SỐ 193
PHẬT BỔN HẠNH KINH
(PHẬT BỔN HẠNH TÁN TRUYỆN)

Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Thích Bảo Vân ở Kinh châu.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.

 

QUYỂN 4

Phẩm 17: ĐỘ NĂM TỲ-KHEO

Kính thuận Đức Phật
Ý không sai biệt
Ta thương các thầy
Khiến lìa tội lỗi.
Phật ở cõi thế
Ban rải điều lành
Tâm Từ bình đẳng
Giống như con đỏ
Kia có khinh mạn
Những người hầu thầy
Người ấy chịu tội
Như trái lời cha.
Bấy giờ, năm người
Đồng thanh nói rằng:
“Tu hành khổ nhọc
Còn không chế lòng
Tìm an, lui sụt
Buông lung các căn
Do đâu đắc đạo?
Xin giải tỏ tường
Cũng như có kẻ
Ép cát tìm dầu
Không bao giờ được
Tốn sức uổng công,
Như vắt sữa trâu
Bỏ vú, vắt sừng
Hành động lạ đó
Chẳng được sữa đâu!
Nhân ánh đèn sáng
Xua tan tối tăm
Chẳng dùng nước mài
Làm sao dao bén
Ngu si tăm tối
Quá dày như thế
Dùng đèn trí tuệ
Sao trừ được đây!
Giống như lửa mạnh
Được gió thổi lên
Đốt cháy củi khô
Không bao giờ tắt”.
Người tâm buông lung
Mê đắm sáu dục
Hạnh nhơ trần lao
Không thể tổn diệt
Lửa hừng tuy tắt
Còn lại chút tàn
Cũng không hề bỏ
Tánh cháy của nó
Ý tuy tinh vi
Còn có dư thức
Biết hữu, biết khổ
Mới rõ đế này
Nên cầu vô sinh
Không già, không bệnh
Lại không có chết
Đất, nước, gió, lửa
Không trước, không sau
Không giữa, không lay
Nghĩ tìm chỗ này
Biết diệt, vượt khổ
Tám đường Hiền thánh
Có thể đến được
Cho nên đạo giác
Và các phương tiện,
Không thể biết rõ
Tám đường Thánh hiền
Nên mê cõi thế
Điên đảo xoay vần.
Phải biết khổ đó
Tuần tự tu hành
Trước dứt gốc khổ
Dục ân ái buộc
Thêm siêng tu tập
Tám đường Hiền thánh,
Phải dùng Nê-hoàn
Vắng lặng làm chứng
Nên giác ngộ khổ
Dứt đắm ái dục
Lấy diệt làm chứng.
Người tu đường Thánh
Nhân đó lập hạnh
Việc ấy đủ thành
Bấy giờ Ta sẽ
Mắt nhìn suốt thông
Thấu đạt bốn Đế
Đem bốn Đế này
Vì năm người ấy
Tâm minh mở bày
Dùng chày Kim cang
Trí tuệ chánh pháp
Đập núi trần lao
Của năm vị ấy.
Ước tính lúc mới
Rõ chánh pháp đế
Tám muôn vị trời
Liền được giải thoát
Trời, Rồng, Thần, Quỷ
Trên đất đều khen
Quay bánh xe pháp
Sao quá nhanh thế
Khéo tu giới cấm
Cắc căn quá dày
Điều khiến vắng lặng
Vòng khắp không chừa
Siêng năng chí niệm
Tụ tại trung ương
Vì trời, người quay
Bánh xe chưa quay
Tiếng quỷ thần khen
Lên đến cõi trời
Khắp cùng cõi trời
Cho đến cung Phạm
Chư Thiên đều được
Nghe âm thanh ấy
Nhân đó phát tâm
Đi đến chỗ Phật.
Lúc sắp bắt đầu
Quay bánh xe pháp
Trời, Rồng, Người, Quỷ
Thần biển đều mừng
Liền mưa hoa trời
Không thể kể xiết
Chúng sinh được nhờ
Từ khổ được an.
Trời Phạm thỉnh Phật
Quay bánh xe pháp
Chúng sinh được độ
Đến nay không dứt
Các phước báo ấy
Đều quy Phạm thiên
Nên đã được hiệu
“Phước Phạm” bậc nhất.
Lúc bắt đầu quay
Bánh xe chánh pháp
Phật dùng cam lộ
Cho năm người uống
Nguyện cho chúng sinh
Mau quay bánh xe
Như Phật Thế Tôn
Nói pháp độ người.


Phẩm 18: ĐỘ BẢO XƯNG

Đã lâu vô số kiếp
Chứa nhóm được gốc lành
Điều nguyện xưa được thành
Trước trao cho năm người
Giống như việc thờ lửa
Được dầu càng cháy mạnh
Lửa Phật còn vượt hơn
Ánh sáng soi cùng khắp.
Ra khỏi vực năm đường
Liền hóa độ năm người
Trước cùng năm Sa-môn
Đức lực thắng năm căn
Phật như trăng tròn hiện
Cùng với các đệ tử
Như năm ngôi sao sáng
Cùng vầng trăng ngao du.
Ở thành Ba-la-nại
Có con Đại trưởng giả
Tánh nhân từ thương xót
Tên gọi là Bảo Xưng
Nhà ở như cung trời
Người hầu như Thiên nữ
Kỹ nhạc ngừng giây lát
Xưng và các cô ngủ
Phước đời trước theo đến
Được uống thuốc cam lộ,
Đời trước thấy thây chết
Từ bi trong khoảnh khắc
Việc thiện xưa theo đến
Buồn bã, tỉnh ngủ ra
Thấy các cô như chết
Nhà ở như gò mả
Lòng chàng buồn thê thảm
Giơ tay buồn than rằng:
“Nay ta gặp ách nạn
Sống trong khổ hoạn lớn
Tự nhiên sinh tâm lành
Chỉ an vui vô vi
Dục lạc khó giữ lâu
Vui mừng tan phút chốc
Theo đường nào chạy trốn
Tự náu thân ở đâu?
Không gặp lửa vô thường
Nơi không có sợ hãi
Ở đời, ai đáng nương?
Ta phải nương vào đâu
Ai sẽ được cứu vớt
Từ bùn sâu ái dục?”
Bấy giờ bỏ ái dục
Từ từ rời giường báu
Rồi mang giầy báu sang
Giá trị trăm ngàn lượng
Cửa nhà và cửa thành
Nửa đêm tự nhiên mở
Sáng tỏ như ban ngày.
Lòng kia thấy ngờ vực
Các trời ở trên không
Từ ái nói khuyến khích:
“Ngài mạnh dạn đến mau
Chớ chậm chạp trễ nãi
Cách nay không xa đâu
Phật, Bậc Thầy thế gian
Đang đứng đợi chờ nhau
Như trâu mẹ tìm nghé
Nay Ngài sẽ xây dựng
Được lợi lớn vô cực.
Dâm dục như bầy cá
Lướt trong sóng mê hoặc
Để vượt lên tinh tấn
Lên bè cây bậc nhất
Vượt qua các biển khổ
Ắt hẹn ở hôm nay.”
Lúc ấy chàng Bảo Xưng
Bùi ngùi khóc cất bước
Xa đưa tay hướng Phật
Cất tiếng buồn than rằng:
“Thưa Ngài con hôm nay,
Khốn khổ già, bệnh, chết
Xin cho con quy y
Giúp con khỏi khổ ấy.”
Phật dùng tiếng Phạm âm
Mềm dịu từ xa gọi:
“Ở nơi này có chỗ
An tĩnh không khổ hoạn
Có tám đường Hiền thánh
Vắng lặng rất thanh tịnh
Hãy mau đến chỗ Ta
Ta làm chỗ quy y”.
Bảo Xưng nghe lời này
Lòng tràn đầy mừng rỡ
Như gặp nắng sớm mai
Đắm mình trong ao sạch
Theo tiếng đến chỗ Phật
Cúi lạy dưới chân Phật,
Ví như cây hoa mầu
Bị gió mạnh thổi ngã
Thân trang sức anh lạc
Tâm thản nhiên không đắm
Túc phước nay đến rồi
Rốt ráo chứng La-hán.
Phật biết lòng Bảo Xưng
Trong thẹn thân anh lạc
Việc Sa-môn đều thành
Nhân đó bảo ông ấy:
“Trang sức trong thuần thiện
Bậc nhất thắng các căn
Đó gọi thành pháp Ta
Chẳng cần nhờ ngoại phục
Có nội tâm ngay thẳng
Trong ngoài thuận tương ứng
Cửa đạo đã mở rộng
Không thể cậy ăn mặc”.
Nhờ công đức Bảo Xưng
Bốn người bạn được độ
Mãn Thành cùng Vô Cơ
Ngưu Tư và Thiện Dữ
Giúp năm mươi đồng tử
Được độ thoát các khổ.
Đầu tiên bên Thế Tôn
Có sáu mươi La-hán.
Phật dùng tiếng Phạm thiên
Bảo các đệ tử rằng:
“Các ngươi đã thoát khổ
Được yên ổn mát mẻ
Chúng sinh chìm ái dục
Chịu khổ đáng thương xót
Các ngươi phải thương xót
Đi các nơi hóa độ.”
Phân bố, sai môn đồ
Rồi một mình bước đi
Bèn đến đầm Dã tượng
Nhân đó tìm chỗ nghỉ
Hiện thần quang sáng ngời
Hàng phục rồng độc hại
Hiện thần túc biến hóa
Các thứ đẹp kỳ lạ.
Phật đã hết kiêu mạn
Lại hóa các kiêu mạn
Đầu tiên độ Ca-diếp
Người ở đầm Dã tượng,
Sau đó thứ lớp độ
Độ hai em Ca-diếp
Môn đồ ba vị đây
Ngàn người thành Vô trước.
Phật cùng ba vị ấy
Công đức thật vòi vọi
Phép tắc và tuệ thí
Cấm giới, oai nghi tốt
Ngàn đệ tử theo chân
Gọi Thầy trong các thầy,
Thương xót vua Ma-kiệt
Đi đến thành Vương xá
Có người túc đức đang
Thống lĩnh nước Ma-kiệt
Dùng thiện ngự ngôi vua
Đức lành hơn chúng sinh
Nghe Phật, Bậc Đại Thánh
Đến trong đất nước này
Nghe liền sinh vui mừng
Nghiêm chỉnh đi đón Phật
Vua đích thân tự ra
Cùng rất đông quân lính.
Dung nghi vua Bình-sa
Khác hơn trong các vua
Như Đế Thích, các trời
Đều ra khỏi cung trời
Nghiêm oai nghi dẫn đường
Khi đến gặp trời Phạm,
Cùng các vị trọng thần
Mới vừa ra khỏi thành
Giữ đúng theo oai nghi
Vua Chuyển luân ra ngoài
Cùng bề tôi ra đi
Trước sau đều dẫn đường
Nghiêm sức hơn thế gian
Nhiệm mầu không gì sánh
Voi, ngựa, xe, tùy tùng
Tiếng vang đến tận mây.
Phụ nữ ra đường xem
Phục sức như chói sáng
Ra khỏi các cửa thành
Ngã tư đường tắc nghẽn
Như các hang trên non
Nước mưa thu tuôn chảy.
Bậc hùng trong các vua
Đi gần đến chỗ Phật
Phật phóng ánh sáng vàng
Chiếu sáng giữa các cây
Bằng oai thần Thế Tôn
Khiến đầm sáng sắc vàng
Vua ngạc nhiên vui mừng
Quay bảo vị quan hầu:
“Nghe tiếng, nhìn sắc vàng
Nghi lễ rất tương ứng
Ta nhìn ngắm kỹ càng
Quả thật vật báu mầu
Là biển cả trí tuệ
Kho báu các điềm lành
Xa ngắm trông hình dung
Phật hiện bày tướng lành”
Vua không kiềm vui mừng
Liền bước xuống xe báu
Như nhật ra khỏi mây
Lặn xuống ở non Tây
Năm uy nghi bỏ hết;
Vua bước đến chỗ Phật
Năm vóc lễ dưới chân
Thật hết lòng cung kính
Chắp tay ngước nhìn Phật
Ý nhiệm mầu không chán
Tâm mừng kính vô lượng
Toàn thân đều nổi ốc
Lễ xong về chỗ ngồi
Nhất tâm nhìn kỹ Phật
Hình dung càng đẹp hơn
Giống như núi Tu-di
Ba lần tự xưng hiệu
Nhân đó bạch Phật rằng:
“Nay chiêm ngưỡng thân Phật
Lòng không hề biết chán
Phật ra đời kỳ lạ
Làm chỗ nương ba cõi
Nay vui mừng hớn hở
Tâm tình trụ an nhàn
Mau bỏ ngôi Thánh vương
Sớm tìm lấy chân đế
Được trời, người kính trọng
Thật đáng tuyên giáo pháp
Độ mình đến an tịnh
Chúng sinh nguyện tròn đầy
Nay lễ dưới chân Phật
Thân quy mạng Thế Tôn!”
Vua ngồi ở trước Phật
Lại tự kìm chế hơn
Dán mắt nhìn Đức Phật
Như ong hướng cây hoa
Chăm chăm không động nổi
Khao khát muốn nghe kinh.
Phật dùng tám thứ tiếng
Nói pháp rộng vua nghe:
“Các căn và tâm ý
Sáu tình duyên khởi sắc
Sinh diệt, không ngừng nghỉ
Giống như chùm bọt nước
Sự sinh diệt các căn
Vua nên biết cho kỹ.
Như gieo giống xuống đất
Chắc chắn sẽ nảy mầm
Mầm nào sinh giống ấy
Vua nên biết xét mầm
Bóng nào thì hình ấy
Các tình ý như thế
Sự điên đảo sinh tử
Tướng nhân duyên sinh diệt.”
Vua nghe pháp sâu ấy
Tâm liền sinh sợ hãi
Thoát khỏi vực sinh tử
Được mắt tuệ thanh tịnh.
Mười hai ngàn thị vệ
Đều mong được giải thoát
Trên tám vạn vị trời
Đều được thuốc cam lộ.
Bấy giờ Phật Thánh Sư
Dừng nghỉ khu vườn Trúc
Lòng thương xót chúng sinh
Ngày đêm phát ánh sáng.
Tỳ-kheo tên Mã Sư
Thuận oai nghi đứng dậy
Lên tiếng bạch Đức Phật
Muốn vào thành khất thực
Phật cho phép ra đi
Nếu chợt gặp dị học
Phải dùng kệ Tứ đế
Thứ lớp mà giải thích.
Nghe lời Thánh Sư dạy
Cung kính mà thực hành
Vì thân bốn đại này
Đi đến thành Vương xá
Tâm vắng lặng mà đi
Mắt nhìn không lìa trước.
Ngoại học rất thông minh
Tên gọi là Thọ Huấn
Thấy oai nghi đẹp lạ
Tâm cung kính đến hỏi:
“Qua oai nghi vắng lăng
Chỉ nêu bày ý ấy
Núi báu lạ nào đây?
Vì vị thầy trên hết
Ngài là viên ngọc gì
Từ núi nào mà ra?
Từ cây trí tuệ nào?
Chỉ hoa tươi xinh đẹp
Nhờ mặt trời nào đó
Nơi ánh sáng chiếu ra
Ao tuệ trong nào vậy
Bèn sinh phù dung ấy?
Thầy ngài dạy gì vậy
Là ai được chỉ bày?”.
“Có vua dòng Cam Giá
Con vua dòng họ Thích
Bỏ nhà tu thành Phật
Là Bậc Thầy thế gian
Ngài nên biết thầy tôi
Thầy trời, người, Thánh hiền
Tôi mới bắt đầu học
Tuổi đạo còn rất trẻ
Phật pháp thì sâu rộng
Nói ra rất tinh vi
Nay sẽ xin nói lại
Lời dạy của Bậc Thầy:
Hiểu khổ, biết gốc khổ
Lại biết khổ diệt trừ
Đó là đạo diệt khổ
Thánh Sư thường giảng nói.”
Ngài nghe bốn câu ấy
Tâm liền ngừng dứt ngay
Ưu-bà-thế lập tức
Được mắt tuệ thanh tịnh,
Nhân vì Mục-kiền-liên
Lại nói khắp bốn câu
Liền đó thấy dấu đạo
Đều đi đến chỗ Phật
Với năm trăm đồ chúng
Cúi đầu kính lễ Phật
Cất tiếng khen Sa-môn
Oai nghi liền đầy đủ.
Hai vị trước thấy đạo
Đều chứng quả La-hán
Một vị trí bậc nhất
Một vị giỏi thần thông
Hai vị hầu Thế Tôn
Như tả, hữu hai tay
Chung sức giúp Đức Phật
Như vua giỏi, tôi hay.
Có một người quý tộc
Tên là Lạc Thọ Sinh
Bỏ màu vàng đẹp đẽ
Cạo tóc mặc ca-sa
Nơi đồng hoang Đa tử
Thấy Phật bày bổn hạnh
Mới đầu được thấy Phật
Bậc Thầy Nhất Thiết Trí
Chắp tay để trên đỉnh
Xa cúi đầu lễ Phật:
“Phật là Thầy của ta
Ta là đệ tử Phật.”
Phật dùng tiếng trời Phạm
Từ tâm bảo ông rằng:
“Làng thay! Hiền minh sĩ
Vừa lúc gặp tốt lành”
Phật thuận theo bổn hạnh
Giảng nói pháp sâu mầu
Tiêu diệt nhóm trần lao
Tức thời được chứng quả.
Cùng ba đệ tử Thánh
Nhất thiết trí sáng ngời
Như đêm rằm trăng tỏ
Cùng ba sao sáng trời.
Vừa từ nước Xá-vệ
Phụng sứ đến Vương xá
Của báu ưa bố thí
Tên gọi là Tu-đạt
Vừa nghe đến danh Phật
Vui hớn hở vô cùng
Toàn thân đều nổi ốc
Đêm dài không ngủ được
Nửa đêm đến chỗ Phật
Liền đến được gặp Phật
Năm vóc lễ chân Phật
Lòng tràn đầy hân hoan.
“Ngươi vì ưa đạo pháp
Bỏ đi ngủ nghỉ ư?
Đêm vui đến chỗ Ta
Chắc chắn được báo tốt
Giữ giới và trí tuệ
Vinh dự sinh lên trời
Vết nhơ của dâm dục
Nói rộng ngần ấy pháp
Như tấm nỉ sạch đẹp
Nhuộm màu vào rất tươi”.
Khi trưởng giả Tu-đạt
Chịu vào ao Nê-hoàn
Phát nguyện lâu cầu Phật
Muốn Ngài sinh ra đời
Độ thoát chúng sinh khổ
Lời thệ nay đã trọn
Từ sinh tử khổ ách
Độ vô số chúng sinh
Dẫn đi đường bằng phẳng
Đến tận thành Nê-hoàn
Như điều sở nguyện ấy
Mỗi mỗi được theo ý.
Người được độ từ xưa
Đều uống vị cam lộ
Thảy đều được yên ổn
Chẳng rơi chốn nguy nan
Người nghe xong tu học
Sẽ vào thành Nê-hoàn.


Phẩm 19: QUẢNG ĐỘ

Một mình độ tất cả
Riêng là Thầy thế gian
Dẫn dắt cả trời, người
Hiệu Phật trời trong trời
Đêm dài trong trần lao
Sống lâu với người ngủ
Đánh lên trống chánh pháp
Để độ người đáng độ,
Năm gò đã vun đắp
Trong thành La-duyệt-kỳ
Độ vương đệ Lê Hắc
Cùng với tám muôn người
Trưởng giả hiệu Dũng Mãnh
Bỏn sẻn che mắt kia.
Trước hóa độ Viêm Quang
Và độ ông Kỳ-vực
Ở trong thành Vương xá
Thuộc nhà Ca-la-vệ
Thế Tôn sáng hơn nhật
Dùng lửa định đốt Phật
Mưa pháp rửa sạch tâm
Lửa ba cấu lẫy lừng
Cơm độc và bụi tối
Cùng lúc đều tiêu tan.
Trong nước lớn Tỳ-đề
Đạt sĩ như Phạm thiên
Độ Phạm chí nổi tiếng
Tên là Phạm Ma Du,
Vua nước lớn Hương Trì
Mắt như cánh sen xanh
Giải thích cho sáu pháp
Giác ngộ Chánh kiến đế.
Có núi tên Đạo thuật
Hiển bày như núi vàng
Tâm tịnh có trí tuệ
Tắm gội giải thoát tục
Có mười sáu Phạm chí
Tên là Độ Bỉ Ngạn
Và hơn sáu muôn người
Đồng thời đều chứng đạo.
Bấy giờ các ruộng phước
Kéo đến ở trong nhóm.
Lúc ấy, trong nhóm kia
Có Phạm chí cao sang
Danh lừng tên Hắc Xỉ
Muốn làm lễ tế trời
Xé lưới nghi cúng tế
Đứng giữa con đường chính
Bấy giờ núi Tùy-đề
Trong hang động Đế Thích
Phật ở trong động ấy
Bất động như Thái sơn
Nhạc trời vang vọng khắp
Ca tụng Phật giác ngộ
Đem cam lộ thanh tịnh
Cho vua Đế Thích uống.
Ôm hại nhiều tức giận
Cơn gió nhanh dữ dội
Trán bằng ngón tay nhỏ
Mê hoặc chạy như điên
Hại như vua Diêm-ma
Phạm chí Ương-quật-ma
Dùng thần túc điều hóa
Kẻ hung bạo khó điều.
Lại ở cõi An cư
Phạm chí tên Giới Thận
Bị dây nghi trói buộc
Dứt bỏ sự nghi ngờ
Cùng ba trăm đệ tử
Từ khổ được giải thoát
Cắt bỏ mọi trần lao
Khiến cho không còn sót.
Trên đầu lửa cháy bừng
Trong miệng cũng phun lửa
Dưới môi ngậm giận tức
Ném vào lửa bừng cháy
Toàn thân lửa hừng hực
Giống như kiếp thiêu tận
Dùng lời dập tắt lửa
Quỷ thần A-lạp kia.
Thân lớn như mây xanh
Chớp sáng lòa loang lổ
Thân cũng lớn như thế
Trang sức chuỗi ngọc vàng
Muốn hại phun khí độc
Sấm chớp mưa đá dày
Hiện thần lực phút chốc
Diệt rồng độc không mầm.
Ở trong thôn Đại trạch
Hóa đồng tử Bang Thủ
Trước độ Thiện Hôn Miên
Dã thành hóa Thủ Thụ.
Câu-thiểm-ni đã giúp
Vô Úy và Linh Giả.
Ở trong thành La-duyệt
Hóa Phạm chí Vô Hiền
Duy-da-ly đã độ
La sát ăn thịt ác
Quỷ thần dữ Diệp Nhĩ
Đều hóa độ giải thoát.
Sức sư tử đã xuống
Hóa độ bốn ngàn người
Hóa độ Kiếp-tân-nâu
Và bốn ngàn đồng tử.
Núi Súc phồn hoang vu
Độ thái tử Đạo Đức
Địa thời độ Bạch Chuyển
Sở Sinh độ Tế Sứ
Lui lại ở Song lâm
Đến nghe ở Xá-vệ
Độ Phạm chí Vô Úy
Và vô số đại chúng
Lại độ Ưu-ba-tiên
Năm trăm tướng theo hầu
Lại độ Thính Thọ thảy
Và năm trăm Phạm chí.
Hóa đệ tử Bất Lan
Có năm trăm người buôn.
Độ họ Thích năm trăm
Đều cho làm Sa-môn
Ở tại thôn Thanh lâm
Hóa độ hai trăm người
Vô Trì độ hai trăm
Hội Đồng độ năm trăm,
Lại ở thôn Ức truyền
Hóa độ tám mươi người
Ở Tử Mãn sáu trăm
Tùy-đề năm mươi người.
Các trời, bốn vua trời
Sức mạnh giúp thế gian
Thế lực như nước cuốn
Sân hận như sóng tràn
Do đó vượt chú giáo
Nói cho bốn Thánh đế
Cuối cùng được giải thoát.
Đường Bát chánh lập ra
Cho bậc Hiền sĩ thảy
Hai mươi tám quỷ thần
Tướng quân hung tệ ác
Quấy nhiễm hồn phách người
Quỷ thần ở núi Tuyết
Thụ Mao nhiều tức giận
Thích Mao rất tệ ác
Phật dứt sự sân hại.
Nữ thần mẹ các quỷ
Tên gọi là Thủ Khứ
Ăn trẻ con còn ẵm
Rất nhiều của thế gian
Lại rất yêu con út
Phật bắt nhốt trong bát
Quỷ mẹ tìm mọi cách
Cuống cuồng đến chỗ Phật
Phật hỏi: “Ngươi thương con?
Người đời cũng thương con!
Nếu ngươi không giết hại
Ta sẽ chỉ ngươi con!”
Liền vâng dạy, thọ giới
Không giết, giữ lòng Từ
Cùng con quy y Phật
Như sóng về biển sâu
Dẫn rất nhiều nam nữ
Quỷ nam, nữ cũng đông
Các nam, nữ cháu, chắt
Vô số đầy đầm hoang.
Trong vườn cây Kỳ-đà
Hóa độ mẹ con quỷ
Và vô số chúng theo.
Phật trao cho chánh pháp
Sa-môn nước Tùy-đề
Độ thoát bốn mươi người
Sa-môn ở khắp nơi
Lại độ ba trăm người.
Độ Phạm chí Thốc Phát
Và bốn ngàn đồ chúng
Có Phạm chí Dũng Tiến
Lại độ cả ngàn người.
Như độ Xá-lợi-phất
Vô số người tinh tấn
Dùng cách độ Bàn-đặc
Dịu ngọt dạy cũng nhiều.
Lại như pháp An tường
Độ vô số người lành,
Cách độ La-tuần-nhu
Độ những người bạc phước,
Như cách độ Hiền Lương
Độ vô số người sang,
Như cách độ Xí Phương
Độ vô số kẻ hèn,
Như cách độ Ca-diếp
Độ nhiều kẻ điều lương,
Như độ Ca-lâu-đà
Độ nhiều người buông lung,
Như cách độ Thiện Trừ
Hóa độ vô số người,
Dùng cách độ quý tánh
Cũng độ vô số người,
Như cách độ Chiêm-ba
Độ những người xem tướng,
So sánh như Ca-diếp
Hóa kẻ biết tiếp lời.
Trong cửa thành Xá-vệ
Gặp năm trăm dị học
Phương tiện độ thoát chúng
Bằng lửa bao chung quanh.
Hiện thần túc biến hóa
Độ Uất-trì Ca-diếp,
Dùng uy thần hàng phục
Phạm chí tên Khoái Đế
Thẩm Đế cùng An Tiện
Cả vua rồng Vô Miêu
Cùng trưởng giả Ngôn Đàm
Đều hóa độ nhanh chóng.
Hoặc như Ương-quật-ma
Buông dao được hóa độ
Như độ vua Hương Trì
Đón rước độ Phiền Ý.
Dùng ngần ấy cách thức
Tiếp độ Kỳ-đệ-nan
Độ Phạm chí Nhân Đầu,
Phật từ nhân hóa ra
Biến hóa làm thân nai
Tế độ người thợ săn.
Năm trăm người họ Thích
Hóa tên họ thành hoa.
Hóa say như Úc-già
Độ nghiêm sức như lụa
Để độ người kiêu mạn
Cứu những kẻ kiêu sa
Độ Ca-diếp khó động
Nghịch chẳng chịu thí kia.
Dùng ngần ấy cách thức
Đi điều độ chúng sinh
Trường Xỉ cùng Hắc Tử
Và tạo tác Kết Bình
Quỷ thần ác các nước
Phật đã giáo hóa rồi.
Thượng thăng cùng Thâm Áo
Và hình tượng Giang Thy
Đến thần quỷ Lao Sơn
Hóa độ Phổ Quảng sơn
Độ quỷ Minh Châu Xỉ
Quỷ Hoa Xỉ thứ hai
Ngàn mắt và mắt xanh
Pháp Độ cùng Xích Sắc
Anh Nhĩ và Hoa Nhĩ
Đại lực rất cống cao
Ở trong hang núi sâu
Hóa độ các quỷ thần.
Phật đến nước Đại hống
Độ các Ưu-bà-tắc
Lập ra Bất hoàn đạo,
Trăm năm mươi người phàm
Có hai trăm năm mươi
Chứng được Bất hoàn đạo
Có cả năm trăm người
Được đạo Tu-đà-hoàn
Sở Hướng và Hỷ Thán
Thân giả, Lạc Hoa Môn
Thính Thiện Tính và Vụ
Kết Thiện Lai, Sung Dật
Xứng Mãn và Thiện Giác
Trọng Ấn Quang mỉm cười
Ngưu Thắng, Khiết Tường Cảnh
Vị Phát, cùng Tuyền Tác
Các La-hán như thế
Năm trăm vị cùng hàng
Nói lược mối manh ấy
Đã độ nhiều không lường.
Hoặc dạy lời mềm mỏng
Hoặc dùng lời thô thiển
Hoặc dùng cương nhu điều
Phật hết lòng giáo hóa.
Ông Điều-đạt buông lung
Voi say ở Vương xá
Phật giáo hóa người mê
Voi say tên Tài thủ.
Bấy giờ ngoài cửa thành
Phật hiện sư tử mãnh
Voi mắt lành nhìn Phật
Được thọ ký thành Phật.
Trong hang động Đế Thích
Hàng phục trâu đực dữ
Loài nhạn chốn hoang vắng
Vì hạ sinh giống trời.
Trong thành Bất cụ kia
Hai cọp con mới sinh
Được từ tâm của Phật
Cùng hàng ngàn chim bay.
Anh vũ và chim công
Sói, beo cùng Duy-la
Rắn độc, rùa, ba ba
Chim sáo và Xa lập
Bồ câu cùng chim quạ
Và đến cả ểnh ương
Bọn chúng được nương nhờ
Đều được sinh cõi trời.
Lõa hình xuống sông biển
Bơi được đến bờ kia
Mặt trời ngàn ánh sáng
Có thể dùng tay che
Các kinh Phật nghĩa sâu
Câu nhiệm mầu rông lớn
Tất cả các Thánh sư
Không có người hiểu hết!
Vô số chư Thiên vui
Vô lượng các Thánh thần
Vô biên thần hư không
Thần đất, núi vô vàn
Vô số thần cây, nước
Vô số trời và người
Hóa độ vô số biên
Nguyện đời trước đã đủ.
Như Phật được đủ nguyện
Thầy của Thánh, người, trời
Người, trời cũng sung mãn
Nguyện lành đã mong cầu.
Cũng nguyện khiến tất cả
Loài chúng sinh hữu hình
Người tu học kinh này
Giúp vào thành Nê-hoàn.
Các trời, thần chấp nhạc
Rồng, Quỷ, A-tu-luân
Tất cả nghe kinh Phật
Được uống thuốc cam lộ.
Người gặp Phật được độ
Thế gian nay vẫn có
Các vị ấy giữ nước
Tai họa tiêu trừ hẳn.


Phẩm 20: HIỆN ĐẠI THẦN BIẾN

Vua trong các trời
Cùng với các trời
Thắng kẻ thù mạnh
Các A-tu-luân
Tiếng tăm, thế lực
Đồn vang khắp nơi
Ngồi giường yên ổn
Lòng vui vô lượng
Đem pháp nhiệm mầu
Thuốc thần cam lộ
Người trời tôn kính
Rất tự no đủ
Giống như Thiên đế
Ngồi trên giường an,
Phạm chí thấy Phật
Ngồi yên như thế
Tâm không hoan hỷ
Không được nghỉ ngơi
Nên sinh ganh ghét
Trong lòng phiền não
Nhân cùng nhóm họp
Ở trong rừng cây
Cùng bàn nghĩa rộng
Luận thuyết với Phật.
Vì sao người ấy
Riêng hiển trên đời
Danh đức vang xa
Vượt trên chúng ta
Và đem người đời
Vào đường Thánh hiền
Khiến pháp Phạm chí
Thành bị coi thường.
Nếu danh đức ấy
Càng lâu càng thêm
Danh tiếng chúng ta
Sẽ bị tiêu tan,
Danh tiếng chúng ta
Nếu bị tiêu vong
Thì làm sao được
Cúng dường an vui.
Nên phải cố gắng
Suy nghĩ tìm cách
Chỉ dòng họ Thích
Được kính cúng dường
Nếu xô ngã được
Chống được việc trên
Thì sẽ mất hết
Cúng dường, tiếng khen.
Tất cả suy nghĩ
Tìm lỗi xấu Phật
Có người lên tiếng
Chê bai dung nhan
Có người khen ngợi
Lời lẽ thanh tịnh
Hoặc lại thán vịnh
Tướng tốt của Ngài
Những lời như thế
Lẫn lộn không đồng
Để mà xưng dương
Công đức Thế Tôn.
Bấy giờ, trong ấy
Có vị Phạm chí
Bảo mọi người rằng:
“Nghe lời của ta:
Lúc mẹ sinh Phật
Từ hông phải ra
Mẹ không còn nữa
Vết thương vỡ da
Khó động đại địa
Rung chuyển sáu cách
Nhạc trời nhiệm mầu
Tự nhiên tấu vang
Tự nhiên không trung
Mưa các hoa trời
Lúa vàng, lúa bạc
Các thứ hương thơm
Lúc đó mặt trời
Sáng hơn ngày thường
Hoa rơi giống như
Màn trướng nhiều màu
Các trời khua đánh
Chuông báu, trống vàng
Mây lành nhuần thấm
Như rủ ân trạch
Trời, trăng, đèn, đuốc
Đều mất ánh sáng
Khắp đời mừng rỡ
Như được chỗ nương.
Sinh ra ở giữa
Rừng cây nhiệm mầu
Lúc từ hông sinh
Như trời ra mây
Trong khoảng thời gian
Rơi chưa tới đất
Tay Thiên đế đỡ
Cung kính đứng hầu
Lúc Thái tử sinh
Hiển bày những điềm
Kỳ lạ như thế
Không thể nghĩ bàn
Trời đất vì đó
Cảm động chứng tri.
Từ đấy khắp đời
Vang danh độ thế
Cần cầu chút ít
Giải thoát cho đời
Khỏi bẩn trần lao
Rắn độc hại người
Đúng ra xứng với
Ngôi vua chuyển luân
Bỏ vui chẳng đoái
Siêng cầu Nê-hoàn
Chẳng bị mê hoặc
Cái mà trẻ mê
Nghĩ già, bệnh, chết
Thương tổn tình ấy
Bỏ nhà vào rừng
Hạnh sạch, lòng dừng
Tiếng tốt khen ngợi
Người ấy ai hơn
Đệ tử người ấy
Theo tốt, làm lành
Vì thế cho nên
Được đời cúng dường
Ca-diếp, Mục-liên
Và Xá-lợi-phất
Mà còn khuất phục
Ai dám chẳng theo
Ba vương xả bỏ
Ngôi vua tốt đẹp
Giữ oai nghi mầu
Của vị Sa-môn.
Ngoài ra vô số
Người hiền lành tốt
Theo về họ Thích
Dạy bảo khuyên răn
Phật ở cõi thế
Đã được hài hòa
Hoặc nhân đệ tử
Hoặc dùng đức mình
Nên tìm mọi cách
Sớm khuất phục người
Như “vua bệnh nặng”
Nghĩ cách dứt trừ.
Nay bọn tà kiến
Vết xấu chưa hiện
Người chưa giác ngộ
Tóc để bù xù
Cũng chưa khỏi cười
Thân hình bôi tro
Năm thể lõa lồ
Lễ tiết như thế
Hiện việc trẻ làm
Không thể thắng được,
Dùng lời khẩu biện
Trao đổi luận đàm
Tinh tế khéo léo
Thì không sợ gì
Hiền thiện đông đảo
Cùng với Ca-diếp
Trực tình chất trực
Tên là Thẩm Đế
Thân thể cường tráng
Vòi vọi đáng sợ
Sở học thông suốt
Minh đạt hơn thầy
Coi người thế học
Khác gì cỏ hôi
Lại tự kiêu căng
Ý thường tìm địch
Lời lẽ phục chúng
Như vị khách say
Được đến với Phật
Đều lạy dưới đất
Khác nào như voi
Gặp sư tử mạnh.
Ta còn một cách
Có thể thắng Phật
May ra dùng nó
Hàng phục được Phật
Nếu giờ có thể
Chắc sẽ thắng nó
Thì danh đáng nể
Lại thêm lợi dưỡng
Chỉ việc thỉnh Phật
Xin hiện thần thông.
Tính không háo thắng
Lại ưa thẹn thùng
Thường dạy đệ tử
Không hiện thần túc
Nếu không hiện biến
Thì thua chúng ta”.
Nghe vậy mừng rỡ,
Lại cùng nhau khen
Sau đó giải tán
Trở về lều hang.
Đêm ấy ma trời
Đến với dị học
Muốn dùng oai thần
Khiến ý vui mừng
Tất cả mọi người
Đều đến hang kia
Tự biến hình dáng
Như đệ tử kia
Tự gieo thân thể
Dưới chân Bất Lan:
“Con đây chính thật
Đệ tử Thánh Sư”
Lại còn đi đến
Chỗ năm người khác
Đi đến khắp cả
Dối gạt sáu người.
Dùng thần túc ấy
Khiến họ ngạc nhiên
Phạm chí vui mừng
Cho chắc chắn thắng.
Các Phạm chí thảy
Vào lúc sáng sớm
Nhóm họp nhau lại
Đến cửa cung vua
Tới trước măt vua
Là quan Minh ti
Bày tỏ đầy đủ
Sứ vào tâu vua:
“Các vị Phạm chí
Đại Bà-la-môn
Đều đã nuôi lớn
Trí tuệ nhiều đời
Nay đến ngoài cửa
Xin gặp đại vương
Như bậc Thiên tiên
Đến cửa Đế Thích.”
Vua nói: “Ta nghe!
Các Phạm chí này
Muốn tranh với Phật
Bày công đức mình
Ganh ghét với Phật
Tướng tốt, đức lành
Như A-tu-luân
Ganh sáng mặt trăng.”
Các quan tâu vua
Bọn ấy nhóm họp
Lớn tiếng reo hò
Muốn cùng đối địch
Giống như bầy gấu
Trâu đực, hổ, voi
Như bị sư tử
Chận dưới hang rồi.
Vua liền cho phép
Các Phạm chí hiện
Ngồi đó chờ đợi
Kính lễ dung nhan
Ý lành chiêm ngưỡng
Từ tốn nói rằng:
“Các thầy sao lại
Khổ thân, nhọc lòng?”
Các Phạm chí thảy
Đưa tay phải lên
Cùng lúc nói rằng:
“Khải bạch Thiên vương
Người trí tuệ đạt
Ứng hầu đức vua
Như bậc Thiên tiên
Yết kiến Phạm thiên
Phạm thiên lập vua
Chỉ dùng một phép
Ở tại thế gian
Chứng minh việc người
Chỉ việc lượng định
Đúng pháp hay không?
Lập nên ngôi vua
Thì đã lo lường
Từ xưa đến nay
Chưa từng nghe thấy
Thuở đời trước đây
Còn chẳng như vậy.
Nhìn các Phạm chí
Các công đức lành
Như đối nước vua
Được phước cúng dường
Nguyện theo ý ấy
Có ý đến đây
Giờ có nguyện nhỏ
Tấu bạch vua trời:
Xin muốn cùng với
Sa-môn Cù-đàm
Đều ở trước vua
Sánh lực thần thông
Ngài thân xem xét
Người trí tuệ lớn
Có thần lực lớn
Công đức vượt hơn
Sau đó có thể
Hiểu biết rõ ràng
Người được đắc thắng
Vua thỉnh làm thầy”.
Hồi lâu vua bèn
Bảo các Phạm chí:
“Hiền minh cạnh tranh
Lý chẳng yên lòng
Vàng còn trong quặng
Tranh với vàng ròng
Cho nên kẻ sáng
Không nên cạnh tranh”.
Bấy giờ Phạm chí
Lại tâu vua rằng:
“Xin vua soi xét
Đối các nhân ấy
Không còn phải tránh
Những con dường ấy
Đối pháp lành mình
Siêng năng suy nghĩ
Xả bỏ sách xưa
Hang động đã ở
Lại còn xả bỏ
Phạm chí tiên sư
Đột nhiên trở về
Pháp luật Cù-đàm
Giống như nước biển
Vào miệng Ma-kiệt”.
Nói sự lý ấy
Và còn vô số
Những lời lẽ hay
Bức thiết trình tấu.
Vua do đó nhìn
Các quan đứng hầu
Bèn giao việc này
Cho Lê Sư Đạt
Nhưng Lê Sư Đạt
Từ tốn nói rằng:
“Nay có một việc
Xin đều lắng nghe
Hiền dùng ý lành
Cào gãi vết ghẻ
Thì dùng lược mềm
Dứt hết gốc bệnh,
Sư tử hổ lang
Hổ mang độc hại
Lại cùng ngủ chung.
Người trí phải tỉnh
Nay Phật ngồi thiền
Nhập thiền vắng lặng
Các Ngài không nên
Vô sự giác ngộ
Giống như chim thước
Tranh với chim vàng,
Nước dấu chân trâu
Sánh với biển xanh,
Lửa con đom đóm
Tranh sáng mặt trời,
Đống tro bón ruộng
Muốn sánh Tu-di,
Muốn cùng ánh sáng
Mặt trời cạnh tranh,
Lại muốn sánh tròn
Cùng với mặt trăng,
Muốn cùng Đế Thích
Cùng nhau chiếu sáng.
Lại mời trời Phạm
Hiển bày thần túc
Các loài thấp kém
Như quỷ đói đến
Cùng với các ngài
Muốn đấu thần lực.
Các ngài thỉnh Phật
Cũng giống như thế
Người thông đạt nào
Mà tin việc này
Nay đây các ngài
Có các đệ tử
Khéo tự giữ gìn
Đối dòng họ Thích
Như cá Ma-kiệt
Khi đã ngủ say
Chớ nên gọi thức
Dậy nuốt tôi đi!”
Nhà vua cho phép
Điều Phạm chí tâu
Vua cho kỳ hạn
Hẹn bảy ngày sau.
Vua liền vội vã
Đến gặp Như Lai
Hướng về Đức Phật
Thưa rõ việc này:
“Con với pháp Phật
Không hề nhàm chán
Nghe nhận chánh điển
Nhiệm mầu của Ngài
Lòng ham các lành
Không có dứt bặt.
Nay suy xét kỹ
Thế Tôn đức lành
Ngài vô số kiếp
Hạnh chứa như sông
Công đức đời này
Tràn đầy như biển
Giống như ngày đêm
Nổi mây mưa lớn
Nước mới vào biển
Càng dấy tràn thêm.
Đức Phật, Thế Tôn
Biển lớn vô lượng
Các Phạm chí thấy
To lớn tràn đầy
Liền muốn dùng tay
Tiếp lấy đổ hết.
Tát nước biển đầy
Muốn cho khô cạn.
Các Phạm chí hẹn
Ở vườn Kỳ thọ
Vào bảy ngày sau
Đấu lực thần thông
Vua đã hứa khả
Những điều họ tâu
Bọn họ cùng con
Đã kết thề sâu
Thoái chí không mất
Kính bạch Thế Tôn”.
Ngu tình có lỗi
Tội lớn như non
Thể vua vốn trắng
Người to lạ thường
Khen oai đức Phật
Bỗng nhiên nhỏ nhắn.
Một đệ tử Phật
Tên gọi Mục-liên
Quỳ thẳng chắp tay
Đến bạch Phật rằng:
“Phật, trời trong trời
Thầy các Thánh chúng
Xin hãy vắng lặng
Việc này giao phó
Kẻ hèn khuất phục
Bọn dị học này”.
Như chim cánh vàng
Đến các rồng biển
Phật dùng Phạm âm
Mà bảo họ rằng:
“Vì họ mời Ta
Nên Ta phải đến.”
Vua nghe Phật hứa
Vui mừng hớn hở
Nhân đó lên tiếng
Mà nói lời rằng:
“Mọi người trên đất
Và trên hư không
Trời, Rồng, Thần, Quỷ
Nghe lệnh ta truyền
Các loài đắp đổi
Phải bảo với nhau
Núi to, biển lớn
Không trung, trên trời
Mời nhau hội lại
Xem đức danh xưng
Phải đến chớ nghi
Các hội khắp đời!”
Bấy giờ hội ấy
Đã đến bảy ngày
Nơi vườn Kỳ thọ
Điềm lành ứng hiện
Đem các nước hương
Tưới vẫy, tắm gội
Hoa màu đủ loại
Rải khắp trên đất.
Loài trông thấy được
Hiện trong hư không
Các trời lũ lượt
Cùng các Thiên nữ
Các cây báu mầu
Hiện trong không trung
Các cờ phướn báu
Đầy khắp hư không
Lọng phất, châu rủ
Đủ các loại hương
Anh lạc các trời
Tràng hoa rợp mắt
Các báu chứa nhóm
Hiển hiện khắp nơi
Của báu các trời
Chất đầy không trung.
Trên trời, dưới đất
Ai cũng hớn hở
Nên nhóm họp lại
Xem thần biến hiện
Người, trời tụ lại
Như biển mênh mông
Ví như nước thu
Xuôi về biển Đông.
Bấy giờ, có vị
Trời tên Xứng Linh
Xem hết các chỗ
Đâu cũng vui mừng
Từ trời đáp xuống
Đầu lễ chân Phật
Có tâm cung kính
Bạch Đức Phật rằng:
“Hôm nay con sẽ
Khác hơn mọi khi
Siêng năng thờ phụng
Đức Phật, Thế Tôn
Như có thuở trước
Cho người điều lành
Thì kia thêm báo
Dùng lành đón họ
Thế Tôn thương khắp
Thêm cho thế gian
Lần lượt vì họ
Chúng sinh nương tựa.
Như nay quan sát
Phật trời trong trời
Đức Phật ra đời
Riêng chỉ vì con
Tự nghĩ thân con
Làm vua nước lớn
Thân mình đời trước
Làm việc lành, dữ
Duyên này lại trải
Trong gian nan nhiều
Như từ cõi trời
Đọa xuống địa ngục
Chặt đến tận khuỷu
Cả hai tay con
Tiện đến đầu gối
Của cả hai chân.
Giống như hàng thịt
Dùng cách mổ dê
Ra từng chi thể
Khiến đều tan rã.
Khi ấy Thế Tôn
Đến làm thầy con
Nhờ Phật, Thế Tôn
Lại thọ sinh mạng
Khi Phật vì con
Nói pháp nhiệm mầu
Liền đó kiến lập
Chứng A-na-hàm
Riêng một mình con
Thắng được dị học
Dùng sức thần thông
Hàng phục ngoại đạo.”
Đích thân Thế Tôn
Khen đệ tử ấy
Dùng trí Nhất thiết
Tiên liệu rõ ràng
Nay phải phụng thờ
Thêm chút nhọc nhằn
Để cho đời sau
Lấy làm việc nhớ
Phạm chí về sau
Nghe lời bàn này
Không còn dám nữa
Đòi đấu thần thông.
Phật dùng thần túc
Bỗng bay lên không
Rồi trong khoảnh khắc
Đến tận núi Tuyết
Trong khe núi sâu
Thấy cây đẹp kia
Hương trời các báu
Nhiệm mầu trang nghiêm
Nhổ lấy cây lớn
Tàng rộng do-diên
Dùng tay nâng bổng
Giống như lọng báu.
Bấy giờ Đức Phật
Ngồi trên tòa báu
Thì các trời lấy
Các thứ lụa trời
Trang hoàng cây báu
Thật rất đáng ưa
Bấy giờ phát ra
Vô lượng ánh sáng,
Ví như mây tan
Nhật bỗng hiện rõ
Màu vàng rực rỡ
Sáng màu bạch ngân
Ánh sáng chói lọi
Sáng khắp thế gian
Tự nhiên hoa sen
Từ đất hiện lên
Hoa sen ngàn cánh
Bằng các báu trời
Cành hoa bằng chất
Lưu ly xanh biếc
Tòa cao ngà voi
Trên đài hoa sen
Bằng vàng cõi trời
Lưới ngọc sáng lòa
Là thí chủ Phật
Đẹp không gì bằng.
Phật bước khoan thai
Lên tòa báu trời
Ở trên hoa sen
Như vua Phạm thiên
Ánh sáng thân Phật
Còn vượt hơn nhiều
Trời, trăng, châu sáng
Không thể so sánh.
Tay phát ánh sáng
Chiếu sáng thế gian
Đèn trí Nhất thiết
Sáng soi thế gian
Giống như hoa sen
Chẳng dính nước bụi.
Chúng sinh nhìn Phật
Vây nhiễu chung quanh
Như ong vờn hoa
Để mà hút mật
Nhìn mãi mặt Phật
Mà không thấy đủ,
Sai sứ đến mời
Các sư ngoại đạo
Tâm trí chẳng muốn
Đến trong chúng hội
Thời Phật mới bảo
Với trời và người
Rằng: “Họ không chịu
Đến trong hội này”.
Bấy giờ thần thông
Tất cả Thánh trí
Duyên chúng sinh rốt
Người đáng được độ
Liền dùng mắt Phật
Quán sát mười phương
Muốn từ sinh tử
Độ khắp chúng sinh
Đất liền nứt ra
Ngục khổ đều hiện
Như há miệng lớn
Muốn nuốt thế gian.
Chúng sinh sợ hãi
Trong tâm run rẩy
Như thuyền khách buôn
Gặp miệng Ma-kiệt
Đức Phật liền gọi:
“Đại Mục-kiền-liên
Nói cho chúng sinh
Các địa ngục này!
Đau này như thế!
Khổ ấy như vầy!
Phạm các tội ấy
Thì đọa ngục này!”
Mục-liên trên không
Lớn tiếng giãi bày
Biến mười tám ngục
Nói về tội báo
Thời, chúng sinh đều
Biết việc đã làm
Phải đọa nơi ấy
Hoặc sinh chỗ này.
Tất cả chúng sinh
Tâm đều hướng Phật
Không nương nơi khác
Chỉ quy Tam tôn.
Chúng sinh chuyên tâm
Một bề không động
Bỗng dứt trói buộc
Thế rồi biến hiện
Nơi tòa báu Phật
Bốn góc hóa hiện
Mỗi góc bốn Phật
Ngồi hoa sen báu
Nhân đó chuyển biến
Vô số chư Phật
Ngồi hoa sen báu
Đầy khắp hư không.
Ánh sáng chư Phật
Chiếu sáng mười phương
Thân hoặc ra nước
Như mưa trong mây
Hoặc lại biến hiện
Nước, lửa đều tuôn
Tràn khắp không gian
Hóa hiện như vậy.
Bấy giờ Phật hiện
Thần biến như vậy
Đến trời hai tám
Trời Vô kết ái
Chư Phật đầy khắp
Tam thiên thế giới
Chúng sinh xa gần
Thấy Phật tại chỗ
Chư Phật Thế Tôn
Ngồi trên hoa sen
Sáng ngời thần đức
Tất cả đầy đủ
Công đức lồng lộng
Giống như núi báu
Bốn núi trang nghiêm
Sáng rỡ ở đời.
Như vua trời Phạm
Khi từ hoa ra
Ngồi trên hoa sen
Oai nghi đầy đủ
Chỉ Phật Thế Tôn
Hàng phục ma binh
Ngồi trên hoa sen
Đức hơn trời Phạm.
Tất cả chúng sinh
Xoay vần bảo nhau:
Từng ấy số kiếp
Trăm ngàn muôn ức
Vô số lượng kiếp
Chứa nhóm công đức
Kho Nhất thiết trí
Hôm nay phát ra
Giống như thuở xưa
Vào lúc kiếp sơ
Bốn loài chúng sinh
Từ miệng Phạm ra
Nay Phật xuất hiện
Như trời Phạm xưa
Từ miệng Phật ra
Vô lượng Đức Phật.
Từ xưa đến nay
Chúng sinh nhớ nghĩ
Cho thế giới này
Chỉ có một Phật
Nhờ ánh sáng Phật
Nuôi dưỡng các lành.
Vô số Đức Phật
Là chỗ đời nương
Đèn lớn của Phật
Thắp sáng thế gian
Ánh sáng soi suốt
Chúng sinh ba cõi
Thế gian không còn
Ngu si tối tăm.
Nhất thiết trí sáng
Ngu si diệt hết
Ánh sáng màu xanh
Sáng rỡ hư không
Ngồi ở trên hoa
Sen báu ngàn cánh
Phật hiện phước báo
Đầy thế giới này
Giống như biển lớn
Bảy báu tràn đầy.
Phật hiện chúng hội
Đều mang tâm lành
Liền dùng âm thanh
Tiếng Phạm thanh tịnh
Dịu dàng sâu xa
Và các âm thanh
Rộng vì chúng sinh
Nói pháp mầu nhiệm:
“Ba cõi như thế
Vô thường mong manh
Vô ngã, khổ, không
Diệt, vô vi an”.
Khi Phật nói pháp
Sâu xa như thế
Tiếng vang khắp cả
Tam thiên thế giới
Hàng ức chúng sinh
Phát tâm đại đạo,
Lại còn vô số
Phát Duyên giác thừa
Hàng ức chúng sinh
Đạo tích được thành
Ngoại đạo dị học
Bỏ các tà kiến.
Khi ấy Phật liền
Thu lại uy thần
Ở trước chúng hội
Hiển nhiên lên trời
Ở cung Đao-lợi
Nói pháp mẹ nghe
Đem thuốc cam lộ
Cho người, trời uống.
Sở dĩ Phật thắng
Được các Phạm chí
Thần thông biến hóa
Oai đức tướng tốt
Đầy khắp tất cả
Các loài chúng sinh
Đều uống thuốc pháp
Cam lộ trong lành.
Hôm nay ở đây
Ông hiện thần thông
Hóa độ vô lượng
Vô số chúng sinh.
Các Thiên thần ấy
Nghe được danh Phật
Nghĩ ân Đức Phật
Giúp đỡ thế gian
Kia nghe điều đó
Tăng thêm công đức
Duyên giống lành ấy
Đối ruộng phước Phật
Thoát được oan đối
Khổ não sinh tử
Nhân đó vào thành
Nê-hoàn an vui.


Phẩm (17*): CHUYỂN PHÁP LUÂN

(Phẩm này là một dị bản dùng để tham chiếu với phẩm 17: Độ
Năm Tỳ-kheo ở đầu quyển IV)

Nguyện thành, lòng vui mừng
Hân hoan dưới cây chúa
Ngồi nhìn cây bảy ngày
Không ăn, đầy vui mừng
Như vua mới lên ngôi
Tuần xét kho báu mầu
Kho mầu Phật cũng vậy.
Trước xem xét các pháp
Dùng mắt Phật nhìn khắp
Thấy rõ hết thế gian
Biết đời theo tà đạo
Thuyết mê của Lục sư
Pháp mầu nhiệm khó hiểu
Người ngu hiểu Nê-hoàn
Giác các giác bậc nhất
Ý muốn vào vắng lặng.
Trời Phạm thần diệu nhất
Phương tiện thấy thẳng ngay
Biết Phật đời trước thệ
Phát tâm muốn xuống trần
Dùng thiện làm ích đời
Lời mầu thỉnh mưa pháp
Mền dạ như mặt nhật
Hiển hiện xuống cõi trần
Liền đến trước Đức Phật
Cúi đầu lễ chân Phật
Đứng bên Phật rất sáng
Như gió thổi cây vàng
Mắt lành nhìn không chán
Cung kính bạch Phật rằng:
“Xin nhớ thệ quả cảm
Thí cam lộ cho đời.
Người đời như sen
Hoa đẹp tuyệt trần
Nở ngang mặt nước
Hoặc khỏi mặt nước
Chúng sinh kính ngưỡng
Mặt trời Phật xuất
Mong ngày tâm mở
Như hoa trong ao
Ngoài Phật Thế Tôn
Không ai có thể
Từ ngục sinh tử
Vớt chúng sinh lên
Cũng giống như vua
Chuyển luân thuở xưa
Cứu chúng sinh khổ
Dùng mười hạnh lành
Đã khuấy lên được
Biển sâu trí tuệ
Được loại thuốc pháp
Cam lộ thần kỳ
Muốn dùng trị dứt
Bệnh khổ chúng sinh.
Nên mở tuệ thí
Chia thuốc cam lộ
Ngài đã qua được
Các biển khổ sâu
Xin dùng thuyền pháp
Độ các chúng sinh
Như người đi buôn
Chìm đắm biển khơi
Tìm cách cứu giúp
Như thuyền trưởng tài
Bệnh khổ trần lao
Rất là tệ ác
Chúng sinh bệnh lâu
Không gặp thầy giỏi
Y Vương tối thượng
Xuất hiện ra đời
Nay nên trao cho
Thuốc hay, pháp thần.
“Tưởng khói” như mây
Lọng che rất dày
Lửa dâm hừng hực
Đốt cháy trời, người
Ngài đã no đủ
Nên thương chúng sinh
Xin dùng nước pháp
Cho tất cả no.
Ngài đã trừ diệt
Tất cả ngu tối
Lòng sáng trí tuệ
Như cây đèn lớn
Ngu tối che lấp
Con mắt thế gian
Xin ban đèn pháp
Soi sáng tâm ngu.
Ngài đã được uống
Phật trước có dạy
Dòng sông lời nói
Như bậc Tiên xưa
Xin từ miệng mầu
Thương xót ban ra
Lời nói thanh tịnh.
Như nước sông Hằng
Núi cống cao mạn
Rất cao hiểm trở
Dùng chày tuệ cứng
Đập nát không còn
Xin lại nguyện dùng
Chày pháp tuệ này
Đem cho chúng sinh
Đập núi mạn nát.
Tâm tính nhiễu động
Nay đã điều phục
Trói dùng dây tuệ
Xem xét rõ ràng
Nguyện ban cõi thế
Ý điều thanh tịnh.
Trí tuệ vững chắc
Sợi dây trói buộc
Người tâm nhân từ
Ban cho lòng Từ
Chúng sinh từ lâu
Rơi vào đường tà
Bậc thầy dẫn đường
Nay đã ra đời
Xin dẫn đời khỏi
Đồng rộng sinh tử.
Sau Phật Ca-diếp
Đời đều tối tăm
Chìm đắm mê hoặc
Đêm dài trần lao
Cúi xin Thế Tôn
Đánh chuông trống lớn
Chánh pháp vang lên
Thức tỉnh giấc nồng”.
Bậc Phạm thế gian
Nhận lời Phạm thiên
Âm tịnh nhiệm mầu
Sẽ nói giáo pháp.
Phạm thiên được nghe
Hết sức vui mừng
Lễ dưới chân Phật
Rồi bay lên không.
Bấy giờ các lành
Pháp khí bậc nhất
Hiệu là Phước điền
Công đức thế gian
Phật nhận tất cả
Chúng sinh cúng dường.
Bốn vua liền đến
Hiến dâng bốn bát
Đức Phật liền dùng
Năng lực thần thông
Hai tay ép lại
Hợp thành một bát
Bấy giờ liền nhận.
Hai người đi buôn
Trước thọ năm giới
Làm Thanh tín sĩ
Nhân đó phát tâm
Sẽ nói pháp rộng.
Mắt Phật mới nhìn
Người đáng được độ
Thì A-lan mất
Đã qua bảy ngày
Thấy Uất-đầu-la
Đã chết đêm qua
Nhân đó lại nhớ
Năm người thị giả
Nay muốn vì họ
Dứt tối đêm dài.
Phật đến thành lớn
Nước Ba-la-nại
Uy nghi, khoan thai
Như sư tử bước
Việc làm đã xong
Tướng tốt hiện rõ
Tuy đi một mình
Đức như đông đảo.
Có một đạt sĩ
Tên là Ni-kiền
Giữa đường gặp gỡ
Hết sức ngạc nhiên,
Xem tướng đoán mộng
Biết được lành dữ
Tám thứ sách đời
Mình ông nổi tiếng
Thấy đức tướng Phật
Xem xét kỹ càng
Khiêm tốn, cung kính
Mềm mỏng bạch Phật:
“Trong các đắm nhiễm
Mà không đắm nhiễm
Trong các căn động
Vắng lặng không lay
Nhìn thấy tướng mặt
Trong tâm nghi ngờ
Có lẽ không trí
Minh đạt đầy đủ
Nhìn kỹ tướng mặt
Sáng đẹp trong suốt
Chế ngự các căn
Việc làm tự tại
Quan sát nghi dung
Việc làm đã xong
Ai là thầy đó
Xin nói thật lòng!”
Bấy giờ Phật dùng
Âm thanh thanh tịnh:
“Trên trời, dưới thế
Ta không có thầy
Ta chẳng đến thầy
Tự nhiên giác ngộ
Ta chứng Phật đạo
Ông sẽ biết được.
Tự xưng là Phật
Đã thắng được tà
Ni-kiền như thế
Nên giác đã giác
Tất cả điều thắng
Đều đã thắng xong
Do điều thắng đó
Thành Nhất thiết trí.
Nay trước đi đến
Thành Ba-la-nại
Ta muốn ở đó
Đánh trống pháp lớn
Vì đời khổ não
Xây dựng pháp lành
Khắp mời nhóm hội
Làm thượng khách pháp”.
Chỉ an thân mình
Đó không là lạ
Cứu giúp khổ nhọc
Một thân mình khổ
Rộng vì chúng sinh
Mà cầu điều lành
Công đức người ấy
Không thể tính lường.
Nếu dùng một thân
Vớt đưa đến bờ
Nếu lại thấy kẻ
Bị nước cuốn đi
Không khởi tâm Từ
Cứu người đang trôi
Bọn đó không thể
Xưng là đạo sĩ.
Nếu lại có được
Kho tàng trân báu
Không giúp người nghèo
Vậy là không được.
Tay cầm thuốc hay
Người săn sóc bệnh
Không cứu giúp bệnh
Cho quà ích gì?
Nếu thấy người mê
Bị đi lạc đường
Không chỉ đường chánh
Không gọi Đạo sư.
Nếu lại thấy người
Bị rắn độc cắn
Không cho họ chú
Dùng người làm gì.
Như tự đốt đèn
Có chỗ soi thấy
Do đó không thể
Đặt ân ở đây!
Phật dùng từ lành
Giáo hóa mọi loài
Nói pháp người nghe
Không sinh cống cao
Trong cây bảo đảm
Chắc chắn có lửa
Trong không có gió
Trong đất có nước
Chư Phật cũng vậy
Ắt có đạo thánh
Chứng được dưới cây.
Ba-la-nại nói
Tức thời khen lớn:
“Sâu xa không bì.”
Ni-kiền khen xong
Thuận đường ra đi
Tâm vui mừng bước
Chốc chốc quay nhìn
Mắt lành nhìn Phật
Mà không thỏa mãn
Phật thuận đường đi
Đến Ba-la-nại
Chim bay vui vẻ,
Ở trong vườn nai
Ánh sáng rực rỡ
Sáng chói thế gian
Như vua mặt trời
Vào vườn Mê hoặc.
Ức Bảo, Ý Hảo
Biên Phương thứ ba
Thứ tư Mã Thị
Hiền Cư thứ năm
Lúc ấy năm người
Xa thấy Phật đến
Cùng nhau bàn luận
Nói với nhau là:
“Người ưa nghĩa đến
Chính ông Cù-đàm
Lui mất chí gốc
Đạo thuật không thành
Không đáng đón rước
Cũng không lễ bái
Thệ gốc đã mất
Không nên cung kính”.
Giao kết thế rồi
Ngồi yên không động.
Nói xong khoảnh khắc
Phật liền đi đến
Bỗng nhiên bất giác
Làm trái giao kết
Giống như thần đất
Nâng cho đứng dậy
Có người đón rước
Người tiếp lấy y
Người đỡ bình bát
Người xếp chỗ ngồi
Bằng hình thức ấy
Phụng kính Thế Tôn
Vẫn không bỏ được
Lời đùa thế tục
Nhân đó Phật bảo:
“Đạo sĩ không thế
Trước Phật không nên
Kiêu mạn bất kính”.