KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 05

Nam-mô Vô Úy thế giới Phổ Thắng Như Lai. Nam-mô Thập Phương Danh Xưng thế giới Trí Xưng Như Lai. Nam-mô Địa thế giới Sơn Vương Như Lai. Nam-mô Địa Công Đức thế giới Ba-đầu-ma Luân Cảnh Giới Thắng Vương Như Lai. Nam-mô Nhiên Đăng Luân thế giới Thiện Trụ Như Lai. Nam-mô Phổ Trang Nghiêm thế giới Đại Trang Nghiêm Phật Cảnh Giới Như Lai. Nam-mô Ỷ thế giới Tác Nhất Thiết Công Đức Như Lai. Nam-mô Hoan Hỷ thế giới Tất Cánh Thành Tựu Phật Bảo Công Đức Như Lai. Nam-mô Tinh Tú Hành thế giới Trí Thượng Thắng Như Lai. Nam-mô Cái Hành Trang Nghiêm thế giới Trí Khởi Quang Minh Oai Đức Vương Thắng Như Lai. Nam-mô Bađầu-ma thế giới Ba-đầu-ma Sinh Vương Như Lai.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như thế.

Nam-mô Pháp Cảnh Giới Tự Tại Phật. Nam-mô Nguyệt Trung Quang Minh Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô A-di-đà Quang Minh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Sơn Phật. Nam-mô Ba-đầuma Sinh Thắng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Trí Tuệ Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như thế.

Nam-mô Vô Úy Tác Vương Phật. Nam-mô Công Đức Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Vô Lượng Công Đức Tác Phật. Nam-mô Công Đức Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Cự Trụ Trì Phật. Nammô Bảo Thượng Thắng Phật. Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như thế.

Nam-mô Thượng Vương Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Di-lưu Phật. Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. Nam-mô Bảo Sơn Phật. Nam-mô Chủng Chủng Bảo Câu-tô-ma Hoa Phật. Nam-mô Thắng Chúng Phật. Nam-mô Vô Trần Ly Trần Phóng Phát Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như thế.

Nam-mô Bất Túc Phát Tu Hành Phật. Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật. Nam-mô Bảo Xa Phật. Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Thành Tựu Phật. Nam-mô Phóng Cái Phật. Nam-mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam-mô Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Tịnh Thắng Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như thế.

Nam-mô Vô Lượng Chúng Phật. Nam-mô Thượng Thủ Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Phá Tán Nhất Thiết Chư Thú Phật. Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Nghi Phật. Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật. Nam-mô Tất Cánh Đắc Vô Biên Công Đức Phật. Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật. Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như thế:

Nam-mô Vô Chướng Ngại Phát Tu Phật. Nam-mô Vô Biên Phật. Nam-mô Bảo Di-lưu Phật. Nam-mô Nhật Nhiên Đăng Thượng Thắng Phật. Nam-mô Trí Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Ưu-bát-la Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Thập Phương Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Hiền Thắng Phật. Nam-mô Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Bảo Di-lưu Phật. Nam-mô Đại Tỳ-bà-thi Phật. Nam-mô Diệu Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Hoa Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như thế

Nam-mô Công Đức Nhất Vị Phật. Nam-mô Thập Phương Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Hiền Thắng Phật. Nam-mô Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Bảo Di-lưu Kiên Phật. Nam-mô Tỳ-bà-thi Phật. Nam-mô Minh Vương Phật. Nam-mô Thượng Thủ Phật. Nam-mô Vô Thượng Thủ Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như thế

Nam-mô Đại Long Phật. Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật. Nam-mô Hương Thắng Tràng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Ốc Phật.

Nam-mô Hương Tràng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nammô Vô Biên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Nguyệt Thượng Vương Phật. Nam-mô Thập Thượng Quang Minh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật. Nam-mô Kinh Bố Ba-đầu-ma Hoa Thành Tựu Thượng Vương Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như thế

Nam-mô Bảo Võng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. Nammô Hương Tượng Vương Phật. Nam-mô Dữ Nhất Thiết Lạc Phật. Nam-mô Thị Nhất Thiết Niệm Phật. Nam-mô Bất Không Thuyết Phật. Nam-mô Năng Diệt Nhất Thiết Bố Úy Phật. Nam-mô Bất Trụ Vương Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Dữ Nhất Thiết Chúng Sinh An Ẩn Lạc Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như thế

Nam-mô Quán Vô Lượng Cảnh Giới Phật. Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tu Hành Tràng Phật. Nam-mô Thành Tựu Kinh Bố Thắng Hoa Phật. Nam-mô Hiền Thắng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Đại Tướng Quân Phật. Nam-mô Thượng Thắng Cao Phật. Nam-mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như thế

Nam-mô Khả Y Phật. Nam-mô Vô Lượng Vô Biên Phật. Nammô Hương Di-lưu Phật. Nam-mô Nguyệt Luân Gian Vương Phật. Nam-mô Diệu Di-lưu Bảo Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Văn Dilưu Thiện Thắng Phật. Nam-mô Tịnh Thắng Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Vô Biên Công Đức Tác Phật. Nam-mô Oai Đức Sĩ Phật. Nam-mô Nguyện Thiện Tư Duy Thành Tựu Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật. Nam-mô Trí Thượng Phật. Nam-mô Tinh Tấn Tiên Phật. Nam-mô Trí Sơn Phật. Nam-mô Phương Tác Phật. Nam-mô Đại Hội Thượng Thủ Phật. Nam-mô Tối Thượng Thủ Phật. Nam-mô Trí Hộ Phật. Nam-mô Thượng Thắng Phật. Nam-mô Hiện Thị Chúng Sinh Cảnh Giới Vô Chướng Kiến Phật. Nam-mô Bất Thành Cảnh Giới Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật. Nam-mô Phát Quang Minh Vô Ngại Phật. Nam-mô Phật Ba-đầu-ma Thượng Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Quán Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Hiện Hình Phật. Nam-mô Thuyết Kiên Phật. Nam-mô Hoa Thanh Phật. Nam-mô Bađầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Hải Di-lưu Phật. Nam-mô Vô Cấu Tuệ Phật. Nam-mô Trí Họa Thành Tựu Phật. Nam-mô Tích Thắng Thượng Oai Đức Tịch Tịnh Phật. Nam-mô Ly Tham Cảnh Giới Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Thủ Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Công Đức Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Hiện Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Vô Úy Khứ Phật. Nam-mô Hương Phong Phật. Nam-mô Vô Đẳng Hương Quang Phật. Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Phật. Nam-mô Công Đức Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Vô Lượng Tần Tấn Cảnh Giới Di-lưu Tu Phật. Nam-mô Hương Thắng Di-lưu Phật. Nam-mô Vô Lượng Di-lưu Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Đắc Vô Úy Phật. Nam-mô Nguyệt Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Hỏa Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Thắng Tu Phật. Nam-mô Thắng Chúng Phật. Nam-mô Kim Cang Thành Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Trí Lực Xưng Phật. Nam-mô Vô Úy Thắng Phật. Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Kiên Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Di-lưu Vương Phật. Nam-mô Hư Không Di-lưu Bảo Thắng Phật. Nam-mô Hiền Thượng Thắng Phật. Nam-mô Phạm Hống Thanh Phật. Nam-mô Bảo Hoa Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Thắng Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bảo Cái Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Vô Biên Thắng Phật. Nam-mô Bất Không Thuyết Danh Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Úy Vương Phật.

Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật. Nam-mô Thường Đắc Tinh Tấn Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nammô Vô Biên Ý Hành Phật. Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật. Nammô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật. Nammô Kim Sắc Cảnh Giới Phật. Nam-mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật. Nam-mô Hư Không Thắng Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Phương Tác Phật. Nam-mô Diệu Di-lưu Phật. Nammô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Kim Cang Phật. Nam-mô Nhiên Cự Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như thế

Nam-mô Hỏa Tràng Phật. Nam-mô Hiền Vô Cấu Uy Đức Quang Phật. Nam-mô Trí Tích Phật. Nam-mô Xưng Lực Vương Phật. Nammô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Kiến Trí Phật. Nammô Ba-đầu-ma Diệu Thắng Phật. Nam-mô Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật. Nam-mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật. Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật. Nam-mô Câu-lưu-tôn Phật. Nam-mô Tràng Vương Phật. Nammô Ba-đầu-ma Công Đức Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Di-lặc Phật. Nam-mô Quang Minh Ba-đầu-ma Quang Phật. Nam-mô Thắng Vương Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật. Nam-mô Hải Tu-di Phật. Nam-mô Diệu Kiến Phật. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Bất Không Kiến Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật. Nam-mô Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Phân Biệt Tu Hành Phật. Nam-mo Vô Biên Quang Minh Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Nam Phương Bảo Phổ Tạng Phật. Nam-mô Vô Cấu Viễn Ly Cấu Giải Thoát Phật.

Quy mạng vô lượng, vô biên chư Phật như thế

Nam-mô Tây Phương Vô Lượng Hoa Phật. Nam-mô Vô Lượng Chiếu Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật. Nam-mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam-mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật. Nam-mô Vô Phổ Cái Phật. Nam-mô Cái Hành Phật. Nam-mô Bảo Cái Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Thiện Tinh Tú Phật. Nammô Quang Minh Luân Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Quang Minh Thượng Thắng Phật. Nam-mô Vô Biên Kiến Phật. Nam-mô Vô Thắng Phật. Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phấn Tấn Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật. Nam-mô Đại Vân Quang Minh Phật. Nam-mô La Võng Vương Phật. Nam-mô Thiện Đắc Bình Đẳng Quang Minh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Hoa Phật. Nam-mô Sơn Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật. Nam-mô Cao Quang Minh Phật. Nam-mô Hợp Tụ Phật. Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật. Nam-mô Đảnh Thắng Vương Phật. Nam-mô Bắc Phương Bất Không Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Bất Không Phấn Tấn Phật. Nam-mô Bất Không Cảnh Giới Phật. Nam-mô Bất Không Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Bảo Ta-la Vương Phật. Nam-mô Phổ Cái Vương Phật. Nam-mô Cái Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Chiên-đàn Ốc Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam-mô Quang Minh Luân Trang Nghiêm Lưu Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Thành Tựu Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Phật. Nam-mô Phật Hoa Thành Tựu Công Đức Phật. Nam-mô Thiện Trụ Tuệ Phật. Nam-mô Vô Lượng Bộ Phật. Nam-mô Bất Không Thắng Phật. Nam-mô Bảo Bộ Phật. Nam-mô Vô Biên Tu Hành Phật. Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam-mô Hư Không Luân Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Thanh Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Viễn Ly

Kinh Bố Mao Thụ Phật. Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Quán Trí Tuệ Khởi Hoa Phật. Nam-mô Hư Không Tịch Phật. Nam-mô Hư Không Thanh Phật. Nam-mô Hư Không Trang Nghiêm Thành Tựu Phật. Nam-mô Hạ Phương Đại Tự Tại Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Hữu Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Thiện Sinh Phật. Nam-mô Sư Tử Thắng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Sư Tử Hộ Phật. Nam-mô Sư Tử Giáp Phật. Nam-mô Thiện Trụ Sơn Vương Phật. Nam-mô Tịnh Di-lưu Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Bất Không Túc Bộ Phật. Nam-mô Hư Không Tượng Phật. Nam-mô Hương Thắng Phật. Nam-mô Hương Sơn Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Hương Tích Phật. Nam-mô Bảo Chúng Phật. Nam-mô Bảo Cao Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. Nam-mô Tịnh Di-lưu Phật. Nam-mô Kiên Vương Phật. Nam-mô Quang Minh Luân Phật. Nam-mô Hỏa Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Bất Không Quá Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phát Hành Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật. Nam-mô Hành Thắng Trụ Vương Phật. Nam-mô Thượng Phương Vô Lượng Cảnh Giới Phật. Nam-mô Thắng Vương Phật.

Nam-mô Tinh Tấn Thắng Phật. Nam-mô Đoạn Nghi Phật. Nam-mô Thiện Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Quang Minh Di-lưu Phật. Nam-mô Quang Minh Luân Phật. Nam-mô Xưng Quang Minh Phật. Nam-mô Cao Cái Phật. Nam-mô Hương Cái Phật. Nam-mô Bảo Cái Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Chiên-đàn Thắng Phật. Nam-mô Tu-di Tụ Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Kiên Cố Vương Phật. Nam-mô Tịnh Công Đức Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Phật. Nam-mô Thành tựu Tích Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nammô Sơn Vương Phật. Nam-mô Chuyển Nữ Căn Phật. Nam-mô Vô Lượng Hành Phật. Nam-mô Tối Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô La Võng Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Nhân Vương Phật. Nammô Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Nam-mô Đông nam Phương Quán Nhất Thiết Phật Hình Cảnh Như Lai Dĩ Vi Thượng Thủ Phật. Nam-mô Hoa Giác Phấn Tấn Phật. Nam-mô La Võng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Minh Hoa Phật. Nam-mô Bảo Kiên Cố Phật. Nam-mô Sơ Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Phật. Nam-mô Hoa Tích Phật. Nam-mô Thiên Thượng Quang Minh Phật. Nam-mô Bất Động Bộ Phật. Nam-mô Vô Lượng Tích Bộ Phật. Nam-mô Vô Lượng Nguyện Sanh Phật. Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật. Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật. Nam-mô Bất Định Nguyện Phật. Nam-mô Chuyển Thai Phật. Nam-mô Chuyển Chư Nạn Phật. Nam-mô Bất Hành Niệm Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Niệm Phật. Nammô Hư Không Phật. Nam-mô Hữu Thắng Phật.

Tiếp theo, kính lễ mười hai bộ loại Tôn Kinh Đại Tạng Pháp Luân:

Nam-mô Chánh Pháp Niệm Xứ kinh. Nam-mô Trung A Hàm kinh. Nam-mô Trường A Hàm kinh. Nam-mô Tạp A Hàm kinh. Nammô Hiền Ngu kinh. Nam-mô Khởi Thế kinh. Nam-mô Tạp Bảo Tạng kinh. Nam-mô Phổ Diệu kinh. Nam-mô Sinh kinh. Nam-mô Tu Hành Đạo Địa kinh. Nam-mô Ấm Trì Nhập kinh. Nam-mô Trung Bản Khởi kinh. Nam-mô Hưng Khởi Hạnh kinh. Nam-mô Đạt-ma-đa-la Thiền kinh. Nam-mô Nghĩa Túc kinh. Nam-mô Tỳ-da-bà Vấn kinh. Nam-mô Đại An Bàn kinh. Nam-mô Chuyển Pháp Luân kinh luận. Nam-mô Bảo Kế Bồ-tát Tứ Pháp kinh luận. Nam-mô Văn-thù-sư-lợi Vấn Bồtát kinh luận. Nam-mô Đại Trang Nghiêm luận. Nam-mô Phật Tánh luận. Nam-mô Đại Trượng Phu luận. Nam-mô Trung Biên luận. Nammô Hồi Tránh luận. Nam-mô Phật A-tỳ-đàm luận. Nam-mô Nghiệp Thành Tựu luận. Nam-mô Trung Luận. Nam-mô Thuận Trung luận. Nam-mô Bách Luận. Nam-mô Khởi Tín Luận. Nam-mô Tam Vô Tánh luận. Nam-mô Nhập Đại Thừa luận. Nam-mô Thành Thật luận. Nammô Thập Nhị Môn Hạnh luận. Nam-mô Thập Bát Không luận. Nammô Thật Tánh luận. Nam-mô Phương Tiện Tâm luận. Nam-mô Tư Trần luận. Nam-mô Giải Quyền luận. Nam-mô Duyên Sinh luận. Nam-mô Thập Nhị Nhân Duyên luận. Nam-mô Nhất Luân Lư Ca luận. Nam-mô Bách Tự luận. Nam-mô Phá Ngoại Đạo Niết-bàn luận. Nam-mô Phát Bồ-đề Tâm luận. Nam-mô Phật Bích Chi Nhân Duyên luận.

Kính lễ chư Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Trang Nghiêm Vương Bồ-tát. Nam-mô Quốc Độ Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Nhân-đà-la Võng Bồ-tát. Nam-mô Thiên Sơn Bồ-tát. Nam-mô Thiện Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Trụ Trì Thế Gian Thủ Bồ-tát. Nam-mô Đại Tướng Bồ-tát. Nam-mô Tịch Ý Bồ-tát. Nam-mô Tốc Hành Bồ-tát. Nam-mô Thiện Tý Bồ-tát. Nam-mô Sơn Phong Bồ-tát. Nam-mô Vô Đàm Vô Yết Bồ-tát. Nam-mô Thắng Nguyện Bồ-tát. Nam-mô Trang Nghiêm Tướng Tinh Tú Sơn Vương Bồ-tat. Nam-mô Lạc Thuyết Vô Trệ Bồ-tát. Nam-mô Vô Cấu Trí Bồtát. Nam-mô Sa-già-la Bồ-tát. Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Ưu Bồ-tát. Nam-mô Địa Tạng Bồ-tát. Nam-mô Phổ Hiên Bồ-tát. Nam-mô Pháp Hành Thành Tựu Bồ-tát. Nam-mô Thâm Hạn Bồ-tát. Nam-mô Thanh Tịnh Tam Luân Bồ-tát. Nam-mô Tịch Tịnh Tâm Bồ-tát. Nam-mô Vô Biên Công Đức Bồ-tát. Nam-mô Hư Không Bình Đẳng Trí Bồ-tát. Nam-mô Ba-đầu-ma Nhãn Bồ-tát. Nam-mô Kim Cang Tràng Bồ-tát.

Nam-mô Ba-đầu-ma Hoa Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Bảo Lộ Bồ-tát. Nam-mô Công Đức Vương Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Bồ-tát. Nam-mô Đoạn Chư Nghiêm Vương Bồ-tát. Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Thâm Thanh Bồ-tát. Nam-mô Diệu Cổ Thanh Bồ-tát. Nam-mô Ni-dân-đà-la Bồ-tát. Nam-mô Đại Tự Tại Bồtát. Nam-mô Chư Công Đức Thân Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên Đại Bồ-tát trong mười phương như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh:

Nam-mô Tùy Hỷ Bích-chi-phật. Nam-mô Thập Nhị Ba-la-đọa Bích-chi-phật. Nam-mô Thập Đồng Danh Bà La Bích-chi-phật. Nammô Hỏa Thân Bích-chi-phật. Nam-mô Đồng Bồ-đề Bích-chi-phật. Nam-mô Na-ha-nam Bích-chi-phật. Nam-mô Tâm Thượng Bích-chiphật. Nam-mô Phát Tịnh Bích-chi-phật. Nam-mô Thiện Khoái Bíchchi-phật. Nam-mô Vi-đà Bích-chi-phật

Quy mạng vô lượng, vô biên Bích-chi-phật như thế.

Đảnh lễ Tam bảo xong, tiep theo sám hối.

Chúng con đã sám hối chung tất cả các nghiệp, nay xin theo thứ tự sám hối riêng từng tội một. Những tội lỗi ấy hoặc chung hoặc riêng, hoặc thô hoặc tế, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc nói hoặc không nói, có từng phẩm loại, chúng con nguyện đều dứt hết.

Sám hối riêng từng tội: Trước hết sám hối ba nghiệp của thân, sau đó sám hối bốn nghiệp của miệng. Còn những nghiệp chướng khác, lần lượt xin cúi đầu sám hối tất cả.

Ba nghiệp của thân:

Một là giết hại: Như trong kinh đã nói: “Tha thứ cho kẻ khác như tha thứ mình, không nên giết hại đánh đập.” Tuy là loài cầm thú, nhưng cũng biết giữ gìn thân mạng và cũng sợ chết. Việc ấy cũng giống như mình đâu khác gì. Nếu suy xét kỹ thì những chúng sinh này từ vô thủy đến nay hoặc đã là cha mẹ, anh em, hoặc là bà con quyến thuộc của ta nhưng vì nhân duyên nghiệp báo, nên phải luân hồi trong sáu nẻo, ra vào đường sinh tử, thay đổi hình dạng không còn nhận biết được nhau. Nay chúng ta lại giết hại ăn thịt, thì làm đoạn dứt hạt giống từ bi. Vì thế, Đức Phật nói: “Giả sử ăn thức ăn dư thừa còn tưởng như người mẹ đói khát ăn thịt con, huống gì là ăn cá thịt.” Phật lại dạy: “Vì lợi giết chúng sinh, dùng tiền mua thịt cá, cả hai đều là nghiệp ác. Sau khi chết bị đọa vào địa ngục Khiêu oán.” Cho nên giết hại loài vật và lấy thịt ăn, tội sâu như sông biển, nặng như gò núi. Song từ vô thủy đến nay, chúng con không gặp được bạn lành nên mới tạo những nghiệp ấy. Trong kinh dạy: “Tội giết hại có thể khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ để chịu các khổ đau. Nếu đầu thai trong loài súc sinh phải chịu làm thân cọp, beo, chó sói, chim ưng, diều hâu, hoặc làm thân rắn độc, rết độc ôm lòng độc ác; hoặc làm thân hưu nai, thỏ, heo luôn luôn sợ hãi. Nếu được làm người thì mắc hai thứ quả báo: một là nhiều bệnh, hai là chết yểu.”

Sự giết hại loài vật ăn thịt đã gây biết bao quả báo ác như thế.

Ngày nay chúng con chí thành quy y Phật.

Nam-mô Đông phương Diệt Chư Bố Úy Phật.

Nam-mô Nam phương Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật.

Nam-mô Tây phương Giác Hoa Quang Phật.

Nam-mô Bắc phương Phát Công Đức Phật.

Nam-mô Đông nam phương Trù Chúng Hoặc Minh Phật.

Nam-mô Tây nam phương Vô Sinh Tự Tại Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Đại Thần Thông Vương Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Không Ly Cấu Tâm Phật.

Nam-mô Hạ phương Đồng Tượng Không Vô Phật.

Nam-mô Thượng phương Lưu Ly Tạng Thắng Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận thế giới hư không trong mười phương như thế.

Từ vô thủy đến nay, khi có tâm thức này, thường ôm lòng độc ác, không có tâm thương yêu, hoặc vì tham lam mà giết hại, hoặc do sân si và mạn mà giết hại, hoặc dùng phương tiện độc ác để giết hại, thề giết, nguyền giết, dùng bùa chú giết… hoặc phá hồ tháo nước, thiêu đốt núi rừng, ruộng vườn, săn bắn, thả chài giăng lưới, hoặc nhân lúc gió nổi phóng lửa, hoặc thả chim săn, chó săn làm não hại tất cả chúng sinh trong sáu đường. Những tội như thế là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con chí thành quy mạng sám hối.

Hoặc dùng cạm bẩy hầm hố, câu, kích, cung nỏ bắn giết những loài chim bay thú chạy; hoặc dùng lưới rập, thả câu để đơm bắt những loài dưới nước, làm cho tất cả những loài dưới nước, trên đất, trong hư không chẳng còn chỗ nào trốn núp. Hoặc nuôi gà, heo, trâu, dê, chó, ngỗng, vịt để tự mình giết ăn, hoặc mướn người làm thịt, khiến tiếng kêu bi thương của chúng chưa dứt mà lông cánh đã rơi rụng, mai vẩy tan nát, đầu một nơi, thân một ngả, xương thịt tiêu tan, lột, xé, mổ, cắt, đốt, thui, nấu, nướng đau đớn biết chừng nào.

Than ôi! Ỷ sức mạnh giết hại loài vô tội ăn thịt, chỉ sướng miệng một lúc, được một chút vị ngon, không qua ba tất lưỡi mà phải mang lấy tội lỗi đời đời kiếp kiếp. Những tội báo như thế, ngày nay chúng con chí thành quy mạng sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, hoặc khởi binh đánh nhau, giao tranh nơi chiến trường, hai bên giáp mặt, giết hại lẫn nhau; hoặc tự mình giết, hoặc sai người giết, hoặc nghe ai giết sinh tâm vui mừng; hoặc tập làm nghề mổ heo, bò, đi làm thịt mướn, xẻ nấu thân mạng loài vật, gây nhiều việc bất nhẫn; hoặc giận dữ khua mác, múa đao, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc xô xuống hầm hố, hoặc nhận chìm dưới nước, hoặc lấp hang phá ổ, hoặc lấy đất đá ngăn chận, hoặc dùng xe, ngựa lăn cán chà đạp tất cả chúng sinh. Những tội như thế là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con chí thành quy mạng sám hối.

Từ vô thủy đến nay, hoặc tưới tẩm ruộng vườn, phá thai, vứt con, đập trứng, phá ổ, dùng thuốc độc, trùng độc giết hại chúng sinh; hoặc khai khẩn đất đai, trồng cây làm ruộng vườn, nuôi tằm, ươm kén, nuôi mèo để bắt chuột, giết hại càng nhiều; hoặc đập đuổi ruồi muỗi, cắn giết chí rận, ve, bò cạp, kiến, ong, con mọt, bò chét; hoặc đốt rác nhơ bẩn, khai phá sông ngòi, ao rãnh, giết hại loài vật oan uổng; hoặc ăn trái cây, dùng thóc gạo, nước, rau dưa phải giết chúng sinh; hoặc đốt củi, thắp đèn thiêu chết các loài côn trùng; hoặc lấy tương dấm không khuấy động trên mặt, hoặc đổ nước sôi làm chết sâu kiến. Cho đến trong khi đi, đứng, nằm, ngồi cũng thường giết hại những chúng sinh nhỏ bé bay trên không trung hay bám dưới đất. Chúng con là phàm phu, tâm thức tối tăm, không hay không biết mới phạm phải các tội như thế, hôm nay phát lồ quy mạng sám hối.

Lại từ vô thủy đến nay, đối với chúng sinh, hoặc dùng roi, gậy, gông cùm, xiềng xích; hoặc dùng kềm kẹp, tra khảo, đánh đập, xô đạp; hoặc dùng dây trói, giam cầm, tuyệt hẳn gạo nước, dùng những cách độc ác làm đau khổ chúng sinh. Ngày nay, chúng con hướng về mười phương chư Phật, tôn Pháp và Thánh chúng quy mạng sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội giết hại ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được thân hình bền chắc như kim cương, tuổi thọ vô cùng, vĩnh viễn xa lìa oán thù, không còn ý tưởng giết hại, đối với chúng sinh coi như con ruột. Nếu thấy người gặp hoạn nạn nguy cấp, không tiếc thân mạng tìm phương tiện cứu giúp để họ được thoát khỏi, rồi sau đó mới đem chánh pháp vi diệu thuyết giảng cho họ. Và khiến cho chúng sinh khi thấy hình bóng đều được an vui, nghe tên tuổi liền hết sợ hãi.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bồ-tát Bảo Đạt lại đi vào địa ngục Lưu hỏa. Sao gọi là địa ngục Lưu hỏa? Địa ngục ấy có chu vi khoảng hai trăm do-tuần, xung quanh có thành sắt và trên có lưới sắt che phủ với ngọn lửa dữ phụt cháy hừng hực. Trong địa ngục, những quả cầu gai bằng sắt rải khắp trên đất, có dòng lửa và khói bốc cháy ngùn ngụt. Ở trong cửa phía Tây có sáu trăm tội nhân lớn tiếng kêu gào, khắp thân có lửa bốc cháy dữ dội. Những tội nhân Sa-môn này kêu: Nay tôi bị tội gì mà phải ở chốn này? Họ kêu gào xong, nhảy nhót ngã lăn trên đất, không đứng dậy được nữa. La-sát Mã Đầu dùng tay tát vào tai, miệng, mắt thì lửa phụt ra, và cầm dao sắc chém trên đầu. Lại có chó đói đến ăn thịt, có quỷ đói đến uống máu tội nhân, có quạ bay đến móc tủy ăn. La-sát Mã Đầu nắm tay tội nhân kéo liệng vào trong lửa, khi ấy dòng lửa chảy tràn khắp thân, đốt rụi tội nhân. Một ngày một đêm chịu vô số tội, ngàn vạn lần chết đi sống lại.

Bồ-tát Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những Sa-môn này vì nguyên nhân nào phải chịu tội như thế?

Đáp:

–Những Sa-môn này đã thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không thọ trì thanh tịnh, lại nhận tăm xỉa răng, đồ súc miệng và nước thơm tắm rửa, đi du hành trong nhân gian, bưng bát khất thực. Họ trông giống Sa-môn nhưng lại không biết hổ thẹn. Vì nhân duyên ấy nên đọa vào địa ngục này.

Bồ-tát Bảo Đạt nghe rồi, thương xót khóc lóc nói kệ:

Vì sao không trói buộc
Lại vào chốn giam cầm
Sao muốn thoát sinh tử
Lại vào ba đường ác.
Vì sao gặp cây nổi
Thấy sáng trở lại tối
Vì sao thổi lửa tắt
Bỗng nhiên lửa phụt cháy.
Tịnh hạnh giải thoát người
Nay chịu khổ đau lớn.

Bồ-tát Bảo Đạt nói kệ rồi ra đi.

 

Print Friendly, PDF & Email