KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 08

Nam-mô Tự Tại Tật Trụ Trì Oai Đức Phật. Nam-mô Thiện Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Thiện Sắc Vương Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Sư Tử Tiên Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật. Nam-mô Thí Đức Phật. Nam-mô Khoái Tạng Phật. Nam-mô Phước Đức Quang Minh Phật. Nam-mô Tịnh Hạnh Phật.

Nam-mô Nhiên Đăng Vương Phật. Nam-mô Trí Sinh Phật. Nam-mô Diệu Thiên Phật. Nam-mô Địa Thiên Phật. Nam-mô Đắc Giải Thoát Khứ Phật. Nam-mô Kim Đảnh Phật. Nam-mô La-hầu Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Tín Thắng Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Kim Quang Phật. Nam-mô Thiện Tài Phật. Nam-mô Công Đức Tự Tại Thiên Phật. Nam-mô Pháp Cái Phật. Nam-mô Công Đức Trí Phật. Nam-mô Sai Biệt Thân Phật. Nam-mô Diệu Trí Phật. Nam-mô Nhất Thiết Oai Đức Dược Phật. Nam-mô Giải Thoát Tràng Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tạng Phật. Nammô Trí Tuệ Tích Phật. Nam-mô Bô Úy Phật. Nam-mô Ly Ác Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Xưng Phật. Nam-mô Thật Tích Phật. Nam-mô Thiện Thanh Phật. Nam-mô Chúng Tự Tại Kiếp Phật. Nam-mô Pháp Tích Phật. Nam-mô Giải Thoát Oai Đức Phật. Nammô Thắng Khoái Phật. Nam-mô Diệu Thân Phật. Nam-mô Diệu Ngữ Phật. Nam-mô Sư Tử Ái Phật. Nam-mô Nhân Tự Tại Công Đức Phật. Nam-mô Sư Tử Kế Phật. Nam-mô Pháp Tuấn Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Sắc Oai Đức Phật. Nam-mô Năng Giác Thượng Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nammô Kiên Cố Nghĩa Phật. Nam-mô Trí Quang Minh Phật. Nam-mô Hương Oai Đức Phật. Nam-mô Vô Bệnh Tu Phật. Nam-mô Hải Giác Phật. Nam-mô Thắng Sắc Phật. Nam-mô Thiện Bộ Phật. Nam-mô Hống Xưng Phật. Nam-mô Giác Thân Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Nhật Phật. Nam-mô Trí Tuệ Túc Phật. Nam-mô Đinh Thân Phật. Nam-mô Oai Đức Vô Tận Phật. Nam-mô Công Đức Thừa Phật. Nam-mô Kim Thừa Phật. Nam-mô Phóng Kết Phật. Nam-mô Pháp Hành Phật. Nam-mô Thiện Trụ Khứ Phật. Nam-mô Ly Mạn Phật. Nam-mô Trí Tạng Phật. Nam-mô Tịnh Khứ Phật. Nam-mô Chiênđàn Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Thân Tràng Phật. Nam-mô Vô Quốc Độ Hoa Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Phật. Nam-mô Thiên Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Nhất Vi Thủ Phật. Nam-mô Thành Tựu Trí Phật. Nam-mô Tịnh Trụ Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Tỷ Thuyết Phật. Nam-mô Phước Đức Oai Đức Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nammô Độ Thế Gian Trí Phật. Nam-mô Đắc Thành Tựu Phật. Nam-mô Cứu Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Nam-mô Pháp Hành Phật. Nam-mô Cầu An Ẩn Phật. Nam-mô Sắc Trí Phật. Nam-mô Vô Sang Phật. Nam-mô Hiệp Chưởng Quang Minh Phật. Nam-mô Lưu Ly Tạng Phật. Nam-mô Hoa Thiên Phật. Nam-mô Tự Nhiên Phật. Nammô Thiện Căn Quang Minh Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. Nam-mô Hàng Phục Oán Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Tu-ma-na Thọ-đề Quang Minh Phật. Nam-mô Tăng Thượng Phật. Nam-mô Lạc Trí Tuệ Phật. Nam-mô Công Đức Tự Tại Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Phật. Nam-mô Công Đức Tích Lực Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Thiện Thanh Phật. Nam-mô Thiện Hoa Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Công Đức Oai Đức Tụ Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Phật. Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Thiện Trí Tuệ Phật. Nam-mô Giải Thoát Nghĩa Phật. Nam-mô Tư Duy Thắng Phật. Nam-mô Thắng Thanh Thân Phật. Nam-mô Khoái Thuyết Phật. Nam-mô Thắng Hành Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Nghĩa Phật. Nam-mô Thiện Quá Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật. Nam-mô Hoa Tác Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Thường Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Thiện Lượng Phật. Nam-mo Chúng Tự Tại Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Trí Bố Phật. Nam-mô Thiện Thệ Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Thắng Nhãn Phật. Nam-mô Bồ-đề Nguyệt Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Vương Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Đại Cảnh Phật. Nammô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Thiện Thanh Phật. Nam-mô Đại Trí Tuệ Kiều Lương Phật. Nam-mô Phổ Trí Tuệ Phật. Nam-mô Kim Cang Tiên Phật. Nam-mô Phục Tâm Phật. Nam-mô Thọ Vương Phật. Nam-mô Sổ Thanh Phật. Nam-mô Công Đức Lực Phật. Nam-mô Trụ Thắng Phật. Nam-mô Ái Thánh Phật. Nam-mô Oai Đức Phật. Nammô Thọ-đề-vi Phật. Nam-mô Diệu Cổ Vân Thanh Phật. Nam-mô Ái Nhãn Phật. Nam-mô Hiền Trí Phật. Nam-mô Thành Tựu Công Đức Thắng Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Hống Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Hư Không Công Đức Thanh Phật. Nam-mô Công Đức Sai Biệt Phật. Nam-mô Công Đức Thanh Phật. Nam-mô Oai Đức Phật. Nam-mô Thánh Hạnh Phật. Nam-mô Hữu Trí Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Nguyệt Phật. Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Vô Cấu Phật. Nam-mô Tập Công Đức Phật. Nam-mô Hoa Phước Đức Phật. Nam-mô Ức Lạc Thuyết Quốc Độ Phật. Nam-mô Cung Kính Ái Phật. Nam-mô Vô Lượng Sư Tử Lực Phật. Nam-mô Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Tín Phật. Nam-mô Bình Đẳng Tư Duy Phật. Nam-mô Điềm Viêm Tư Duy Phật. Nam-mô Bất Động Tịch Tịnh Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Phật. Nam-mô Bình Đẳng Hành Phật. Nam-mô Bất Nhiễu Phật. Nam-mô Bất Trược Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Thiện Hành Phật. Nam-mô Thiện Trụ Điều Trí Phật. Nammô Thuyết Tự Tại Phật. Nam-mô Đại Thiên Phật. Nam-mô Thâm Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Phật. Nam-mô Pháp Lực Phật. Nam-mô Ứng Cúng Phật. Nam-mô Cúng Dường Hoa Quang Phật. Nam-mô Tam Giới Cúng Dường Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Tha Cúng Dường Phật. Nam-mô Giải Thoát Tràng Phật. Nam-mô Khoái Kết Phật. Nam-mô Cam Lộ Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Kim Cang Kiên Phật. Nam-mô Bảo Tụ Quang Minh Phật. Nam-mô Khoái Bộ Phật. Nam-mô Nhật Thanh Tịnh Quang Minh Phật. Nam-mô Công Đức Tích Phật. Nam-mô A-lâu-na Thắng Phật. Nam-mô Sư Tử Khứ Phật. Nam-mô Thắng Thượng Phật. Nam-mô Hoa Đức Phật. Nammô Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Trí Ái Phật. Nammô Khoái Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bất Không Hành Phật. Nam-mô Hợp Sang Phật. Nam-mô Tràng Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Lạc Tâm Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Trí Tịnh Phật. Nam-mô Văn Tuệ Hải Phật. Nam-mô Bảo Trụ Trì Phật. Nam-mô Câu Tuấn Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Khổng Tước Thanh Phật. Nam-mô Bất Thuộc Phật. Nam-mô Đoạn Ái Căn Phật. Nam-mô Nguyệt Khởi Phật. Nam-mô Hải Thắng Phật. Nam-mô Bất Động Hợp Khứ Phật. Nam-mô Lạc Công Đức Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Giáo Thanh Phật. Nam-mô Địa Chủ Phật. Nam-mô Uy Đức Lực Phật. Nam-mô Trụ Trí Tuệ Phật. Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. Nam-mô Giác Hoa Phật. Nam-mô Thiện Tán Thán Phật. Nam-mô Thiện Xứ Phật. Nam-mô Lực Trí Oai Đức Gia Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Kiên Cố Phật. Nam-mô Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thiên Thanh Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Giới Quang Minh Phật. Nam-mô Trụ Hạnh Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Kiên Cố Khởi Phật. Nam-mô Lạc Trí Tự Tại Phật. Nam-mô Hương Quang Minh Phật. Nam-mô Quảng Quang Minh Phật. Nam-mô Niệm Tự Tại Phật. Nam-mô Cam Lộ Khí Phật. Nam-mô Vô Ngại Tràng Phật. Nam-mô Cầu Thắng Bồ-đề Phật. Nam-mô Tin Hành Phật. Nam-mô Bảo Tàm Quý Phật. Nam-mô Pháp Dụng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Oai Đức Phật. Nam-mô Đại Thân Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Hành Phật. Nammô Cam Lộ Tăng Thượng Phật. Nam-mô Di-lưu Quang Phật. Nammô Thánh Tán Thán Phật. Nam-mô Sinh Oai Đức Phật. Nam-mô Quang Minh Kiến Phật. Nam-mô Thiện Tu Quả Báo Phật. Nam-mô Thiện Đức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Công Đức Bộ Phật. Nam-mô Công Đức Hải Phật. Nam-mô Chủng Chủng Sắc Phật. Nam-mô Hàng Phục Ma Phật. Nam-mô Bế Tắc Ma Phật. Nam-mo Độ Nhất Thiết Nạn Phật. Nammô Bất Phá Cảnh Trí Phật. Nam-mô Hải Văn Sức Phật. Nam-mô Đắc Thắng Chúng Giải Thoát Vương Phật. Nam-mô Ái Phật. Nammô Phật Tràng Phật. Nam-mô Trí Thanh Phật. Nam-mô Thiện Thắng Phật. Nam-mô Tịnh Mạng Phật. Nam-mô Trí Báo Phật. Nammô Như Ý Tràng Phật. Nam-mô Thế Gian Tự Tại Kiếp Phật. Nammô Địa Trụ Trì Phật. Nam-mô Nhật Ái Phật. Nam-mô La-hầu Nguyệt Phật. Nam-mô Hoa Quang Minh Phật. Nam-mô Minh Tăng Thượng Phật. Nam-mô Oai Đức Trụ Trì Phật. Nam-mô Lạc Công Đức Phật. Nam-mô Lạc Lực Phật. Nam-mô Lạc Công Đức Vương Phật. Nam-mô Lạc Lực Minh Phật. Nam-mô Thiện Thanh Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô phạm thanh Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Đại Chí Trí Tuệ Phật. Nam-mô Đại Thí Phật. Nam-mô Nguyệt xưng Phật. Nam-mô Tràng Vương Phật. Nammô Xưng Nhân Thanh Phật. Nam-mô Thọ Vương Phật. Nam-mô Diệt Ám Phật. Nam-mô Thiện Tinh Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Lạc Thuyết Tràng Phật. Nam-mô Khoái Hành Phước Đức Phật. Nam-mô Độ Hệ Phật. Nam-mô Vô Úy Ái Phật. Nam-mô Thế Gian Ái Phật. Nam-mô Diệu Hạnh Phật. Nammô Ưu-ba-la Hoa Mạn Phật. Nam-mô Vô Lượng Lạc Thuyết Quang Minh Phật. Nam-mô Tin Thánh Nhân Phật. Nam-mô Tinh Tấn Công Đức Phật. Nam-mô Kiên Cam Lộ Tăng Thượng Phật. Nam-mô Cao Bảo Tín Phật. Nam-mô Đắc Công Đức Phật. Nam-mô Phước Đức Tuệ Phật. Nam-mô Đại Viêm Phật. Nam-mô Vô Lượng Oai Đức Công Đức Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Bất Động Tín Phật. Nam-mô Quá Hữu Phật. Nam-mô Long Vương Thanh Phật. Nam-mô Trụ Trì Luân Phật. Nam-mô Thắng Sắc Phật. Nam-mô Thế Ái Phật. Nam-mô Pháp Nguyệt Phật. Nam-mô Vô Lượng Lạc Xưng Phật. Nam-mô Vân Tràng Phật. Nam-mô Công Đức Khứ Phật. Nammô Thiện Thệ Phật. Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. Nam-mô Hư Không Thiên Phật. Nam-mô Ma-ni Vương Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hạnh Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Bảo Hống Thanh Phật. Nam-mô Nhân Tự Tại Vương Phật. Nam-mô La-hầu Hộ Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. Nam-mô Bảo Xưng Phật. Nam-mô Biện Nghĩa Kiến Phật. Nam-mô Thế Gian Hoa Phật. Nam-mô Cao Bộ Phật. Nam-mô Đẳng Nguyệt Vương Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Vương Phật. Nam-mô Sai Biệt Trí Phật. Nammô Trí Tự Tại Phật. Nam-mô Sư Tử Xỉ Phật. Nam-mô Khoái Bộ Phật. Nam-mô Công Đức Nhiên Đăng Nguyệt Phật. Nam-mô Ưu Quốc Độ Phật. Nam-mô Ý Tư Trí Tuệ Phật. Nam-mô Pháp Thiên Viêm Tôn Phật. Nam-mô Xá-điều Phật. Nam-mô Tăng Thượng Lực Phật. Nam-mô Trí Tuệ Hoa Phật. Nam-mô Kiên Cố Thanh Phật. Nam-mô Thường Lạc Phật. Nam-mô Thuyết Nghĩa Phật. Nam-mô Tín Ái Tác Phật. Nam-mô Sư Tử Nghiệp Kết Phật. Nam-mô Bố Ma Phật. Nam-mô Bảo Hải Phật. Nam-mô Bảo Anh Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phan Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Đại Danh Xưng Phật. Nam-mô Đức Đại An An Phật. Nam-mô Vô Hạn Tịnh Phật. Nam-mô Chánh Âm Thanh Phật. Nam-mô Nguyệt Âm Phật. Nam-mô Vô Hạn Danh Xưng Phật. Nam-mô Vô Lượng Bảo Phật. Nam-mô Liên Hoa Tối Tôn Phật. Nam-mô Thân Tôn Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Kim Hải Phật. Nam-mô Nhất Thiết Hương Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thọ Vương Phong Trường Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Chấp Trì Lao Trượng Khí Xả Đấu Tranh Phật. Nam-mô Nội Phong Châu Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật. Nam-mô Sư Tử Hương Phật. Nam-mô Đại Cường Tinh Tấn Lực Phật. Nam-mô Quá Xuất Kiên Trụ Phật. Nammô Cổ Âm Vương Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Anh Phật. Nam-mô Siêu Xuất Chúng Hoa Phật. Nam-mô Thế Đăng Minh Phật. Nam-mô Hưu-đa-dị Ninh Phật. Nam-mô Thường Diệt Độ Phật. Nam-mô Tịnh Giác Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Bảo Phổ Tập Phật. Nam-mô Thọ Vương Trường Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Xá-lơi-phất Vấn kinh. Nam-mô Đại Ái Đạo Tỳ-kheo-ni kinh. Nam-mô Chân Ngụy Sa-môn kinh. Nam-mô Giới Tiêu Tai kinh. Nam-mô Ca-diếp Cấm Giới kinh. Nam-mô Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng kinh. Nam-mô Tăng-kỳ Tỳ-kheo-ni Giới Bản. Nam-mo Thập Tụng Tỳ-kheo Giới Bản. Nam-mô Tứ Phần Tỳ-kheo-ni Giới Bản. Nam-mô Tỳ-kheo Oai Nghi kinh. Nam-mô Ưu-bà-tắc Ngũ Giới Oai Nghi kinh. Nam-mô Ưu Ba Ly Vấn kinh. Nam-mô Tỳ-ni Mẫu kinh. Nam-mô Tát-bà-đa Tỳ-ni Tỳ-bà-sa luận. Nam-mô A-tỳ-đàm Tỳ-bà-sa luận. Nam-mô A-tỳ-đàm Bát-kiền-độ luận. Nam-mô Xá-lợi-phất Atỳ-đàm luận. Nam-mô Tỳ-bà-sa A-tỳ-đàm luận. Nam-mô Xuất Diệu luận. Nam-mô Tôn-bà-tu-mật Sở Tập luận. Nam-mô Lập Thế A-tỳđàm luận. Nam-mô Câu-xá luận. Nam-mô Pháp Thắng A-tỳ-đàm luận. Nam-mô Thập Bát Bộ luận. Nam-mô Tứ Đế luận. Nam-mô Bộ Dị Chấp luận. Nam-mô Minh Liễu luận. Nam-mô Tùy Tướng luận. Nam-mô Thành Thật luận. Nam-mô Giải Thoát Đạo luận. Nam-mô Atỳ-đàm Tâm luận. Nam-mô Tam Pháp Độ luận. Nam-mô Tạp A-tỳđàm Tâm luận. Nam-mô Chúng Sự Phần A-tỳ-đàm luận. Nam-mô Cam Lộ Vị A-tỳ-đàm luận. Nam-mô Tam-di-để luận. Nam-mô Phân Biệt Công Đức luận. Nam-mô Ma-ha Ty-kheo kinh. Nam-mô Bà-hòala kinh. Nam-mô Sa-môn Đầu-đà kinh. Nam-mô Sinh Tử Biến Thức kinh. Nam-mô Phật Thuyết Chánh Ý kinh. Nam-mô Ma-ha Sát-đầu kinh. Nam-mô Bào Thai Thọ Thân kinh. Nam-mô Hiền Giả Phu Nhân kinh. Nam-mô Kim Cang Thanh Tịnh kinh. Nam-mô Oai Thế Trưởng Giả Quán Thân Hành kinh. Nam-mô Quyết Chư Pháp Như Huyễn Tam-muội kinh. Nam-mô Học Sát Bồ-tát Học Thành kinh.

Kính lễ Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Cam Lộ Thanh Bồ-tát. Nam-mô Tịch Hạnh Bồ-tát. Nam-mô Pháp Vân Hống Bồ-tát. Nam-mô Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Bồ-tát. Nam-mô Pháp Vân Vương Mãn Túc Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Điểm Vương Bồ-tát. Nam-mô Ni-câu-luật Vương Bồ-tát. Nam-mô Vô Úy Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Thắng Bồ-tát. Nam-mô Thắng Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Dược Vương Bồ-tát. Nam-mô Cam Lộ Quang Bồ-tát. Nam-mô Vô Chướng Ngại Thọ Ký Bồ-tát. Nam-mô Vô Biên Quang Bồ-tát. Nam-mô Đoạn Chư Ma Bồ-tát. Nam-mô Quá Nhất Thiết Đạo Bồ-tát. Nam-mô Vô Khuyết Ý Bồ-tát. Nam-mô Mãn-nhuthi-lợi Bồ-tát. Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát. Nam-mô Thiện Tài Đồng Tử Bồ-tát. Nam-mô Chuyển Bất Thoái Pháp Luân Bồ-tát. Nammô Ly Cấu Tịnh Bồ-tát. Nam-mô Trừ Chư Cái Bồ-tát. Nam-mô Thị Oai Nghi Kiến Giai Ái Hỷ Bồ-tát. Nam-mô Diệu Tướng Nghiêm Tịnh Vương Ý Bồ-tát. Nam-mô Bất Cuống Nhất Thiết Chúng Sinh Bồ-tát. Nam-mô Chư Căn Thường Định Bất Loạn Bồ-tát. Nam-mô Nhất Thiết Thiên Tán Bồ-tát. Nam-mô Nhã-cưu-la Bồ-tát. Nam-mô Viễn-cưu-la Bồ-tát. Nam-mô Cưu-đà Bồ-tát. Nam-mô Tú-già-già-la Bồ-tát. Nammô Nhật Trần Bồ-tát. Nam-mô Viễn-đa-la Bồ-tát. Nam-mô La-lânkiệt Bồ-tát. Nam-mô Kiêu-mục-đâu Bồ-tát. Nam-mô Biên-đà-la Bồtát. Nam-mô Bát-đà-hòa Bồ-tát. Nam-mô Na-la-đạt Bồ-tát. Nam-mô Tu-di Thâm Bồ-tát. Nam-mô Hòa-luân-điều Bồ-tát. Nam-mô Nhân Chi Đạt Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát trong mười phương như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô Thiện Cát Bích-chi-phật. Nam-mô Bất Khả Tâm Bích-chi-phật. Nam-mô Thiện Trụ Bích-chi-phật. Nam-mô Vô Tỷ Bích-chi-phật. Nam-mô Vô Kiêu Mạn Bích-chi-phật. Nam-mô Câuđa Bích-chi-phật. Nam-mô Đoạn Ái Bích-chi-phật. Nam-mô Nhĩ Bích-chi-phật. Nam-mô Tâm Đắc Giải Thoát Bích-chi-phật. Nam-mô Ưu-ba-nhĩ Bích-chi-phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên Bích-chi-phật như thế.

Đảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Chúng con đã cùng nhau sám hối ba nghiệp về thân rồi. Nay theo thứ tự xin sám hối bốn nghiệp ác về miệng. Trong kinh có dạy: “Những tội nghiệp do miệng gây ra có thể khiến chúng sinh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, chịu các khổ đau. Nếu đầu thai vào loài súc sinh thì làm thân chim cú, chim mèo, tiếng kêu thật đáng ghét. Nếu được sinh làm người thì hơi trong miệng hôi thối, nói ra không ai tin, còn bà con quyến thuộc bất hòa, thường ưa đấu tranh.” Khẩu nghiệp đã có những quả báo ác như thế. Cho nên, ngày nay chúng con chí thành quy y Phật:

Nam-mô Đông phương Tu-di Đăng Vương Phật.

Nam-mô Nam phương Đại Công Đức Phật.

Nam-mô Tây phương Vô Lượng Lực Phật.

Nam-mô Bắc phương Giác Hoa Sinh Đức Phật.

Nam-mô Đông nam phương Nhất Thiết Giác Hoa Phật.

Nam-mô Tây nam phương Vô Lượng Biện Tài Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Liên Hoa Sinh Vương Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Diệt Nhất Thiết Ưu Phật.

Nam-mô Hạ phương Chí Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Thượng phương Điện Đăng Vương Tràng Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận hư không thế giới trong mười phương như thế.

Từ vô thủy đến nay, chúng con nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời đâm thọc, chuyện có nói không, chuyện không nói có, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, không nghe nói nghe, nghe nói không nghe, không biết nói biết, biết nói không biet, dối Hiền gạt Thánh, nói một đường làm một nẻo. Tự xưng khen ngợi mình đắc pháp hơn người, nói: “Tôi đạt được bốn Thiền, bốn Định vô sắc, A-nabàn-na và mười sáu hạnh quán, đạt được Tu- đà-hoàn cho đến A-lahán. Tôi đắc Bích-chi-phật, Bồ-tát bất thoái, Trời, Rồng, Quỷ thần, Thần đất, Thần gió đều đến chỗ tôi.” Họ hỏi tôi. Tôi đáp. Bày ra đủ những trò quái dị mê hoặc quần chúng để cầu danh lợi thế gian. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con phát lồ quy mạng sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, chúng con dùng lời gièm pha, tranh chấp chia rẽ phe này phe kia. Nói hai chiều, dùng miệng lưỡi vu khống, nói úp úp mở mở để gạt gẫm người, đến người kia nói người này, đến người này nói người kia, nhằm chia rẽ bà con quyến thuộc và hạnh phúc người khác. Mượn lưỡi người này nói xấu việc người khác, phá hoại bạn tốt khiến cho tri kỷ, thân thích trở thành lạt lẽo, oán thù. Hoặc lời nói dối trá không thật, không đúng lẽ phải; hoặc phỉ báng vua, cha, bài bác thầy tổ, phá hoại kẻ trung lương, nhận dìm người hơn mình, qua lại hai nước chia rẽ đây kia; lời nói giả dối xảo quyệt, nói một đường nghĩ một nẻo, trước mặt thì khen ngợi, sau lưng chửi mắng; hoặc tán tụng sách tà, truyện tà, pháp ác, hoặc ác khẩu chửi mắng, ngôn ngữ thô tục, hoặc kêu trời chỉ đất dẫn dắt quỷ thần. Khẩu nghiệp đã phát sinh vô lượng, vô biên tội lỗi như thế. Ngày nay chúng con chí thành hướng về chư Phật, tôn Pháp và Thánh chúng trong mười phương quy mạng sám hối.

Chúng con nguyện nhờ công đức sám hối tội lỗi của khẩu nghiệp, xin đời đời kiếp kiếp được đầy đủ tám âm thanh, bốn thứ biện tài, thường nói những lời có tính cách hòa hợp, lợi ích. Âm thanh rất thanh nhã, tất cả đều thích nghe, hiểu rõ ngôn từ từng địa phương của các chúng sinh. Nếu có nói thì đúng thời, đúng lúc, khiến cho người khác nghe được hiểu rõ, vượt phàm nhập Thánh, khai mở mắt tuệ.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bồ-tát Bảo Đạt lại đi vào địa ngục Bạt thiệt. Vì sao gọi là địa ngục Bạt thiệt? Địa ngục ấy có chu vi khoảng năm mươi do-tuần, xung quanh có thành sắt, trên có lưới sắt che phủ, ở cửa có chó đồng mình lớn mười do-tuần, miệng và mắt phát ra lửa. Trong địa ngục ấy tự nhiên có dao sắc bén như mũi nhọn, với lửa cháy hừng hực. Bốn góc thành sắt có rắn độc rất lớn, miệng dài và rộng, miệng và mắt đều phát ra lửa thiêu đốt tội nhân. Ngục tốt Dạ-xoa dùng cây sắt lớn cày trên lưỡi tội nhân.

Bấy giờ, ở trong cửa phía Bắc có năm trăm tội nhân, khi nhìn vào trong địa ngục thì mất hồn, vỡ mật, quằn quại ngã lăn xuống đất không đứng dậy được nữa. Họ nói: “Nay tôi bị tội gì mà phải vào chốn này?” La-sát Mã Đầu cầm gậy sắt đánh vào đầu, thân thể tội nhân tan nát. Lại có quỷ đói đến ăn thịt, chó đói đến gặm xương tội nhân. Khi gió dữ thổi đến tội nhân sống lại, La-sát Mã Đầu cầm móc sắt có lửa cháy thiêu đốt, toàn thân tội nhân cháy nát. Ngục tốt Dạxoa kéo lưỡi tội nhân căng ra khắp địa ngục, rồi dùng cày sắt cày lên trên đó, cày đến đâu máu huyết chảy ra lai láng, máu chảy ra đến đâu thì lửa bốc lên và dao nhọn chĩa lên đâm tội nhân, chịu trăm vạn mối khổ đau như thế. Lại có rìu sắt băm lưỡi tội nhân nát từng khúc, chất thành núi thịt. Một ngày một đêm chịu vô lượng hình phạt, ngàn vạn lần chết đi sống lại.

Bồ-tát Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những tội nhân này gây nghiệp gì mà chịu các khổ đau như thế?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Những tội nhân này thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không hộ trì, lại nói đâm thọc, chửi mắng phỉ báng người khác, hủy nhục người lương thiện, chuyện hư nói thật, nguyền rủa trăm đường. Vì nhân duyên đó nên bị đọa vào địa ngục này, trải qua ngàn vạn kiếp không có thời hạn ra khỏi. Nếu sau này được ra khỏi thì thường làm chim cú, chim mèo trong loài súc sinh, tiếng kêu làm người khác không thích nghe. Nếu sinh trong loài người thì trải qua trăm ngàn đời bị đui, điếc, câm, ngọng, hơi miệng hôi thối bị người khác ghét bỏ. Bồ-tát Bảo Đạt nghe rồi khóc thương nói kệ.

Buồn thay! Không thể lường
Rơi vào đường tà kiến
Vì sao đến bờ kia
Lại chìm trong biển lớn?
Vì sao hiểu sinh tử
Trở lại bị mê mờ?
Vì sao đắc giải thoát
Lại bị tà vây bủa?
Vì sao người xuất thế
Lại chấp vào ngôn ngữ?

Bảo Đạt nói kệ xong rồi ra đi.

 

Print Friendly, PDF & Email