táp, gió thổi, mưa dầm, bụi đất dính đầy, chim chuột đục khoét; hoặc thờ chung trong phòng ngủ, không hề kính lễ; hoặc cởi mình trần trước tượng Phật, không sửa y phục trang nghiêm; hoặc che đậy đèn đuốc, đóng kín cửa chùa, che lấp ánh sáng chỗ Phật. Những tội như thế là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối.

Lại từ vô thủy cho đến ngày nay, chúng con đối với giáo pháp của Đức Phật dùng tay không sạch cầm kinh, hoặc trong khi đọc tụng nói lời phi pháp, hoặc để kinh trên đầu giường ngồi đứng không cung kín h, hoặc đặt trong rương tráp mối mọt ăn nát, hoặc cuốn tròn làm cho sổ tung mất hết thứ tự, hoặc lôi kéo vướng đứt mất hết giấy chữ, chính mình không sửa lại, không chịu lưu truyền. Những tội như thế là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con phát lồ sám hối.

Hoặc nằm ngủ nghe kinh, nằm ngửa đọc tụng, hoặc nói cười lớn tiếng quấy rối người khác nghe pháp, hoặc giải thích sai lời Phật, tự cho đúng với ý pháp Phật, phi pháp nói là pháp, pháp nói là phi pháp, không phạm nói phạm, phạm nói không phạm, tội nhẹ nói nặng, tội nặng nói nhẹ, hoặc sao chép kinh sách đoạn trước để ra đoạn sau, đoạn sau để ra đoạn trước, đoạn giữa để ra trước sau, đoạn trước sau đặt vào giữa; hoặc thêm thắt lời văn trong kinh Phật làm sách riêng của mình, hoặc vì danh tiếng, lợi dưỡng và sự cung kính mà thuyết pháp cho người, không có đạo đức, tìm lỗi của thầy mà bàn luận công kích việc sai trái, không vì phát triển sự hiểu biết, cầu pháp xuất thế, hoặc khinh chê lời Phật, tôn trọng tà giáo, chê bai Đại thừa, khen ngợi Thanh văn. Những tội như thế là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối.

Lại từ vô thủy cho đến nay, chúng con đối với chúng Tăng đã gây ra những nghiệp chướng, như giết hại bậc A-la-hán, phá hòa hợp Tăng, hại những người phát tâm Bồ-đề vô thượng, dứt tuyệt giống Phật, để cho Thánh đạo không thể lưu hành được; hoặc bỏ đạo làm người, đánh đập tra khảo Sa-môn, đày đọa khổ sở, dùng lời thô bỉ mắng nhiếc; hoặc phá giới, phá trai, phá bỏ oai nghi, hoặc khuyến khích người khác bỏ phạm hạnh thọ năm dục lạc; hoặc giả bộ oai nghi lường gạt, làm giặc bên trong. Những tội như thế là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con hổ thẹn chí thành sám hối.

Lại từ vô thủy cho đến nay, chúng con mình trần hay mặc y phục cụt mỏng đứng trước kinh tượng, giày chân không sạch bước lên chùa tháp, hoặc mang guốc nhơ bẩn vào Tăng-già-lam, hoặc khạc, nhổ làm bẩn đất nơi Phật, Tăng, hoặc ngủ cùng Tăng làm bẩn y phục của họ, cưỡi xe ngựa xông vào chốn chùa chiền, tinh xá. Đối với Tam bảo đã gây ra tội lỗi vô lượng, vô biên như thế. Ngày nay chúng con chí thành hướng về chư Phật, tôn Pháp và Thánh chúng quy mạng sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội lỗi đã gây ra đối với Phật, Pháp, Tăng, chúng con đời đời kiếp kiếp thường gặp được Tam bảo để phụng thờ tôn kính, không bao giờ chán nản. Lại thường đem gấm lụa tot đẹp, anh lạc quý giá, trăm ngàn loại âm nhạc khác nhau và hoa hương mà trên đời không có để cúng dường. Nếu có vị nào thành Phật, chúng con nguyện đến trước khuyến thỉnh mở cửa cam lộ. Nếu vị nào nhập Niết-bàn thì chúng con nguyện xin được cúng dường lần sau cùng, ở trong Tăng tu sáu pháp hòa kính, đạt năng lực tự tại, xiển dương Tam bảo, trên hoằng dương Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bồ-tát Bảo Đạt lại đi vào địa ngục Thiêu cước. Vì sao gọi là địa ngục Thiêu cước? Địa ngục ấy có chu vi khoảng bảy mươi do-tuần, xung quanh có thành sắt, tường sắt, trên có lưới sắt che với ngọn lửa dữ cháy hừng hực thiêu đốt tội nhân, hoặc có những quả cầu gai sắt nhọn như mũi kim đâm tội nhân, trên mặt đất lửa cháy khắp nơi. Ở trong cửa phía Tây có tám ngàn Sa-môn cùng nhau keu: “Nay tôi bị tội gì mà phải vào trong chốn này?” La-sát Mã Đầu cầm gậy sắt đánh vào đầu, đẩy về phía trước, tội nhân từng bước giẫm lên gai nhọn của quả cầu rồi té xuống. Một ngày một đêm, tội nhân chịu muôn ngàn hình phạt, ngàn vạn làn chết đi sống lại. Khi thoát khỏi địa ngục, được làm thân người thì sáu căn không đầy đủ.

Bồ-tát Bảo Đạt nghe rồi, thương khóc hỏi:

–Những người này tạo nghiệp gì mà phải vào trong chốn ấy?

La-sat Mã Đầu đáp:

–Những Sa-môn này thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không thọ trì thanh tịnh, chân không sạch đi lại trong chỗ Phật, chỗ Tăng, hoặc cỡi ngựa, lừa đi trước tượng Phật, trước cửa chùa, tâm không biết hổ then. Vì những tội lỗi như vậy nên bị đọa vào địa ngục này. Bảo Đạt nghe rồi, thương khóc ra đi.

 

Print Friendly, PDF & Email