KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 06

Nam-mô Tây nam Phương Thành Tựu Nghĩa Như Lai Vi Thượng Thủ. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phát Hành Phật. Nam-mô Thành Tựu Viêm Phật. Nam-mô Thường Phát Hành Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Vô Lượng Phát Hành Phật. Nam-mô Vô Tướng Tu Hành Phật. Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật. Nam-mô Phổ Tu Hành Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Quang Minh Tác Phật. Nammô Phổ Tạng Phật. Nam-mô Phổ Sơn Phật. Nam-mô Vô Biên Hình Phật. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật. Nam-mô La Võng Quang Phật. Nam-mô Mạn-đà-la Phật. Nam-mô Quang Minh Luân Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật. Nam-mô Phá Nhất Thiết Bố Úy Phật. Nam-mô Vô Lượng Công Đức Vương Quang Minh Bộ Phật. Nam-mô Vô Biên Hoa Phật. Nam-mô Vô Biên Hống Thanh Phật. Nam-mô Lạc Tích Quang Minh Công Đức Phật. Nam-mô Bất Nhị Luân Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật Hoa Quang Phật. Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. Nammô Cao Minh Phật. Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Bảo Hoa Phật. Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật. Nam-mô Nguyệt Hoa Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Tu Hành Phật. Nam-mô Chuyển Nhất Thiết Thế Gian Phật. Nam-môVô Lượng Quang Minh Vô Hình Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Nhất Thiết Lạc Niệm Thuận Hành Phật.

Nam-mô Tây bắc Phương Phổ Hương Quang Minh Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Phát Sơ Hương Quang Minh Phật. Nam-mô Hương Sơn Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Hương Thắng Phật. Nam-mô Hương Thân Phật. Nam-mô Hương Luân Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Diệu Ba-đầu-ma Vương Phật. Nam-mô Phật Cảnh Giới Phật. Nam-mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Khoái Thắng Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Hoa Phật. Nam-mô Hoa Cái Hành Phật. Nam-mô Hoa Tràng Phật. Nam-mô Kim Hoa Phật. Nam-mô Hương Hoa Phật. Nam-mô Cao Vương Phật. Nam-mô Thiện Đạo Sư Phật. Nam-mô Thắng Nhất Thiết Chúng Sinh Phật. Nam-mô Chuyển Nhất Thiết Niệm Phật. Nam-mô Vô Lượng Hành Hoa Phật. Nam-mô Vô Lượng Hương Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Hương Quang minh Phật. Nam-mô Phổ Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Phóng Thành Tựu Thắng Hoa Phật. Nam-mô Bảo La Võng Tượng Phật. Nam-mô Diệu Quang Phật. Nam-mô Nhất Thiết Cái Quốc Độ Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Hợp Tu Phật. Nam-mô Bất Trụ Vương Phật. Nam-mô Hương Phong Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật. Nam-mô Bất Không Hành Phật. Nammô Bất Không Kiến Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Sơ Phát Tâm Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nammô Nhiên Đăng Thượng Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nammô Chiếu Quang Minh Phật. Nam-mô Nhất Thiết Phật Quốc Độ Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Đoạn Lạc Thuyết Phật. Nam-mô A-lầuna Phấn Tấn Phật. Nam-mô Vô Tích Phấn Tấn Phật.

Nam-mô Đông bắc Phương Đoạn Nhất Thiết Ưu Não Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam-mô Ly Ưu Phật. Nam-mô Lạc Thành Tựu Công Đức Phật. Nam-mô Vô Úy Vương Phật. Nam-mô Thắng Di-lưu Phật. Nam-mô Hương Sơn Phật. Nam-mô Câu-lân Phật. Nam-mô Đại Thể Thắng Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật. Nam-mô Hoa Thành Tựu Phật. Nam-mô Hống Nhãn Phật. Nam-mô Thắng Chúng Phật. Nammô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Quang Minh Xưng Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Chúng Tăng Thượng Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam-mô Hương Cao Sơn Phật. Nam-mô Vô Úy Vương Phật. Nam-mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Chiếu Quang Minh Phật. Nam-mô Hương Di-lưu Phật. Nam-mô Ly Kinh Bố Thành Tựu Thắng Phật.

Nam-mô Vô Lượng Công Đức Nguyệt Thành Tựu Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bất Khả Thắng Tràng Phật. Nam-mô Tăng Thượng Hộ Quang Minh Phật. Nam-mô Hoa Thắng Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Thành Tựu Hành Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật. Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Hống Thanh Phật. Nam-mô Vô Lượng Hống Diệu Thanh Phật. Nam-mô Bảo Thắng Công Đức Phat. Nam-mô Tịnh Thắng Phật. Nam-mô Vô Ngại Hương Tượng Phật. Nam-mô Cao Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Xưng Phật. Nam-mô Xưng Thân Phật. Nam-mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Ta-la Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Chiếu Phật. Nammô An Ẩn Vương Phật. Nam-mô Phổ Công Đức Tăng Thượng Vân Thanh Đăng Phật. Nam-mô Đại Tích Phật. Nam-mô Cao Tích Phật. Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Kiên Tích Tụ Phật. Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô Ưu-bát-la Quang Minh Tác Phật. Nam-mô Nguyệt Vương Phật. Nam-mô Chiên-đàn Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Tu Phạm Hạnh Phật. Nam-mô Hạnh Tịnh Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Bảo Tác Phật. Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. Nam-mô Thọ Đề Phật. Nam-mô Long Thiên Phật. Nam-mô Nhật Thiên Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Vô Cấu Minh Phật. Nam-mô Thế Gian Thiên Phật. Nam-mô Thắng Tích Phật. Nam-mô Nhân Tự Tại Cung Kính Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Phát Tinh Tấn Phật. Nam-mô Hỏa Diệu Hương Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Vô Cấu Hương Hỏa Thắng Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. Nam-mô Diệu Bảo Thanh Phật. Nam-mô Biên Chiếu Phật. Nam-mô Trí Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Ma-ni Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Vô Lượng Hoa Quang Minh Thiện Thắng Tuệ Phật. Nam-mô Lô-xá-na Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tự Tại Phật. Nam-mô Thủy Tụ Nhật Phật. Nam-mô Hỏa Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Trí Phật. Nam-mô Hoa Hương Phật. Nammô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Mạn-đà-la Hương Hỷ Phật.

Nam-mô Câu-lân Trí Viêm Phật. Nam-mô Đại Minh Hương Phật. Nam-mô Hoa Tràng Phật. Nam-mô Vô Trước Trí Phật. Nam-mô Như Thị Đẳng Vô Lượng Ức Tỳ-bà-la phật. Nam-mô Bảo Tác Phật. Nammô Vô Ưu Thắng Phật. Nam-mô Bảo Sơn Phật. Nam-mô Nhân Vương Phật. Nam-mô Lực Thắng Phật. Nam-mô Hương Thắng Phật. Nam-mô Phổ Mãn Hoa Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Phật. Nam-mô Vô Câu-tô-ma Quang Minh Tác Phật. Nam-mô Hỏa Hành Phật. Nam-mô Bảo Thượng Phật. Nam-mô Vô Úy Quán Phật. Nam-mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Đẳng Hỷ Xưng Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật. Nam-mô Kim Quang Minh Oai Đức Vương Phật.

Nếu thiện nam, thiện nữ nao trong mười ngày lễ bái, đọc tụng các danh hiệu của chư Phật ấy thì sẽ xa lìa tất cả hoạn nạn và diệt trừ tất cả tội lỗi.

Nam-mô Thiện Thuyết Tăng Thượng Danh Thắng Phật. Nammô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Quá Chủng Chủng Địch Đối Tần Tấn Phật. Nam-mô Tự Tại Tràng Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Công Đức Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Phật. Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Phấn Tấn Thắng Phật. Nam-mô Bảo Hoa Thiện Trụ Sơn Tự Tại Vương Phật.

Nếu thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng các danh hiệu của chư Phật ấy thì trong một a-tăng-kỳ kiếp vượt khỏi thế gian, không bị đọa vào đường ác.

Nam-mô Trí Đăng Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Nan Hàng Phuc Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật. Nam-mô Đại Hải Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Ngân Tràng Phật. Nam-mô Tràng Nhật Vương Phật. Nam-mô Oai Đức Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Giác Vương Phật. Nam-mô Thập Phương Tự Tại Phật. Nam-mô Bình Đẳng Tác Phật. Nam-mô Sơ Phát Tâm Tư Duy Viễn Ly Chư Bố Úy Phiền Não Vô Ngại Diệu Thắng Phật. Nammô Kim Cang Túc Bộ Phật. Nam-mô Bảo Tượng Quang Minh Túc Phấn Tấn Phật. Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Nghi Phấn Tấn Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật. Nam-mô Sơ Phát Tâm Bất Thoái Chuyển Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Bảo Cái Thượng Quang Minh Phật. Nam-mô Giáo Hóa Bồ-tát Phật. Nam-mô Sơ Phát Tâm Đoạn Nhất Thiết Nghi Phien Não Phật. Nam-mô Quang Minh Thắng Phá Ám Tam-muội Thắng Thượng Vương Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Thanh Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hương Quyết Định Quang Minh Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật. Nam-mô Kim Thanh Phật. Nam-mô Nhân Vương Phật. Nam-mô Ca-diếp Phật. Nam-mô Di-lặc Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Nhiên Cự Phật. Nam-mô Minh Vương Phật. Nam-mô Tu-di Tụ Phật. Nam-mô Thánh Phật. Nam-mô Hoa Tràng Phật. Nam-mô Thiện Tinh Tú Phật. Nam-mô Đại Tý Phật. Nam-mô Đại Chủ Phật. Nam-mô Đại Lực Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Xưng Tràng Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nam-mô Hỏa Tụ Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Nguyệt Viêm Phật. Nam-mô Nguyệt Chiếu Phật. Nam-mô Thiện Minh Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Chiếu Phật. Nam-mô Nhất Sa Phật. Nam-mô Đại Minh Phật. Nam-mô Trụ Trì Man Phật. Nam-mô Công Đức Minh Phật. Nam-mô Kiến Nghĩa Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Diệu Ca Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Đảnh Kiên Thắng Oai Đức Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Công Đức Tràng Phật. Nam-mô La-hầu Phật. Nam-mô Thắng Chúng Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Kiên Cố Ý Phật. Nam-mô Quang Minh Tác Phật. Nam-mô Đại Cao Sơn Phật. Nam-mô Kim Cang Tiên Phật. Nam-mô Bảo Ba-đầu-ma Nhãn Lực Tiên Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Hoa Quang Minh Nhân Ái Phật. Nam-mô Đại Uy Đức Phật. Nam-mô Nhật Tịnh Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. Nam-mô Long Đức Phật. Nam-mô Kiên Bộ Phật. Nam-mô Bất Không Kiến Phật. Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật. Nam-mô Lực Hộ Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Đức Thắng Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Thắng Pháp Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Vương Thượng Thủ Phật. Nam-mô Ái Tác Phật. Nam-mô Công Đức Trí Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Thiện Quán Phật. Nam-mô Vân Thanh Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Thiện Thức Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Nguyệt Thượng Phật. Nam-mô Đại Xưng Phật. Nam-mô Ma-ni Bảo Phật. Nam-mô Thắng Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Thọ Vương Phật. Nam-mô Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Đại Giác Phật. Nam-mô Tích Trí Tuệ Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Kiên Ý Phật. Nam-mô Cam Lộ Tuệ Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Trí Quang Phật. Nam-mô Kiên Hanh Phật. Nam-mô Thiện Cát Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nammô Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Trí Tác Phật. Nam-mô Công Đức Phật. Nam-mô Cúng Dường Phật. Nam-mô Tịnh Đức Phật. Nam-mô Bảo Tác Phật. Nammô Hoa Thiên Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật. Nam-mô Pháp Thượng Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Xưng Tuệ Phật. Nam-mô Ý Xưng Phật. Nam-mô Kim Cang Tràng Phật. Nam-mô Thập Lực Phật. Nam-mô Tần Tấn Phat. Nam-mô Ly Ám Phật. Nammô La Hầu Thiên Phật. Nam-mô Di-lưu Tràng Phật. Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Thượng Tu Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Đại Giác Phật. Nam-mô Tam Giới Tôn Phật. Nam-mô Công Đức Xưng Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Minh Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Tỳ-la-ba Vương Phật. Nammô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Thị Hiện Hữu Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Kim Sơn Phật. Nam-mô Sư Tử Đức Phật. Nammô Bat Khả Thắng Tràng Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Xưng Nguyện Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Thí Dụ Xưng Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Ứng Thiên Phật. Nam-mô Đại Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Đa Thế Gian Phật. Nam-mô Diệu Hương Phật. Nam-mô Trụ Trì Công Đức Phật. Nam-mô Ly Ám Phật. Nam-mô Vô Tỷ Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Tự Nhiên Phật. Nam-mô Thiện Hạnh Phật. Nam-mô Bảo Xứng Phật. Nam-mô Ly Chư Quá Phật. Nam-mô Trụ Trì Cam Lộ Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Phật. Nammô Ma-ni Quang Phật. Nam-mô Sơn Tích Phật. Nam-mô Cao Tràng Phật. Nam-mô Pháp Tác Phật. Nam-mô Tư Duy Nghĩa Phật. Nam-mô Thâm Tâm Phật. Nam-mô Bảo Tụ Phật. Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật. Nam-mô Kiếp Bá Phật. Nam-mô Phấn Tấn Phật. Nam-mô Trụ Trí Phật. Nam-mô Phân Minh Phật. Nam-mô Tâm Phân Minh Phật. Nam-mô Thắng Phật. Nam-mô Bất Khởi Phật. Nam-mô Công Đức Thắng Phật. Nam-mô Sư Tử Hống Phật. Nam-mô Phấn Tấn Phật. Nam-mô Nhân Tín Phật. Nam-mô Long Vương Phật. Nam-mô Hoa Sơn Phật. Nam-mô Long Hỷ Phật. Nam-mô Hương Tự Tại Phật. Nammô Diệu Xưng Phật. Nam-mô Thiên Lực Phật. Nam-mô Công Đức Man Phật. Nam-mô Long Công Đức Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Nhãn Phật. Nam-mô Thiện Hành Trí Phật. Nam-mô Trí Thắng Phật. Nam-mô Tuệ Chiếu Phật. Nam-mô Thật Ngữ Phật. Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Quyết Định Trí Phật. Nam-mô Bảo Thượng Sắc Phật.

Tiếp theo đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân.

Nam-mô An Ban Thủ Ý kinh. Nam-mô Bát-nê-hoàn kinh. Nam-mô Đương Lai Biến kinh. Nam-mô Quá Khứ Phật Phân Vệ kinh. Nam-mô Nại Nữ Ky Vức kinh. Nam-mô Tịnh Phạn Vương Bát-niết-bàn kinh. Nam-mô Bát Sư kinh. Nam-mô Đại Ca-diếp Bản kinh. Nammô Tứ Nguyện kinh. Nam-mô Phụ Nhân Ngộ Cô kinh. Nam-mô Biện Ý Trưởng Giả Tử Sở Vấn kinh. Nam-mô Bào Thai kinh. Nam-mô Tứ Tự Xâm kinh. Nam-mô Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bản Khởi kinh. Nam-mô Thất Nữ Bản kinh. Nam-mô A-nan Tứ Sự kinh. Nam-mô Sở Dục Trí Hoạn kinh. Nam-mô Pháp Thọ Trần kinh. Nam-mô Thiền Hành Pháp Tưởng kinh. Nam-mô Tứ Thiên Vương kinh. Nam-mô Phật Thùy Bát-niết-bàn Lược Thuyết Giáo Giới kinh. Nam-mô Biệt Thích Tạp A Hàm kinh. Nam-mô Ưu-bà-di Tịnh Hạnh kinh. Nam-mô Nanđề Thích kinh. Nam-mô Vô Cấu Ưu-bà-di Vấn kinh. Nam-mô Tạo Lập Hình Tượng Phước Báo kinh. Nam-mô Pháp Thường Trụ kinh. Nam-mô Giải Đãi Canh Giả kinh. Nam-mô Ưu Điền Vương kinh.

Nam-mô A-nan Thất Mộng kinh. Nam-mô Phật Nhập Niết-bàn Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ Ai Luyến kinh. Nam-mô Ca-diếp Phó Phật Niết-bàn kinh. Nam-mô Phật Diệt Độ Hậu Quan Liễm Táng Tống kinh. Nam-mô Quán Chư Phật kinh. Nam-mô La Vân Nhẫn Nhục kinh. Nam-mô Xuất Gia Duyên kinh. Nam-mô Tam Phẩm Đệ Tử kinh. Nam-mô Tứ Bối kinh. Nam-mô Kiến Chánh kinh. Nam-mô Ha Điêu A-na-hàm kinh. Nam-mô Ngũ Vô Phản Phục kinh. Nam-mô A-hàm Chánh Hạnh kinh. Nam-mô Ngũ Khủng Bố Thế kinh. Nam-mô Đại Ngư Sự kinh. Nam-mô Tần-đa-hòa-đa-kỳ kinh. Nam-mô Phạm Ma Nan Quốc Vương kinh. Nam-mô Ma-ha Ca-diếp Độ Bần Mẫu kinh. Nam-mô Trung Tâm kinh. Nam-mô Long Vương Huynh Đệ kinh.

Nam-mô Hàng Long Vương kinh.

Đảnh lễ các Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Quang Minh Ý Bồ-tát. Nam-mô Thiện Kiến Bồ-tát. Nam-mô Bất Thủ Chư Pháp Bồ-tát. Nam-mô Chuyển Nữ Căn Bồ-tát. Nam-mô Tư Duy Đại Bi Bồ-tát. Nam-mô Bảo Cái Sơn Bồ-tát. Nammô Vân Sơn Hống Thanh Bồ-tát. Nam-mô La Võng Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Bảo Tạng Bồ-tát. Nam-mô Pháp Kê-đâu Bồ-tát. Nam-mô Nhật Kê-đâu Bồ-tát. Nam-mô Vô Biên Kê-đâu Bồ-tát. Nammô Vô Cấu Tạng Bồ-tát. Nam-mô Sơn Phong Bồ-tát. Nam-mô Sơn Phong Trụ Trì Bồ-tát. Nam-mô Tu-di Sơn Đăng Vương Bồ-tát. Nammô Tu-di Tràng Bồ-tát. Nam-mô Tu-di Sơn Thanh Bồ-tát. Nam-mô Di-lưu Vương Bồ-tát. Nam-mô Bảo Trượng Bồ-tát. Nam-mô Bảo Thikhí Bồ-tát. Nam-mô Bảo Lai Bồ-tát. Nam-mô Bảo Thiên Bồ-tát. Nam-mô Pháp Lạc Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Bồ-tát. Nam-mô Sơn Tướng Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Kim Trang Nghiêm Quang Minh Bồ-tát. Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Quang Bồ-tát. Nam-mô Bảo Kế Bồ-tát. Nam-mô Thiên Cát Bồ-tát. Nam-mô Bách Quang Bồ-tát. Nam-mô Hỏa Quang Bồ-tát. Nam-mô Tinh Tú Vị Bồ-tát. Nam-mô Thường Bi Khấp Bồ-tát. Nam-mô Quang Minh Thắng Bồ-tát. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tự Tại Bồ-tát. Nammô Bảo Luân Bồ-tát. Nam-mô Bảo Cự Bồ-tát. Nam-mô Bất Không Phấn Tấn Bồ-tát. Nam-mô Vân Quang Minh Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát trong mười phương như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô Cát-sa Bích-chi-phật. Nam-mô Ưu-bà-cát-sa Bích-chiphật. Nam-mô Đoạn Hữu Bích-chi-phật. Nam-mô Ưu-bà-chi-la Bíchchi-phật. Nam-mô Đoạn Ái Bích-chi-phật. Nam-mô Thi-ba-la Bíchchi-phật. Nam-mô Chuyển Giác Bích-chi-phật. Nam-mô Khử Cấu Bích-chi-phật. Nam-mô Cao Khứ Bích-chi-phật. Nam-mô A-tất-đa Bích-chi-phật. Nam-mô Vô Lậu Bích-chi-phật. Nam-mô Kiêu Mạn Bích-chi-phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên Bích-chi-phật như thế.

Đảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối.

Chúng con sám hối nghiệp trộm cắp. Trong kinh có dạy: “Vật thuộc về người nào thì người đó giữ. Dù cho vật đó chỉ là một lá rau, cọng cỏ, không cho thì không được lấy, huống chi là trộm cắp” Nhưng vì chúng sinh chỉ thấy lợi trong hiện tại nên lấy một cách trái đạo. Vì vậy, kinh dạy: “Tội trộm cắp có thể khiến chúng sinh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ chịu khổ vô cùng. Nếu đầu thai trong loài súc sinh phải chịu thân trâu, ngựa, la, cừu, lạc đà… đem thân và sức lực của mình để trả nợ kiếp trước cho người. Nếu được làm người thì phải làm tôi tớ cho kẻ khác, áo không đủ che thân, cơm ăn không đủ bữa, bần cùng khốn khổ, lẽ sống của con người hầu như không còn gì.”

Tội trộm cắp lại có quả báo khổ như thế. Ngày nay, chúng con chí thành quy y Phật:

Nam-mô Đông phương Hoại Chư Phiền Não Phật.

Nam-mô Nam phương Diệu Âm Tự Tại Phật.

Nam-mô Tây phương Đại Vân Quang Phật.

Nam-mô Bắc phương Vân Tự Tại Vương Phật.

Nam-mô Đông nam phương Vô Duyên Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Tây nam phương Quá Chư Ma Giới Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Kiến Vô Khủng Cụ Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Nhất Thiết Đức Nghiêm Phật.

Nam-mô Thượng phương Liên Hoa Tạng Quang Phật.

Nam-mô Hạ phương Diệu Thiện Trụ Vương Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận hư không thế giới trong mười phương như vậy.

Lại từ vô thủy đến nay, chúng con hoặc dùng dao để cưỡng đoạt ăn cắp tiền của, báu vật của người khác, hoặc tự mình đến bức hiếp lấy, hoặc ỷ vào chức quyền, hoặc dựa vào thế lực, dùng kềm to, kẹp lớn chèn ép oan người lương thiện, hoặc nhận tiền đưa đút lót của bọn gian tà, tra tấn người ngay, buộc họ phải làm điều sai trái. Vì những nguyên nhân ấy khiến họ rơi vào lưới pháp luật. Hoặc nhận tiền của kẻ dưới dung túng họ làm bậy, hoặc lấy của công làm lợi riêng, lấy của riêng làm lợi công, làm tổn hại người kia để thu lợi cho người này, làm lợi người kia để làm hại người này, hoặc lấy bớt của kẻ khác làm lợi cho mình. Miệng hay nói bố thí mà tâm bỏn sẻn, ăn cắp thuế ruộng, thuế chợ, trốn thuế đò ải, bớt của công để dùng vào việc riêng, hay cất giấu để mất. Những tội như thế là vô lượng , vô biên, ngày nay chúng con hổ thẹn quy mạng sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc là vật của Phật, Pháp, Tăng không cho mà lấy, hoặc vật thuộc về kinh tượng, hoặc vật để cất chùa, xây tháp, hoặc vật để cung dường Thường trụ Tăng hay Chiêu đề Tăng mà trộm cắp, lấy nhầm, cậy thế lực không trả lại; hoặc tự mình vay mượn, cho người khác vay mượn, đổi chác mà lại quên; hoặc đem của Tam bảo dùng không phải chỗ, tieu xài lãng phí; hoặc lấy vật của chúng Tăng như thóc, gạo, củi, muối, đậu, tương, dấm, rau, dưa, hoa, quả, tiền, vải, tre, gỗ, lụa là, phướn lọng, hương hoa, dầu đèn tự tung tự tác cứ dùng hay cho người khác dùng; hoặc hứa cúng cho Tam bảo rồi lại lừa gạt không cúng; hoặc trích hoa quả cúng Phật, hay dùng đồ chúng Tăng, hoặc lấy của Tam bảo làm riêng cho mình. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con hổ thẹn phát lồ sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc chỗ qua lại bạn bè, sư Tăng đồng học, hay cha mẹ anh em bà con quyến thuộc cùng ở chung thứ gì cũng đều dùng chung mà lại lừa dối gạt gẫm nhau; hoặc đối với xóm giềng gần gũi lại dời rào, xê tường, xâm lấn đất người khác; đổi mốc, thay nêu, cướp giật tiền của, chiếm đoạt ruộng vườn; mượn tiếng công để làm lợi riêng, sang đoạt hàng quán, rẫy nương của người. Những tội như thế là vô lượng, vô bien, ngày nay chúng con phát lồ sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc buôn bán đổi chác, lập quán bán hàng hóa, đồ vật, lại dùng cân non, đấu nhỏ, giảm bớt thước tấc, lường gạt dối cân lạng, lường gạt từng ly từng ty, đem của xấu đổi của tốt, đem túi ngắn đổi túi dài, giả dối trăm điều để mong cầu chút lợi. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con hổ thẹn quy mạng sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc khoét vách đào tường, chận đường cướp đoạt; hoặc trốn nợ, tham nhũng của cải, mắc nợ trái hẹn, bề ngoài lừa dối để trong bụng mưu toan; hoặc cướp giật trái đạo đồ vật của quỷ thần, cầm thú, chúng sinh; hoặc bói quẻ, xem tướng để gạt gẫm lấy tài sản của người. Như vậy, cho đến cầu lợi một cách vô đạo, mong muốn một cách xấu xa không bao giờ biết đủ. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, không thể nói hết. Ngày nay chúng con chí thành hướng về chư Phật, tôn Pháp và Thánh tăng trong mười phương quy mạng sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội trộm cắp ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được ngọc báu như ý, thường xuất hiện bảy thứ châu báu, y phục cực đẹp, đồ ăn đủ vị, các thứ thuốc men, tùy ý muốn vật gì đều có vật ấy. Con xin nguyện cho tất cả chúng sinh không ai còn nghĩ đến chuyện trộm cắp, ít ham muốn, biết vừa đủ, không đắm nhiễm, thường ưa thích bố thí, thực hành hạnh cứu độ, bỏ đầu, mắt, tủy, não như vứt đờm dãi để mong thành tựu Bố thí Ba-la-mật.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bồ-tát Bảo Đạt lại đi vào địa ngục Thiết sàng. Sao gọi là địa ngục Thiết sàng? Địa ngục này có chu vi khoảng năm mươi do-tuần, xung quang có thành sắt, trên có lưới sắt che phủ với ngọn lửa dữ bốc cháy trong khắp địa ngục và có những quả cầu gai bằng sắt rải khắp trên mặt đất, bốn phía đều có khói lửa bốc cháy dữ dội. Trong địa ngục ấy có chiếc giường sắt, trên đặt những lưỡi dao sắc bén, lửa từ cây dao phụt cháy hừng hực. Ở trong cửa phía Đông có bảy trăm Sa-môn, chỉ tay kêu trời: “Đau khổ thay! Nay tôi bị tội gì mà phải vào chốn này?” Họ quằn quại lớn tiếng kêu gào. La-sát Mã Đầu nắm cây chĩa ba sắt đâm từ sau lưng xuyên qua xương sống, xốc ném lên trên giường sắt, dao nhọn dựng đứng đâm đầy lưng và bụng. Ngàn vạn lần chết đi sống lại, một ngày một đêm chịu vô lượng tội.

Sau khi ra khỏi địa ngục, được sinh làm người thì sáu căn không đầy đủ.

Bồ-tát Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những Sa-môn này tạo hành nghiệp gì phải chịu tội như thế?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Những Sa-môn này đã thọ giới thanh tịnh của Đức Phật, nhưng không cầu trong vị lai giác ngộ đạo Vô thượng, chỉ giữ lấy danh tiếng, lợi dưỡng trong hiện tại. Thân phạm bốn trọng tội và tam vạn oai nghi, tham cầu của đàn na tín thí, như lửa gặp cỏ không bao giờ biết đủ. Ngồi trên giường tòa của người không đúng pháp, cùng ngủ chung với bạch y như người thế tục, ngồi trên chỗ thờ Phật, bước lên chỗ thầy ngồi và nằm dưới tượng bóng thầy. Vì nhân duyên ấy nên bị đọa vào địa ngục này.

Bồ-tát Bảo Đạt nghe rồi thương khóc nói kệ:

Lạ thay! Quá hy hữu
Giải thoát mà không thoát
Thật không thể tưởng tượng!
Trời tuệ rơi xuống biển.
Đã được môn giải thoát
Rồi lại bị trói buộc.

 

Print Friendly, PDF & Email